Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

Št. 610-0001/2024-3 Ob-2173/24, Stran 1140
Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren objavlja na podlagi Pravilnika Občine Miren - Kostanjevica o sofinanciranju programov in projektov kulture ter tehnične kulture (Uradni list RS, št. 49/23), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 s spremembami) in Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16 in 14/23)
javni razpis 
za sofinanciranje javnih kulturnih programov, 
kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2024 
1. Predmet in namen javnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture na območju oziroma za območje Občine Miren - Kostanjevica v letu 2024, in sicer na področju:
– ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine,
– besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdio-vizualnih, novih medijev in drugih področjih kulture ali umetnosti.
2. Prijavijo se lahko:
– nevladne organizacije s statusom pravne osebe s sedežem v Občini Miren - Kostanjevica, ki so ustanovljene kot:
– društvo, 
– zveza društev, 
– ustanova, 
– zavod ali 
– druga nevladna organizacija, 
in imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost ali tehnično kulturo,
– posamezniki, samozaposleni na področju kulture, ki so vpisni v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS in imajo sedež ali stalno bivališče na območju Občine Miren - Kostanjevica.
3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:
– prijaviti se morajo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– imeti morajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Miren - Kostanjevica,
– posamezniki, samozaposleni v kulturi, morajo imeti stalno prebivališče ali sedež na območju Občine Miren - Kostanjevica,
– izkazati morajo nepridobitni značaj programa oziroma projekta, s katerim kandidirajo,
– kot pravne osebe zasebnega prava so ustanovljene ali registrirane za opravljanje dejavnosti s področja kulture oziroma tehnične kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, ko gre za organizacijsko obliko, ki temelji na članstvu,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imeti morajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske zmožnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
– vsako leto pred prijavo na javni razpis oziroma v pogodbeno določenih rokih morajo občinski upravi dostaviti poročilo o realizaciji programov in namenski porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz občinskega proračuna,
– imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa,
– do Občine Miren - Kostanjevica ali do občinskega javnega zavoda pristojnega za kulturo nimajo neporavnanih obveznosti,
– s posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja kulture lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu Občine Miren - Kostanjevica v tekočem letu.
4. Prijavo na javni razpis je potrebno vložiti na predpisanih obrazcih:
a) Za prijavo kulturnih programov: »Razpisna dokumentacija – Kulturni programi«;
b) Za prijavo kulturnih projektov: »Razpisna dokumentacija – Kulturni projekti«;
c) Za prijavo nakupa oblek, glasbil oziroma druge pomoči društvom: »Razpisna dokumentacija – Druge pomoči društvom«.
Prijavi je potrebno priložiti naslednje obvezne priloge:
Ad a) kulturni programi
– Vsebinska predstavitev programa (Priloga 1),
– Finančno ovrednoten program dela za leto 2024, v katerem mora biti opredeljena višina lastnih oziroma iz drugih virov pridobljenih sredstev (Priloga 2).
Ad b) kulturni projekti
– Vsebinska predstavitev projekta (Priloga 1),
– Finančno ovrednoten program dela za leto 2024, v katerem mora biti opredeljena višina lastnih oziroma iz drugih virov pridobljenih sredstev (Priloga 2).
Vsi prijavitelji morajo obvezno priložiti tudi naslednje priloge:
– Kratko vsebinsko in finančno poročilo o delu v letu 2023,
– Fotokopijo statuta oziroma temeljnega akta,
– Fotokopijo odločbe o vpisu v register društev,
– Obvestilo AJPES o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti.
Ob prijavi več kulturnih projektov oziroma programov, se za vsak projekt oziroma program izpolni ustrezno razpisno dokumentacijo.
5. Merila in kriteriji za sofinanciranje kulturnih programov in projektov so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2024 znaša 48.000,00 €.
7. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2024.
8. Rok za oddajo vlog in način predložitve
Prijavo na razpis je potrebno vložiti na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica: http://www.miren-kostanjevica.si/razpisi.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi v tajništvu občine.
Kontaktna oseba za dajanje dodatnih informacij v povezavi z razpisom je Mateja Drnovšček, tel. 05/330-46-84, elektronski naslov mateja.drnovscek@miren-kostanjevica.si.
Prijava na javni razpis z oznako »Javni razpis kultura 2024 – Ne odpiraj« mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti, najkasneje do vključno 14. 6. 2024. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu občine.
Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene, predlagatelji nepopolnih vlog pa bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Če tega v postavljenem roku ne bodo storili, se vlogo s sklepom zavrže.
9. Vse prispele vloge bo odprla in ocenila komisija, ki jo je imenoval župan Občine Miren - Kostanjevica. Odpiranje vlog bo komisija opravila v roku osmih dni od roka za predložitev vlog. Komisija bo vloge ocenila na podlagi merila in kriterijev za sofinanciranje kulturnih programov in projektov ter pripravila predlog prejemnikov sredstev.
10. O izboru in upravičenosti do sofinanciranja programov in projektov bodo vlagatelji predvidoma obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja prijav, ki ga bo opravila strokovna komisija.
11. Z vlagatelji, katerim bo priznano sofinanciranje, bo sklenjena pogodba o izvajanju programov ter projektov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2024.
Občina Miren - Kostanjevica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti