Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1343. Pravilnik o uporabi športnih dvoran v Občini Pivka, stran 3739.

  
Na podlagi 3., 4. in 5. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 7. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13 in 96/22) ter 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99, 55/06, 29/07, 7/11, 52/12 in 101/13) je Občinski svet Občine Pivka na 10. seji dne 24. 4. 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o uporabi športnih dvoran v Občini Pivka 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Pravilnik določa namene uporabe, upravičence do uporabe ter njihove obveznosti, način in pogoje za izbor uporabnikov športnih dvoran v lasti Občine Pivka (v nadaljevanju: športne dvorane).
V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
V športni dvorani se lahko dajejo v uporabo naslednji prostori:
– vadbene površine,
– garderobe,
– sanitarije, umivalniki in tuši,
– športno orodje in oprema v objektu.
3. člen 
Športne dvorane se uporabljajo za naslednje namene:
1. izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje in športne vzgoje predšolskih otrok (vrtca),
2. športno vzgojo otrok in mladine ter članov usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. športno rekreacijo klubov in športnih društev v okviru Športne zveze Pivka in športne tekme teh klubov in društev,
4. športno rekreacijo drugih domačih društev in rekreativnih skupin,
5. športno vadbo društev in klubov izven občine,
6. prireditve Občine Pivka,
7. športne dvorane se lahko uporabljajo tudi za druge prireditve, kot so npr. koncerti, zabavno-glasbene prireditve in druge podobne komercialne prireditve, če za to organizator pridobi dovoljenje Občine Pivka (v nadaljevanju: Občina) in z njo sklene pogodbo o najemu, in če za takšno prireditev pridobi dovoljenje pristojnega organa oziroma jo priglasi pri pristojnem organu v skladu z zakonom.
4. člen 
Organizator športne oziroma druge prireditve mora poskrbeti zlasti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč ter poskrbeti za vse druge ukrepe, ki jih določajo predpisi in hišni red.
Občina Pivka ne odgovarja za poškodbe igralcev in nastopajočih pri uporabi športnih dvoran, ki bi nastale ob treningih, tekmah in prireditvah.
Uporabniki športnih dvoran morajo v času uporabe le-teh uporabljati športno opremo. Vstop na parket je dovoljen samo v čistih športnih copatih.
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE ŠPORTNIH DVORAN V UPORABO 
5. člen 
Pri oddaji športnih dvoran v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
1. OŠ Pivka in OŠ Košana za izvedbo šolskega pouka telesne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti;
2. programi športnih društev in klubov za otroke in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Pivka;
3. programi športnih društev in klubov za odrasle, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Pivka;
4. drugi klubi, društva in skupine iz občine, ki izvajajo športno rekreacijo;
5. društva in klubi izven Občine;
6. drugi uporabniki.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko Občina kateremukoli porabniku odpove posamezne termine uporabe športne dvorane ali prestavi termine na druge proste termine, če so takšni termini na razpolago, zaradi izvedbe športnih tekem ali prireditev Občine ali oddaje športne dvorane v komercialne namene.
Rok za odpoved termina je 2 dni.
6. člen 
Predloge uporabnikov za uporabo športne dvorane zbere upravitelj športne dvorane, in sicer do konca meseca julija tekočega leta. Zbiranje predlogov mora upravitelj javno objaviti na krajevno običajen način.
Na podlagi predlogov, ki jih zbere upravitelj športne dvorane, določi razpored uporabe športne dvorane komisija, ki jo imenuje župan. Komisija pri določitvi razporeda upošteva prednostno pravico iz 5. člena tega pravilnika.
Razpored uporabe se določi za naslednje šolsko leto.
7. člen 
V prejšnjem členu navedeno komisijo sestavljajo 4 člani, in sicer:
– en predstavnik Športne zveze Pivka;
– en predstavnik občinske uprave in
– en predstavnik OŠ Pivka,
– en predstavnik OŠ Košana.
8. člen 
V primeru, da je interes uporabnikov večji kot so kapacitete športnih dvoran, oziroma da terminov ni mogoče uskladiti, Občina Pivka za naslednje šolsko leto objavi poziv in razdeli termine na podlagi pogojev in meril ter v skladu z določbami 5. člena tega pravilnika.
9. člen 
Program uporabe športnih dvoran in urnik zasedenosti na predlog komisije potrdi župan.
Z uporabniki Občina sklene pogodbo o uporabi. Sestavni del pogodbe je hišni red športnih dvoran. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev in drugih določb o medsebojnih obveznostih lastnika, upravitelja in uporabnika, določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo športne dvorane, upoštevanje hišnega reda, za morebitno povzročeno škodo na objektu in opremi ter za varnost uporabnikov in vadbe.
10. člen 
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo uporabniki podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi. Če podpisana pogodba s strani uporabnika ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je uporabnik odstopil od pogodbe.
11. člen 
Pogodba z uporabniki se lahko prekine pred njenim iztekom sporazumno, če se tako dogovorita Občina in uporabnik.
Pogodbo o uporabi lahko Občina prekine enostransko v naslednjih primerih:
1. če uporabniki ne uporabljajo športne dvorane v terminih, za katere so sklenili pogodbo,
2. če kršijo določila hišnega reda športne dvorane, pogodbe o uporabi in drugih predpisov,
3. če ne plačajo računov za uporabo športne dvorane. Za uporabnike sofinancirane iz občinskega proračuna na programih športa Občina zadrži sredstva dolžnika.
Uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo o uporabi z enomesečnim odpovednim rokom.
III. CENA ZA UPORABO ŠPORTNIH DVORAN 
12. člen 
Cenik za uporabo športnih dvoran potrdi Občinski svet Občine Pivka. Letno se cene valorizirajo v primeru, če letna inflacija presega 10 %, nove cene se potrdijo na občinskemu svetu in uveljavijo z novim šolskim letom.
13. člen 
Uporabnikom športnih dvoran iz 7. točke 3. člena tega pravilnika se lahko uporabo športne dvorane zaračuna pred izvedbo prireditve.
14. člen 
Prihodki od uporabe so prihodek proračuna, ki se uporabljajo v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.
IV. DRUGA DOLOČILA 
15. člen 
Župan najkasneje v roku 15 dni po sprejemu tega pravilnika izda hišni red športnih dvoran. Hišni red mora biti izobešen v prostorih športnih dvoran.
V hišnem redu športnih dvoran se podrobneje določijo pravila ravnanja uporabnikov in pooblastila odgovornih delavcev, ki skrbijo za upravljanje športnih dvoran.
16. člen 
Uporabo športnih dvoran zagotavlja upravitelj dvorane s strokovnim kadrom.
V času šolskega pouka telesne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti šole zagotavljajo uporabo dvoran s svojim strokovnim kadrom.
17. člen 
Občina mora voditi posebno evidenco uporabe športnih dvoran iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– odgovorna oseba uporabnika ter vodja (trener),
– čas uporabe,
– ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi po zaključku uporabe.
Evidenco uporabnikov posameznih terminov Občini posreduje upravitelj.
18. člen 
Nadzor nad uporabo športnih dvoran zagotavlja pristojna strokovna služba Občine, upravitelj športne dvorane, v času šolskega pouka telesne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti pa tudi Osnovna šola Pivka in Osnovna šola Košana.
19. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha Pravilnik o uporabi večnamenske športne dvorane Skala in dvorane Šmihel (Uradni list RS, št. 71/23). Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-10/2024
Pivka, dne 24. aprila 2024
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti