Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1340. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2023, stran 3735.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13 in 96/22) je Občinski svet Občine Pivka na 10. seji dne 24. 4. 2024 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Pivka za leto 2023 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2023.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2023 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Pivka za leto 2023.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2023 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Proračun Občine Pivka je bil realiziran v naslednjih zneskih:
Skupina/ Podskupina kontov
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
REALIZACIJA 2023 v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.209.425,32
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.840.614,33
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
5.812.685,26
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
5.029.131,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
544.225,12
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
239.329,14
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.027.929,07
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.693.640,51
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
11.845,20
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
42.804,41
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
39.971,54
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
239.667,41
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
96.901,03
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
51.021,03
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
45.880,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
12.772,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
12.772,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
4.172.297,21
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.011.571,97
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
2.160.725,24
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (782+784+786+787)
86.840,75
782
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV
86.840,75
784
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRAL. IN DR. PROGRAMOV EU
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.185.769,69
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.936.882,62
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
775.304,59
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
122.325,23
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.870.762,44
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
73.578,87
409
REZERVE
94.911,49
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
3.629.724,78
410
SUBVENCIJE
436.219,14
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.829.109,82
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
496.663,97
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
867.731,85
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.163.196,96
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.163.196,96
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
455.965,33
431
INVESTI. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 
264.769,15
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
191.196,18
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
23.655,63
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
607,03
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
607,03
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
607,03
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
483.157,59
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
483.157,59
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–458.894,93
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
483.157,59
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
23.655,63
XII. Stanje sredstev na računih 31. 12. preteklega leta 
(del 9009 splošni sklad za drugo)
1.094.526,22
3. člen 
Stanje sredstev na računu Občine Pivka ob koncu leta 2023 znaša 635.631,29 EUR in se kot saldo na kontu 9009 prenese v bilanco proračuna naslednjega leta.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2023 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletni strani Občine Pivka: https://www.pivka.si.
Št. 9000-10/2024
Pivka, dne 24. aprila 2024
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti