Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1334. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2023, stran 3714.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17, 61/19 in 92/22) je Občinski svet Občine Kamnik na 10. seji dne 24. 4. 2024 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Kamnik za leto 2023 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2023.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2023 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kamnik za leto 2023.
Proračun Občine Kamnik je bil realiziran v naslednjih zneskih:
 
v eurih
Konto K2/K3
Realizacija 2023
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)
42.471.552
II. 
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
35.862.742
III. 
Proračunski presežek/primanjkljaj (I.-II.)
6.608.810
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
0
V. 
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)
750.000
VI. 
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
–750.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
Zadolževanje (500)
0
VIII. 
Odplačila dolga (550)
1.280.370
IX. 
Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
4.578.440
X. 
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
–1.280.370
XI. 
Neto financiranje (VI.+X.-IX.)
–6.608.810
XII. 
Stanje sredstev na računih 31. 12. preteklega leta (del 9009 – splošni sklad za drugo)
4.385.573
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2023 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Kamnik (http://www.kamnik.si/).
Št. 410-0031/2024
Kamnik, dne 24. aprila 2024
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti