Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

Št. 1001-1/2024-1 Ob-2165/24, Stran 1143
Svet zavoda Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje, Kolonija 1. maja 21, 1420 Trbovlje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1 in 114/23 in 136/23 – ZIUZDS), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/83 in 84/23 – ZDOsk-1) in 33. člena Statuta Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje ter sklepa Sveta zavoda s 13. redne seje dne 23. 4. 2024 objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja (m/ž) 
Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje 
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri in 5 let delovnih izkušenj;
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda (če kandidat/ka nima opravljenega programa za vodenje socialnovarstvenega zavoda, mora skladno z Zakonom o socialnem varstvu le-tega opraviti najkasneje v 1 letu od imenovanja na delovno mesto direktorja/direktorice).
Delovne izkušnje na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti domov za starejše so prednost.
Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati izkazati s pisnimi listinami.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za obdobje 5 let. Z imenovanim kandidatom/ko se sklene delovno razmerje za določen čas za čas trajanja mandata.
Priloge k prijavi:
– dokazila o dosedanjem delu,
– overjena kopija potrdila o stopnji in vrsti izobrazbe,
– overjena kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– overjena kopija potrdila o opravljenem programu za vodenje, v kolikor ga je kandidat že opravil,
– program dela in vizija razvoja zavoda za trajanje mandata,
– življenjepis.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, morajo kandidati poslati v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS v zaprti ovojnici s priporočeno pošto s povratnico na naslov: Svet zavoda Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje, Kolonija 1. maja 21, 1420 Trbovlje, s pripisom »Razpis za delovno mesto direktorja – ne odpiraj«.
Vloga bo upoštevana kot pravočasna, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošti.
Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.
Svet zavoda Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti