Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1301. Akto o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so domnevno posredno ali neposredno vplivali na negospodarne ali protipravne odločitve podjetja GEN-I, d.o.o., ki so vodili v finančno izčrpavanje podjetja GEN-I, d.o.o., da so domnevno zlorabili svoj položaj, oškodovali državno premoženje ter izvajali politični pritisk na preiskavo kaznivih dejanj v zvezi s prevzemom in poslovanjem družbe STAR SOLAR, d.o.o. in poslovanjem družbe BORZEN, d.o.o., da je domnevno prišlo do nezakonitega financiranja politične stranke GIBANJE SVOBODA, volilne kampanje politične stranke GIBANJE SVOBODA za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije leta 2022; in za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja političnih strank, financiranja volilne kampanje, ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev ter financiranja izdajanja in delovanja medijev v času volilne kampanje

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1354. Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov
1355. Uredba o izvajanju intervencije naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev, ter intervencije naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
1356. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Drugi akti

1357. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
1358. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
1359. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici

MINISTRSTVA

1302. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj
1303. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle usposabljanje za življenjsko uspešnost – delovno mesto
1304. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle usposabljanje za življenjsko uspešnost – izzivi podeželja
1305. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle usposabljanje za življenjsko uspešnost – moj korak
1306. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle usposabljanje za življenjsko uspešnost – most do izobrazbe
1307. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle računalniška pismenost za odrasle
1308. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle usposabljanje za življenjsko uspešnost – razgibajmo življenje z učenjem
1309. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle začetna integracija priseljencev
1310. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle digitalna pismenost za odrasle
1311. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije
1312. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in načinu predložitve letnega poročila političnih strank

SODNI SVET

1313. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
1314. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1315. Sklep o uporabi Smernic ESMA o prenosu podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov v skladu z uredbama EMIR in SFTR
1316. Obvestilo o ukinitvi monografij hidroksikobalaminijev sulfat (0915), flufenazinenantat (1015), cepivo proti hepatitisu A, inaktivirano, z virosomi (1935), cepivo proti gripi iz kulture celic, s celimi virioni, inaktivirano (2308), izoprenalinijev sulfat (0502) in fenilživosrebrov(II) borat (0103) iz Evropske farmakopeje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1317. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani
1318. Vsebina in oblika diplome na magistrskem študijskem programu na IBS Mednarodni poslovni šoli Ljubljana

OBČINE

Ankaran

1319. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ankaran

Bovec

1320. Sklep o dokapitalizaciji družbe Sončni Kanin d. o. o.

Dol pri Ljubljani

1321. Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023
1322. Pravilnik o porabi sredstev za protokolarne izdatke in reprezentanco
1323. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov in projektov v Občini Dol pri Ljubljani
1324. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani

Horjul

1325. Zaključni račun proračuna Občine Horjul za leto 2023

Idrija

1326. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2023
1327. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Idrija
1328. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Idrija
1329. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija
1330. Odlok o spremembah Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Idrija
1331. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1332. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ilirska Bistrica

1333. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica

Kamnik

1334. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2023

Kobarid

1335. Preklic razpisanih predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Trnovo ob Soči
1336. Razpis predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Trnovo ob Soči

Moravske Toplice

1337. Spremembe in dopolnitve Statuta Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice

Osilnica

1338. Sklep o razpisu nadomestnih volitev enega (1) člana Občinskega sveta Občine Osilnica

Piran

1339. Odlok o koncesiji za gospodarsko javno službo upravljanja z javno površino – kopališčem v Naravnem kopališču Meduza Portorož

Pivka

1340. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2023
1341. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju pediatrije v Občini Pivka
1342. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka
1343. Pravilnik o uporabi športnih dvoran v Občini Pivka

Prebold

1344. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja HRIBOVITI DEL GORICA GO-1

Puconci

1345. Sklep o izbrisu javne infrastrukture na področju kulture
1346. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
1347. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine

Sevnica

1348. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2023
1349. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP BL02 in BL14 na Blanci
1350. Sklep o tehnični posodobitvi grafičnega dela prikaza podrobne namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica

Sežana

1351. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana

Tolmin

1352. Sklep o začetku priprave dela občinskega podrobnega prostorskega načrta za Stanovanjsko naselje »Cvetje« v Občini Tolmin (TO 42)

Žalec

1353. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ZA-1/2 in del EUP ZA-1/1

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

16. Popravek Uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem sodelovanju pri nudenju nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja ter Upravnega sporazuma o sodelovanju na področju nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti