Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1351. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, stran 3749.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 119.a člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17 in 4/19), 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15), 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) in 17.  člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21 in 184/21) so Občinski svet Občine Divača dne 17. 4. 2024, Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina dne 7. 3. 2024, Občinski svet Občine Komen dne 27. 3. 2024 in Občinski svet Občine Sežana dne 24. 1. 2024 sprejeli
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana (Uradni list RS, št. 12/18) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
(2) Zavod opravlja na območju občin ustanoviteljic javno gasilsko službo.
(3) Glavna dejavnost zavoda je:
84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah.
(4) Poleg glavne dejavnosti zavod opravlja še druge dejavnosti, ki se v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti razvrščajo v naslednje podrazrede:
01.490
Reja drugih živali
28.290
Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
33.120
Popravila strojev in naprav
33.140
Popravila električnih naprav
33.190
Popravila drugih naprav
35.119
Druga proizvodnja električne energije
35.120
Prenos električne energije
35.140
Trgovanje z električno energijo
36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
38.220
Ravnanje z nevarnimi odpadki
43.990
Druga specializirana gradbena dela
45.200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.690
Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.410
Cestni tovorni promet
56.290
Druga oskrba z jedmi
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
84.240
Dejavnosti za javni red in varnost
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
(5) V okviru dejavnosti iz tretjega odstavka zavod opravlja tudi naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo področje gasilstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge naloge v skladu z letnim programom dela.
(6) Dejavnosti iz četrtega odstavka tega člena se lahko izvajajo tudi kot tržna dejavnost.
(7) Zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z njenim izvajanjem zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
(8) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le v obliki sprememb in dopolnitev tega odloka.
(9) Zavod lahko opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požari ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah izven območja občin ustanoviteljic v obsegu in na način, ki ne ogroža opravljanja javne gasilske službe, in pod pogoji, ki jih določajo predpisi in občine ustanoviteljice.«
2. člen 
Zavod mora splošne in druge akte zavoda uskladiti s tem odlokom najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic, in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0003/2024-05
Divača, dne 17. aprila 2024
Županja 
Občine Divača 
Alenka Štrucl Dovgan 
Št. 032-2/2024-18
Hrpelje, dne 7. marca 2024
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek 
Št. 007-0003/2024-6
Komen, dne 27. marca 2024
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 
Št. 032-1/2024-2
Sežana, dne 24. januarja 2024
Župan 
Občine Sežana 
Andrej Sila 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti