Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1326. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2023, stran 3702.

  
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 108. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 13. redni seji dne 25. 4. 2024 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Idrija za leto 2023 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2023, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Idrija so bili v letu 2023 realizirani v naslednjih zneskih (v €):
KONTO
OPIS
REALIZACIJA 2023
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
18.363.768,65
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.424.407,97
70
DAVČNI PRIHODKI
11.548.480,78
700
Davki na dohodek in dobiček
9.915.042,00
703
Davki na premoženje
1.315.558,66
704
Domači davki na blago in storitve
317.880,12
706
Drugi davki in prispevki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.875.927,19
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.685.578,07
711
Takse in pristojbine
13.645,25
712
Globe in druge denarne kazni
35.631,17
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
15.193,35
714
Drugi nedavčni prihodki
125.879,35
72
KAPITALSKI PRIHODKI
541.760,92
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
541.760,92
73
PREJETE DONACIJE
6.000,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
6.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.325.373,45
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
4.251.638,96
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
73.734,49
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
66.226,31
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
66.226,31
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
15.907.753,69
40
TEKOČI ODHODKI
6.518.954,76
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.088.765,63
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
167.750,07
402
Izdatki za blago in storitve
4.901.001,33
403
Plačila domačih obresti
134.908,17
409
Rezerve
226.529,56
41
TEKOČI TRANSFERI
5.946.348,71
410
Subvencije
36.885,39
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.625.145,31
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
628.231,53
413
Drugi tekoči domači transferi
1.656.086,48
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.079.262,88
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.079.262,88
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
363.187,34
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
197.000,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
166.187,34
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
2.456.014,96
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
505.723,82
55
ODPLAČILA DOLGA
505.723,82
550
Odplačila domačega dolga
505.723,82
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
1.950.291,14
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–505.723,82
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–2.456.014,96
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
475.553,81
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2023 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Idrija za leto 2023. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2023.
4. člen 
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31. 12. 2023, v višini 3.182,05 €, se prenesejo med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2024.
Neporabljena sredstva proračunskega rezervnega sklada na dan 31. 12. 2023, v višini 102.446,31 €, se prenesejo med sredstva proračunskega rezervnega sklada v letu 2024.
Neporabljena sredstva proračunske rezerve na dan 31. 12. 2023, v višini 78.112,26 €, se prenesejo med sredstva proračunske rezerve v letu 2024.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2023 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno gradivo pa na spletni strani Občine Idrija.
Št. 410-0011/2024
Idrija, dne 25. aprila 2024
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti