Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1344. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja HRIBOVITI DEL GORICA GO-1, stran 3740.

  
Na podlagi 119. in 129. člena Zakona o urejanju prostora, ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) ter 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je župan Občine Prebold dne 26. 4. 2024 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja HRIBOVITI DEL GORICA GO-1 
1. člen 
(predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja HRIBOVITI DEL GORICA GO-1 (v nadaljevanju SD OPPN) v Občini Prebold (v nadaljevanju Občina).
(2) Spremeni in dopolni se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja HRIBOVITI DEL GORICA GO-1 (Uradni list RS, št. 52/13, 25/14 – teh. popr. in 39/18 – teh. popr.)
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Ureditveno območje SD OPPN se nahaja, na zahodnem delu Občine Prebold, južno od reke Bolske in južno od naselja Kaplja vas ter obsega območje veljavnega OPPN. Območje SD OPPN obsega parcele oziroma njihove dele: 41/1, 307/1, 308/1, 309/1, 309/2, 309/4, 310/3, 310/5, 313/14, 313/15, 313/26, 385, 386, 387, 1371/1, *23, 310/16, 310/17, 310/13, 310/15, 313/67, 313/68, 313/69, 313/70, 313/71, 313/72, 313/73, 313/74, 313/78, 313/83, 41/8, 41/7, 313/82, 313/81, 1371/13, 1371/12, 1371/11, 1371/8, 1371/10, 313/80, 41/11, 41/10, 1371/9, 313/79, 39, 40/1, 40/2, 41/5, 41/6, 313/13, 313/19, 1371/1, 306/1, 313/31, 306/3, 306/6, 306/11, 313/66, 313/63, 313/57, 313/62, 1371/13, 1371/16, 1371/15, 313/20, *245, *374, 41/9 – vse k.o. Latkova vas.
(2) Predmet SD OPPN so dopolnitve tekstualnega dela odloka. Veljavni Odlok med dopustnimi posegi ne omogoča prizidave k osnovnim objektom in rekonstrukcije obstoječih objektov. Odlok se dopolni z možnostjo prizidave k osnovnim objektom ter z rekonstrukcije obstoječih objektov. Odlok med dopustnimi dejavnostmi ne omogoča športno rekreacijske dejavnosti, zato se dopolni z možnostjo umestitve športno rekreacijske dejavnosti ter določi se faktor zazidanosti.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve prostorskih ureditev se izdelajo na osnovi veljavne prostorske dokumentacije Občine, analize prostora, razvojnih pobud in usmeritev nosilcev urejanja prostora.
4. člen 
(vrsta postopka in roki) 
(1) SD OPPN se pripravi in sprejme po rednem postopku skladno s 129. členom ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in spremembe).
(2) Za pripravo SD OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
– priprava osnutka SD OPPN/30 dni,
– pridobitev prvih mnenj/30 dni
– javna razgrnitev in javna obravnava/30 dni,
– priprava predloga stališč do pripomb iz JR, sprejem stališč do pripomb/30 dni,
– priprava predloga SD OPPN/15 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov,
– pridobitev drugih mnenj/30 dni,
– izdelava usklajenega predloga OPPN/15 dni,
– sprejem odloka SD OPPN na občinskem svetu/30 dni,
– objava odloka SD OPPN v Uradnem listu RS.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN podajo usmeritve in mnenja so:
– Občina Prebold (področje cest), Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
6. člen 
(način vključevanja javnosti) 
(1) Občina seznani javnost s pričetkom postopka priprave SD OPPN z objavo tega sklepa in spremljajočega gradiva na spletni strani Občine.
(2) Občina pripravi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPPN, ki traja najmanj 30 dni, v tem času zagotovi njegovo javno obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve in javne obravnave, s spletnim naslovom, kjer je dopolnjeni osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.
(3) Občina prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča, ki jih skupaj s predlogom SD OPPN objavi na svoji spletni strani.
(4) Občinski svet Občine sprejme SD OPPN z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja) 
Pri izdelavi SD OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Izdelavo SD OPPN in izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag financira naročnik. Naročnik izbere tudi izdelovalca in odgovornega prostorskega načrtovalca, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje za izdelavo SD OPPN.
9. člen 
(celovita presoja vplivov na okolje) 
V skladu z drugim odstavkom 128. člena ZUreP-3 je bilo pridobljeno mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na varovana območja in mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja št. 3562-0175/2024-2 z dne 23. 4. 2024. Iz mnenja izhaja, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja za OPPN ni treba izvesti.
10. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Prebold, veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0001/2024-5
Prebold, dne 26. aprila 2024
Župan 
Občine Prebold 
mag. Marko Repnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti