Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1312. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in načinu predložitve letnega poročila političnih strank, stran 3658.

  
Na podlagi petega odstavka 24. člena ter za izvrševanje tretjega in četrtega odstavka 24. člena ter drugega, tretjega in četrtega odstavka 25. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13, 46/14 in 78/23) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in načinu predložitve letnega poročila političnih strank 
1. člen
V Pravilniku o vsebini in načinu predložitve letnega poročila političnih strank (Uradni list RS, št. 50/14) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
Stranke vodijo poslovne knjige v skladu z zakonom, ki ureja o računovodstvo, in Slovenskimi računovodskimi standardi, predvsem s Slovenskim računovodskim standardom 34 (2024) – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava (v nadaljnjem besedilu: SRS 34 (2024)). Pri vodenju poslovnih knjig upoštevajo Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije (Uradni list RS, št. 107/15, 1/16 in 129/23).«.
2. člen 
V 4. členu se v četrtem odstavku število »36« obakrat nadomesti z besedilom »34 (2024)«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) V izkazu prihodkov in odhodkov, kot ga določa SRS 34 (2024), stranke izkazujejo prihodke, ki se nanašajo na poslovanje stranke, v okviru prihodkov za opravljanje dejavnosti negospodarskih javnih služb. Med prihodke in odhodke stranke se prišteje tudi zneske drugih oblik prispevkov, ki so jih stranke prejele za redno poslovanje v skladu z drugim odstavkom 22. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13, 46/14 in 78/23; v nadaljnjem besedilu: ZPolS) in za organizacijo volilne ali referendumske kampanje (v nadaljnjem besedilu: kampanja) v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS, 11/11, 28/11 – Odl. US in 98/13; v nadaljnjem besedilu: ZVRK), zneske, ki so jih stranke prenesle ali prejele od strank, ki delujejo v Republiki Sloveniji ali v državah članicah Evropske unije in z njimi povezanih političnih fundacij, za projekte skupnega interesa v skladu z drugim odstavkom 25. člena ZPolS ter zneske, ki so jih stranke porabile za izvedbo projektov skupnega interesa.«.
3. člen 
V 5. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) V okviru pojasnil k računovodskim izkazom se objavijo tudi letna poročila pravnih oseb, v katerih ima stranka najmanj 20 % kapitala ali prevladujoč vpliv na odločanje ali vodenje pravnih oseb, v primeru gospodarskih družb pa tudi njihove letne revizije računovodskih izkazov, ne glede na to, ali je z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zanje predpisano obvezno letno revidiranje računovodskih izkazov, v skladu z deveto alineo prvega odstavka 24. člena ZPolS.«.
4. člen 
V 6. členu se v tretjem odstavku:
– v 1. točki pod e) besedilo »točkah a) do e) in d) in f)« nadomesti z besedilom »1. točki pod a) do d) ter 1. točki pod f) in g)«;
– v 1. točki pod f) podpičje nadomesti z vejico in za njo doda nova, 1. točka pod g), ki se glasi:
»g) prihodki od strank in z njimi povezanih političnih fundacij za projekte skupnega interesa po drugem odstavku 25. člena ZPolS (vrstica VIII, navedejo se podatki o prejemu sredstev od strank, ki delujejo v Republiki Sloveniji ali v državah članicah Evropske unije, in z njimi povezanih političnih fundacij za organizacijo ali izvedbo skupnih dogodkov, izobraževalnih aktivnosti v skladu z drugim odstavkom 25. člena ZPolS);«;
– v 2. točki pod b) v tretji alineji podpičje nadomesti z vejico in za njo doda nova, 2. točka pod c), ki se glasi:
»c) odhodki za izvedbo projektov skupnega interesa po drugem odstavku 25. člena ZPolS (vrstica III):
– odhodki, porabljeni za izvedbo projektov skupnega interesa (vrstica 1),
– odhodki o prenosu sredstev za izvedbo projektov skupnega interesa (vrstica 2);«.
V četrtem odstavku se v:
– 3. točki beseda »četrti« nadomesti z besedo »šesti«;
– 4. točki za besedo »namene« doda besedilo »ali invalidskim organizacijam«;
– 5. točki besedilo »sedmi odstavek 21. člena in 25. člen« nadomesti z besedilom »deveti odstavek 21. člena in prvi odstavek 25. člena«;
– 6. točki za besedo »namene« doda besedilo »ali invalidskim organizacijam«;
– 7. točki beseda »četrti« nadomesti z besedo »peti«;
– 8. točki za besedo »namene« doda besedilo »ali invalidskim organizacijam«.
5. člen 
V 11. členu se v tretjem odstavku v:
– 1. točki besedilo »sedmega odstavka 21. člena in 25. člena« nadomesti z besedilom »devetega odstavka 21. člena in prvega odstavka 25. člena«;
– 1. točki pod b) za besedo »oblike« doda beseda »nedovoljenih«;
– 2. točki beseda »četrti« nadomesti z besedo »peti«;
– 2. točki pod b) za besedo »oblike« doda beseda »nedovoljenih«, beseda »četrtega« pa se nadomesti z besedo »petega«.
6. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »namene« doda besedilo »ali invalidskim organizacijam«.
V drugem odstavku se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »šestega«, beseda »četrti« se nadomesti z besedo »peti«, besedilo »sedmi odstavek 21. člena in 25. člen« se nadomesti z besedilom »deveti odstavek 21. člena in prvi odstavek 25. člena«, za besedo »namene« pa se doda besedilo »ali invalidskim organizacijam«.
7. člen 
V 13. členu se v tretjem odstavku število »36« nadomesti z besedilom »34 (2024)«.
8. člen 
V 14. členu se v prvem in drugem odstavku beseda »polovico« nadomesti z besedilom »20 %«.
9. člen 
V 16. členu se v prvem odstavku besedilo »petega ali šestega« nadomesti z besedilom »sedmega ali osmega«.
10. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
11. člen 
Priloga 6 se nadomesti z novo Prilogo 6, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
12. člen 
Priloga 7 se nadomesti z novo Prilogo 7, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
13. člen 
Priloga 10 se nadomesti z novo Prilogo 10, ki je kot Priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
14. člen 
Priloga 13 se nadomesti z novo Prilogo 13, ki je kot Priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 215-88/2023
Ljubljana, dne 8. maja 2024
EVA 2023-1711-0033
Boštjan Poklukar 
minister 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti