Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1323. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov in projektov v Občini Dol pri Ljubljani, stran 3691.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, 103/23 – UPB3) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. redni seji dne 25. 4. 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju humanitarnih programov in projektov v Občini Dol pri Ljubljani 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji, postopki ter merila in kriteriji za sofinanciranje humanitarnih programov in projektov na področju humanitarnih dejavnosti, ki delujejo na območju Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: občina).
Sredstva za sofinanciranje programov in projektov na področju humanitarnih dejavnosti se zagotavljajo z odlokom o proračunu občine za tekoče leto.
2. člen 
Na podlagi tega pravilnika se sofinancirajo programi in projekti za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev (v nadaljnjem besedilu: humanitarne dejavnosti), ki jih izvajajo humanitarne organizacije v obliki programov, projektov in storitev v neposredno korist posameznikov in skupin posameznikov in so namenjeni zlasti:
– odkrivanju, spremljanju in lajšanju socialnih in psihosocialnih stisk in težav posameznikov in skupin posameznikov,
– zbiranju in razdeljevanju sredstev pomoči potrebnim,
– preprečevanju poslabšanja socialnega položaja,
– izvajanju drugih programov za ohranitev ali izboljšanje socialnega položaja ali zdravja posameznikov in skupin posameznikov,
– ustvarjanju možnosti za čim bolj kakovostno in samostojno življenje posameznikov in za doseganje drugih človekoljubnih ciljev v skladu s svojimi pravili in programi.
Humanitarne dejavnosti, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge proračunske postavke občinskega proračuna, niso predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika. Prav tako niso predmet sofinanciranja po tem pravilniku humanitarne dejavnosti, ki se v celoti financirajo iz državnega proračuna oziroma iz drugih javnih sredstev.
3. člen 
Upravičenci do sredstev na podlagi tega pravilnika so:
– Splošne dobrodelne organizacije, ki so namenjene reševanju in lajšanju socialnih stisk in težav prebivalcev, zagovorništvu socialno ogroženih posameznikov in družbenih skupin, nudenju pomoči ljudem in reševanju ljudi, katerih zdravje ali življenje je ogroženo, in krepitvi zdravja prebivalstva,
– Organizacije za samopomoč, ki so namenjene predvsem skupnemu medsebojnemu reševanju psihosocialnih težav članov organizacije in nečlanov s podobnimi psihosocialnimi težavami, kot jih imajo njeni člani ali pa so namenjene reševanju njihovih zdravstvenih težav in ohranjanju ter izboljšanju kakovosti njihovega življenja, pri tem pa ne gre za osebe s kronično boleznijo,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe na področju sociale, varstva otrok in starejših občanov ter druge humanitarne programe.
4. člen 
Izvajalci programov na humanitarnem področju morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini oziroma delujejo na njenem območju za potrebe občanov občine,
– imajo humanitarno dejavnost opredeljeno v svojih aktih,
– da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna občine,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
– delujejo že najmanj eno leto,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in uporabnikih njihove dejavnosti,
– dejavnost opravljajo po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti,
– da občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov.
5. člen 
Sredstva za sofinanciranje humanitarnih programov in projektov se upravičencem dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se časovno prilagodi postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– župan izda sklep o začetku javnega razpisa in sklep o imenovanju strokovne komisije za odpiranje, pregled, ocenjevanje in vrednotenje vlog (v nadaljevanju: komisija),
– pooblaščena oseba občinske uprave pripravi javni razpis in razpisno dokumentacijo in ju objavi na spletni strani občine in v občinskem glasilu,
– zbiranje vlog do roka, navedenega v besedilu javnega razpisa,
– komisija izvede odpiranje vlog in preveri formalno popolnost vlog,
– pooblaščena oseba občinske uprave pozove vlagatelje, ki so v roku oddali nepopolne vloge, k dopolnitvi v roku, navedenem v javnem razpisu,
– pooblaščena oseba občinske uprave s sklepom zavrže vloge vlagateljev, ki v pozivnem roku niso bile dopolnjene, in vloge, ki ne ustrezajo javnemu razpisu,
– komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi meril in kriterijev, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji in pripravi o tem zapisnik in predlog prejemnikov sredstev,
– pooblaščena oseba občinske uprave na podlagi predloga komisije izda odločbe o izboru programov in projektov,
– župan z izbranimi izvajalci, ki so se odzvali na poziv k podpisu pogodbe, sklene pogodbe o sofinanciranju,
– pooblaščena oseba občinske uprave spremlja izvajanje in realizacijo programov in projektov, dogovorjenih s pogodbami.
6. člen 
Župan sprejme sklep o imenovanju tričlanske strokovne komisije za odpiranje, pregled, ocenjevanje in vrednotenje vlog, prispelih na javni razpis (v nadaljevanju: komisija) in sklep o začetku postopka za izbiro upravičencev do finančnih sredstev, zagotovljenih v proračunu občine.
Komisija iz prvega odstavka tega člena se imenuje za čas izvedbe nalog, določenih s sklepom o imenovanju komisije.
Kot član komisije ne more biti imenovana oseba, ki sama ali njen družinski član, kot ga definira zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, kandidira na razpisu.
Član komisije ne more biti odgovorna oseba ali član društva, ki kandidira na razpisu.
Člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.
Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica njenih članov. Komisija sprejema sklepe z večino glasov vseh članov.
6.a člen 
Besedilo javnega razpisa mora vsebovati:
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov in projektov, pri katerem bodo financirani v okviru sredstev, ki so na razpolago za javni razpis,
– področje oziroma področja humanitarnih programov in projektov, ki so predmet javnega razpisa,
– merila in kriterije, po katerih se bo posamezen prijavljeni humanitarni program ali projekt ocenjeval oziroma vrednotil,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– razpisni rok,
– način pošiljanja in vsebina vlog,
– navedbo uslužbenca, pristojnega za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom,
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na razpolago.
Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo tudi drugi podatki, če so potrebni glede na vrsto predmeta javnega razpisa.
Vsebino razpisne dokumentacije posebej določa besedilo javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na spletni strani občine in v občinskem glasilu in mora trajati najmanj en mesec.
7. člen 
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v besedilu javnega razpisa. Način elektronske predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
8. člen 
Vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka.
Vlagatelj do poteka roka iz prejšnjega odstavka nima pravice vpogleda v vloge drugih vlagateljev na istem razpisu.
Vloga, ki jo je vlagatelj poslal po preteku razpisnega roka, je prepozna.
Do poteka roka iz prvega odstavka tega člena lahko vlagatelj sodeluje v postopku le s tem, da na način, določen v razpisu in razpisni dokumentaciji da vlogo za financiranje programa oziroma projekta, kakršen je razpisan.
9. člen 
Po poteku razpisnega roka komisija odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.
Odpiranju vlog sme prisostvovati vsaka oseba, ki kandidira na razpisu.
Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba) in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, pooblaščena oseba občinske uprave zavrže s sklepom.
Če je vloga formalno nepopolna, se vlagatelja pozove, da jo dopolni. Vlagatelj mora vlogo dopolniti v petih dneh. Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, pooblaščena oseba občinske uprave vlogo zavrže s sklepom.
10. člen 
Komisija razvrsti vse programe in projekte, ki so vsebovani v ustreznih vlogah, glede na merila in kriterije za sofinanciranje humanitarnih programov in projektov v Občini Dol pri Ljubljani, kot so bili določeni v objavi razpisa.
O razvrstitvi iz prejšnjega odstavka pripravi komisija zapisnik, v katerem morajo biti navedeni razlogi za razvrstitev humanitarnih programov ali projektov in predlog, kateri humanitarni programi oziroma projekti, ki so predmet ocenjevanih ustreznih vlog, se financirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo.
11. člen 
Na podlagi predloga komisije pooblaščena oseba občinske uprave izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega humanitarnega programa in projekta.
Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo v roku 15 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan občine. Odločba, ki jo na podlagi pritožbe izda župan, je dokončna.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila in kriteriji za ocenjevanje vlog.
12. člen 
Z izbranimi izvajalci humanitarnih programov in projektov se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih humanitarnih programov in projektov. Župan z izbranimi izvajalci humanitarnih programov in projektov po tem pravilniku sklene pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:
– naziv in naslov neposrednega uporabnika in prejemnika sredstev,
– namen, za katerega so sredstva dodeljena,
– višino dodeljenih sredstev,
– način sofinanciranja, in sicer z zahtevki za nakazilo in dokazili o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa,
– rok in način predložitve poročil ter dokazil o izvajanju programov in namenski porabi sredstev,
– način nadzora namenske porabe sredstev in določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– obveznosti upravičenca k sprotnemu obveščanju občine o statusnih in drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– navedbo skrbnikov pogodbe,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, pomembne za izvedbo sofinanciranja programa oziroma nakazila sredstev iz občinskega proračuna.
13. člen 
Upravičenec, ki je bil kot izvajalec izbran na javnem razpisu, je dolžan občinski upravi v roku, ki je določen v pogodbi, predložiti letno poročilo o svojem delovanju za leto, za katerega je pridobil sredstva iz občinskega proračuna.
Letno poročilo mora vsebovati podatke o vsebini, poteku in rezultatih izvedenih programov ter obrazložitve o porabi finančnih sredstev, pridobljenih iz občinskega proračuna. Kot dokazilo se šteje tudi poročilo o delu upravičenca in finančno poročilo za preteklo leto.
V primeru dvoma lahko pooblaščena oseba občinske uprave, zahteva dodatna pojasnila in dokazila, ki so povezana s predmetom sklenjene pogodbe.
14. člen 
Vrednost posameznega humanitarnega programa je izražena v točkah.
Občina v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto sofinancira programe in projekte na področju humanitarnih dejavnosti v skladu z merili in kriteriji, ki so sestavni del tega pravilnika.
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril v okviru razpoložljivih sredstev javnega razpisa.
Merila so določena v točkah, katerih vrednost se vsako leto izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev, ki so določena za namen sofinanciranja upravičencev in skupnega števila točk ovrednotenih programov. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
15. člen 
MERILA IN KRITERIJI 
1. SREDSTVA ZA REDNO DEJAVNOST DRUŠTEV IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ S SEDEŽEM V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI
1.1
Število aktivnih članov (število članov se izkazuje s seznamom članstva aktualnim na dan prijave)
Točke:
Do 10 članov
10
11 do 20 članov
20
Nad 20 članov
30
1.2
Delovanje društva in humanitarne organizacije v javnem interesu
Točke: 
Društvo ali humanitarna organizacija ima izdano veljavno odločbo Državnega organa, da deluje v javnem interesu
20
Društvo ali humanitarna organizacija nima izdane veljavne odločbe Državnega organa, da deluje v javnem interesu
0
1.3
Doba delovanja društva in humanitarne organizacije
Točke:
Od 1 do 5 let
10
Od 6 do 10 let
20
Od 10 do 20 let
30
Nad 20 let
40
2. PROGRAMI POMOČI, PRIREDITEV, OBISKOV, IZOBRAŽEVANJ IN DRUGIH AKCIJ
2.1
Zbiranje in delitev pomoči (oblačila, hrana, finančna sredstva …) socialno ogroženim posameznikom in družinam v Občini Dol pri Ljubljani
Točke: 
Zbiranje in delitev pomoči skozi celotno leto (več kot 6x letno)
200
Zbiranje in delitev pomoči občasno (manj kot 6x letno)
100
2.2
Program obiskov osamljenih starejših, težjih bolnikov, invalidov, oseb z motnjami v duševnem razvoju in ostalih potrebnih pomoči v Občini Dol pri Ljubljani
Točke:
Do 15 obiskov letno
30
Od 15 do 50 obiskov letno
60
Nad 50 obiskov letno
90
2.3
Točke za eno prireditev:
Organizacija humanitarne prireditve (se prizna za največ 3 prireditve)
70
Organizacija strokovnih srečanj, izobraževalnih predavanj v Občini Dol pri Ljubljani (se prizna za največ 3 predavanja ali izobraževanja)
20
2.4
Organizacija ekskurzij, izletov, letovanj, taborov
Točke:
Udeleženih več kot 10 članov iz Občine Dol pri Ljubljani
30
Udeleženih več kot 20 članov iz Občine Dol pri Ljubljani
40
Organizacija izletov, letovanj, večdnevnih taborov za invalide, kronične bolnike, socialno ogrožene skupine
Udeleženih več kot 10 članov iz Občine Dol pri Ljubljani
50
Udeleženih več kot 20 članov iz Občine Dol pri Ljubljani
100
2.5
Organizacija rednih medgeneracijskih srečanj skupin za samopomoč oziroma pomoč, ki se odvijajo v Občini Dol pri Ljubljani
Točke:
Redna srečanja do 1-krat mesečno
30
Redna srečanja do 1-krat tedensko
60
Redna srečanja več kot 1-krat tedensko
90
2.6
Organizacija družabnih srečanj za starejše
Točke:
Udeleženih več kot 10 članov iz Občine Dol pri Ljubljani
30
Udeleženih več kot 20 članov iz Občine Dol pri Ljubljani
40
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 093-0002/2024
Dol pri Ljubljani, dne 25. aprila 2024
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti