Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1315. Sklep o uporabi Smernic ESMA o prenosu podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov v skladu z uredbama EMIR in SFTR, stran 3666.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19 in 123/21) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic ESMA o prenosu podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov v skladu z uredbama EMIR in SFTR 
1. člen
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju ESMA) je na podlagi 16. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014, (EU) št. 806/2014 in (EU) 2015/2365 ter direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU in (EU) 2017/1132 (UL L št. 22 z dne 22. 1. 2021, str. 1) dne 5. januarja 2024 objavil Smernice o prenosu podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov v skladu z uredbama EMIR in SFTR (ESMA74-362-2351 SL) (v nadaljnjem besedilu: Smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice se uporabljajo v zvezi prenosom podatkov o izvedenih finančnih instrumentih v drug repozitorij sklenjenih poslov. Njihov namen je vzpostaviti dosledne in učinkovite nadzorne prakse v okviru Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) ter zagotoviti skupno, enotno in dosledno uporabo z zagotavljanjem pojasnil za repozitorije sklenjenih poslov, nasprotne stranke poročevalke in subjekte, odgovorne za poročanje o tem, kako zagotoviti stalno skladnost z določbami Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201 27. 7. 2012, str. 1; v nadaljevanju Uredba EMIR) ter Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 337 23. 12. 2015, str. 1; v nadaljevanju Uredba SFTR), in sicer v zvezi:
– s poročanjem nasprotnih strank in centralnih nasprotnih strank (CNS) o podrobnostih izvedenih finančnih instrumentov brez podvajanja iz prvega odstavka 9. člena Uredbe EMIR;
– s postopki za prenosljivost v skladu z devetim odstavkom 78. člena Uredbe EMIR;
– s prenosom izvedenih finančnih instrumentov med repozitoriji sklenjenih poslov na zahtevo nasprotnih strank ali subjekta, ki poroča v njihovem imenu, ali v primeru, ko je bila registracija repozitorija sklenjenih poslov preklicana v skladu s tretjim odstavkom 79. člena Uredbe EMIR;
– z vodenjem evidenc o podrobnostih o izvedenih finančnih instrumentih v skladu s tretjim odstavkom 80. člena Uredbe EMIR; in
– z drugim odstavkom 21. člena regulativnih tehničnih standardov o registraciji (EMIR)1.
– S poročanjem podrobnosti o poslih financiranja z vrednostnimi papirji s strani nasprotnih strank ali subjektov, ki poročajo v njihovem imenu v skladu s prvim odstavkom 4. členom Uredbe SFTR;
– s postopki za prenosljivost iz devetega odstavka 78. člena uredbe EMIR, na katerega se sklicuje drugi odstavek 5. člen Uredbe SFTR;
– s prenosom podatkov o poslih financiranja z vrednostnimi papirji med repozitoriji sklenjenih poslov na zahtevo nasprotnih strank ali subjekta, ki poroča v njihovem imenu, ali v primeru, ko je bila registracija repozitorija sklenjenih poslov odvzeta v skladu s tretjim odstavkom 79. člena Uredbe EMIR, na katerega se sklicuje člen drugi odstavek 5. člen Uredbe SFTR;
– z vodenjem evidenc o podrobnostih poslov financiranja z vrednostnimi papirji v skladu s tretjim odstavkom 80. člena Uredbe EMIR, na katerega se sklicuje člen drugi odstavek 5. člen Uredbe SFTR in
– z drugim odstavkom 21. člena regulativnih tehničnih standardov o registraciji v skladu z Uredbo SFTR.
(3) Smernice so namenjene pristojnim nacionalnim organom, repozitorijem sklenjenih poslov, finančnim nasprotnim strankam in nefinančnim nasprotnim strankam oziroma nasprotnim strankam poročevalkam ter subjektom, odgovornim za poročanje.
2. člen 
(obseg uporabe smernic v Republiki Sloveniji) 
S tem sklepom in v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010 si bo Agencija prizadevala za spoštovanje navedenih smernic v Republiki Sloveniji za:
1. Finančne in nefinančne nasprotne stranke v izvedenih finančnih instrumentih, kot so opredeljene v 8. točki in 9. točki 2. člena Uredbe EMIR ter v 3. točki in 4. točki 3. člena Uredbe SFTR.
2. Repozitorije sklenjenih poslov, kot so opredeljeni v 2. točki 2. člena Uredbe EMIR.
3. Agencijo, kot pristojnim organom, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad finančnimi in nefinančnimi nasprotnimi strankami v izvedenih finančnih instrumentih.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-2/2024-1
Ljubljana, dne 28. marca 2024
EVA 2024-1611-0024
Predsednica Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 
1 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 150/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, kar zadeva regulativne tehnične standarde, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/362 z dne 13. decembra 2018

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti