Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1310. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle digitalna pismenost za odrasle, stran 3655.

  
Na podlagi četrtega odstavka 19. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18, 189/20 – ZFRO in 16/24 – ZOsn-K) minister za vzgojo in izobraževanje izdaja
P R A V I L N I K 
o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle digitalna pismenost za odrasle 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa smer izobrazbe, ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih, določenih pogojev imeti učitelji in drugi strokovni delavci v izobraževalnem programu za odrasle digitalna pismenost za odrasle, ki ga je sprejel minister, pristojen za izobraževanje, z Odredbo o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle digitalna pismenost za odrasle (DPO) (Uradni list RS, št. 110/22).
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– univerzitetni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E) pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom druge stopnje,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom ZViS-E pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom druge stopnje,
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1, 100/22 – ZSZUN in 102/23; v nadaljnjem besedilu: ZViS),
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje – študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.
3. člen 
(izobrazba) 
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (Uradni list RS, št. 100/22 in 16/23).
4. člen 
(posebnosti študijskih programov) 
Če v tem pravilniku ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
II. UČITELJI 
5. člen 
(učitelj modula pisarniški programi in odprtokodne rešitve) 
(1) Učitelj modula pisarniški programi in odprtokodne rešitve je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, matematike (smer računalništvo z matematiko ali uporabna matematika), računalništva z matematiko, računalništva, organizacije in managementa sistemov (smer organizacija in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer poslovno informacijska) ali sociologije (smer družboslovna informatika) ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – računalništvo), izobraževalno računalništvo, pedagoško računalništvo in informatika, računalništvo in informatika, računalništvo in matematika, računalništvo in spletne tehnologije, računalništvo in informacijske tehnologije, informatika in tehnologije komuniciranja, poslovna informatika, management informatike in elektronskega poslovanja, organizacija in management informacijskih sistemov, management poslovne informatike, management in informatika, informacije in komunikacijske tehnologije, informatika v sodobni družbi ali družboslovna informatika ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalno računalništvo).
(2) Učitelj modula pisarniški programi in odprtokodne rešitve je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole, v izobraževalnih programih gimnazije ali splošnoizobraževalnih predmetov v izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike.
6. člen 
(učitelj modula mobilne in računalniške aplikacije) 
(1) Učitelj modula mobilne in računalniške aplikacije je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, matematike (smer računalništvo z matematiko ali uporabna matematika), računalništva z matematiko, računalništva, organizacije in managementa sistemov (smer organizacija in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer poslovno informacijska) ali sociologije (smer družboslovna informatika) ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – računalništvo), izobraževalno računalništvo, pedagoško računalništvo in informatika, računalništvo in informatika, računalništvo in matematika, računalništvo in spletne tehnologije, računalništvo in informacijske tehnologije, informatika in tehnologije komuniciranja, poslovna informatika, management informatike in elektronskega poslovanja, organizacija in management informacijskih sistemov, management poslovne informatike, management in informatika, informacije in komunikacijske tehnologije, informatika v sodobni družbi ali družboslovna informatika ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalno računalništvo).
(2) Učitelj modula mobilne in računalniške aplikacije je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole, v izobraževalnih programih gimnazije ali splošnoizobraževalnih predmetov v izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike.
7. člen
(učitelj modula oblačne storitve) 
Učitelj modula oblačne storitve je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program sociologije, komunikologije, pedagogike, ekonomije, matematike ali računalništva z matematiko,
– magistrski študijski program druge stopnje sociologija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja, sociologija – upravljanje organizacij, komunikologija, komunikologija – komuniciranje, mediji in družba, komunikologija – medijske in komunikacijske študije, pedagogika, andragogika, ekonomija, ekonomske in poslovne vede, poslovna ekonomija, poslovne vede, upravljanje in poslovanje, ekonomija in finance, poučevanje (smer predmetno poučevanje – matematika), izobraževalna matematika, matematika ali matematične znanosti ali
– enovit magistrski študijski program druge stopnje pedagoška matematika ali predmetni učitelj (smer izobraževalna matematika).
8. člen 
(učitelj modula varna raba spleta oziroma spletnih storitev in digitalnih tehnologij) 
Učitelj modula varna raba spleta oziroma spletnih storitev in digitalnih tehnologij je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program sociologije, komunikologije, pedagogike, ekonomije, matematike ali računalništva z matematiko,
– magistrski študijski program druge stopnje sociologija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja, sociologija – upravljanje organizacij, komunikologija, komunikologija – komuniciranje, mediji in družba, komunikologija – medijske in komunikacijske študije, pedagogika, andragogika, ekonomija, ekonomske in poslovne vede, poslovna ekonomija, poslovne vede, upravljanje in poslovanje, ekonomija in finance, poučevanje (smer predmetno poučevanje – matematika), izobraževalna matematika, matematika ali matematične znanosti ali
– enovit magistrski študijski program druge stopnje pedagoška matematika ali predmetni učitelj (smer izobraževalna matematika).
9. člen 
(učitelj modula digitalno socialno okolje) 
Učitelj modula digitalno socialno okolje je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program sociologije, komunikologije, pedagogike, ekonomije, matematike ali računalništva z matematiko,
– magistrski študijski program druge stopnje sociologija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja, sociologija – upravljanje organizacij, komunikologija, komunikologija – komuniciranje, mediji in družba, komunikologija – medijske in komunikacijske študije, pedagogika, andragogika, ekonomija, ekonomske in poslovne vede, poslovna ekonomija, poslovne vede, upravljanje in poslovanje, ekonomija in finance, poučevanje (smer predmetno poučevanje – matematika), izobraževalna matematika, matematika ali matematične znanosti ali
– enovit magistrski študijski program druge stopnje pedagoška matematika ali predmetni učitelj (smer izobraževalna matematika).
10. člen 
(učitelj modula dosedanji razvoj umetne inteligence in pričakovanja v prihodnosti) 
Učitelj modula dosedanji razvoj umetne inteligence in pričakovanja v prihodnosti je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program sociologije, komunikologije, pedagogike, ekonomije, matematike ali računalništva z matematiko,
– magistrski študijski program druge stopnje sociologija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja, sociologija – upravljanje organizacij, komunikologija, komunikologija – komuniciranje, mediji in družba, komunikologija – medijske in komunikacijske študije, pedagogika, andragogika, ekonomija, ekonomske in poslovne vede, poslovna ekonomija, poslovne vede, upravljanje in poslovanje, ekonomija in finance, poučevanje (smer predmetno poučevanje – matematika), izobraževalna matematika, matematika ali matematične znanosti ali
– enovit magistrski študijski program druge stopnje pedagoška matematika ali predmetni učitelj (smer izobraževalna matematika).
11. člen 
(učitelj modula robotizacija in digitalizacija družbe) 
(1) Učitelj modula robotizacija in digitalizacija družbe je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, matematike (smer računalništvo z matematiko ali uporabna matematika), računalništva z matematiko, računalništva, organizacije in managementa sistemov (smer organizacija in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer poslovno informacijska) ali sociologije (smer družboslovna informatika) ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – računalništvo), izobraževalno računalništvo, pedagoško računalništvo in informatika, računalništvo in informatika, računalništvo in matematika, računalništvo in spletne tehnologije, računalništvo in informacijske tehnologije, informatika in tehnologije komuniciranja, poslovna informatika, management informatike in elektronskega poslovanja, organizacija in management informacijskih sistemov, management poslovne informatike, management in informatika, informacije in komunikacijske tehnologije, informatika v sodobni družbi ali družboslovna informatika ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalno računalništvo).
(2) Učitelj modula robotizacija in digitalizacija družbe je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole, v izobraževalnih programih gimnazije ali splošnoizobraževalnih predmetov v izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike.
12. člen 
(učitelj modula digitalno ustvarjanje in programiranje) 
(1) Učitelj modula digitalno ustvarjanje in programiranje je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, matematike (smer računalništvo z matematiko ali uporabna matematika), računalništva z matematiko, računalništva, organizacije in managementa sistemov (smer organizacija in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer poslovno informacijska) ali sociologije (smer družboslovna informatika) ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – računalništvo), izobraževalno računalništvo, pedagoško računalništvo in informatika, računalništvo in informatika, računalništvo in matematika, računalništvo in spletne tehnologije, računalništvo in informacijske tehnologije, informatika in tehnologije komuniciranja, poslovna informatika, management informatike in elektronskega poslovanja, organizacija in management informacijskih sistemov, management poslovne informatike, management in informatika, informacije in komunikacijske tehnologije, informatika v sodobni družbi ali družboslovna informatika ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalno računalništvo).
(2) Učitelj modula digitalno ustvarjanje in programiranje je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole, v izobraževalnih programih gimnazije ali splošnoizobraževalnih predmetov v izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike.
III. DRUGI STROKOVNI DELAVCI 
13. člen 
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih) 
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike, psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike, specialne in rehabilitacijske pedagogike, organizacije in managementa sistemov (kadrovsko-izobraževalna smer), sociologije (kadrovska smer), sociologije (kadrovsko organizacijska smer) ali sociologije (kadrovsko menedžerska smer) ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija, uporabna psihologija, pedagogika, andragogika, socialno delo, socialno delo z družino, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje, inkluzivna pedagogika, inkluzija v vzgoji in izobraževanju, organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja, sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja, sociologija – menedžment človeških virov, znanja in organizacij ali management, organizacija in človeški viri.
14. člen 
(organizator izobraževanja odraslih) 
Organizator izobraževanja odraslih je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu,
– magistrski študijski program druge stopnje ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje.
IV. POSEBNE DOLOČBE 
15. člen 
(pedagoško-andragoška izobrazba) 
(1) Učitelji morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih, in sicer v obsegu najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.
(2) Drugi strokovni delavci morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih, in sicer v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
16. člen 
(strokovni delavci) 
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja, svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih in organizatorja izobraževanja odraslih ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri v skladu s 15. členom ZViS-E ali po študijskem programu tretje stopnje ustrezne smeri v skladu s 33. členom ZViS.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
(organizatorji izobraževanja odraslih) 
Organizatorji izobraževanja odraslih, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z zakonom določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem programu za odrasle računalniška pismenost za odrasle za področje, ki ga ureja ta pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo organizatorja izobraževanja odraslih v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
18. člen 
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih) 
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih, ki je do uveljavitve tega pravilnika zaposlen na področju izobraževanja odraslih in je izpolnjeval z zakonom določene pogoje za strokovnega delavca v izobraževanju odraslih, lahko opravlja vzgojno-izobraževalno delo svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
19. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-13/2024
Ljubljana, dne 6. maja 2024
EVA 2024-3350-0016
Dr. Darjo Felda 
minister 
za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti