Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1321. Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023, stran 3689.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 103/23 – UPB3) je občinski svet na 9. redni seji dne 24. 4. 2024 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2023.
3. člen 
Zaključni račun proračuna izkazuje (v EUR):
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
Skupaj prihodki 
7.900.218,22
II. 
Skupaj odhodki 
6.008.616,26
III. 
Presežek odhodkov nad prihodki 
1.891.601,96
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
0
V. 
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
0
VI. 
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev 
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
Zadolževanje proračuna 
0
VIII. 
Odplačila dolga 
210.000
IX. 
Sprememba stanja sredstev na računu
1.681.601,96
X. 
Neto zadolževanje 
–210.000
XI. 
Neto financiranje 
–1.891.601,96
XXI. 
Stanje sredstev na TRR na dan 31. 12. 2023
2.486.149,59
SREDSTVA REZERV:
Prenos sredstev rezerv iz preteklih let
Prihodki rezerv leta 2023
97.000
Odhodki rezerv leta 2023
68.426
Presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2024
173.889
4. člen 
Presežek sredstev na računih proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2024-2
Dol pri Ljubljani, dne 24. aprila 2024
Župan
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti