Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

Št. 600-25/2024/3 Ob-2190/24, Stran 1108
Na podlagi sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24), Proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (Uradni list RS, št. 123/23), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb), Sklepa o določitvi prednostnih področij pri sofinanciranju šolskih interesnih tekmovanj št. 600-25/2024/2 z dne 7. 5. 2024 in 19. člena Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni list RS, št. 74/21 in 113/22), Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj v šolskem letu 2024/2025 
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj (v nadaljevanju: selekcijska in interesna tekmovanja) v šolskem letu 2024/2025.
Prijavitelj bo za posamično tekmovanje sofinanciran le za eno vrsto tekmovanja (ali selekcijsko ali interesno tekmovanje).
3. Pogoji, kriteriji in upravičeni stroški za selekcijska in interesna tekmovanja
3.1 Pogoji, kriteriji in upravičeni stroški za selekcijska tekmovanja
3.1.1 Pogoji za prijavo
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu za selekcijska tekmovanja predložiti zahtevana dokazila, ki so razvidna iz spodnje tabele in izpolnjevati naslednje pogoje:
POGOJ
DOKAZILA
1.
Selekcijska tekmovanja so tekmovanja s področja znanstvene discipline ali več znanstvenih disciplin, ki so povezana z učnimi načrti oziroma s katalogi znanj predvsem iz naslednjih predmetov ali predmetnih področij: slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, tuji jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, tehnika in tehnologija, računalništvo in informatika, astronomija, filozofija, ekonomija, psihologija, logika, kemija, biologija in naravoslovje.
– Pravilnik tekmovanja, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja
2.
Ministrstvo sofinancira v osnovnošolskem izobraževanju eno selekcijsko tekmovanje s posameznega področja iz prejšnjega odstavka od šestega razreda dalje in eno v srednješolskem izobraževanju. V osnovnošolskem izobraževanju se mora selekcijsko tekmovanje organizirati vsaj za osmi in deveti razred, v srednješolskem izobraževanju pa vsaj za zadnji dve leti izobraževalnega programa.
– Pravilnik tekmovanja, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja
3.
Selekcijsko tekmovanje v srednješolskem izobraževanju se mora nadaljevati z evropskim, regionalnim ali svetovnim tekmovanjem, ki izpolnjuje pogoje iz 17. oziroma 18. člena Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanje (Uradni list RS, št. 74/21 in 113/22; v nadaljevanju: pravilnik) že vsaj dve leti pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje. 
Za selekcijsko tekmovanje iz prejšnjega stavka se šteje tudi selekcijsko tekmovanje, ki nastane z združenjem dveh ali več tekmovanj, pri čemer se za izpolnjevanje kriterijev od 1. do 5. točke prvega odstavka 12. člena pravilnika1 upoštevajo kazalniki posamičnega tekmovanja ali organizatorja tekmovanja, ki izkazujejo višje vrednosti.
– Pravilnik tekmovanja, iz katerega je razviden postopek izbora tekmovalcev za natančno določeno mednarodno tekmovanje 
in 
– Natis/izpis iz uradnih spletnih strani mednarodnega tekmovanja, iz katerega so razvidni naslednji podatki: 
a) število let/število izvedb mednarodnega tekmovanja 
b) število sodelujočih držav za posamezna leta v zadnjih petih letih, ko je bilo tekmovanje izvedeno
4.
Selekcijska tekmovanja se izvajajo stopenjsko (šolska, regijska, državna tekmovanja). Vsako tekmovanje ima najmanj dve stopnji, pri čemer mora biti šolska oziroma regijska stopnja, kadar šolska stopnja ni organizirana, dostopna vsem učencem, dijakom, vajencem ali študentom višjih strokovnih šol. Na prvo stopnjo tekmovanja se tekmovalci prijavijo na šoli, ki jo obiskujejo.
– Pravilnik tekmovanja, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja
1 1. povprečno število tekmovalcev v preteklih treh letih (oziroma zadnjih letih, ko je bilo tekmovanje v celoti organizirano),
2. število in vrsta mednarodnih dosežkov tekmovalcev na tekmovanjih, ki so opredeljena v 17. členu pravilnika v zadnjih treh letih,
3. število in vrsta mednarodnih dosežkov tekmovalcev na tekmovanjih, ki so opredeljena v 18. členu pravilnika v zadnjih treh letih,
4. število let izvajanja tekmovanja,
5. število let organiziranja tekmovanj.
Prijava na javni razpis mora biti skladna predmetu javnega razpisa, pri čemer mora prijava upoštevati časovni in finančni okvir tega javnega razpisa.
3.1.2 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za prijavitelje selekcijskih tekmovanj
Za sofinanciranje lahko kandidirajo pravne osebe (v nadaljevanju besedila: organizator selekcijskih tekmovanj), ki predložijo zahtevana dokazila, ki so razvidna iz spodnje tabele in izpolnjujejo naslednje pogoje:
POGOJ
DOKAZILA
1. 
organizirajo in izvajajo tekmovanja iz 8. člena pravilnika že vsaj pet let pred objavo javnega razpisa
– Obrazec 4 – Izjava organizatorja selekcijskega tekmovanja
2.
ne zahtevajo plačila kotizacij ali nabave posebne opreme oziroma pripomočkov (namensko periodično gradivo, učno gradivo) za sodelovanje na tekmovanju
– Pravilnik tekmovanja, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja 
in 
– Obrazec 4 – Izjava organizatorja selekcijskega tekmovanja
3.
imajo sprejeta pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja, ki je predmet sofinanciranja, ki so skladna s pravilnikom in objavljena na spletni strani organizatorja ali spletni strani tekmovanja. Pravila določajo najmanj: 
– vsebino, cilj in opredelitev selekcijskih tekmovanj (splošni del pravil), 
– postopek prijave na selekcijsko tekmovanje, 
– opis organizacije selekcijskih tekmovanj in priprave nalog za tekmovanje, 
– napredovanje tekmovalcev po posameznih stopnjah na podlagi rezultata na predhodni stopnji tekmovanja, pri čemer na državnem tekmovanju lahko sodeluje največ 500 tekmovalcev ne glede na število tekmovalnih skupin ali kategorij, 
– določitev števila priznanj skladno s kriteriji iz 27., 28., 29. in 30. člena pravilnika, 
– postopek razglasitve rezultatov tekmovanja in podelitve priznanj ter nagrad, 
– postopek reševanja ugovorov tekmovalcev glede neuradnih rezultatov in izvedbe selekcijskih tekmovanj, 
– vire financiranja.
– Pravilnik tekmovanja, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja (vsebovani vsi elementi v skladu s Pravilnikom)
4.
zagotovijo tajnost nalog za tekmovanje, posredujejo tekmovalne naloge v elektronski obliki za šolsko raven in v ustreznem številu za vse tekmovalce za regionalno in državno raven na posamezna mesta izvajanja tekmovanja in po zaključku tekmovanja na posamezni stopnji seznanijo tekmovalce z rešitvami, kot je to določeno v drugem odstavku 13. člena pravilnika
– Pravilnik tekmovanja, ki ni v nasprotju z zahtevanim pogojem 
in 
– Obrazec 4 – Izjava organizatorja selekcijskega tekmovanja
5.
zagotovijo selekcijska tekmovanja na narodnostno mešanih območjih 
v skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja oziroma zagotovijo oblikovno-tehnične prilagoditve za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
– Pravilnik tekmovanja, ki ni v nasprotju z zahtevanim pogojem 
in 
– Obrazec 4 – Izjava organizatorja selekcijskega tekmovanja
3.1.3 Kriteriji za izbor selekcijskih tekmovanj
Prijavitelj za izpolnjevanje posameznega kriterija vlogi priloži zahtevana dokazila, ki so razvidna iz spodnje tabele. Za sofinanciranje selekcijskih tekmovanj se uporabijo naslednji kriteriji:
KRITERIJ
LESTVICA
TOČKE
MAX TOČK
DOKAZILA
1. 
število tekmovalcev na osnovni stopnji tekmovanja v šolskem letu 2023/2024 
Do 1000
5 točk
10 točk
– kopija strani letnega poročila, iz katerega je razvidno natančno število tekmovalcev za kategorijo tekmovanja, ki ga organizator prijavlja 
ali 
– natis spletne strani iz katerega je razvidno natančno število tekmovalcev za posamezno leto 
za kategorijo tekmovanja, ki ga organizator prijavlja 
ali 
– natis/izpis iz evidenc strežnika iz katerega je razvidno natančno število tekmovalcev za posamezno leto za kategorijo tekmovanja, ki ga organizator prijavlja 
Od 1001 do 4000
7 točk
Nad 4000
10 točk
2. 
število in vrsta mednarodnih dosežkov tekmovalcev na tekmovanjih, ki so opredeljena v 17. in 18. členu tega pravilnika v zadnjih dveh letih
Svetovno zlato priznanje
10 točk
30 točk
selekcijsko srednješolsko: 
– natis iz spletne strani organizatorja mednarodnega tekmovanja pri čemer je razvidno število sodelujočih držav za posamezno leto in poimenski seznam dobitnikov priznanj/dosežkov/medalj za posamezno leto 
selekcijsko osnovnošolsko: 
– natis iz spletne strani organizatorja mednarodnega tekmovanja pri čemer je razvidno število sodelujočih držav za posamezno leto in poimenski seznam dobitnikov priznanj/dosežkov/medalj za posamezno leto 
in 
– Pravilnik tekmovanja, iz katerega je razviden postopek izbora tekmovalcev za natančno določeno mednarodno tekmovanje 
in 
– Natis/izpis iz uradnih spletnih strani mednarodnega tekmovanja iz katerega so razvidni naslednji podatki: 
a) število let/število izvedb mednarodnega tekmovanja 
b) število sodelujočih držav za posamezna leta v zadnjih petih letih, ko je bilo tekmovanje izvedeno
Svetovno srebrno ali evropsko zlato priznanje
7 točk
Svetovno bronasto ali evropsko srebrno priznanje
5 točk
Evropsko bronasto priznanje
3 točke
3. 
število let izvajanja tekmovanja
Od 6 do 15 let
5 točk
10 točk
– izjava organizatorja tekmovanja
Od 16 do 25 let
7 točk
Nad 25 let
10 točk
4. 
število let organiziranja tekmovanj
Od 6 do 15 let
5 točk
10 točk
– izjava organizatorja tekmovanja
Od 16 do 25 let
7 točk
Nad 25 let
10 točk
5. 
izobrazba in leta delovanja članov tekmovalne komisije s področja selekcijskega tekmovanja
člani tekmovalne komisije ali drugače poimenovane komisije, ki pripravlja tekmovalne naloge, ki so zaključili študijski program 3. stopnje2, ki sodelujejo v tekmovalnih komisijah s področja selekcijskega tekmovanja že najmanj 2 leti pred objavo javnega razpisa
1 točka na člana, največ 5 točk
5 točk
– kopija sklepov o imenovanju tekmovalnih komisij za dve pretekli in šolsko leto 2023/2024 
in 
– evidenčna številka v bazi ARIS (številko raziskovalca – SICRIS) za posameznega člana tekmovalne komisije oziroma ustrezne podatke za preverjanje izpolnjevanja kriterija 
6.
izobraževanja za mentorje
4–7 ur v šolskem letu 2023/2024
5 točk
10 točk
– poročilo o izobraževanju, ki vključuje datum in kraj izobraževanja, število ur, vsebino izobraževanja in število udeleženih mentorjev
Več kot 7 ur v šolskem letu 2023/2024
10 točk
7.
dodatni viri financiranja
Donator, ki ni proračunski uporabnik do vključno 1000 EUR
1 točka
3 točke
– pogodba o donaciji, iz katere je razvidno, da so sredstva namenjena organizaciji tekmovanja 
ali 
– drugo dokazilo iz katerega je razviden donator, prejemnik, višina sredstev in namen
Donator, ki ni proračunski uporabnik nad 1000 EUR
3 točke
8.
Višina potrebnih sredstev za izvedbo tekmovanja na tekmovalca*
Glej spodaj*
– izjava prijavitelja, iz katere je razvidna višina potrebnih sredstev za izvedbo tekmovanja v letu 2023/2024 in število tekmovalcev v tem letu; v kolikor tekmovanje v času prijave še ni zaključeno ali ni izvedeno, se posredujejo podatki za šolsko leto 2022/2023
2 Za preverjanje izpolnjevanja kriterija prijavitelj soglaša (Obrazec 6 – Izjava o sprejemanju pogojev), da ministrstvo po uradni dolžnosti pridobi podatke iz uradnih evidenc, to je Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ). V primeru, da predmetnih podatkov ne bo mogoče preveriti iz navedene uradne evidence, bo ministrstvo preverilo izpolnjevanje pogoja pri prijavitelju. V kolikor je študijski program 3. stopnje pridobljen v tujini mora prijavitelj priložiti ustrezna dokazila, kar bo ministrstvo preverilo pri Enic-Naric centru.
Vsota točk po vseh kriterijih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne vloge, največje možno skupno število točk je 78 točk.
Na podlagi kriterijev bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo z vlogo zbrali večje število točk pri selekcijskem tekmovanju. Vloge bodo razvrščene po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk.
* Glede uporabe kriterija 8. V primeru, da bo z razvrščanjem kriterijev od 1. do 7. ugotovljeno, da je na prvem mestu za sofinanciranje selekcijskih tekmovanj več vlog z enakim številom točk, se uporabi še kriterij 8. višina potrebnih sredstev za izvedbo tekmovanja na tekmovalca in med njimi izbere vlogo, ki izkazuje kumulativno najnižjo višino potrebnih sredstev za izvedbo tekmovanja na tekmovalca v skladu s podano izjavo prijavitelja.
V kolikor dve ali več vlog izkazuje enako višino potrebnih sredstev za izvedbo tekmovanja na tekmovalca, se upošteva tisto vlogo, ki je prejela več točk pri kriteriju 2. V primeru, da imata dve ali več vlog enako število točk pri kriteriju 2, se izvede žreb med tema dvema ali več vlogah. Komisijski žreb bo opravila strokovna komisija ob prisotnosti prijaviteljev o katerih se bo odločalo o pravici do sofinanciranja. O dnevu žrebanja se obvesti prijavitelje pisno. Žrebanje nadzirajo člani strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa, vodi pa ga predsednik strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa. Žrebanje se opravi v prostorih ministrstva. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih zapre v škatlo. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove izžrebano evidenčno številko vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni.
Če ostanejo sredstva v višini, ki ne zadošča za pokrivanje celotne načrtovane višine sofinanciranja predlaganega projekta, ki je opredeljena v Prijavnem obrazcu, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja, se vlogi odobrijo razpoložljiva sredstva, vendar le v primeru, če se prijavitelj s tem strinja. Če se prijavitelj s tem ne strinja, se sredstva dodelijo naslednji vlogi, upravičeni do sofinanciranja po istem postopku, kot je opisano v prejšnjem stavku.
Če se izbrani prijavitelj v roku, določenim z odločbo o izboru, ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje. Strokovna komisija zato predlaga ministru v izbor prijavitelja, ki izpolnjuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu.
3.1.4 Upravičeni stroški za prijavitelje selekcijskih tekmovanj
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške organizacije in izvedbe selekcijskih tekmovanj, ki se jih bo dokazovalo z verodostojnimi listinami (npr. računi, pogodbe, dokazila o nakazilu ...) in se bodo glasile na organizatorja selekcijskih tekmovanj. V kolikor se verodostojne listine ne bodo glasile na organizatorja selekcijskih tekmovanj stroški ne bodo upravičeni.
Vrste upravičenih stroškov organizacije in izvedbe selekcijskih tekmovanj so:
1. priprava in objava poziva, priprava, distribucija in tisk tekmovalnih nalog ter priznanj tekmovalcem in mentorjem, stroški dela tekmovalnih komisij in ostalega osebja pri izvedbi tekmovanja,
2. prehrana za tekmovalce in člane tekmovalnih komisij v višini cene malice za tekoče šolsko leto, kot je določena z zakonom, ki ureja šolsko prehrano,
3. stroški najema prostora, opreme in storitev potrebnih za organizacijo in izvedbo tekmovanj iz znanj,
4. stroški prevoda tekmovalnih nalog v skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, oblikovno-tehnična prilagoditev nalog za učence in dijake s posebnimi potrebami,
5. strošek spletnih platform,
6. potni stroški organizatorja,
7. stroški materialov in opreme za izvedbo eksperimentalnega dela tekmovanja.
Največ 10 % pavšal od upravičenih stroškov iz prejšnjega odstavka za druge stroške, povezane z organizacijo in izvedbo tekmovanj (elektrika, voda, telekomunikacijske storitve, računovodske storitve ipd.).
Podrobnejša razdelitev vrste upravičenih stroškov je opredeljena v razpisni dokumentaciji pod točko 11.1.
3.2 Pogoji, kriteriji in upravičeni stroški za interesna tekmovanja
3.2.1 Pogoji za prijavo
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu za interesna tekmovanja predložiti zahtevana dokazila, ki so razvidna iz spodnje tabele in izpolnjevati naslednje pogoje:
POGOJ
DOKAZILA
1.
Interesna tekmovanja so tekmovanja iz naslednjih področij: 
– znanstvene discipline ali več znanstvenih disciplin, ki so povezana z učnimi načrti oziroma s katalogi znanj predvsem iz naslednjih predmetov ali predmetnih področij: slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, tuji jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, tehnika in tehnologija, računalništvo in informatika, astronomija, filozofija, ekonomija, psihologija, logika, kemija, biologija in naravoslovje; 
– s področja kulture, kulturne in naravne dediščine, umetnosti, trajnostnega razvoja oziroma vseživljenjskega učenja, poklicnega in strokovnega izobraževanja (zlasti s področja deficitarnih poklicev).
– Pravilnik tekmovanja, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja
2.
Ministrstvo sofinancira interesno tekmovanje, na katerem je bilo v zadnjih dveh letih pred objavo javnega razpisa udeleženih povprečno vsaj 50 tekmovalcev, razen v primeru ko ministrstvo določi prednostno oziroma deficitarno področje. 
Za interesno tekmovanje se šteje tudi interesno tekmovanje, ki nastane z združenjem dveh ali več tekmovanj, pri čemer se za izpolnjevanje kriterijev od 1. do 5. točke prvega odstavka 5. člena pravilnika3 upoštevajo kazalniki posamičnega tekmovanja ali organizatorja tekmovanja, ki izkazujejo višje vrednosti.
– kopija strani, posameznih letnih poročil iz katerih je razvidno natančno število tekmovalcev za kategorijo tekmovanja, ki ga organizator prijavlja za šolski leti 2022/2023 in 2023/2024 
ali 
– natis spletne strani, iz katerega je razvidno natančno število tekmovalcev za kategorijo tekmovanja, ki ga organizator prijavlja za šolski leti 2022/2023 in 2023/2024 
ali 
– natis/izpis iz evidenc strežnika, iz katerega je razvidno natančno število tekmovalcev za kategorijo tekmovanja, ki ga organizator prijavlja za šolski leti 2022/2023 in 2023/2024
3.
Interesna tekmovanja se organizirajo na eni ali več stopenj (šolsko, regijsko, državno), pri čemer mora biti prva stopnja dostopna vsem učencem, dijakom, vajencem ali študentom višjih strokovnih šol. Na prvo stopnjo tekmovanja se tekmovalci prijavijo na šoli, ki jo obiskujejo.
– Pravilnik tekmovanja, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja 
in 
– Obrazec 5 – Izjava organizatorja interesnega tekmovanja
3 1. povprečno število tekmovalcev v preteklih treh šolskih letih (oziroma v zadnjih letih, ko je bilo tekmovanje v celoti organizirano),
2. število in vrsta mednarodnih dosežkov tekmovalcev na tekmovanjih, ki so opredeljena v 17. členu pravilnika v zadnjih treh letih,
3. število in vrsta mednarodnih dosežkov tekmovalcev na tekmovanjih, ki so opredeljena v 18. členu pravilnika v zadnjih treh letih,
4. število let izvajanja tekmovanja,
5. število let organiziranja tekmovanj.
Prijava na javni razpis mora biti skladna predmetu javnega razpisa, pri čemer mora prijava upoštevati časovni in finančni okvir tega javnega razpisa.
3.2.2 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za prijavitelje interesnih tekmovanj
Za sofinanciranje lahko kandidirajo pravne osebe (v nadaljevanju besedila: organizator interesnih tekmovanj), ki predložijo zahtevana dokazila, ki so razvidna iz spodnje tabele in izpolnjujejo naslednje pogoje:
POGOJ
DOKAZILO
1.
organizirajo in izvajajo tekmovanja iz področij iz 2. člena pravilnika vsaj dve leti pred objavo javnega razpisa
– Obrazec 5 – Izjava organizatorja interesnega tekmovanja
2.
zagotovijo, da je prva stopnja tekmovanja dostopna vsem učencem, dijakom, vajencem ali študentom višjih strokovnih šol
– Pravilnik tekmovanja, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja 
in 
– Obrazec 5 – Izjava organizatorja interesnega tekmovanja
3.
imajo sprejeta pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja, ki je predmet sofinanciranja, ki so skladna s pravilnikom ter so objavljena na spletni strani organizatorja ali na spletni strani tekmovanja. 
Pravila določajo vsaj: 
– vsebino, cilj in opredelitev interesnega tekmovanja (splošni del pravil), 
– postopek prijave na interesno tekmovanje, 
– opis organizacije interesnega tekmovanja in priprave nalog za tekmovanje, 
– napredovanja tekmovalcev v naslednjo stopnjo interesnega tekmovanja, kadar se tekmovanje izvaja stopenjsko, 
– število priznanj ali nagrad, 
– postopek razglasitve rezultatov tekmovanja in podelitve priznanj ter nagrad, 
– postopek reševanja ugovorov tekmovalcev glede neuradnih rezultatov in izvedbe interesnega tekmovanja, 
– vire financiranja.
– Pravilnik tekmovanja (vsebovani vsi elementi v skladu s Pravilnikom)
4.
zagotovijo interesna tekmovanja na narodnostno mešanih območjih v skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja oziroma zagotovijo oblikovno-tehnične prilagoditve za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
– Pravilnik tekmovanja, ki ni v nasprotju z zahtevanim pogojem 
in 
– Obrazec 5 – Izjava organizatorja interesnega tekmovanja
3.2.3 Kriterij za izbor interesnih tekmovanj
Prijavitelj za izpolnjevanje posameznega kriterija vlogi priloži zahtevana dokazila, ki so razvidna iz spodnje tabele. Za sofinanciranje interesnih tekmovanj se uporabljajo naslednji kriteriji:
KRITERIJ
LESTVICA
TOČKE
MAX TOČK
DOKAZILA
1. 
število tekmovalcev na osnovni stopnji tekmovanja v šolskem letu 2023/2024 (oziroma v šolskem letu 2022/2023, če je tekmovanje organizirano bienalno),
Do 500
5 točk
10 točk 
– kopija strani posameznega letnega poročila, iz katerih je razvidno natančno število tekmovalcev za kategorijo tekmovanja, ki ga organizator prijavlja 
ali 
– natis spletne strani, iz katerega je razvidno natančno število tekmovalcev za posamezno leto za kategorijo tekmovanja, ki ga organizator prijavlja 
ali 
– natis/izpis iz evidenc strežnika, iz katerega je razvidno natančno število tekmovalcev za posamezno leto za kategorijo tekmovanja, ki ga organizator prijavlja
Od 501 do 4000
7 točk
nad 4000
10 točk
2. 
število in vrsta mednarodnih dosežkov tekmovalcev na tekmovanjih, ki so opredeljena v 17. in 18. členu tega pravilnika v zadnjih dveh letih,
Svetovno zlato priznanje
10 točk
30 točk 
– natis iz spletne strani organizatorja mednarodnega tekmovanja, pri čemer je razvidno število sodelujočih držav za posamezno leto in poimenski seznam dobitnikov priznanj/dosežkov/medalj za posamezno leto 
in 
– Pravilnik tekmovanja, iz katerega je razviden postopek izbora tekmovalcev za natančno določeno mednarodno tekmovanje 
in 
– Natis/izpis iz uradnih spletnih strani mednarodnega tekmovanja, iz katerega so razvidni naslednji podatki: 
a) število let/število izvedb mednarodnega tekmovanja 
b) število sodelujočih držav za posamezna leta v zadnjih petih letih, ko je bilo tekmovanje izvedeno
Svetovno srebrno ali evropsko zlato priznanje
7 točk
Svetovno bronasto ali evropsko srebrno priznanje
5 točk
Evropsko bronasto priznanje
3 točke
3. 
število let izvajanja tekmovanja
Od 3 do 10 let
5 točk
10 točk
– izjava organizatorja interesnega tekmovanja
Od 11 do 20 let
7 točk
Nad 20 let
10 točk
4.
število let organiziranja tekmovanj
Od 6 do 15 let
5 točk
10 točk
– izjava organizatorja interesnega tekmovanja
Od 16 do 25 let
7 točk
Nad 25 let
10 točk
5.
izobraževanja za mentorje
4–7 ur v šolskem letu 2023/2024 ali 2022/2023, če gre za bienalno tekmovanje
5 točk
10 točk
– poročilo o izobraževanju, ki vključuje datum in kraj izobraževanja, število ur, vsebino izobraževanja in število udeleženih mentorjev
Več kot 7 ur v šolskem letu 2023/2024 ali 2022/2023, če gre za bienalno tekmovanje
10 točk
6.
dodatni viri financiranja
Donator, ki ni proračunski uporabnik do vključno 1000 EUR
1 točka
3 točke
– pogodba o donaciji, iz katere je razvidno, da so sredstva namenjena organizaciji tekmovanja 
ali 
– drugo dokazilo, iz katerega je razviden donator, prejemnik, višina sredstev in namen
Donator, ki ni proračunski uporabnik nad 1000 EUR
3 točke
7.
višina potrebnih sredstev za izvedbo tekmovanja na tekmovalca*
Glej spodaj*
– izjava prijavitelja, iz katere je razvidna višina potrebnih sredstev za izvedbo tekmovanja v letu 2023/2024 in število tekmovalcev v tem letu; v kolikor tekmovanje v času prijave še ni zaključeno ali ni izvedeno, se posredujejo podatki za šolsko leto 2022/2023
8.
deficitarno ali prednostno področje, ki ga določi ministrstvo
10 točk
10 točk
– izjava organizatorja interesnega tekmovanja na podlagi objave: 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ 
ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje /javne-objave/4.
4 Sklep o določitvi prednostnih področij pri sofinanciranju šolskih interesnih tekmovanj v šolskih letih 2024/2025 št. 600-25/2024/2 z dne 7. 5. 2024.
Vsota točk po vseh kriterijih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne vloge, največje možno skupno število točk je 83 točk.
Na podlagi kriterijev bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo z vlogo zbrali večje število točk pri interesnem tekmovanju. Vloge bodo razvrščene po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk, zbranih na podlagi kriterijev.
*Glede uporabe kriterija 7. V primeru, da bo z razvrščanjem na osnovi kriterijev ugotovljeno, da je na zadnjem mestu za sofinanciranje interesnih tekmovanj več vlog z enakim številom točk, se med njimi izbere vlogo, ki izkazuje najnižjo višino potrebnih sredstev za izvedbo tekmovanja na tekmovalca. V kolikor dve ali več vlog izkazuje enako višino potrebnih sredstev za izvedbo tekmovanja na tekmovalca, se upošteva tisto vlogo, ki je prejela več točk pri kriteriju 2.
Če se izbrani prijavitelj v roku, določenim z odločbo o izboru, ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje. Strokovna komisija zato predlaga ministru v izbor prijavitelja, ki izpolnjuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu.
3.2.4 Upravičeni stroški za prijavitelje interesnih tekmovanj
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške organizacije in izvedbe interesnih tekmovanj, ki se jih bo dokazovalo z verodostojnimi listinami (npr. računi, pogodbe, dokazila o nakazilu …) in se bodo glasile na organizatorja interesnih tekmovanj. V kolikor se verodostojne listine ne bodo glasile na organizatorja selekcijskih tekmovanj stroški ne bodo upravičeni.
Podrobnejša razdelitev vrste upravičenih stroškov je opredeljena v razpisni dokumentaciji pod točko 11.2.
Vrste upravičenih stroškov organizacije in izvedbe interesnih tekmovanj so:
1. priprava in objava poziva, priprava, distribucija in tisk tekmovalnih nalog ter priznanj ali nagrad tekmovalcem in mentorjem, stroški dela tekmovalnih komisij in ostalega osebja pri izvedbi interesnega tekmovanja,
2. prehrana za tekmovalce in člane tekmovalnih komisij v višini cene malice za tekoče šolsko leto, kot je določena z zakonom, ki ureja šolsko prehrano,
3. stroški najema prostora, opreme in storitev, potrebnih za izvedbo interesnih tekmovanj,
4. stroški prevoda tekmovalnih nalog v skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, oblikovno-tehnična prilagoditev nalog za učence in dijake s posebnimi potrebami,
5. strošek spletnih platform,
6. potni stroški organizatorja.
4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje selekcijskih in interesnih tekmovanj javnega razpisa znaša največ do 340.000,00 EUR. Sredstva so predvidena v proračunu RS za leto 2025, in sicer na projektu 3330-23-0009 (Sofinanciranje šolskih tekmovanj), proračunski postavki 231813 (Tekmovanja učencev in dijakov), kontu 4133 (Tekoči transferi v javne zavode)/4120 (Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam)/4102 (Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom). Izvedba javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
Sredstva v višini 340.000,00 EUR se razdelijo na: 260.000,00 EUR za selekcijska tekmovanja in 80.000,00 EUR za interesna tekmovanja.
V primeru preostanka sredstev za isto vrsto tekmovanja se lahko sredstva prerazporedijo za drugo vrsto tekmovanja do porabe.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške nastale od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025 v skladu s proračunskimi zmožnostmi ministrstva.
6. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 29. 5. 2024.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 14.30 oddana v vložišču Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Prijavitelj v ovojnici lahko kandidira za sofinanciranje zgolj z eno vlogo in zgolj za eno tekmovanje, torej ali selekcijsko ali interesno tekmovanje. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti na sprednji strani označena z napisom »Ne odpiraj – vloga za javni razpis selekcijska in interesna šolska tekmovanja v šolskem letu 2024/2025«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo za javni razpis selekcijska in interesna šolska tekmovanja v šolskem letu 2024/2025, pri čemer mora biti vloga oddana v zaprti ovojnici, naveden mora biti polni naslov pošiljatelja z napisom »ne odpiraj«.
Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, bo s sklepom zavržena in vrnjena vlagatelju.
Prijave, ki bodo v ovojnici vsebovale več kot eno vlogo, bodo s sklepom zavržene.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ne bodo predmet dopolnjevanja in bodo kot nepopolne zavržene s sklepom. Vloge, ki ne bodo pravočasne ali ki jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave prispele v vložišče ministrstva.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi določili in pogoji javnega razpisa ter kriteriji za izbor sofinanciranja selekcijskih in interesnih tekmovanj.
Vsi stroški v povezavi z vlogo so breme prijavitelja.
7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za vzgojo in izobraževanje ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljevanju: komisija). Odpiranje prejetih vlog ne bo javno.
Vloge se bodo 3. 6. 2024odpirale v prostorih Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v prisotnosti članov komisije. Pri odpiranju vlog komisija ugotavlja ali je vloga pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je formalno popolna, kar izhaja iz 5. točke razpisne dokumentacije. Komisija o odpiranju vlog in ocenjevanju vlog vodi zapisnik.
Kdaj se vloga šteje kot formalno popolna, to je, če vsebuje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane (če prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig), obrazce ter dokazila, bo določeno v 5. točki razpisne dokumentacije.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V primeru, ko ne bodo uporabljeni predpisani obrazci ali bodo le-ti spremenjeni, bo vloga zavržena. Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste prijavitelje, katerih vloge nisi bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od petnajst dni. Če prijavitelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, ministrstvo vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
Dokazila prijaviteljev za izpolnjevanje kriterijev iz 3.1.3 in 3.2.3 točke javnega razpisa niso predmet dopolnjevanja vlog.
Zavrnjene bodo z odločbo vloge:
– prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo iz 3.1.1 in 3.1.2 ter 3.2.1 in 3.2.2 točk javnega razpisa,
– prijaviteljev, ki bodo z istim tekmovanjem prijavljene več kot enkrat za isto vrsto tekmovanja (v tem primeru se obravnava le prvo prispela vloga, vsako naslednjo vlogo ministrstvo zavrne),
– prijaviteljev za interesno tekmovanje, v kolikor se bodo prijavitelji z istim tekmovanjem prijavil tako na selekcijsko kot tudi na interesno tekmovanje, pri čemer je bila vloga prijavitelja izbrana za sofinanciranje selekcijskega tekmovanja,
– prijaviteljev, ki v skladu s kriteriji 3.1.3 in 3.2.3 točke javnega razpisa za selekcijska oziroma interesna šolska tekmovanja ne bodo izbrane za sofinanciranje oziroma ne bodo dosegle minimalnega praga za sofinanciranje.
Vloge prijaviteljev za selekcijsko tekmovanje, ki bodo izpolnjevale pogoje iz 3.1.1 in 3.1.2 javnega razpisa, in bodo na podlagi kriterijev iz 3.1.3 točke javnega razpisa dosegle največje število točk vendar najmanj 18 točk, bodo izbrane za sofinanciranje v skladu s spodnjimi kategorijami:
št. tekmovalcev na osnovi stopnji
število stopenj tekmovanja
Praktični/eksperimentalni del tekmovanja5
dodeljeni znesek v EUR
do vključno 1000
dve stopnji
NE
5.000,00
do vključno 1000
dve stopnji
DA
6.000,00
do vključno 4000
dve stopnji
NE
7.000,00
do vključno 4000
dve stopnji
DA
8.000,00
do vključno 8000
dve stopnji
NE
9.000,00
do vključno 8000
dve stopnji
DA
10.000,00
do vključno 8000
tri stopnje
NE
12.000,00
do vključno 8000
tri stopnje
DA
14.000,00
nad 8000 
dve stopnji
NE
11.000,00
nad 8000 
dve stopnji
DA
13.000,00
nad 8000 
tri stopnje
NE
15.000,00
nad 8000 
tri stopnje
DA
17.000,00
5 Praktični/eksperimentalni del tekmovanja predstavlja del tekmovanja, za katerega mora organizator kupiti ali najeti posebno opremo ali material.
Vloge prijaviteljev za interesno tekmovanje, ki bodo izpolnjevale pogoje iz 3.2.1 ter 3.2.2 točke javnega razpisa in bodo na podlagi kriterijev iz 3.2.3 točke javnega razpisa dosegle največje število točk vendar najmanj 18 točk, bodo izbrane za sofinanciranje v skladu s spodnjimi kategorijami:
št. tekmovalcev na osnovi stopnji
praktični del tekmovanja6
dodeljeni znesek v EUR
do vključno 300
NE
1.000,00
do vključno 300
DA
3.000,00
do vključno 1000
NE
2.000,00
do vključno 1000
DA
4.000,00
nad 1000
NE
3.000,00
nad 1000
DA
5.000,00
6 Praktični del tekmovanja predstavlja del tekmovanja, za katerega mora organizator najeti posebno opremo ali kupiti material.
Na podlagi predloga komisije minister izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja interesnih in selekcijskih tekmovanj. Odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev je dokončna. Zoper odločitev je možen upravni spor v roku 30 dni od prejema odločbe ministrstva.
Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju selekcijskega/interesnega tekmovanja. Vzorec pogodbe, ki jo bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju tekmovanja, je sestavni del razpisne dokumentacije.
Ob izdaji odločbe o izbiri minister prijavitelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
Če se po izdani odločbi o izboru selekcijskega/interesnega tekmovanja za šolsko leto 2024/2025, ugotovi dejstvo, na podlagi katerega bi v postopku javnega razpisa prišlo do drugačne odločitve, če bi bilo ob izdajo odločbe znano, ministrstvo lahko odstopi od sklenitve pogodbe.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje odločb o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdesetih dni od izteka roka za oddajo vlog
9. Informacije o razpisni dokumentaciji za oddajo vloge/prijave za dodelitev sredstev
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Besedilo javnega razpisa
– Obrazec 1 – Prijava na selekcijsko tekmovanje osnovne šole
– Obrazec 2 – Prijava na selekcijsko tekmovanje srednje šole
– Obrazec 3 – Prijava na interesno tekmovanje
– Obrazec 4 – Izjava organizatorja selekcijskega tekmovanja
– Obrazec 5 – Izjava organizatorja interesnega tekmovanja
– Obrazec 6 – Izjava o sprejemanju pogojev
– Obrazec 7 – Vzorec izjave organizatorja tekmovanja
– Obrazec 8 – Vzorec kuverte
– Obrazec 9 – Vzorec pogodbe o sofinanciranju za selekcijska tekmovanja
– Obrazec 10 – Vzorec pogodbe o sofinanciranju za interesna tekmovanja.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh državne uprave https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/javne-objave/.
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov misela.mavric@gov.si.
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti