Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1339. Odlok o koncesiji za gospodarsko javno službo upravljanja z javno površino – kopališčem v Naravnem kopališču Meduza Portorož, stran 3716.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18, 86/23 in 4/24)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o koncesiji za gospodarsko javno službo upravljanja z javno površino – kopališčem v Naravnem kopališču Meduza Portorož, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 14. redni seji dne 17. aprila 2024.
Št. 478-62/2016
Piran, dne 6. maja 2024
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Na podlagi drugega odstavka 3., 7., 32., 33. in 34. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40; v nadaljevanju: ZGJS), 6. točke prvega odstavka 233. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 81/22 – odl. US, 121/22 – ZUOKPOE, 160/22 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, v nadaljevanju: ZVO-2), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), 259. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP; v nadaljevanju: ZUreP-3), 12. člena Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (Uradno glasilo EU, L 376, 27. 12. 2006), 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18, 86/23 in 4/24) in skladno z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 10/04 – odl. US, 41/04 – ZVO-1, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20, 35/23 – odl. US in 78/23 – ZUNPEOVE; v nadaljevanju: ZV-1) je Občinski svet Občine Piran na 14. redni seji dne 17. aprila 2024 sprejel naslednji
O D L O K 
o koncesiji za gospodarsko javno službo upravljanja z javno površino – kopališčem v Naravnem kopališču Meduza Portorož 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim se določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja z javno površino – kopališčem v Naravnem kopališču Meduza Portorož ter urejajo druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije.
(2) Izvajanje gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka je v Občini Piran v javnem interesu zaradi uresničitve cilja zagotavljanja storitev upravljanja in delovanja kopališča v Naravnem kopališču Meduza Portorož kot posebne javne površine za nudenje možnosti za varno uporabo kopališča s strani uporabnikov.
2. člen 
(organ izvrševanja upravnih nalog) 
Upravne naloge za izvrševanje tega odloka izvaja pristojni organ občinske uprave, določen v odloku, ki ureja notranjo organizacijo (v nadaljevanju: pristojni organ).
3. člen 
(pojmi in izrazi v odloku) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določen z ZGJS in ZJZP, poleg tega pa še:
– »koncesija« je koncesija za upravljanje z javno površino – kopališčem v Naravnem kopališču Meduza Portorož;
– »koncedent«: je Občina Piran;
– »občinski svet«: je Občinski svet Občine Piran;
– »koncesionar«: je pravna ali fizična oseba, ki je v skladu z zakonom in tem odlokom nosilec koncesije;
– »izvajalec javne službe«: je koncesionar po tem odloku;
– »uporabniki«: so vsi uporabniki kopališča in/ali storitev kopališča v Naravnem kopališču Meduza Portorož, pri čemer se kot uporabniki kopališča v smislu tega odloka ne štejejo fizične osebe, ki uporabijo kopališče izključno za peš dostop do morja oziroma peš prehod ob morju;
– »kopališče v Naravnem kopališču Meduza Portorož« je zemljišče na območju kopališča Meduza Portorož, ki se nahaja v centru Portoroža, kjer se kopanje izvaja kot neposredna, posebna raba vode za dejavnost kopališč in v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred utopitvami, vključno s pripadajočo infrastrukturo in obsega območje nepremičnine parc. 1562/2, 1315/2, 1315/3 vse k.o. 2631 Portorož. Poleg tega vključuje tudi del parc. št. 1562/1 in del parc. št. 1562/3 vse k.o. 2631 – PORTOROŽ, in sicer zgolj v delu, katerega uporaba je nujno potrebna za izvajanje dejavnosti kopališča na javni površini v lasti koncedenta;
– »javne površine« po tem odloku so nepremičnine parc. št. 1562/2, 1315/2 in 1315/3, vse k.o. 2631 – PORTOROŽ;
– »objekti in naprave koncesije« ali »kopališka infrastruktura«: so vsi objekti, zgradbe, in naprave, ki so pritikline zgradb in objektov, ki se nahajajo na območju izvajanja koncesije in se uporabljajo za izvajanje koncesije (npr. zgrajeni pomoli, betonirani deli kopališča, tuši, kabine za preoblačenje, sanitarije ...).
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo področni predpisi.
II. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIONIRANE JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
(območje javnih površin in javne službe) 
(1) Območje javnih površin kopališča Meduza Portorož, ki se nahaja v centru Portoroža obsega območje celotnih nepremičnin parc. 1562/2, 1315/2 in 1315/3 vse k.o. Portorož. Koncedent iz naslova nepremičnin, ki so opredeljene kot javna površina, zaradi njihove opredelitve kot javna površina, nima kakršnikoli obveznosti do koncesionarja ne tretjih oseb, ne drugih obveznosti (dajatev) za čas trajanja koncesijskega razmerja.
(2) Območje izvajanja koncesionirane gospodarske javne službe iz 1. člena tega odloka obsega zemljišče na območju kopališča Meduza Portorož, ki se nahaja v centru Portoroža in obsega območje celotnih nepremičnin parc. 1562/2, 1315/2 in 1315/1 vse k.o. 2631 Portorož. Poleg tega vključuje tudi del parc. št. 1562/1 in del parc. št. 1562/3 vse k.o. 2631 – PORTOROŽ, in sicer zgolj v delu, katerega uporaba je nujno potrebna za izvajanje dejavnosti kopališča na javni površini v lasti koncedenta in na katerem se nahaja nujno potrebna kopališka infrastruktura, namenjena izvajanju dejavnosti na območju iz prvega odstavka tega člena (na primer sanitarije, prostor za reševalce iz vode …). V koncesijski pogodbi se grafično in vsebinsko opredeli del parc. št. 1562/1 in 1562/3 k.o. Portorož, ki služi izvajanju koncesionirane gospodarske javne službe. Nepremičnine s parc. 1562/2/, parc. 1315/1 in 1315/2, vse k.o. Portorož, so zaznamovane kot javno dobro, na katerih koncesionar s pridobitvijo koncesije pridobi pravico posebne rabe, kot izhaja iz določb tega odloka.
(3) Območje izvajanja koncesionirane gospodarske javne službe se lahko razširi s Splošnimi pogoji poslovanja ali drugim aktom, h kateremu mora podati soglasje župan koncedenta in lastnik nepremičnin, na katere se območje izvajanja razširi.
(4) Koncesionar mora območje kopališča označiti.
(5) Koncesionar in uporabniki lahko kopališče Meduza Portorož uporabljajo za namen dostopa do obale in morja, kopanja v morju, sončenja, zadrževanja v kopališču, sprehajanja, športa, rekreacije in počitka, ter v kopališču uporabljajo opremo, običajno za plažno uporabo in rekreacijo, na način, da ne onemogočajo običajne uporabe kopališča drugih uporabnikov, ob upoštevanju splošnih pogojev poslovanja. Gospodarske in druge dejavnosti nejavnega značaja se lahko opravljajo na območju kopališča v obsegu in na način, da zagotavljajo celovito ponudbo storitev v kopališču Meduza Portorož, določenih v prvem odstavku 13. člena tega odloka. Na priobalnem pasu v širini petih metrov od meje vodnega zemljišča v nobenem primeru ni dovoljena omejitev splošne rabe v obliki peš dostopa do morja, kot izhaja iz četrtega odstavka 15. člena tega odloka.
(6) Na območju kopališča je prepovedano vsako dejanje, ki lahko ogroža varnost ljudi in kopaliških objektov ali je v nasprotju s predpisi.
III. VSEBINA IN OBSEG IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
5. člen 
(vsebina javne službe) 
(1) Vsebina in dejavnosti, ki jih zajema gospodarska javna služba iz 1. člena, so upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter obnavljanje kopališča in kopališke infrastrukture v javnem interesu za namen udobne, nemotene, varne in s predpisi skladne uporabe kopališča in rekreacije uporabnikov. Vsebina javne službe se izvaja tako, da območje kopališča ves čas trajanja koncesijskega razmerja predstavlja pozitiven element turistične ponudbe, in sicer kot urejeno kopališče z infrastrukturo za namen kopanja in rekreacije v času obratovalne sezone, območje javne površine pa tudi kot urejena javna površina z urejeno zelenico, namenjena splošni javni rabi in ne-kopalnim oblikam rekreacije v času izven obratovalne sezone.
(2) Koncesionar mora v okviru svojih poslovnih usmeritev in načrtov zagotoviti enako in nediskriminatorno obravnavo uporabnikov storitev kopališča ter vsem uporabnikom omogočiti uporabo kopališča in infrastrukture pod nediskriminaronimi pogoji. Navedeno ne posega v pravico koncesionarja, da omeji splošno rabo v skladu s 15. členom tega odloka.
(3) Podrobneje uredi način upravljanja kopališča koncesionar, v skladu s predpisi in koncesijsko pogodbo, v svojih Splošnih pogojih poslovanja, ki jih sprejme na podlagi javnega pooblastila, katerega mu s tem odlokom podeljuje občina.
6. člen 
(obveznosti koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora pri izvajanju javne službe:
– zagotavljati skladnost lastnosti in delovanja kopališča s predpisi, ki urejajo zahteve za naravna kopališča in kopalne vode;
– vzdrževati red in varnost v kopališču v skladu s predpisi in v skladu z navodili in odredbami pristojnih organov;
– vzdrževati ureditev kopališča in kopališke infrastrukture, ne glede na lastništvo infrastrukture ter storitev na nivoju, ki ustreza splošno pojmovanemu standardu hotela s 4 zvezdicami (4****), kar se podrobneje določi v koncesijski pogodbi;
– v obratovalnem času zagotavljati uporabo kopališča ter kopališke infrastrukture (vključno z urejenimi sanitarijami) uporabnikom, pri čemer lahko s splošnimi pogoji poslovanja določi način in pogoje uporabe posameznih delov kopališke infrastrukture;
– v obratovalnem času zagotavljati stalno prisotnost reševalca iz vode;
– v obratovalnem času zagotavljati uporabnikom dostop do opreme za prvo pomoč, katerega mesto je ustrezno označeno;
– zagotavljati uporabnikom in drugim fizičnim osebam brezplačen peš dostop do morja in brezplačen peš prehod ob morju, ne glede na obratovalno sezono in obratovalni čas;
– pri upravljanju objektov in naprav, namenjenih splošni rabi, upoštevati državne načrte upravljanja z vodami;
– zagotavljati vse druge pogoje, določene s predpisi;
– redno urejati, čistiti in pospravljati kopališče in zelenico ter odstranjevati odpadke, morsko travo in drugo vegetacijo, alge in nečistoče, tako med obratovalno sezono kot izven le-te;
– izvajati tekoče in investicijsko vzdrževanje kopališča in kopališke infrastrukture ter njihovo občasno obnavljanje, ne glede na lastništvo infrastrukture na način, da je vselej zagotovljena brezhibnost in skladnost kopališča in infrastrukture s predpisi, pri čemer mora koncesionar pripraviti in predložiti v potrditev pristojnemu občinskemu organu iz 2. člena tega odloka plan rednega in investicijskega vzdrževanja za vsakokratno obdobje 5 let;
– opravljati druge naloge skrbnega gospodarjenja z infrastrukturo;
– zagotavljati ostalo vsebino, kot se podrobneje določi s tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
(2) Če koncesionar koncedentu ne predloži v potrditev plana rednega in investicijskega vzdrževanja iz predhodnega odstavka, ali če ne izvaja vzdrževalnih del v skladu s planom, ali če ne izvaja drugih nujnih vzdrževalnih del, lahko koncedent po svoji presoji izbira med pravico, da razdre koncesijsko pogodbo, in pravico, da od koncesionarja pisno zahteva založitev zneska, potrebnega za nujna vzdrževalna dela, ter ta dela za račun in na stroške koncesionarja opravi sam.
7. člen 
Minimalna obratovalna sezona kopališča je od 15. junija do 15. septembra.
Morebitna daljša obratovalna sezona in dnevni obratovalni čas kopališča se določita v splošnih pogojih poslovanja, pri čemer lahko koncesionar po lastni presoji kopalno sezono podaljša, ne sme pa je skrajšati.
IV. KONCESIJA 
8. člen 
(sklenitev koncesijske pogodbe) 
(1) S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita vsa vprašanja koncesijskega razmerja, zlasti pa:
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe;
– prenehanje koncesijskega razmerja in njegove posledice;
– posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov javne oblasti koncedenta.
(2) Pravo koncesijske pogodbe je pravo, veljavno v Republiki Sloveniji.
9. člen 
(rok koncesije) 
Koncesija se podeli za čas 15 let (rok koncesije) z možnostjo podaljšanja še za 5 let.
10. člen 
(postavitev, gradnja, spremembe objektov in naprav koncesije) 
(1) Koncesionar sme morebitne objekte in naprave koncesije, vključno z grajenimi, montažnimi, mobilnimi in začasnimi objekti na nepremičninah v lasti koncedenta, postaviti, graditi in spreminjati le po predhodnem pisnem soglasju koncedenta, ki se, po presoji skladnosti z interesi občine, izda kot akt poslovanja občine.
(2) Gradnja ali sprememba objektov in naprav koncesije mora biti izvedena v skladu s predpisi in pravili stroke, in sicer tako, da zagotavlja najbolj ekonomsko sprejemljivo stopnjo varstva okolja po načelu najboljše dosegljive tehnologije in čim manjši vpliv na okolico.
11. člen 
(zemljišča in stvarne pravice) 
(1) Koncedent bo lahko na svojih zemljiščih, ki se določijo v koncesijski ali drugi pogodbi, s pravnim poslom, sposobnim za vpis v zemljiško knjigo, zagotovil obligacijske ali stvarne pravice, kolikor bodo nujno potrebne za izvajanje koncesije.
(2) V primeru, da bo stvarna pravica iz prvega odstavka tega člena bila stavbna pravica, se šteje, da gre na zemljiščih, ki so, ne glede na prvi in drugi odstavek 4. člena tega odloka, s koncesijsko pogodbo posebej opredeljena, za stavbno pravico po zakonu, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, pri čemer se v primeru prenehanja koncesije ne uporabljajo pravila zakona, ki ureja stvarnopravna razmerja, o posledicah prenehanja stavbne pravice. V primeru prenehanja koncesije se uporabljajo določbe koncesijske pogodbe glede povrnitve vlaganj koncesionarja, kot določeno v 45. členu.
(3) Ne glede na zgornje določbe se pravice ne ustanovijo na tistih nepremičninah ali delih nepremičnin, ki so s koncesijsko pogodbo posebej opredeljene, da morajo biti namenjene splošni rabi.
12. člen 
(koncesionarjeva tveganja) 
(1) Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko posamezne naloge oziroma storitve v zvezi z upravljanjem kopališča koncesionar odda podizvajalcu, vendar za izvršitev teh nalog oziroma storitev koncesionar odgovarja koncedentu, kot bi jih izvedel sam.
(3) Koncesionar nosi celotno tveganje povpraševanja po storitvah v kopališču in druga tržna tveganja koncesije.
(4) Koncesionar ni upravičen do poplačila katerihkoli vlaganj v objekte in naprave koncesije od koncedenta, razen v primeru prenehanja koncesije, kar je podrobneje določeno v 45. členu.
13. člen 
(dodatne storitve kopališča) 
(1) Koncesionar lahko na območju kopališča zagotovi opravljanje gostinskih in drugih gospodarskih dejavnosti, ki dopolnjujejo turistično ponudbo, v obsegu in na način, da zagotavljajo celovito ponudbo storitev kopališča, kar se določi v splošnih pogojih poslovanja.
(2) Koncesionar lahko pravico opravljanja storitev iz prvega odstavka tega člena prenese na tretjo osebo, v okviru pravic, kakršne ima po tem odloku in koncesijski pogodbi sam, pri tem pa ne sme prenesti celotnega obsega koncesije. Pri prenosu pravice opravljati storitve oziroma gospodarske dejavnosti iz prejšnjega odstavka mora koncesionar ravnati nediskriminatorno.
14. člen 
(splošni pogoji poslovanja) 
(1) S tem odlokom se koncesionarju podeli javno pooblastilo, da sprejme splošne pogoje poslovanja v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe na območju iz 4. člena tega odloka, za kar pa pred njihovim sprejetjem oziroma pred sprejetjem njihove morebitne spremembe potrebuje predhodno pisno soglasje župana koncedenta, razen glede cenika za uporabo kopaliških storitev, ki ga koncesionar določi samostojno. Zaradi pridobitve tega soglasja k splošnim pogojem poslovanja mora koncedent pred začetkom njihove veljavnosti oziroma spremembe pisno obvestiti občino najmanj 15 dni pred nameravano uveljavitvijo. Pred pridobitvijo soglasja občine se splošni pogoji poslovanja ne smejo uveljaviti.
(2) V primeru razširitve območja izvajanja koncesionirane gospodarske javne službe iz tretjega odstavka 4. člena tega odloka se določila o soglasju župana iz predhodnega odstavka smiselno uporabljajo za soglasje lastnika območja.
(3) S splošnimi pogoji poslovanja se, upoštevaje določbe tega odloka in ostalih predpisov, ki urejajo koncesijo, določijo osnovna pravila ravnanja uporabnikov kopališča, in morajo opredeljevati obvezno vsebino kopališkega reda iz 11. člena Pravilnika o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih oziroma vsakokratnega ustreznega predpisa, prav tako pa se z njimi podrobneje določijo pravna razmerja med uporabniki in koncesionarjem v zvezi z izvajanjem posameznih storitev koncesije, dnevni obratovalni čas kopališča, cenik za uporabo kopaliških storitev ter druga razmerja, ki jih zakon predpisuje kot vsebino koncesije.
(4) Koncesionar najpozneje 15 dni pred uveljavitvijo obvesti občino o sprejemu in vsebini Splošnih pogojev poslovanja iz prejšnjega odstavka.
(5) Če pristojni občinski organ ugotovi, da so splošni pogoji poslovanja v nasprotju z vsakokrat veljavnimi državnimi ali občinskimi predpisi, izda koncesionarju o tem pisno opozorilo in mu naloži, naj nemudoma, v vsakem primeru pa v roku 8 dni po prejemu opozorila, zagotovi skladnost s predpisi. Če koncesionar ne zagotovi skladnosti, lahko koncedent, poleg uveljavljanja drugih pravic po tem odloku in koncesijski pogodbi, sam z odlokom uredi zadevo drugače.
(6) Splošni pogoji poslovanja morajo biti objavljeni na vidnem mestu ob vhodu na kopališče.
15. člen 
(omejitev splošne rabe) 
(1) Splošna raba posameznih delov kopališča in/ali kopališke infrastrukture in/ali opreme kopališča je lahko omejena s splošnimi pogoji poslovanja v primerih, ko je takšna omejitev skladna s predpisi (npr. omejitev vožnje koles z vrtiljakom in drugih enoslednih vozil …).
(2) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena koncesionar ne sme ravnati diskriminatorno in posameznih uporabnikov ali skupin uporabnikov vnaprej izključiti od uporabe, lahko pa za uporabo določi posebne pogoje (npr. plačilo za uporabo infrastrukture).
(3) Koncesionar mora pred izredno omejitvijo splošne rabe na območju kopališča, ki je v lasti koncedenta, zaradi izredne prireditve (npr. poročno slavje, koncert ipd.) pridobiti predhodno pisno soglasje pristojnega občinskega organa, razen kolikor je takšna izredna omejitev predpisana oziroma je soglasje občine k njej izraženo v drugem predhodnem koncedentovem aktu.
(4) Pri tem ne glede na prve tri odstavke tega člena omejitve niso dopustne na način, da bi se v celoti onemogočil prost peš dostop fizičnih oseb do morja.
V. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV IN KONCEDENTA 
16. člen 
(pravice in dolžnosti koncesionarja) 
(1) Koncesionar je dolžan izvajati javno službo, ki je predmet koncesije, (na način, ki je podrobno določen s koncesijsko pogodbo) na način, kot je določen v zakonu, podzakonskih predpisih, občinskih odlokih, ki urejajo dejavnosti gospodarskih javnih služb, in drugih predpisih ter splošnih aktih, izdanih po javnem pooblastilu.
(2) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture, ki presega kontrolni delež po zakonu, ki ureja prevzeme.
17. člen 
(odgovornost koncesionarja) 
(1) Za izvajanje koncesije in javne službe v skladu z določbami zakona in tega odloka je odgovoren koncesionar kot izvajalec koncesije in javne službe.
(2) Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju oziroma izvajanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci občini, uporabnikom ali tretjim osebam.
(3) Koncesionar je hkrati s sklenitvijo koncesijske pogodbe dolžan iz naslova premoženjskega zavarovanja in splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire) z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, ki se določi v koncesijski pogodbi – premoženjsko zavarovanje in zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z (nerednim ali nevestnim) nepravilnim opravljanjem javne službe.
18. člen 
(dolžnosti koncedenta) 
(1) Dolžnost koncedenta je, da omogoči izvajanje vseh storitev, predpisanih z zakonom, s tem odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku.
(2) Koncedent mora koncesionarju ves čas trajanja koncesijskega razmerja omogočiti nemoteno posest nepremičnin iz 4. člena tega Odloka v svoji lasti, na način skladno s koncesijsko pogodbo in drugimi akti, ki tvorijo sestavni del koncesijskega razmerja.
19. člen 
(pravice in dolžnosti uporabnikov) 
Uporabniki kopališča imajo zlasti naslednje pravice in obveznosti:
– pravico dostopati do morja, uporabljati kopališče, kopališko infrastrukturo in storitve kopališča v obratovalnem času kopališča in pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom, splošnimi pogoji poslovanja in z drugimi predpisi;
– dolžnost plačila nadomestila za uporabo storitev kopališke infrastrukture in drugih storitev kopališča, skladno s cenikom;
– dolžnost upoštevati navodila koncesionarja v zvezi z izvajanjem storitev na območju kopališča;
– uporabljati kopališče in kopališko infrastrukturo na običajen način, ne da bi motili običajno uporabo drugih uporabnikov;
– dolžnost odlagati odpadke v za to določene posode in zabojnike za odpadke;
– skrbeti za to, da ne poškodujejo kopališča, kopališke infrastrukture ali tuje lastnine.
VI. FINANCIRANJE 
20. člen 
(financiranje koncesije) 
(1) Koncesionar financira koncesijo iz:
– nadomestila za uporabo storitev kopališke infrastrukture (ležalniki, senčniki, tuši, kabine za preoblačenje, sanitarije) in drugih storitev kopališča, pri čemer koncesionar ne sme zaračunati splošne rabe posameznih delov kopališča;
– drugih virov, ki jih zagotovi koncesionar, v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe.
(2) Viri financiranja iz prejšnjega odstavka so prihodek javne službe. Prihodki iz tržne dejavnosti koncesionarja niso prihodek javne službe. Koncesionar mora, v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, zagotoviti ločene računovodske izkaze za dejavnost javne službe iz 1. člena in druge dejavnosti.
21. člen 
(tarifa) 
Cene nadomestil iz prvega odstavka 20. člena tega odloka določa koncesionar samostojno. O njih mora seznaniti koncedenta.
22. člen 
(koncesijska dajatev) 
(1) Koncesionar plačuje koncedentu koncesijsko dajatev v višini in v rokih, določenih v koncesijski pogodbi, v odvisnosti od obsega predmeta koncesije.
(2) Plačilo koncesijske dajatve vključuje plačilo za pravico opravljanja dejavnosti iz tega odloka (odmeno za pravico izvrševanja gospodarske javne službe), ter nadomestilo, ki ga koncedentu plačuje koncesionar za javnopravno pravico (koncesijo občine), ki jo koncesionar pridobi na območju javnih površin. Ne glede na zapisano pa mora koncesionar plačati tudi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) oziroma drugo ustrezno javno dajatev, če je tako določeno s predpisi. Dolžnost koncesionarja za plačilo vodnega dovoljenja ali drugih dajatev Republiki Sloveniji v ničemer ne zmanjšuje pravic koncedenta.
VII. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
23. člen 
(status koncesionarja) 
(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki je sposobna izvajati javno službo na način, da kopališče izpolnjuje pogoje, določene s predpisi za naravna kopališča. Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb (skupna prijava), ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo.
(2) Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
24. člen 
(dokazovanje izpolnjevanja pogojev) 
(1) V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost), določene s smiselno uporabo veljavnega zakona, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, ob tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma mora predložiti listine:
– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti;
– da razpolaga z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo in da lahko sicer nemoteno opravlja dejavnost;
– da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet izvajanja koncesije;
– da je sposoben zagotavljati storitve na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in standardov;
– da je finančno in poslovno usposobljen;
– da se obveže premoženjsko zavarovati kopališko infrastrukturo in zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti lahko povzroči občini;
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev iz tretje–sedme alineje in
– da izpolnjuje druge pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost), določene s smiselno uporabo veljavnega zakona, ki ureja postopek oddaje javnih naročil.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi.
VIII. JAVNI RAZPIS 
25. člen 
(oblika in postopek javnega razpisa) 
(1) Koncesionarja za izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka se izbere z javnim razpisom. Javni razpis se ne izvede v primerih, določenih z zakonom ali na podlagi zakona s tem odlokom. Sklep o javnem razpisu sprejme župan.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu EU ter vsebuje zlasti naslednje:
1. navedbo in sedež koncedenta,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, ki se podeli na javnem razpisu,
4. začetek in predviden čas trajanja koncesije,
5. postopek izbire koncesionarja,
6. merila za izbor koncesionarja,
7. način dokazovanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje javne službe,
8. druge obvezne sestavine prijave, navedbo jezika, v katerem morajo biti prijave napisane, ter druge potrebne dokumentacije (pogoje za predložitev skupne vloge …),
9. način zavarovanja resnosti prijave,
10. kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije,
11. kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo predložitev,
12. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav,
13. rok za izbiro koncesionarja,
14. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa,
15. odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
16. druge podatke, potrebne za izvedbo javnega razpisa.
(3) Župan lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena objavi tudi druge podatke. Druge podatke pa mora objaviti, če to zahteva zakon ali na njegovi podlagi izdani predpis.
(4) Župan pripravi razpisno dokumentacijo, katere sestavni deli morajo biti enaki vsebini razpisa.
(5) Koncedent mora v času objave javnega razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
(6) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili kandidatu izdelati popolno prijavo.
26. člen 
(razpisni pogoji) 
Župan s sklepom o javnem razpisu določi razpisne pogoje in način dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz 23. člena tega odloka (vsebino listin, organ, ki listino izda …). Z razpisnimi pogoji župan ne sme določati novih pogojev niti vsebinsko dopolnjevati pogojev za opravljanje dejavnosti (pogojev za koncesionarja), ki so določeni s tem odlokom.
27. člen 
(merila za izbor koncesionarja) 
(1) Merila za izbor koncesionarja so:
– višina koncesijske dajatve, pri čemer imajo prednost tisti kandidati, ki ponudijo višjo koncesijsko dajatev;
– tehnična usposobljenost, ki presega minimalne zahteve za pridobitev vsakega posameznega dela koncesije;
– kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje koncesije (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo minimalne zahteve;
– celovitost ponujenega izvajanja koncesije v okviru iste osebe.
(2) Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prijavo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena (določen način njihove uporabe) ter navedena v zgornjem vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega.
28. člen 
(uspešnost javnega razpisa) 
(1) Javni razpis je uspešen, če je prispela vsaj ena pravočasna in popolna prijava.
(2) Prijava je popolna, če ima vse v javnem razpisu zahtevane podatke.
(3) Če koncedent ne pridobi nobene prijave ali pa so te nepopolne, se javni razpis ponovi.
(4) Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni bil izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v predpisanem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba.
29. člen 
(izbira koncesionarja) 
(1) V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje, skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja.
(2) Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Strokovno komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog.
(3) Nobeden od članov strokovne komisije ne sme biti s kandidatom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti.
(4) Nobeden od članov strokovne komisije ne sme biti oseba, ki je bila zaposlena pri kandidatu ali je kako drugače delala za kandidata, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let.
(5) Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo potrdijo vsi člani strokovne komisije s pisno izjavo.
(6) Če kateri od članov strokovne komisije izve za navedeno dejstvo naknadno, mora takoj predlagati svojo izločitev. Nobeden od članov strokovne komisije ne sme neposredno komunicirati s ponudniki, ampak le posredno preko koncedenta. Izločenega člana strokovne komisije nadomesti nadomestni član strokovne komisije.
(7) Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju strokovna komisija sestavi poročilo ter navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti te prijave tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. Strokovna komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi postopek izbire koncesionarja.
(8) Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru koncesionarja z upravno odločbo.
(9) Koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino ponudnikov.
(10) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja, kar se v odločbi izrecno navede.
30. člen 
(sklenitev koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Najkasneje 14 dni po dokončnosti odločbe o izboru pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 28 dni od prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
(3) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
31. člen 
(razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo) 
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem v nasprotju s koncesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja koncesijski akt.
32. člen 
(začetek trajanja in podaljšanje koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesijska pogodba se sklene za čas 15 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe, z možnostjo podaljšanja še za 5 let (rok koncesije). Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo najkasneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
(2) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali razlogov na strani koncedenta koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
(3) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov, določenih skladno z zakonom, v tem odloku.
33. člen 
(pristojni organ za izvajanje koncesije) 
Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in opravo drugih dejanj v zvezi s koncesijo, je pristojni organ iz 2. člena tega odloka oziroma občinska uprava, razen kolikor je s tem odlokom ali predpisi pristojnost izrecno določena za drug organ.
IX. PRENOS KONCESIJE 
34. člen 
(oblika) 
(1) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki in po enakem postopku, kot je bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za prenos koncesije na univerzalne pravne naslednike. V primeru tega prenosa sklene koncesionar s prevzemnikom koncesije pogodbo o prenosu koncesije. Z začetkom veljavnosti pogodbe o prenosu koncesije vstopi prevzemnik koncesije v vse pravice in obveznosti koncesionarja po tej pogodbi, če pogodba o prenosu koncesije ne določa drugače.
(3) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z uporabniki.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
35. člen 
(načini prenehanja koncesijskega razmerja) 
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– s prenehanjem koncesionarja, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva;
– zaradi stečaja koncesionarja;
– z odvzemom koncesije;
– z odvzemom koncesije v javnem interesu.
36. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena;
– z (enostranskim) razdrtjem;
– z odstopom od koncesijske pogodbe;
– s sporazumno razvezo.
37. člen 
(potek roka koncesije) 
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena.
38. člen 
(razdrtje koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha:
– če koncesionar bistveno krši določbe tega odloka in drugih predpisov, ki urejajo način izvajanja koncesije, da zaradi teh kršitev ni mogoče izvajati bistvenih pravic in obveznosti iz koncesijskega razmerja ali zaradi teh dejavnosti ne sme opravljati; te kršitve mora koncesijska pogodba posebej določiti ali
– če koncesionar stori bistveno kršitev koncesijske pogodbe, ki je v tej pogodbi posebej določena, pa pri tem nastane večja škoda občini, uporabnikom njegovih storitev ali tretjim osebam, koncesionar pa po pozivu koncedenta v primernem roku kršitve ne odpravi,
– če koncesionarju preneha veljati vodno dovoljenje pred iztekom obdobja, za katerega je podeljena koncesija, pa koncesionar pred prenehanjem veljavnosti vodnega dovoljenja ne pridobi drugega vodnega dovoljenja oziroma mu ni bil izdan drug akt, ki naslovniku daje vodno pravico neposredne rabe morja za naravno kopališče Meduza Portorož, veljaven do izteka obdobja, za katerega je podeljena koncesija,
– če koncesionar izgubi lastninsko oziroma drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki mu omogoča izvajanje posesti na nepremičninah iz 4. člena tega Odloka, ki niso v lasti koncedenta,
– če koncesionar ne zagotavlja izvajanja javne službe na način, da kopališče izpolnjuje pogoje, določene s predpisi za naravna kopališča.
(2) Razlogi iz prejšnjega odstavka in postopek razdrtja se podrobneje določi v koncesijski pogodbi. Razdrtje koncesijske pogodbe po prvi, drugi, četrti ter peti alineji prvega odstavka je dopustno le, če je koncedent koncesionarja predhodno pisno pozval na odpravo kršitve ter mu določil primeren rok za njeno odpravo, pa koncesionar v tem roku kršitve ni odpravil.
(3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(4) Ob razdrtju koncesijske pogodbe je koncedent dolžan koncesionarju zagotoviti povrnitev vlaganj v času trajanja koncesijskega razmerja skladno z odlokom (kot je določeno 45. členu tega odloka).
39. člen 
(odstop od koncesijske pogodbe) 
(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno;
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pa kršitve kljub pozivu na odpravo v primernem roku ne odpravi, pod pogoji in na način, kot je v njej določeno.
(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice. V tem primeru ima koncesionar pravico do povrnitve škode, ki mu je nastala zaradi tega akta ali dejanja koncedenta.
40. člen 
(sporazumna razveza) 
Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
41. člen 
(prenehanje koncesionarja) 
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …).
(3) Koncesijsko razmerje preneha z dnem, ko po zakonu nastanejo pravne posledice začetka stečajnega ali drugega insolvenčnega postopka oziroma postopka prisilnega prenehanja.
42. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe v s koncesijsko pogodbo določenem roku;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
(2) Postopek odvzema koncesije se določi v koncesijski pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le, če kršitev resno ogrozi izvrševanje javne službe. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) V primeru odvzema iz druge alineje prvega odstavka tega člena je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po splošnih pravilih odškodninskega prava.
43. člen 
(odvzem koncesije v javnem interesu) 
(1) Koncedent sme odvzeti koncesijo v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na zakonu oprtem predpisu le, kadar je to nujno potrebno zaradi zadovoljitve tega javnega interesa.
(2) Koncedent pred uvedbo postopka odvzema koncesije v javnem interesu predlaga koncesionarju sporazumno razvezo pogodbe.
(3) Koncedent je dolžan zagotoviti povrnitev vlaganj skladno s koncesijsko pogodbo koncesionarju in škodo, nastalo zaradi odvzema koncesije v javnem interesu.
44. člen 
(obveznost izročitve objektov in naprav ob prenehanju koncesije) 
Ne glede na razlog prenehanja koncesije mora koncesionar koncedentu najkasneje v enem mesecu po prenehanju koncesije izročiti nepremičnine v lasti koncedenta, ki so predmet koncesije, in vse objekte in naprave, ki sestavljajo kopališko infrastrukturo na nepremičninah v lasti koncedenta. Način prenosa se uredi v koncesijski pogodbi.
45. člen 
(posledice prenehanja pred iztekom roka iz 32. člena) 
(1) Če koncesija preneha pred potekom roka 15-letnega roka koncesije, je koncedent, ne glede na razlog prenehanja, koncesionarju dolžan plačati del tržne vrednost objektov in naprav koncesije na zemljiščih v lasti koncedenta (v nadaljevanju: vlaganj), ki jih je ta izvedel v času trajanja koncesijskega razmerja. Tržna vrednost vlaganj po obogatitveni vrednosti se določi na podlagi izdelane cenitve izvedencev oziroma cenilcev ustrezne stroke in se upošteva kot izhodiščna vrednost, ki jo je novi najugodnejši koncesionar pripravljen in dolžan plačati ob sklenitvi nove koncesijske pogodbe oziroma najkasneje v šestih mesecih od sklenitve, kot pogoj za pridobitev vseh pravic, ki jih podeli Občina po koncesijski pogodbi (morebitne obligacijske ali stavbne pravice, dovoljenja, koncesije), razen letne koncesijske dajatve. V postopku javnega razpisa in upravnem postopku podelitve nove koncesije ima obstoječi koncesionar položaj stranskega udeleženca oziroma v morebitnem upravnem sporu položaj stranke z interesom skladno s predpisi o upravnem postopku in upravnem sporu. Vrednost vlaganj se v enaki višini opredeli v primeru, da se kot nov izvajalec javne službe določi javno podjetje.
(2) V primeru, če do prenehanja koncesije pride zaradi razlogov na strani koncesionarja (odvzem koncesije, kršitve koncesionarja, ki bi privedle do prenehanja koncesije) je koncedent dolžan povrniti 50 % ugotovljene vrednosti iz prvega odstavka in zahtevati škodo, nastalo zaradi predčasnega prenehanje koncesije. Škoda obsega vso dejansko škodo in izgubljeni dobiček koncedenta za ves čas predvidenega trajanja koncesije, za katere obstoji v času prenehanja utemeljeno pričakovanje, da bo do njih prišlo.
(3) V primeru, če do prenehanja koncesije pride zaradi razlogov na strani koncedenta (odvzem koncesije v javnem interesu, kršitve koncedenta, ki bi privedle do prenehanja koncesije) je koncedent koncesionarju dolžan povrniti 100 % ugotovljene vrednosti iz prvega odstavka in škodo, nastalo zaradi predčasnega prenehanje koncesije. Škoda obsega vso dejansko škodo in izgubljeni dobiček koncesionarja za ves čas predvidenega trajanja koncesije, za katere obstoji v času prenehanja utemeljeno pričakovanje, da bo do njih prišlo.
(4) V primeru, če do prenehanja koncesije pride na podlagi sporazuma, ki je med strankama dogovorjen ob sklenitvi ali med izvajanjem koncesijske pogodbe, je dolžan povrniti 75 % ugotovljene vrednosti iz prvega odstavka.
(5) V primeru rednega prenehanja koncesije s potekom roka iz 32. člena se šteje, da so vsa vlaganja koncesionarja iz prvega odstavka tega člena poplačana.
46. člen 
(način povrnitve vlaganj) 
(1) Koncedent prejeto plačilo iz drugega in tretjega oziroma četrtega odstavka prejšnjega člena, ki ga je dolžan v treh dneh od prejema (zapadlost obveznosti) plačati koncesionarju, zniža – pobota – z morebitnimi odškodninskimi ali drugimi zahtevki do koncesionarja ter stroški postopka izbire novega koncesionarja (slednje v primeru prenehanja zaradi razlogov na strani koncesionarja) in drugimi zapadlimi obveznostmi koncesionarja. V primeru sporazumne razveze je povračilo vlaganj predmet sporazuma. Stranki se dogovorita, da lahko koncedent obveznosti izpolni tudi nadomestno, s tem da prenese v last določene predmete koncesije, ki mu sicer pripadejo, niso pa potrebni za nadaljnje izvajanje dejavnosti.
(2) Stavbna pravica ali druga stvarna pravica na zemljiščih v lasti občine in so predmet koncesijskega razmerja, ki bi jo pridobil koncesionar za izvrševanje koncesije in ki so opredeljena s posebnim pravnim poslom, na podlagi koncesijske pogodbe, preneha s prenehanjem koncesijskega razmerja, kar uredita koncedent in koncesionar sporazumno v koncesijski pogodbi.
(3) Če je za novega koncesionarja izbrana oseba, ki je bila dosedanji koncesionar, je ta oproščena plačila do višine iz prvega odstavka prejšnjega člena, s čimer preneha njena pravica do povračila vrednosti vlaganj iz prejšnjega koncesijskega obdobja.
XI. NADZOR IN POROČANJE 
47. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja Medobčinska uprava Istre, medobčinski inšpektorat in redarstvo oziroma organ, ki bi tega nadomeščal (v nadaljevanju: občinska inšpekcija).
(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka je lahko napovedan ali nenapovedan. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom pristojnega organa.
(3) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar pri izvajanju obveznosti iz koncesijskega razmerja krši predpis, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz tega predpisa.
48. člen 
(poročanje) 
(1) Koncesionar mora letno pisno poročati koncedentu o izpolnjevanju obveznosti iz koncesijske pogodbe.
(2) Poročilo mora vsebovati zlasti podatke, določene s koncesijsko pogodbo.
XII. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE 
49. člen 
(višja sila) 
(1) Višja sila in nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna, ekološke nesreče, razlitja, s strani človeka povzročene katastrofe, epidemija ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
(3) V primeru višje sile in nepredvidljivih okoliščin lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.
50. člen 
(spremenjene okoliščine) 
(1) Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti katere od pogodbenih strank, in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi te pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na eno od strank, ima stranka, katere izpolnitev je bistveno otežena, pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe. Spremenjene okoliščine iz prejšnjega stavka niso razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe.
(2) O nastopu spremenjenih okoliščin iz prvega odstavka tega člena se morata pogodbeni stranki nemudoma medsebojno dokumentirano informirati in se dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v spremenjenih okoliščinah.
(3) Ne glede na spremenjene okoliščine je koncesionar dolžan v največji objektivno mogoči meri izpolnjevati obveznosti iz te pogodbe.
(4) Za spremenjene okoliščine štejejo tudi predpisi, posamični akti ali ukrepi organov koncedenta, ki pomenijo vključitev obveznih določb predpisov Evropske skupnosti v pravni red Republike Slovenije ali ki pomenijo izvrševanje neposredno uporabljivih pravil prava te skupnosti, ki izpolnjujejo pogoje za spremenjene okoliščine iz prvega odstavka tega člena.
(5) Ni mogoče zahtevati spremembe pogodbe, če bi morala prizadeta stranka ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati, ali če bi se jim lahko izognila ali jih premagala ali če so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti.
XIII. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV 
51. člen 
(uporaba prava) 
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter koncesionarjem in uporabniki se lahko dogovori izključna uporaba pravnega reda Republike Slovenije.
52. člen 
(arbitražna klavzula in prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže) 
(1) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna arbitraža.
(2) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže).
XIV. KAZENSKE DOLOČBE 
53. člen 
(prekrški koncesionarja in odgovorne osebe koncesionarja) 
(1) Z globo od 3.000,00 EUR do 20.000,00 EUR se kaznuje za prekršek koncesionar, če:
– ne zagotavlja skladnosti lastnosti in delovanja kopališča s predpisi, ki urejajo zahteve za naravna kopališča in kopalne vode, oziroma drugimi predpisi (6. člen);
– ne vzdržuje reda in varnosti v kopališču v skladu s predpisi in v skladu z navodili in odredbami pristojnih organov (6. člen);
– ne zagotavlja fizičnim osebam brezplačnega peš dostopa do morja in brezplačnega peš prehoda ob morju, ne glede na obratovalno sezono in obratovalni čas (6. člen);
– pri upravljanju objektov in naprav, namenjenih splošni rabi, ne upošteva državnih načrtov upravljanja z vodami (6. člen);
– opusti oziroma ne izvaja rednega urejanja, čiščenja in pospravljanja kopališča in zelenice ter odstranjevanja odpadkov, morske trave in druge vegetacije, alge in nečistoče, tako med obratovalno sezono kot izven le-te (6. člen);
– ne zagotavlja minimalne obratovalne sezone kopališča (7. člen);
– postavi, zgradi oziroma spreminja objekte in naprave, vključno z grajenimi, montažnimi, mobilnimi in začasnimi objekti na nepremičninah v lasti koncedenta, brez predhodnega pisnega soglasja koncedenta (10. člen).
(2) Z globo od 200,00 EUR do 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba koncesionarja, ki stori dejanje/prekršek iz prejšnjega odstavka.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
54. člen 
(prva podelitev koncesije) 
(1) Do podelitve koncesije po VIII. poglavju tega odloka se Občina Piran in družba ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve, Portorož, Obala 33, 6320 Portorož – Portorose (v nadaljevanju: ISTRABENZ TURIZEM d.d.) na osnovi Delnega vodnega dovoljenja št. 35504-390/2004 z dne 19. 5. 2009 (v nadaljevanju: vodno dovoljenje), ter lastništva nepremičnin parc. 1562/1 in 1562/3, obe k.o. Portorož, sporazumeta o oblikovanju besedila koncesijske pogodbe, v kateri Občina Piran nastopa kot koncedent, družba ISTRABENZ TURIZEM d.d. pa kot koncesionar, za celovito uskladitev njunega razmerja s tem odlokom, ZGJS in drugimi predpisi, ne glede na določbe 25. člena in naslednjih določb tega Odloka, ki urejajo javni razpis (poglavje VIII. Javni razpis), pri čemer obstoj vodnega dovoljenja in lastništvo nepremičnin, ki so sestavni del kopališča Meduza Portorož, predstavljajo objektivne okoliščine, zaradi katerih lahko storitve zagotovi samo določen gospodarski subjekt (koncesionar), skladno z razlago določbe druge oziroma tretje alineje točke a) drugega odstavka 38. člena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19, 121/21 – ZJN-3B in 50/23; v nadaljevanju: ZNKP), pri čemer gre za take okoliščine, da zanje ni ustrezne alternative ali nadomestila in odsotnost konkurence ni posledica koncedentovega umetnega omejevanja (četrti odstavek 38. člena ZNKP). Koncesijska pogodba iz prvega stavka tega odstavka se sklene najpozneje v štirih mesecih od pravnomočnosti objave obvestila za predhodno transparentnost, ki predstavlja odločitev o izbiri iz prve alineje drugega odstavka tega člena in velja za čas trajanja navedenega vodnega dovoljenja (tj. do dne 30. 4. 2039).
(2) Pri uskladitvi iz prejšnjega odstavka tega člena morata stranki upoštevati naslednje:
– občinska uprava nemudoma po uveljavitvi tega odloka objavi obvestilo za predhodno transparentnost (36. člen ZNKP) in po njegovi pravnomočnosti izda odločbo o izbiri koncesionarja ISTRABENZ TURIZEM d.d., skladno z ZGJS (drugi odstavek 65. člena ZJZP v zvezi z 10. členom ZNKP), z rokom veljavnosti štirih mesecev od pravnomočnosti odločitve o izbiri,
– občina in koncesionar najkasneje v roku štirih mesecev od pravnomočnosti odločitve o izbiri iz prve alineje skleneta Koncesijsko pogodbo za dejavnosti iz 1. člena tega odloka,
– pogodbeno koncesijsko razmerje iz prejšnjega odstavka tega člena se sklene za območje iz 4. člena tega odloka,
– koncesijsko razmerje, kolikor ne preneha predčasno zaradi nastopa razlogov za predčasno prenehanje koncesijskega razmerja po tem odloku, preneha s potekom časa, in sicer dne 30. 4. 2039 (potek veljavnosti vodnega dovoljenja),
– v koncesijski pogodbi se ločeno določi seznam predvidenih vlaganj do katerih bi lahko bil koncesionar upravičen skladno s 45. členom tega odloka in seznam vlaganj, ki so bila izvedena pred sklenitvijo koncesijske pogodbe ter seznam aktualne kopališke infrastrukture,
– koncedent iz naslova nepremičnin, ki so opredeljene kot javna površina, zaradi njihove opredelitve kot javna površina, nima nobenih obveznosti do koncesionarja ne do tretjih oseb, ne drugih obveznosti (dajatev) za čas trajanja koncesijskega razmerja,
– višina koncesijske dajatve je določena v višini 94.942,80 EUR/leto,
– za čas podelitve prve koncesije po tem členu se pri nepremičnini parc. 1565, k.o. Portorož in jugovzhodnem delu nepremičnine parc. 1562/3, k.o. Portorož v izmeri cca 450 m2 (kot izhaja iz grafične priloge, ki bo priloga koncesijske pogodbe) v lasti koncesionarja vknjiži osebna služnost užitka v korist koncedenta, katere (letno) vrednost bo ocenil (sodni) cenilec gradbene stroke,
– sorazmeren del koncesnine (letno) se lahko poračuna z vrednostjo osebne služnosti užitka (prav tako letno) za nepremičnino parc. 1565, k.o. Portorož, do višine vrednosti nadomestila za osebno služnost, v preostanku pa plača,
– da se višina koncesijske dajatve in osebne služnosti užitka enkrat letno, do marca tekočega leta, valorizira skladno indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ob smiselni uporabi predpisa, ki ureja način valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja,
– se višini koncesijske dajatve in užitka doda še davek na dodano vrednost, kolikor je to potrebno skladno s predpisi.
55. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-62/2016
Piran, dne 17. aprila 2024
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. cost.) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18, 86/23 e 4/24)
E M A N A   I L   S E G U E N T E   D E C R E T O 
sulla concessione per il servizio pubblico di rilevanza economica di gestione dell’area pubblica – stabilimento balneare nello Stabilimento balneare naturale Meduza Portorose, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 14a seduta ordinaria il 17 aprile 2024.
N. 478-62/2016
Pirano, 6 maggio 2024
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, in base al secondo comma degli articoli 3, 7, 32, 33 e 34 della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta ufficiale della RS, nn. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40; nel prosieguo: ZGJS), al punto 6 del primo comma dell'articolo 233 della Legge sulla tutela dell'ambiente, (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 44/22, 81/22 – Decisione della C. cost., 121/22 – ZUOKPOE, 160/22 – Decisione della C. cost., 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, nel prosieguo: ZVO-2), all’articolo 36 della Legge sul partenariato pubblico-privato (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 127/06; nel prosieguo: ZJZP), all’articolo 259 della Legge sull’assetto territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE e 95/23 – ZIUOPZP; nel prosieguo ZUreP-3), all’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (Gazzetta Ufficiale dell’UE, L 376, 27. 12. 2006), all’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18, 86/23 e 4/24) e in conformità alla Legge sulle acque (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 10/04 – Decisione della C. cost., 41/04 – ZVO-1, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20 e 35/23 – Decisione della C. cost. e 78/23 – ZUNPEOVE; nel prosieguo: ZV-1), nella 14a seduta ordinaria tenutasi il 17 aprile 2024, ha approvato il seguente
D E C R E T O 
sulla concessione per il servizio pubblico di rilevanza economica di gestione dell’area pubblica – stabilimento balneare nello Stabilimento balneare naturale Meduza Portorose 
I DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
(oggetto del Decreto) 
(1) Il presente Decreto è un atto di concessione con cui si determinano l'oggetto e le condizioni per il conferimento della concessione per l'attuazione del servizio pubblico di rilevanza economica di gestione dell'area pubblica – stabilimento balneare nello Stabilimento balneare naturale Meduza Portorose e si regolano altre questioni relative all'attuazione della concessione stessa.
(2) L'attuazione del servizio pubblico di cui al comma precedente è nell'interesse pubblico del Comune di Pirano in seguito alla realizzazione dell'obiettivo di fornire il servizio di gestione e di esercizio dello stabilimento balneare nello Stabilimento balneare naturale Meduza Portorose come area pubblica speciale per offrire la possibilità di utilizzo sicuro dello stabilimento balneare da parte degli utenti.
Articolo 2 
(organo di esecuzione delle funzioni amministrative) 
Le funzioni amministrative per l'attuazione del presente Decreto sono svolte dall'organo competente dell'Amministrazione comunale, stabilito nel Decreto, che disciplina l'organizzazione interna (nel prosieguo: organo competente).
Articolo 3 
(termini ed espressioni nel decreto) 
(1) I termini usati nel presente Decreto hanno lo stesso significato come stabilito dalla ZGJS e dalla ZJZP, e inoltre ancora:
– “concessione” è la concessione per la gestione dell’area pubblica – lo stabilimento balneare nello Stabilimento balneare naturale Meduza Portorose;
– “concedente” è il Comune di Pirano;
– “Consiglio comunale” è il Consiglio comunale del Comune di Pirano;
– “concessionario” è la persona fisica oppure giuridica, che in conformità con la legge e con il presente decreto, è il titolare della concessione;
– “esecutore del servizio pubblico” è il concessionario ai fini del presente Decreto;
– “utenti” sono tutti gli utenti dello stabilimento balneare e/o dei servizi dello stabilimento balneare nello Stabilimento balneare naturale Meduza Portorose, pertanto ai sensi del presente Decreto non sono considerate utenti dello stabilimento balneare le persone fisiche che utilizzano lo stabilimento balneare esclusivamente per l'accesso pedonale al mare ovvero per il transito pedonale lungo il mare;
– “stabilimento balneare nello Stabilimento balneare naturale Meduza Portorose” è un terreno nell'area dello Stabilimento balneare Meduza Portorose, situato nel centro di Portorose, dove la balneazione viene effettuata come uso diretto e speciale dell'acqua per le attività degli stabilimenti balneari e in conformità con le norme che regolano la protezione contro il rischio di annegamento, inclusa l'infrastruttura pertinente nonché comprende l'area di beni immobiliari con le particelle catastali nn. 1562/2, 1315/2, 1315/3, tutte C.C. 2631 Portorose. Inoltre comprende anche una parte della particella n. 1562/1 e parte della particella n. 1562/3, tutte C.C. 2631 – PORTOROSE, ossia solo nella parte il cui utilizzo è assolutamente necessario per l'esercizio dell'attività dello stabilimento balneare sull'area pubblica di proprietà del concedente;
– “aree pubbliche” in base al presente Decreto sono i beni immobili con le particelle nn. 1562/2, 1315/2 e 1315/3, tutte C.C. 2631 – PORTOROSE,
– “strutture e attrezzature della concessione” oppure “infrastruttura dello stabilimento balneare” sono tutte le strutture, gli edifici e le attrezzature annessi agli edifici e alle strutture ubicati nell'area di attuazione della concessione e si utilizzano per l'attuazione della concessione (ad esempio i pontili costruiti, parti in cemento dello stabilimento balneare, docce, spogliatoi, servizi igienici ...).
(2) Gli altri termini utilizzati nel presente Decreto hanno lo stesso significato definito dalla normativa del territorio.
II AMBITO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO IN CONCESSIONE 
Articolo 4 
(ambito delle aree pubbliche e del servizio pubblico) 
(1) Il territorio delle aree pubbliche dello Stabilimento balneare Meduza Portorose, situato nel centro di Portorose, comprende la superficie totale dei beni immobili con le particelle nn. 1562/2, 1315/2 e 1315/3 tutte C.C. Portorose. Per effetto della loro definizione di area pubblica, il concedente, a titolo dei beni immobili non ha alcun obbligo verso il concessionario, né verso terzi, né altri obblighi (tributi) per tutta la durata del rapporto di concessione.
(2) Il territorio di espletamento del servizio pubblico di rilevanza economica in concessione, di cui all'articolo 1 del presente Decreto, comprende il terreno nell'area dello Stabilimento balneare Meduza Portorose, che si trova nel centro di Portorose e comprende l'area di beni immobiliari con le particelle catastali nn. 1562/2, 1315/2 e 1315/3, tutte C.C. 2631 Portorose. Inoltre comprende anche una parte della particella n. 1562/1 e parte della particella n. 1562/3 tutte C.C. 2631 – PORTOROSE, ossia solo nella parte il cui utilizzo è assolutamente necessario per l'esercizio dell'attività dello stabilimento balneare sull'area pubblica di proprietà del concedente e sulla quale è ubicata l’infrastruttura urgentemente necessaria dello stabilimento balneare, destinata allo svolgimento delle attività nell'area di cui al comma 1 del presente articolo (ad esempio, servizi igienici, spazio per i bagnini di salvataggio ...). Nel contratto di concessione è definita graficamente e per contenuto una parte della particella catastale n. 1562/1 e n. 1562/3 C.C. Portorose, che serve all’espletamento del servizio pubblico di rilevanza economica concesso. I beni immobili con le particelle nn. 1562/2, 1315/1 e 1315/2, tutte C.C. Portorose, sono contrassegnati come bene pubblico, sui quali il concessionario con l'ottenimento della concessione acquisisce il diritto di uso particolare come risulta dalle disposizioni del presente Decreto.
(3) Il territorio di espletamento del servizio pubblico di rilevanza economica in concessione può essere ampliato dalle Condizioni generali di contratto o da altro atto, al quale il sindaco del concedente e il proprietario dell'immobile cui si estende il territorio di espletamento devono dare il loro nulla osta.
(4) Il concessionario deve contrassegnare l’area dello stabilimento balneare.
(5) Il concessionario e gli utenti possono utilizzare lo Stabilimento balneare Meduza Portorose allo scopo di accedere al lungomare e al mare, per la balneazione in mare, prendere il sole, per trattenersi nello stabilimento balneare, passeggiare, praticare sport, per svago e riposo. Nello stabilimento balneare possono inoltre utilizzare le attrezzature, normalmente da spiaggia e a uso ricreativo, in modo tale da non impedire il normale utilizzo dello stabilimento balneare da parte degli altri utenti, nel rispetto delle condizioni generali di contratto. Nell'area dello stabilimento balneare possono essere svolte attività economiche e altre attività non pubbliche nella misura e in modo tale da garantire un'offerta completa di servizi dello Stabilimento balneare Meduza Portorose, stabiliti al primo comma dell'articolo 13 del presente Decreto. Nella fascia di arenile larga cinque metri dalla linea di battigia, non è in alcun caso consentita la restrizione all'uso generale nella forma di accesso pedonale al mare, come risulta dal quarto comma dell'articolo 15 del presente Decreto.
(6) Nell’area dello stabilimento balneare è vietata qualsiasi azione che possa mettere a repentaglio l'incolumità delle persone e degli impianti balneari o che sia contraria alle norme regolamentari.
III CONTENUTO ED ENTITÀ DELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO 
Articolo 5 
(contenuto del servizio pubblico) 
(1) Il contenuto e le attività rientranti nel servizio pubblico di rilevanza economica di cui all'articolo 1 sono la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il rinnovamento dello stabilimento balneare e della sua infrastruttura nell’interesse pubblico allo scopo di un utilizzo comodo, indisturbato, sicuro e conforme alla normativa dello stabilimento balneare e dello svago degli utenti. Il contenuto del servizio pubblico è svolto in modo tale che l'area dello stabilimento balneare rappresenta un elemento positivo dell'offerta turistica per tutta la durata del rapporto di concessione, e precisamente come uno stabilimento balneare curato e dotato di un’infrastruttura per le finalità di balneazione e svago durante la stagione di esercizio dell’attività, e il territorio dell’area pubblica anche come area pubblica ordinata con una superficie verde curata, destinata all'uso pubblico generale e a forme di svago non balneari fuori della stagione di esercizio.
(2) Il concessionario, nell'ambito delle proprie politiche commerciali e dei propri piani, deve garantire un trattamento equo e non discriminatorio degli utenti dei servizi dello stabilimento balneare e consentire a tutti gli utenti l'utilizzo dello stabilimento balneare e dell’infrastruttura a condizioni non discriminatorie. Resta salva la facoltà del concessionario di limitare l'uso generale ai sensi dell'articolo 15 del presente Decreto.
(3) Il concessionario regola più dettagliatamente il modo di gestire lo stabilimento balneare, in conformità alle norme e al contratto di concessione, nelle proprie Condizioni generali di contratto accettate in base all'autorizzazione pubblica, la quale gli è assegnata dal Comune con il presente Decreto.
Articolo 6 
(obblighi del concessionario) 
(1) Il concessionario ha l’obbligo nell'espletamento del servizio pubblico di:
– garantire la conformità delle caratteristiche e del funzionamento dello stabilimento balneare alle norme che disciplinano i requisiti degli stabilimenti balneari naturali e delle acque di balneazione;
– mantenere l'ordine e la sicurezza nello stabilimento balneare in conformità alle norme e in conformità alle istruzioni e alle disposizioni degli organi competenti;
– mantenere la sistemazione dello stabilimento balneare e dell’infrastruttura balneare, indipendentemente dalla proprietà dell’infrastruttura nonché il servizio ad un livello che corrisponda allo standard generalmente inteso di un albergo a 4 stelle (4****), il che è determinato più dettagliatamente nel contratto di concessione;
– garantire agli utenti l'utilizzo dello stabilimento balneare e dell’infrastruttura balneare (compresi i servizi igienici) durante gli orari di esercizio, per cui può stabilire con le condizioni generali di contratto le modalità e le condizioni di utilizzo delle singole parti dell’infrastruttura balneare;
– garantire la presenza costante di un bagnino di salvataggio durante l’orario di apertura;
– durante l’orario di apertura garantire agli utenti l’accesso all’attrezzatura di primo soccorso, la cui ubicazione è opportunamente segnalata;
– garantire agli utenti e alle altre persone fisiche il libero accesso al mare a piedi e il libero transito pedonale in riva al mare, indipendentemente dalla stagione e dall'orario di esercizio;
– nella gestione degli impianti e attrezzature, destinate ad uso pubblico, considerare i piani statali di gestione delle acque;
– garantire tutte le altre condizioni stabilite dalla normativa;
– sistemare, pulire e riordinare regolarmente lo stabilimento balneare e la superficie verde nonché rimuovere rifiuti, alghe marine e altra vegetazione, alghe e impurità, sia durante la stagione di esercizio dell’attività sia al di fuori di essa;
– effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabilimento balneare e dell’infrastruttura balneare e il loro rinnovo periodico, indipendentemente dalla proprietà dell'infrastruttura, in modo tale che sia sempre garantita l'inappuntabilità e la conformità dello stabilimento balneare e dell’infrastruttura alla normativa. Pertanto il concessionario deve predisporre e sottoporre all'approvazione dell'organo comunale competente, di cui all'articolo 2 del presente Decreto, il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, di volta in volta, per un periodo di 5 anni;
– svolgere altri compiti di scrupolosa gestione dell’infrastruttura;
– garantire altri contenuti secondo quanto più dettagliatamente determinato dal presente Decreto e dal contratto di concessione.
(2) Se il concessionario non sottopone all'approvazione del concedente il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma precedente, o se non esegue i lavori di manutenzione secondo il piano, o se non esegue altri lavori urgenti di manutenzione, il concedente può, a sua discrezione, scegliere tra il diritto di risolvere il contratto di concessione, e il diritto di richiedere per iscritto al concessionario il deposito della somma necessaria per lavori urgenti di manutenzione, e di eseguire egli stesso tali lavori per conto e a spese del concessionario.
Articolo 7 
L’apertura stagionale minima dello stabilimento balneare è dal 15 giugno al 15 settembre.
Un eventuale proroga della stagione di esercizio dell’attività e degli orari giornalieri di apertura dello stabilimento balneare sono stabiliti nelle condizioni generali, per cui il concessionario può prorogare la stagione balneare a propria discrezione, ma non può abbreviarla.
IV CONCESSIONE 
Articolo 8 
(stipulazione del contratto di concessione) 
(1) Con il contratto di concessione, il concedente e il concessionario regolano tutte le questioni del rapporto di concessione, ma soprattutto:
– i diritti e i doveri del concedente e del concessionario in relazione all'espletamento del servizio pubblico di rilevanza economica;
– la cessazione del rapporto di concessione e le sue conseguenze;
– le conseguenze a causa del cambiamento delle circostanze, di forza maggiore e degli atti pubblici amministrativi del concedente.
(2) Il diritto applicato al contratto di concessione, è il diritto in vigore nella Repubblica di Slovenia.
Articolo 9 
(termine della concessione) 
La concessione si assegna per un periodo di 15 anni (termine della concessione) con la possibilità di proroga di ulteriori 5 anni.
Articolo 10 
(collocazione, costruzione, modifiche delle strutture e attrezzature della concessione) 
(1) Il concessionario può collocare, costruire e modificare qualsiasi struttura o attrezzatura della concessione, ivi comprese le strutture costruite, prefabbricate, mobili e temporanee sugli immobili di proprietà del concedente, solo previo assenso scritto del concedente, il quale, dopo aver valutato la conformità con gli interessi del Comune, si rilascia come atto di gestione del Comune.
(2) La costruzione o la modifica delle strutture e delle attrezzature oggetto della concessione deve essere effettuata nel rispetto della normativa e delle regole della professione, ovvero in modo tale da garantire il livello di protezione ambientale economicamente più accettabile secondo il principio della migliore tecnologia disponibile e il minor impatto possibile sull’ambiente.
Articolo 11 
(terreni e diritti reali) 
(1) Il concedente potrà garantire con un negozio giuridico trascrivibile nel Libro fondiario gli obblighi o i diritti reali sui propri terreni, determinati nella concessione o in altro contratto, nella misura strettamente necessaria per l'attuazione della concessione.
(2) Nel caso il diritto reale, di cui al primo comma del presente articolo, sia un diritto di superficie, si ritiene che per i terreni specificatamente definiti con il contratto di concessione, indipendentemente dai commi primo e secondo dell'articolo 4 del presente Decreto, si tratti di diritto di superficie ai sensi della legge sul partenariato pubblico-privato, per cui in caso di risoluzione della concessione non si applicano le norme di legge che regolano i rapporti dei diritti reali sulle conseguenze della cessazione del diritto di superficie. In caso di risoluzione della concessione si applicano le disposizioni del contratto di concessione come stabilito all’articolo 45, relative al rimborso degli investimenti del concessionario.
(3) A prescindere dalle disposizioni di cui sopra, non si costituiscono diritti sugli immobili o parti di immobili, che il contratto di concessione specificatamente definisce come destinati ad uso generale.
Articolo 12
(rischi del concessionario) 
(1) Il concessionario svolge l'attività oggetto della concessione in nome e per conto proprio.
(2) Indipendentemente da quanto previsto al comma precedente, il concessionario può affidare a un subappaltatore singoli compiti o servizi concernenti la gestione dello stabilimento balneare, tuttavia il concessionario è responsabile nei confronti del concedente dell'esecuzione di tali compiti o servizi come se fossero stati eseguiti da egli stesso.
(3) Il concessionario sostiene l'intero rischio della richiesta di prestazioni nello stabilimento balneare e altri rischi commerciali della concessione.
(4) Il concessionario non ha diritto al rimborso da parte del concedente per eventuali investimenti effettuati nelle strutture e nelle attrezzature della concessione, salvo in caso di risoluzione della concessione, meglio specificato all'articolo 45.
Articolo 13 
(servizi aggiuntivi dello stabilimento balneare) 
(1) Il concessionario può fornire servizi di ristorazione e altre attività economiche nell'area dello stabilimento balneare, che completano l'offerta turistica, nella misura e in modo tale da garantire un'offerta completa dei servizi dello stabilimento balneare, il che si determina nelle condizioni generali di contratto.
(2) Il concessionario può trasferire a terzi il diritto di fornitura di servizi di cui al primo comma del presente articolo nell'ambito dei propri diritti che derivano dal presente Decreto e dal contratto di concessione, ma non può cedere l'intero oggetto della concessione. Il concessionario deve procedere indiscriminatamente nel trasferimento del diritto di fornitura di servizi ovvero di attività economica dal comma precedente.
Articolo 14 
(condizioni generali di contratto) 
(1) Con il presente Decreto, si attribuisce al concessionario il potere pubblico di approvare le condizioni generali di contratto relative all'espletamento del servizio pubblico di rilevanza economica nell'ambito di cui all'articolo 4 del presente Decreto, per le quali, prima della loro approvazione ovvero prima dell’approvazione delle eventuali modifiche, è necessario il previo assenso scritto del sindaco del concedente, ad eccezione del tariffario per l'utilizzo dei servizi balneari, che viene determinato autonomamente dal concessionario. Ai fini di ottenere tale assenso alle condizioni generali di contratto, il concedente deve, prima della loro entrata in vigore ovvero delle modifiche, avvisare per iscritto il Comune almeno 15 giorni prima dell’attuazione prevista. Le condizioni generali di contratto non possono essere applicate prima dell’assenso del Comune.
(2) Nel caso di ampliamento dell'area della concessione per l’espletamento del servizio pubblico di rilevanza economica di cui al terzo comma dell'articolo 4 del presente Decreto, per l’assenso del proprietario dell’area si applicano mutatis mutandis le disposizioni sull’assenso del sindaco di cui al comma precedente.
(3) Le condizioni generali di contratto, tenuto conto delle disposizioni del presente Decreto e delle altre norme che regolano la concessione, determinano le regole fondamentali di comportamento degli utenti dello stabilimento balneare e devono definire il contenuto obbligatorio delle regole di balneazione di cui all'articolo 11 del Regolamento sulle misure di protezione contro il rischio di annegamento negli stabilimenti balneari ovvero di ciascuna normativa rilevante, e definiscono altresì più nel dettaglio i rapporti giuridici tra gli utenti e il concessionario in relazione all’espletamento dei singoli servizi della concessione, agli orari giornalieri di funzionamento dello stabilimento balneare, al tariffario per la fruizione dei servizi dello stabilimento balneare ed altri rapporti prescritti dalla legge nell'ambito della concessione.
(4) Il concessionario comunica al Comune l'accettazione e il contenuto delle condizioni generali di cui al comma precedente entro e non oltre 15 giorni prima della loro entrata in vigore.
(5) Se l'organo comunale competente accerta che le condizioni generali di contratto sono in contrasto con la normativa nazionale o comunale di volta in volta vigente, rilascia in merito un ammonimento scritto al concessionario e lo incarica di garantire la conformità normativa immediatamente, e in ogni caso entro 8 giorni dal ricevimento dell'avviso. Se il concessionario non assicura l'adempimento, il concedente, oltre ad esercitare gli altri diritti previsti dal presente Decreto e dal contratto di concessione, può disciplinare diversamente la materia con decreto.
(6) Le condizioni generali di contratto dovranno essere affisse in un luogo visibile all'ingresso dello stabilimento balneare.
Articolo 15 
(limitazioni d’uso generale) 
(1) L'uso generale di singole parti dello stabilimento balneare e/o dell'infrastruttura balneare e/o dell'attrezzatura dello stabilimento balneare può essere limitato dalle condizioni generali di contratto nei casi in cui tale limitazione sia conforme alla normativa (ad es. limitazione della guida di monopattini e altri veicoli a due ruote ...).
(2) Indipendentemente da quanto previsto dal primo comma del presente articolo, il concessionario non può agire in modo discriminatorio ed escludere anticipatamente dall'utilizzo singoli utenti o gruppi di utenti, ma può prevedere particolari condizioni di utilizzo (es. pagamento per l'uso dell'infrastruttura).
(3) Il concessionario deve ottenere il previo assenso scritto dell'organo comunale competente prima delle limitazioni straordinarie all'uso generale dell'area dello stabilimento balneare di proprietà del concedente a causa di un evento straordinario (es. celebrazione di matrimoni, concerti ecc.), salvo che tale limitazione straordinaria è prescritta o l’assenso del Comune è espresso in altro atto precedente del concedente.
(4) Al riguardo, a prescindere dai primi tre commi del presente articolo, non sono ammissibili limitazioni tali da impedire completamente il libero accesso delle persone fisiche al mare a piedi.
V I RAPPORTI DEL CONCESSIONARIO CON GLI UTENTI E IL CONCEDENTE 
Articolo 16 
(diritti e obblighi del concessionario) 
(1) Il concessionario è tenuto a espletare il servizio pubblico oggetto della concessione (secondo le modalità dettagliatamente previste dal contratto di concessione) secondo le modalità previste dalla legge, dagli statuti, dai decreti comunali che regolano l'attività dei servizi pubblici di rilevanza economica, e dalle altre norme e atti generali emanati sulla base del potere pubblico.
(2) Il concessionario ha l'obbligo di informare il concedente su qualsiasi cambiamento del suo status (stato giuridico), inclusa la modifica della struttura del capitale, che supera la quota di controllo ai sensi della legge che regola i rilevamenti.
Articolo 17 
(responsabilità del concessionario) 
(1) Il concessionario in quanto esecutore della concessione e del servizio pubblico è responsabile per l'attuazione della concessione e del servizio pubblico in conformità alle disposizioni di legge e al presente decreto.
(2) Ai sensi di legge, il concessionario è responsabile dei danni provocati al Comune, agli utenti o a terze persone dai suoi dipendenti o dai lavoratori contrattuali (subappaltatori) nello svolgere o espletare ovvero in relazione all'attuazione della concessione.
(3) Contestualmente alla conclusione del contratto di concessione, il concessionario è tenuto a stipulare con la compagnia assicurativa un contratto di assicurazione per la responsabilità patrimoniale e responsabilità civile generale (compresa l'estensione ad altre fonti di pericolo) per danni con l'importo minimo della somma assicurata unitaria, determinata nel contratto di concessione – assicurazione patrimoniale e assicurazione dell’attività (per i danni provocati al Comune con uno (irregolare o negligente) scorretto espletamento del servizio pubblico.
Articolo 18 
(obblighi del concedente) 
(1) L’obbligo del concedente è di garantire l'espletamento di tutti i servizi stabiliti dalla legge, dal presente Decreto nonché in conformità alle condizioni citate nel presente Decreto.
(2) Per tutta la durata del rapporto di concessione, il concedente deve consentire al concessionario l’indisturbato possesso degli immobili di sua proprietà, di cui all'articolo 4 del presente Decreto, in modo conforme al contratto di concessione e agli atti che costituiscono parte integrante del rapporto di concessione.
Articolo 19 
(diritti e obblighi degli utenti) 
In particolare gli utenti della piscina hanno i seguenti diritti e doveri:
– il diritto di accesso al mare, di utilizzo dello stabilimento balneare, dell’infrastruttura balneare e dei servizi dello stabilimento balneare durante gli orari di funzionamento dello stabilimento balneare e alle condizioni specificate dalla legge, dal presente Decreto, dalle condizioni generali di contratto e da altre norme;
– l'obbligo di pagare un corrispettivo per l'utilizzo dei servizi dell’infrastruttura balneare e degli altri servizi dello stabilimento balneare, secondo il tariffario;
– l'obbligo di rispettare le istruzioni del concessionario in relazione all'espletamento dei servizi nell’area dello stabilimento balneare;
– utilizzare lo stabilimento balneare e l’infrastruttura balneare in modo normale, senza disturbare la normale fruizione degli altri utenti;
– l'obbligo di depositare i rifiuti negli appositi contenitori e cassonetti per i rifiuti;
– fare attenzione a non danneggiare lo stabilimento balneare, l’infrastruttura balneare o la proprietà altrui.
VI FINANZIAMENTO 
Articolo 20 
(finanziamento della concessione) 
(1) Il concessionario finanzia la concessione da:
– corrispettivi per l'utilizzo dei servizi dell’infrastruttura balneare (lettini, ombrelloni, docce, spogliatoi, servizi igienici) e degli altri servizi dello stabilimento balneare, secondo cui il concessionario non può richiedere corrispettivi per l'uso generale di singole parti dello stabilimento balneare;
– altre risorse garantite dal concessionario in relazione all'attuazione del servizio pubblico di rilevanza economica.
(2) Le fonti di finanziamento di cui al comma precedente, rappresentano le entrate del servizio pubblico. Le entrate derivanti dall'attività commerciale del concessionario non costituiscono entrate del servizio pubblico. Secondo i principi contabili sloveni, il concessionario deve fornire rendiconti contabili separati per l'attività di servizio pubblico di cui all'articolo 1 e per le altre attività.
Articolo 21 
(tariffa) 
Le tariffe dei corrispettivi di cui al primo comma dell'articolo 20 del presente Decreto sono determinate autonomamente dal concessionario e delle quali deve informare il concedente.
Articolo 22 
(canone di concessione) 
(1) Il concessionario versa al concedente il canone di concessione nell'importo e nei termini determinati nel contratto di concessione, secondo l’entità dell'oggetto della concessione.
(2) Nel pagamento del canone di concessione è compreso il corrispettivo per il diritto allo svolgimento delle attività di cui al presente Decreto (commisurazione per il diritto all’espletamento del servizio pubblico di rilevanza economica), nonché il corrispettivo corrisposto dal concessionario al concedente per il diritto pubblico (concessione comunale), che il concessionario acquisisce nell'ambito delle aree pubbliche. Indipendentemente da quanto scritto, il concessionario dovrà pagare anche l'indennizzo per l'uso del terreno edificabile (NUSZ) o altro tributo pubblico adeguato, se così stabilito dalla normativa. L'obbligo del concessionario di pagare il canone di concessione per lo sfruttamento delle acque o altri tributi alla Repubblica di Slovenia, non riduce in alcun modo i diritti del concedente.
VII LE CONDIZIONI CUI DEVE ADEMPIERE IL CONCESSIONARIO 
Articolo 23 
(status del concessionario) 
(1) Il concessionario può essere una persona fisica o giuridica in grado di svolgere il servizio pubblico affinché lo stabilimento balneare soddisfi le condizioni previste dalla normativa per gli stabilimenti balneari naturali. La domanda al bando pubblico può essere presentata anche congiuntamente da più soggetti (domanda congiunta), i quali devono presentare alla domanda un atto giuridico, da cui derivano i rapporti reciproci tra più soggetti e il loro impegno che, in caso di selezione come concessionario, sarà costituita la forma giuridica/organizzativa con la quale il concedente stipulerà il contratto di concessione.
(2) Ogni persona può inoltrare soltanto una domanda (adesione) di partecipazione. Nel caso di domanda congiunta, la stessa persona o la società a essa legata può partecipare soltanto con una domanda (congiunta) di partecipazione.
Articolo 24 
(dimostrazione dell'adempimento delle condizioni) 
(1) Nella domanda di acquisizione della concessione (adesione al bando), il concorrente deve comprovare l'adempimento delle condizioni di partecipazione (idoneità), stabilite con l'applicazione mutatis mutandis delle disposizioni della vigente legge che regola la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici. Oltre a ciò, il concorrente deve dimostrare ovvero allegare alla domanda i seguenti documenti:
– di essere registrato ovvero di adempiere alle condizioni per l'esercizio dell'attività;
– di disporre dell'attrezzatura sufficiente ovvero dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività e di essere in grado di garantire l'esercizio indisturbato della stessa;
– di essere in grado di assicurare autonomamente la fornitura di tutti i beni pubblici, oggetto della concessione;
– di essere in grado di garantire un servizio continuo e di qualità, in conformità con il presente Decreto, le norme, i criteri e gli standard;
– di avere l'abilitazione commerciale e finanziaria;
– di aver assicurato l’infrastruttura balneare e stipulato un contratto di assicurazione di responsabilità civile per danni che potrebbero essere arrecati al Comune con l'esercizio dell'attività;
– presentare un elaborato sullo svolgimento dell’attività dal punto di vista del personale, dell'organizzazione del lavoro, delle attrezzature professionali, dell'aspetto finanziario – operativo e dell'aspetto di sviluppo, con il quale dimostra l'adempimento delle condizioni dal 3o al 7o alinea e
– di adempiere alle altre condizioni, necessarie per la partecipazione al bando (idoneità), risultanti dall'applicazione mutatis mutandis della vigente legge che regola il procedimento di assegnazione degli appalti pubblici.
(2) Il concessionario deve adempiere anche ad altre eventuali condizioni per l'esercizio delle attività stabilite dalle altre norme.
VIII BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 
Articolo 25 
(forma e procedimento del bando pubblico) 
(1) La scelta del concessionario per l'esercizio dell'attività, di cui all'articolo 1 del presente Decreto, avviene tramite il bando pubblico. Il bando pubblico non si svolge nei casi previsti dalla legge o in base alla legge con il presente Decreto. La delibera sul bando pubblico è approvata dal Sindaco.
(2) Il bando pubblico viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia e nella Gazzetta Ufficiale dell'UE e deve contenere quanto segue:
1. la denominazione e la sede del concedente,
2. i dati relativi alla pubblicazione dell'atto di concessione,
3. l'oggetto, la natura, l'entità e il comprensorio della concessione assegnata mediante bando pubblico,
4. l'inizio e la durata prevista della concessione,
5. la procedura di scelta del concessionario,
6. i criteri per la scelta del concessionario,
7. le modalità di attestazione dell’adempimento delle condizioni per l'espletamento del servizio pubblico,
8. gli altri elementi obbligatori dell’adesione, l'indicazione della lingua in cui devono essere redatte le domande di partecipazione, nonché gli altri documenti necessari (condizioni per la presentazione della domanda congiunta …),
9. le modalità di garanzia della serietà dell’offerta,
10. il luogo, il termine utile e le condizioni di pagamento per il ritiro della documentazione di gara,
11. il luogo e il termine di adesione e le condizioni per la loro presentazione,
12. l'indirizzo, il luogo, la data e l'ora dell'apertura pubblica delle domande,
13. il termine per la scelta del concessionario,
14. il termine entro il quale i candidati saranno informati sull'esito del bando pubblico,
15. i nominativi delle persone responsabili per la comunicazione delle informazioni scritte e orali durante il periodo di svolgimento del bando,
16. gli altri dati necessari per l'attuazione del bando.
(3) Il Sindaco può inserire nel bando pubblico, oltre ai dati indicati nel secondo comma del presente articolo, anche altri dati. La pubblicazione di tali dati è necessaria qualora ciò sia richiesto dalla legge o da un'altra norma rilasciata sulla base della stessa.
(4) Il Sindaco predispone la documentazione di gara, le cui parti integranti devono corrispondere al contenuto del bando.
(5) Durante il periodo di pubblicazione del bando pubblico, il concedente, deve consentire agli offerenti di prendere visione della documentazione di gara e qualora lo richiedano anche di consegnarla agli stessi.
(6) Nella documentazione di gara devono essere indicati tutti i dati, i quali consentiranno all'interessato di preparare un'adesione completa.
Articolo 26 
(condizioni del bando) 
Con l'atto di delibera sul bando pubblico, il Sindaco, determina le condizioni del bando e le modalità per attestare l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 23 del presente Decreto (contenuto dei documenti, organo che rilascia tali documenti …). Il Sindaco, con la determinazione delle condizioni del bando, non può definire nuove condizioni e nemmeno integrare il contenuto delle condizioni per l'esercizio dell'attività (condizioni per il concessionario), stabilite dal presente Decreto.
Articolo 27 
(criteri per la scelta del concessionario) 
(1) I criteri per la scelta del concessionario sono i seguenti:
– l’ammontare del canone di concessione, dove la priorità è data ai candidati che offrono il canone maggiore;
– la competenza tecnica che supera la soglia minima richiesta per l'acquisizione di ogni singola parte della concessione;
– qualificazione del personale e conoscenza delle persone rilevanti per l'attuazione della concessione (ad es. livello di istruzione più elevato, competenze funzionali), che superano i requisiti minimi;
– l'offerta completa di attuazione della concessione nell'ambito della stessa persona.
(2) I criteri con cui il concedente sceglie l’adesione più vantaggiosa devono essere descritti e valutati nella documentazione di gara (determinato il modo del loro utilizzo) ed elencati nell’ordine sopra indicato dal più importante al meno importante.
Articolo 28 
(esito positivo del bando pubblico) 
(1) Il bando pubblico ha esito positivo se almeno una domanda di adesione risulta completa e pervenuta in tempo utile.
(2) La domanda si ritiene completa se contiene tutti i dati richiesti dal bando pubblico.
(3) Nel caso in cui non sia pervenuta nessuna domanda oppure tutte le domande siano incomplete, il bando pubblico viene pubblicato nuovamente.
(4) Il bando pubblico viene pubblicato nuovamente anche nel caso in cui il concessionario non è stato scelto o se con la persona scelta quale concessionario non sia stato stipulato il contratto di concessione nel termine prescritto.
Articolo 29 
(scelta del concessionario) 
(1) In base ai criteri di scelta del concessionario, durante la procedura di valutazione delle offerte è consentito richiedere ai partecipanti chiarimenti o integrazioni tali da non influire assolutamente sulla stessa valutazione.
(2) L'apertura delle offerte, la loro valutazione professionale nonché il parere in merito all'offerente più vantaggioso viene eseguito dalla Commissione tecnica, nominata dal Sindaco. La Commissione tecnica è composta da un presidente e almeno due membri. Per essere idonei alla valutazione professionale delle offerte, tutti i membri della commissione devono possedere almeno la qualifica universitaria ed esperienze di lavoro nel settore.
(3) I membri della Commissione tecnica non devono essere in rapporti d'affari o avere altri interessi comuni con i partecipanti al bando pubblico, i loro rappresentanti, i membri dell'amministrazione, del consiglio di sorveglianza o le persone autorizzate, nonché in rapporto di parentela in linea retta o collaterale fino al quarto grado incluso, in rapporto di matrimonio o cognazione fino al secondo grado incluso, sebbene gli stessi non sono più in rapporto di matrimonio o in convivenza extraconiugale oppure in convivenza registrata con persona dello stesso sesso.
(4) Tra i componenti della Commissione tecnica non sono ammesse persone, le quali erano impiegate presso uno dei partecipanti al bando o avevano svolto qualsiasi attività lavorativa per lo stesso, se dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla sospensione del rapporto di collaborazione non sono trascorsi tre anni.
(5) L'adempimento dei requisiti richiesti per la nomina a membro della Commissione tecnica, viene confermato tramite dichiarazione scritta, rilasciata da tutti i membri della commissione.
(6) Se qualcuno tra i membri della commissione viene a conoscenza successivamente dei fatti sopracitati, deve immediatamente proporre la propria destituzione. Nessun membro della commissione può comunicare direttamente con i soggetti aderenti al bando, ma soltanto indirettamente tramite il concedente. Nel caso in cui un membro della Commissione tecnica venga esonerato da tale carica, lo stesso viene rimpiazzato da un membro sostituto.
(7) Terminata la fase di apertura delle adesioni, la Commissione tecnica procede all'esame delle stesse e accerta se soddisfano le condizioni del bando. A seguito dell'esame e della valutazione delle adesioni, la Commissione tecnica redige una relazione in cui indica quali adesioni soddisfano le richieste del bando, nonché le classifica nel modo in cui risulti evidente quale tra di esse è la più idonea ai criteri prestabiliti ovvero quale è l'ordine in base all'idoneità dei criteri prestabiliti. La Commissione tecnica sottopone la relazione (parere motivato) all'organo del concedente che conduce la procedura di scelta del concessionario.
(8) L'Amministrazione comunale decide a nome del concedente sulla scelta del concessionario con un provvedimento amministrativo.
(9) Il concedente sceglie un singolo concessionario oppure un gruppo di offerenti.
(10) La validità del provvedimento sulla scelta del concessionario viene annullata se, nel periodo di 28 giorni dalla sua definitività, non viene stipulato il contratto di concessione per motivi imputabili al concessionario, il che viene esplicitamente citato nel provvedimento.
Articolo 30 
(stipula del contratto di concessione) 
(1) Il concessionario con la stipulazione del contratto di concessione acquisisce i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di concessione.
(2) Il concedente invia al concessionario prescelto, al più tardi entro 14 giorni dalla data di definitività del provvedimento, il contratto di concessione, il quale deve essere sottoscritto dal concessionario entro 28 giorni dalla data di ricezione dello stesso. Il contratto di concessione entrerà in vigore il giorno della firma di entrambe le parti contraenti.
(3) Il contratto di concessione deve essere stipulato con il nuovo concessionario, prima della scadenza della precedente concessione ed entra in vigore alla scadenza del termine stesso.
Articolo 31 
(rapporto tra l'atto di concessione e il contratto di concessione) 
Il contratto di concessione, il quale è in sostanziale contraddizione con l'atto di concessione valevole alla stipulazione del contratto, non è valido. Qualora si tratti di incongruenze minori o irrilevanti si applica l'atto di concessione.
Articolo 32 
(inizio, durata e proroga del contratto di concessione) 
(1) Il contratto di concessione si stipula per un periodo di 15 anni dalla data di conclusione del contratto di concessione, con possibilità di proroga per altri 5 anni (durata della concessione). Il termine di decorrenza della concessione ha inizio alla data della stipulazione del contratto di concessione. Il concessionario ha l'obbligo di avviare l'attività oggetto della concessione al più tardi entro 60 giorni dalla stipula del contratto di concessione.
(2) La decorrenza della concessione è sospesa se intervengono cause di forza maggiore ovvero altre cause imputabili al concedente che impediscono al concessionario di adempiere la parte essenziale del rapporto di concessione.
(3) Il contratto di concessione può essere prorogato solamente per motivi stabiliti in conformità con la legge nel presente Decreto.
Articolo 33 
(organo competente all'esercizio della concessione) 
L'organo del Comune, competente a emettere provvedimenti e a eseguire altri atti relativi alla concessione, è l'organo competente di cui all'articolo 2 del presente Decreto o l'Amministrazione comunale, salvo nella misura in cui il presente Decreto o i regolamenti attribuiscono espressamente la giurisdizione ad un altro organo.
IX TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE 
Articolo 34 
(forma) 
(1) L'atto di trasferimento della concessione viene rilasciato nella stessa forma e con lo stesso procedimento con il quale è stata assegnata la concessione. Il nuovo concessionario stipula un nuovo contratto di concessione con il concedente.
(2) La disposizione del comma precedente non si applica al trasferimento della concessione ai successori giuridici universali. In caso di tale trasferimento, il concessionario cedente stipula un contratto di cessione con il cessionario. Con l'entrata in vigore del contratto di cessione, il cessionario, assume tutti i diritti e gli obblighi del concessionario cedente, derivanti dal presente contratto, salvo diversamente disposto nel contratto di cessione della concessione.
(3) Il trasferimento del rapporto di concessione implica il subentrare del cessionario nei rapporti contrattuali del concessionario uscente con gli utenti.
X LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE 
Articolo 35 
(modalità di cessazione del rapporto di concessione) 
Il rapporto tra il concedente e il concessionario cessa:
– alla scadenza del contratto di concessione;
– con la cessazione del concessionario, salvo in caso di successione legale universale;
– a causa del fallimento del concessionario;
– in seguito alla revoca della concessione;
– in seguito alla revoca della concessione per motivi di interesse pubblico.
Articolo 36 
(cessazione del contratto di concessione) 
Il contratto di concessione cessa:
– dopo la scadenza del termine di durata per il quale è stato stipulato;
– con la risoluzione del contratto (unilaterale);
– con il recesso dal contratto di concessione;
– con la risoluzione consensuale.
Articolo 37 
(scadenza del termine di durata della concessione) 
Il contratto di concessione cessa dopo la scadenza del termine di durata per il quale è stato stipulato.
Articolo 38 
(risoluzione del contratto di concessione) 
(1) La cessazione del contratto con la risoluzione (unilaterale) del concedente può verificarsi nei seguenti casi:
– se il concessionario viola in modo significativo le disposizioni del presente Decreto e delle altre norme che regolano le modalità di esecuzione della concessione, che a causa di tali violazioni non gli è possibile esercitare i diritti e gli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di concessione o a causa di queste attività non gli è consentito svolgere; tali violazioni dovranno essere espressamente definite nel contratto di concessione o
– se il concessionario commette una violazione significativa del contratto di concessione, espressamente prevista nel presente contratto, che cagiona un danno maggiore al Comune, agli utenti dei suoi servizi o a terzi, e il concessionario in seguito alla richiesta del concedente, non pone rimedio alla violazione entro un termine congruo;
– se la concessione per lo sfruttamento delle acque del concessionario scade prima della fine del periodo per il quale la concessione per il servizio pubblico è concessa, e il concessionario non ottiene un'altra concessione per lo sfruttamento delle acque prima della scadenza della concessione del servizio pubblico ovvero non gli è stato rilasciato un altro atto che attribuisce al destinatario il diritto di utilizzo diretto del mare per lo stabilimento balneare naturale Meduza Portorose, valido fino alla fine del periodo per il quale è concessa la concessione;
– se il concessionario perde il diritto di proprietà o altri diritti reali o di obbligazione che gli consentono di esercitare il possesso sui beni immobili di cui all'articolo 4 del presente Decreto che non sono di proprietà del concedente;
– se il concessionario non assicura l’espletamento del servizio pubblico in modo tale che lo stabilimento balneare soddisfi le condizioni previste dalla normativa per gli stabilimenti balneari naturali.
(2) Le motivazioni del comma precedente e la procedura di risoluzione si stabiliscono più dettagliatamente nel contratto di concessione. La risoluzione del contratto di concessione secondo gli alinea primo, secondo, quarto e quinto del primo comma è ammessa solo se il concedente ha precedentemente invitato per iscritto il concessionario a eliminare la violazione e ha fissato un termine congruo per la sua eliminazione, ma il concessionario non ha eliminato la violazione entro tale periodo.
(3) Il concessionario può risolvere il contratto di concessione, se il concedente non adempie i propri obblighi derivanti dal contratto di concessione in modo tale, da impedire l’attuazione dello stesso.
(4) Alla risoluzione del contratto di concessione, il concedente è tenuto a garantire al concessionario la restituzione degli investimenti effettuati durante la durata del rapporto di concessione ai sensi del Decreto (come previsto dall'articolo 45 del presente Decreto).
Articolo 39 
(recesso dal contratto di concessione) 
(1) Ciascuna delle parti contraenti può recedere dal contratto di concessione se:
– il contratto di concessione prevede espressamente tale possibilità;
– l’altra parte contraente viola il contratto di concessione, e la violazione non viene eliminata entro un termine congruo alle condizioni e nei modi in esso indicati, nonostante la richiesta di eliminazione della stessa.
(2) Non si ritiene violazione del contratto di concessione ogni attività o azione svolta dal concedente per ragioni di interesse pubblico, stabilita dalla legge o da fonti subordinate alla legge, che riguarda direttamente e specificatamente il concessionario e non pregiudica i diritti del concessionario. In tal caso il concessionario ha diritto al risarcimento del danno a lui arrecato in conseguenza di tale atto o azione del concedente.
Articolo 40 
(risoluzione consensuale) 
Durante la durata della concessione le parti contraenti possono ricorrere anche alla risoluzione consensuale del contratto di concessione.
Articolo 41 
(cessazione dell'attività del concessionario) 
(1) Il rapporto di concessione si estingue in seguito alla cessazione dell'attività del concessionario.
(2) Il rapporto di concessione non si estingue nel caso in cui sono rispettate determinate condizioni stabilite dalla legge e dal contratto di concessione, relative al trasferimento obbligatorio della titolarità della concessione a terzi (diritto di subingresso di terzi) oppure nel caso in cui il concessionario trasferisce la titolarità della concessione ai suoi successori legali universali (incorporazione, fusione, trasferimento del patrimonio, trasformazione …).
(3) Il rapporto di concessione si estingue alla data in cui sono prodotti, in base alla legge, gli effetti giuridici dell’avvio della procedura fallimentare o altra procedura di insolvenza ovvero della liquidazione coatta.
Articolo 42 
(revoca della concessione) 
(1) Il rapporto di concessione cessa se il concedente revoca la concessione al concessionario in conformità all’atto di concessione. Il concedente può revocare la concessione nei seguenti casi:
– se il concessionario non inizia ad espletare il servizio pubblico oggetto di concessione nel termine stabilito dal contratto stesso;
– se è nell’interesse pubblico la cessazione dell’attività esercitata quale servizio pubblico o quale concessione di servizio pubblico.
(2) Il procedimento di revoca della concessione è definito nel contratto di concessione. La revoca della concessione è possibile solamente nel caso in cui l'inadempienza del concessionario pregiudica seriamente l'espletamento del servizio pubblico. Il concedente deve rilasciare al concessionario la decisione di revoca della concessione. Il rapporto di concessione cessa il giorno in cui la decisione di revoca della concessione diventa definitiva.
(3) La revoca della concessione non è ammissibile nel caso in cui le circostanze, che giustificano la revoca, siano dovute a cause di forza maggiore o ad altre circostanze imprevedibili ed insormontabili.
(4) In caso di revoca della concessione, di cui al secondo alinea del primo comma del presente articolo, il concedente è obbligato a risarcire il concessionario anche dei danni ai sensi delle regole generali del diritto di indennità.
Articolo 43 
(revoca della concessione per motivi di interesse pubblico) 
(1) Il concedente può revocare la concessione per motivi di interesse pubblico, come stabilito dalla legge o da una norma basata sulla legge, solamente nei casi in cui ciò sia indispensabile ai fini di soddisfare il suddetto interesse pubblico.
(2) Prima dell'avvio della procedura di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico, il concedente propone al concessionario la risoluzione consensuale del contratto.
(3) Il concedente è obbligato a garantire al concessionario il rimborso degli investimenti in conformità al contratto di concessione, nonché il danno provocato in seguito alla revoca della concessione per motivi di interesse pubblico.
Articolo 44 
(obbligo di consegna delle strutture e delle attrezzature alla cessazione della concessione) 
Indipendentemente dal motivo della risoluzione della concessione, il concessionario è tenuto a consegnare al concedente gli immobili di proprietà del concedente oggetto della concessione, nonché tutte le strutture e le attrezzature che compongono l’infrastruttura balneare sui beni immobili di proprietà del concedente, entro e non oltre un mese dalla cessazione della concessione. Le modalità di consegna vengono regolate dal contratto di concessione.
Articolo 45 
(conseguenze della cessazione della concessione prima della scadenza del termine ai sensi dell’Articolo 32) 
(1) Se la concessione viene rescissa prima della scadenza del termine di 15 anni, il concedente, indipendentemente dal motivo della risoluzione, è tenuto a corrispondere al concessionario una parte del valore di mercato delle strutture e delle attrezzature della concessione sui terreni di proprietà del concedente (nel prosieguo: investimenti) che il concessionario ha effettuato nel corso della durata del rapporto di concessione. Il valore di mercato degli investimenti secondo il valore di arricchimento è determinato sulla base della valutazione effettuata da esperti o periti della relativa professione e viene preso in considerazione come valore di partenza che il nuovo concessionario più conveniente è disposto e obbligato a pagare alla conclusione del nuovo contratto di concessione, o al più tardi entro sei mesi dalla stipulazione, come condizione per l'acquisizione di tutti i diritti attribuiti dal Comune in forza del contratto di concessione (eventuali diritti di obbligazione o diritti di superficie, autorizzazioni, concessioni), a eccezione del canone di concessione annuale. Nella procedura del bando pubblico e nella procedura amministrativa per l’assegnazione di una nuova concessione, il concessionario esistente è nella posizione di partecipante secondario, ovvero in un eventuale contenzioso amministrativo assume il ruolo di parte interessata, conformemente alle norme sulla procedura amministrativa e il contenzioso amministrativo. Il valore degli investimenti è definito nello stesso importo nel caso in cui un'azienda pubblica sia designata come nuovo appaltatore del servizio pubblico.
(2) Nel caso in cui la risoluzione della concessione avvenga da parte del concessionario (revoca della concessione, violazioni del concessionario che porterebbero alla risoluzione della concessione), il concedente è tenuto a rimborsare il 50 % del valore determinato dal primo comma e pretendere il risarcimento dei danni cagionati dalla risoluzione anticipata della concessione. Il danno comprende tutti i danni effettivi e i mancati profitti del concedente per l'intera durata della concessione, per cui esiste la ragionevole aspettativa che si verifichino al momento della risoluzione.
(3) Nel caso in cui la risoluzione della concessione avvenga da parte del concedente (revoca della concessione nell'interesse pubblico, violazioni del concedente che porterebbero alla risoluzione della concessione), il concedente è tenuto a rimborsare al concessionario il 100 % del valore determinato dal primo comma e il danno cagionato dalla risoluzione anticipata della concessione. Il danno comprende tutti i danni effettivi e i mancati profitti del concessionario per l'intera durata della concessione, per cui esiste la ragionevole aspettativa che si verifichino al momento della risoluzione.
(4) Nel caso in cui la risoluzione della concessione avvenga a seguito di un accordo concordato tra le parti al momento della stipulazione o durante l'esecuzione del contratto di concessione, è tenuto a rimborsare il 75 % del valore stabilito dal primo comma.
(5) In caso di regolare cessazione della concessione con la scadenza del termine di cui all'articolo 32, si ritiene che tutti gli investimenti del concessionario di cui al primo comma del presente articolo siano stati rimborsati.
Articolo 46 
(metodo di rimborso degli investimenti) 
(1) Il corrispettivo ricevuto dal concedente di cui ai commi secondo, terzo ovvero quarto dell'articolo precedente, che egli è tenuto a corrispondere al concessionario entro tre giorni dal ricevimento (scadenza dell'obbligazione), riduce – in compensazione – con eventuali risarcimenti o altre pretese verso il concessionario e dalle spese del procedimento di selezione di un nuovo concessionario (quest'ultimo in caso di risoluzione per causa del concessionario) e da altre pendenze a carico del concessionario. In caso di risoluzione consensuale il rimborso degli investimenti è oggetto di accordo. Le parti concordano che il concedente può adempiere l’obbligo anche in modo sostitutivo trasferendo in proprietà determinati oggetti della concessione che gli appartengono ma che non sono necessari per il prosieguo dell’attività.
(2) Il diritto di superficie o altro diritto reale su terreni di proprietà del Comune e oggetto del rapporto di concessione, che il concessionario acquisirebbe per l'esecuzione della concessione e che sono definiti da un negozio giuridico specifico, sulla base del contratto di concessione, cessa con la cessazione del rapporto di concessione, che è regolato di comune accordo tra il concedente e il concessionario nel contratto di concessione.
(3) Se il soggetto scelto come nuovo concessionario, era il precedente concessionario, questi è esentato dal pagamento fino all’ammontare dell'importo di cui al primo comma dell'articolo precedente, cessando così il suo diritto al rimborso del valore degli investimenti del precedente periodo di concessione.
XI CONTROLLO E RELAZIONI 
Articolo 47 
(controllo) 
(1) Il controllo sull'attuazione della concessione è svolto dall'Amministrazione intercomunale dell'Istria, ispettorato intercomunale e di guardia municipale ovvero dall'organo in sua sostituzione (nel prosieguo: ispezione comunale).
(2) Il controllo di cui al comma precedente può essere con o senza preavviso. Il controllo deve svolgersi normalmente durante l'orario di lavoro del concessionario, senza interferire con la sua attività e con quella di terzi. L’addetto al controllo ha l’obbligo di esibire l’autorizzazione dell’organo competente.
(3) Se l'organo competente del concedente accerta che il concessionario viola il regolamento nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto di concessione, può, con provvedimento amministrativo, ordinargli l'adempimento di tali obblighi o altri comportamenti derivanti dal presente regolamento.
Articolo 48 
(relazioni) 
(1) Il concessionario deve riferire annualmente per iscritto al concedente sull'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di concessione.
(2) La relazione deve soprattutto contenere i dati stabiliti dal contratto di concessione.
XII FORZA MAGGIORE E MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE 
Articolo 49 
(forza maggiore) 
(1) Sono definite di forza maggiore e circostanze imprevedibili, quelle circostanze straordinarie, insormontabili e imprevedibili, che si verificano in seguito alla stipula del contratto di concessione e non dipendono dal volere delle parti contraenti (completamente estranee alle parti contraenti). Rientrano tra gli eventi di forza maggiore soprattutto i terremoti, le inondazioni e le altre catastrofi naturali, gli scioperi, la guerra, i disastri ambientali, fuoriuscite, le catastrofi provocate dall’uomo, le epidemie o i provvedimenti adottati dalle autorità, che impediscono l'esercizio del servizio pubblico sull'intero territorio del Comune o su parte dello stesso nel modo prescritto dal contratto di concessione.
(2) Il concessionario deve, nell'ambito delle possibilità oggettive, prestare il servizio pubblico concesso anche in caso di circostanze impreviste dovute a cause di forza maggiore. Le parti hanno l'obbligo di informarsi reciprocamente e in modo tempestivo del sopraggiungere dei suddetti casi di forza maggiore e concordare l'espletamento del servizio pubblico in tali condizioni.
(3) Nei casi di forza maggiore e circostanze imprevedibili, il Sindaco può attivare, oltre al concessionario, anche il Comando della protezione civile comunale nonché le unità, i servizi e gli altri reparti operativi per la protezione, il soccorso e l'aiuto nel Comune. In tal caso, il Comando della protezione civile comunale assume il controllo sui provvedimenti da adottare.
Articolo 50 
(mutamento delle circostanze) 
(1) Se dopo la conclusione del contratto si verificano circostanze che rendono sostanzialmente difficile l’adempimento degli obblighi di una delle parti contraenti, a tal punto che, nonostante la natura speciale di questo contratto, sarebbe ingiusto trasferire i rischi contrattuali prevalentemente o esclusivamente ad una delle parti contraenti, la parte, il cui adempimento risulta sostanzialmente difficile ha il diritto di richiedere la modifica del contratto di concessione. Il mutamento delle circostanze di cui alla locuzione precedente non può essere motivo di risoluzione unilaterale del contratto.
(2) Al verificarsi di mutate circostanze rispetto al primo comma del presente articolo, le parti contraenti devono immediatamente informarsi reciprocamente in modo documentato e concordare l'attuazione del contratto di concessione alle mutate circostanze.
(3) Indipendentemente dalle mutate circostanze, il concessionario è tenuto ad adempiere gli obblighi derivanti dal presente contratto nella misura massima oggettivamente possibile.
(4) Si ritengono mutamenti delle circostanze anche le norme, i singoli atti o i provvedimenti degli organi del concedente che implicano l'integrazione della legislazione della Repubblica di Slovenia con le disposizioni vincolanti delle leggi della Comunità europea oppure l'attuazione delle norme comunitarie direttamente applicabili, ritenute quale mutamento delle circostanze di cui al primo comma del presente articolo.
(5) La parte coinvolta non può richiedere modifiche al contratto nel caso in cui alla sottoscrizione del contratto la stessa avrebbe dovuto tenere conto di tali circostanze, oppure avrebbe potuto evitare o superare una tale situazione, oppure nel caso in cui il mutamento delle circostanze avvenga dopo la scadenza del termine fissato per l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte della suddetta parte contraente.
XIII APPLICAZIONE DEL DIRITTO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Articolo 51 
(applicazione del diritto) 
Tutti i rapporti che intercorrono tra il concedente e il concessionario nonché tra il concessionario e gli utenti sono regolati esclusivamente dall'ordinamento giuridico della Repubblica di Slovenia.
Articolo 52 
(clausola compromissoria e divieto di proroga di competenza a foro estero o arbitrato) 
(1) Il contratto di concessione può prevedere che l'autorità competente per la risoluzione delle controversie che insorgono tra il concedente e il concessionario sia il tribunale arbitrale.
(2) Nei rapporti tra il concessionario e gli utenti, non è ammesso concordare che, sulle controversie di tali rapporti decidano tribunali stranieri o tribunali arbitrali (divieto di proroga di competenza a foro straniero o arbitrato).
XIV DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 
Articolo 53 
(infrazioni del concessionario e persone responsabili del concessionario) 
(1) L’infrazione del concessionario è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 20.000,00 euro se:
– non garantisce la conformità delle caratteristiche e del funzionamento dello stabilimento balneare alle norme che disciplinano i requisiti degli stabilimenti balneari naturali e delle acque di balneazione, oppure altre norme (articolo 6);
– non mantiene l'ordine e la sicurezza nello stabilimento balneare secondo le norme e in conformità alle istruzioni e agli ordini degli organi competenti (articolo 6);
– non garantisce alle persone fisiche il libero accesso pedonale al mare e il libero transito pedonale lungo il mare, indipendentemente dalla stagione e dall'orario di esercizio (articolo 6);
– nella gestione delle strutture e delle attrezzature destinate a uso generale, non tiene conto dei piani statali di gestione delle acque (articolo 6);
– abbandona o non effettua la regolare manutenzione, pulizia e sistemazione dello stabilimento balneare e delle aree verdi, nonché la rimozione dei rifiuti, delle alghe marine e di altra vegetazione, delle alghe e delle impurità, sia durante la stagione di esercizio che al di fuori di essa (articolo 6);
– non garantisce la stagione minima di esercizio dello stabilimento balneare (articolo 7);
– colloca, costruisce o modifica le strutture e le attrezzature, incluse le strutture edificate, prefabbricate, mobili e temporanee su immobili di proprietà del concedente senza il previo consenso scritto del concedente (articolo 10).
(2) Al responsabile del concessionario che commette il fatto/infrazione, di cui al comma precedente, si applica la sanzione pecuniaria da 200,00 euro a 1.000,00 euro.
XV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 54 
(prima assegnazione della concessione) 
(1) Fino a quando non sarà assegnata la concessione ai sensi dell'VIII capitolo del presente Decreto, il Comune di Pirano e la società ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve, Portorose, Lungomare 33, 6320 Portorose (nel prosieguo: ISTRABENZ TURIZEM d.d.) sulla base della Concessione parziale per lo sfruttamento delle acque n. 35504-390/2004 del 19/5/2009 (nel prosieguo: concessione per lo sfruttamento delle acque) e della proprietà dei beni immobili, particelle catastali nn. 1562/1 e 1562/3, entrambe C.C. Portorose, concordano la stesura del testo del contratto di concessione, in cui il Comune di Pirano agisce come concedente e la società ISTRABENZ TURISEM d.d. come concessionario, per l'armonizzazione completa del loro rapporto con il presente Decreto, la Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica ZGJS e altra normativa, indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 25 e dalle seguenti disposizioni del presente Decreto, che regolano il bando pubblico (VIII capitolo Bando di concorso pubblico), per cui l'esistenza della concessione per lo sfruttamento delle acque e i beni di proprietà, che sono parte integrante dello stabilimento balneare Meduza Portorose, rappresentano circostanze oggettive per le quali solo un determinato soggetto economico (concessionario) può fornire servizi, secondo l'interpretazione delle disposizioni del 2o ovvero 3o alinea, lettera a) del secondo comma dell'articolo 38 della Legge su alcuni contratti di concessione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 9/19, 121/21 – ZJN-3B e 50/23; nel prosieguo ZNKP), quando si tratta di circostanze per le quali non esiste alternativa o compensazione adeguata e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una restrizione artificiale da parte del concedente (quarto comma dell'articolo 38 della ZNKP). Il contratto di concessione di cui al primo periodo del presente comma deve essere concluso entro quattro mesi dalla definitività della pubblicazione dell'avviso di trasparenza preventiva, che rappresenta la decisione di selezione di cui al primo alinea del secondo comma del presente articolo ed è valido per la durata della suddetta concessione per lo sfruttamento delle acque (ovvero fino al 30 aprile 2039).
(2) Le parti contraenti, nell'attuazione dell’armonizzazione dal comma precedente, devono considerare quanto segue:
– l'Amministrazione comunale pubblicherà immediatamente un avviso di trasparenza preventiva (articolo 36 della ZNKP) dopo l'entrata in vigore del presente Decreto e, dopo la sua definitività, emetterà una decisione sulla selezione del concessionario ISTRABENZ TURIZEM d.d., in conformità con la ZGJS (secondo comma dell’articolo 65 della ZJZP in relazione all'articolo 10 della ZNKP), con un periodo di validità di quattro mesi dalla decisione definitiva di selezione,
– il Comune e il concessionario stipulano il Contratto di concessione per le attività di cui all'articolo 1 del presente Decreto entro quattro mesi dalla definitività della decisione di selezione di cui al primo alinea,
– il rapporto contrattuale di concessione dal comma precedente del presente articolo, si stipula per il comprensorio di cui all'articolo 4 del presente Decreto,
– il rapporto di concessione, purché non sia risolto anticipatamente per sopravvenienza di cause di risoluzione anticipata del rapporto di concessione ai sensi del presente Decreto, terminerà con il decorso del tempo e precisamente il 30 aprile 2039 (scadenza della validità della concessione per lo sfruttamento per le acque),
– nel contratto di concessione si determina separatamente l'elenco degli investimenti previsti per i quali il concessionario potrebbe avere diritto ai sensi dell'articolo 45 del presente Decreto nonché l'elenco degli investimenti realizzati prima della stipulazione del contratto di concessione nonché l'elenco dell’attuale infrastruttura balneare,
– il concedente non ha obblighi verso il concessionario, né verso terzi, né altri obblighi (tributi) a riguardo dei beni immobili, definiti quale area pubblica, in ragione della loro definizione di area pubblica, per tutta la durata del rapporto di concessione,
– l’importo del canone di concessione è fissato a 94.942,80 euro/anno,
– per il periodo di assegnazione della prima concessione secondo il presente articolo, sull’immobile con particella catastale n. 1565, C.C. Portorose e sulla parte sudorientale dell’immobile con particella catastale n. 1562/3, C.C. Portorose di circa 450 m2 (come risulta dall'allegato grafico, che costituirà allegato al contratto di concessione) di proprietà del concessionario, si iscrive la servitù personale di godimento a favore del concedente, il cui valore (annuo) sarà valutato da un perito (giudiziario) del settore edile,
– la parte proporzionale del canone di concessione (annuale) potrà essere saldata con il valore della servitù personale di godimento (altrettanto annuale) per la particella catastale n. 1565, C.C. Portorose, fino all'importo del corrispettivo per la servitù personale, e la parte restante viene pagata,
– l'importo del canone di concessione e della servitù personale di godimento è valorizzato una volta all'anno, fino al mese di marzo dell'anno in corso, in conformità con l'indice di crescita dei prezzi al consumo nell'anno precedente, con l’applicazione mutatis mutandis della normativa che regola le modalità di valorizzazione degli obblighi monetari stipulati nei contratti pluriennali da parte di persone giuridiche del settore pubblico,
– all'importo del canone di concessione e di godimento si aggiunge l'imposta sul valore aggiunto, nella misura in cui ciò è necessario ai sensi della normativa.
Articolo 55 
(applicazione) 
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 478-62/2016
Pirano, 17 aprile 2024
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti