Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1319. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ankaran, stran 3670.

  
Na podlagi 32., 33. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) v zvezi z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 5. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ankaran (Uradni list RS, št. 134/23), 49., 50 in 51. člena Odloka o občinskih cestah in drugih javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15 in 10/22) je Občinski svet Občine Ankaran na 14. redni seji dne 25. 4. 2024 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ankaran 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Ankaran (v nadaljevanju: koncedent) določa predmet in pogoje za oddajo koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ankaran (v nadaljevanju: javna služba) ter ureja druga vprašanja v zvezi s koncesijo za izvajanje javne službe.
2. člen 
Javno službo iz 1. člena tega odloka izvaja oseba zasebnega prava, ki se ji v skladu z zakonom, ki ureja izvajanje gospodarskih javnih služb in zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, podeli koncesijo (v nadaljevanju: koncesionar) v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
Koncesija gospodarske javne službe po tem odloku je javnonaročniška oblika javno-zasebnega partnerstva po zakonu, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.
3. člen 
Odlok določa:
1. dejavnosti, ki so predmet javne službe
2. območje izvajanja in uporabnike storitev javne službe ter razmerja do uporabnikov
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar javne službe
4. javna pooblastila koncesionarja
5. splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe
6. vrsto in obseg monopola
7. začetek in čas trajanja koncesije
8. način podelitve koncesije
9. vire financiranja gospodarske javne službe
10. način plačila koncesionarja
11. nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe
12. prenehanje koncesijskega razmerja
13. druge pogoje za izvajanje gospodarske javne službe.
II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
Predmet javne službe je vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Ankaran ter izvajanje drugih storitev, potrebnih za nemoteno opravljanje javne službe.
Občinske ceste so opredeljene v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran (Uradni list RS, št. 52/18 in 26/22). Predmet javne službe je vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in nekategoriziranih cest, navedenih v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran kot sledi:
Lokalne ceste (LC):
Zap. št.
Številka 
odseka
Potek odseka
Dolžina odseka v m
Obseg izvajanja storitev
1
177021
Valdoltra–Barizoni–Sv. Brida
1.210
Vsa vzdrževalna dela
2
177031
Ankaran–Sv. Brida
848
Vsa vzdrževalna dela
3
177405
Ankaranska bonifika–nadaljevanje
857
Vsa vzdrževalna dela
Krajevna cesta (LK):
Zap. št.
Številka 
odseka
Potek odseka
Dolžina odseka v m
Obseg izvajanja storitev
1
180051
Regentova ulica–Srebrničeva ulica
563
Zimska služba
Javne poti (JP):
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
Dolžina odseka v m
Obseg izvajanja storitev
1
677011
Debeli rtič–Miloki–Jurjev hrib–Barizoni
695
Vsa vzdrževalna dela
2
677012
Miloki–Valdoltra
782
Vsa vzdrževalna dela
3
677013
Vinogradniška pot mimo HŠ 15b
123
Vsa vzdrževalna dela
4
677014
Vinogradniška pot–Jadranska cesta
601
Vsa vzdrževalna dela
5
677015
Razgledna pot–Barizoni
70
Vsa vzdrževalna dela
6
677016
Hrvatini–Rožnik
304
Vsa vzdrževalna dela
7
677017
Vinogradniška pot
196
Vsa vzdrževalna dela
8
677018
Vinogradniška pot do HŠ 17
119
Vsa vzdrževalna dela
9
677019
Vinogradniška pot do HŠ 15d
47
Vsa vzdrževalna dela
10
677061
Ivančičeva cesta
1.128
Vsa vzdrževalna dela
11
677062
Ivančičeva cesta do HŠ 21
542
Vsa vzdrževalna dela
12
678741
Pod vrhom
283
Vsa vzdrževalna dela
13
678742
Jadranska cesta do HŠ 22
338
Vsa vzdrževalna dela
14
678931
Cesta na Prisojo
477
Vsa vzdrževalna dela
15
678941
Cesta na Rožnik
297
Vsa vzdrževalna dela
16
678942
Rožnik
234
Vsa vzdrževalna dela
17
680601
Vinogradniška pot–pomol Valdoltra
233
Vsa vzdrževalna dela
18
680602
Jadranska cesta–pomol Valdoltra
277
Vsa vzdrževalna dela
19
680611
Jadranska cesta mimo HŠ 17
138
Vsa vzdrževalna dela
20
680612
Jadranska cesta–pomol Katarina
70
Vsa vzdrževalna dela
21
680621
Jadranska cesta do HŠ 61
192
Vsa vzdrževalna dela
22
680622
Jadranska cesta do HŠ 59b
44
Vsa vzdrževalna dela
23
680631
Razgledna pot
139
Vsa vzdrževalna dela
24
680641
Pot na Brido
296
Vsa vzdrževalna dela
25
680642
Pot na Brido–razcep
135
Vsa vzdrževalna dela
26
680643
Pot na Brido do HŠ 8d
176
Vsa vzdrževalna dela
27
680644
Pot na Brido do HŠ 4a
43
Vsa vzdrževalna dela
28
680651
Na Logu
513
Vsa vzdrževalna dela
29
680661
Jadranska cesta do HŠ 1a
469
Vsa vzdrževalna dela
30
680671
Jadranska cesta–Luka Koper
219
Vsa vzdrževalna dela
31
680672
Jadranska cesta–Ministrstvo za obrambo
145
Vsa vzdrževalna dela
32
680691
Lazaret
871
Vsa vzdrževalna dela
Nekategorizirane ceste (NK):
Zap. št.
Številka odseka
Potek odseka
Dolžina odseka v m
Obseg izvajanja storitev
1
NK0011
Debeli rtič–Rdeči križ Slovenije
103
Vsa vzdrževalna dela
2
NK0021
Krak ceste Debeli rtič–Rdeči križ Slovenije
24
Vsa vzdrževalna dela
3
NK0031
Razgledna pot do HŠ 16a
190
Vsa vzdrževalna dela
4
NK0041
Pot na Brido do HŠ 6
148
Vsa vzdrževalna dela
5
NK0051
Ivančičeva cesta do HŠ 7
228
Vsa vzdrževalna dela
6
NK0061
Ivančičeva cesta do HŠ 19
243
Vsa vzdrževalna dela
7
NK0071
Ivančičeva cesta do HŠ 4b
115
Vsa vzdrževalna dela
8
NK0081
Jadranska cesta–Rožnik
447
Vsa vzdrževalna dela
9
NK0091
Jadranska cesta do HŠ 18a
101
Vsa vzdrževalna dela
10
NK0111
Jadranska cesta do HŠ 4
97
Vsa vzdrževalna dela
11
NK0121
Na Logu do HŠ 14
369
Vsa vzdrževalna dela
12
NK0131
Železniška cesta do centralne čistilne naprave
293
Vsa vzdrževalna dela
13
NK0141
Vhodna cesta v Luko Koper
136
Vsa vzdrževalna dela
14
NK0151
Vinogradniška pot od HŠ 17 do HŠ 25
93
Vsa vzdrževalna dela
15
NK0161
Pot na Brido od HŠ 4a do HŠ 3
83
Vsa vzdrževalna dela
16
NK0171
Jadranska cesta mimo HŠ 7
204
Vsa vzdrževalna dela
17
NK0181
Železniška cesta mimo HŠ 2 do LC 177405
798
Vsa vzdrževalna dela
18
NK0191
Lazaret od HŠ 8 do HŠ 7
222
Vsa vzdrževalna dela
19
NK0211
Železniška cesta do HŠ 5
223
Vsa vzdrževalna dela
20
NK0221
Železniška cesta do HŠ 15c
106
Vsa vzdrževalna dela
21
NK0231
Pod vrhom od HŠ 1 do HŠ 4
77
Vsa vzdrževalna dela
Če se med trajanjem koncesijskega razmerja posamična občinska cesta iz tega seznama preimenuje ali rekonstruira ter s tem skrajša ali podaljša njen posamičen odsek, jo lahko koncedent v izvajanje javne službe vključi s sklepom župana.
5. člen 
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za njihovo ohranjanje v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti, nadzor nad njihovim stanjem in stanjem njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev njihovih prevoznosti ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih cest).
Vzdrževalna dela, ki jih izvaja koncesionar, zajemajo predvsem:
1. pregledniško službo;
2. redno vzdrževanje prometnih površin;
3. redno vzdrževanje bankin;
4. redno vzdrževanje odvodnjavanja;
5. redno vzdrževanje brežin in berm;
6. redno vzdrževanje pločnikov, kolesarskih površin in zelenic ob cestah;
7. redno vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na cestnem zemljišču državne ceste, ki so v funkciji javnih površin naselja, ki so določene v prvem odstavku 72. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) z izjemo četrte alineje prvega odstavka navedenega člena;
8. redno vzdrževanje vegetacije;
9. zagotavljanje preglednosti;
10. čiščenje cest in javnih poti;
11. redno vzdrževanje cestnih objektov;
12. intervencijske ukrepe;
13. izvajanje zimske službe;
14. označbe na voziščih in drugih prometnih površinah;
15. vzdrževanje prometne signalizacije in opreme;
16. druga dela in storitve, ki po veljavni zakonodaji štejejo med vzdrževanje cest.
Obseg in način izvajanja del se podrobneje uredita v javnem razpisu in koncesijski pogodbi.
6. člen 
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah.
V izvajanje zimske službe spadajo naslednja vzdrževalna dela:
1. preventivno posipanje javnih cest;
2. pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega z javnih cest;
3. odstranjevanje snega in preventivno posipanje na pločnikih in kolesarskih površinah;
4. odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari;
5. odvoz snega iz avtobusnih površin in križišč;
6. čiščenje naprav za odvodnjavanje javne ceste v času odjuge;
7. čiščenje zasneženih ali poledenelih prometnih znakov;
8. obveščanje javnosti o stanju cest;
9. druge naloge, ki v zimskem času omogočajo nemoten promet na javnih cestah.
Izvajalec rednega vzdrževanja vsako leto do 15. oktobra izdela izvedbeni program zimske službe skladno z zakonom in vsakokrat veljavno zakonodajo na tem področju.
Zimska služba se izvaja praviloma od 15. novembra do 15. marca. Obseg in način izvajanja del se podrobneje uredita v koncesijski pogodbi.
Označbe na voziščih in drugih prometnih površinah zajemajo obnovo označb na vozišču in drugih prometnih površinah, ki se obnavljajo in označujejo v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19, 150/21, 132/22 in 26/24) ter evropskim standardom SIST EN 1436 oziroma z vsakokrat veljavno zakonodajo na tem področju.
Talne označbe morajo izpolnjevati svojo funkcijo za varno vodenje prometa v celotni življenjski dobi, zahteve in način njihovega izpolnjevanja ter trajanje garancije na navedena dela se določijo v koncesijski pogodbi.
III. OBMOČJE IZVAJANJA IN UPORABNIKI STORITEV JAVNE SLUŽBE TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV IN KONCEDENTA 
7. člen 
Območje izvajanja javne službe je teritorialno območje Občine Ankaran.
8. člen 
Uporabniki storitev javne službe so vse pravne osebe in fizične osebe, ki uporabljajo javne ceste, ki so predmet izvajanja gospodarske javne službe po tem odloku.
9. člen 
Storitve, ki so predmet javne službe, so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji. Uporaba storitev javne službe je za uporabnike brezplačna.
10. člen 
Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kakovostno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe;
– kot dober gospodarstvenik uporabljati in/oziroma vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju javne službe;
– vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se, ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe in koncesije;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem koncesije;
– pravočasno odgovoriti uporabnikom na njihove pobude in/ali pritožbe;
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so ti uvedeni s predpisom;
– na zahtevo koncedenta pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov;
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo in izvajanjem koncesije, usklajenih z občinskimi evidencami;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in dolgoročne plane javne službe, letna poročila kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine, na katerih so se izvajala vzdrževalna in druga dela;
– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije …) o kršitvah.
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka, razdre koncesijsko pogodbo.
11. člen 
V zvezi z rednim vzdrževanjem je koncesionar dolžan to izvajati v skladu s potrjenim planom vzdrževanja. Koncesionar v okviru pregledniške službe izvaja stalen pregled cest ter podaja predlog (tedenskega oziroma mesečnega) plana vzdrževanja, ki se izvaja v obsegu dela vzdrževanja, kot ga potrdi koncedent. Koncesionar rednega vzdrževanja je dolžan o svojem delu voditi evidenco, iz katere mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanja teh del, potrošnja materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter drugi pomembni podatki o opravljenih delih. Redna vzdrževalna dela se praviloma opravljajo v času manjše prometne obremenitve in če je mogoče brez omejitev prometa. V redno vzdrževanje spada tudi obnova talne signalizacije (označb), skladno z vsakokratnim planom vzdrževanja.
Glede ostalih del rednega vzdrževanja in zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom, zlasti glede oskrbovalnih standardov, razvrstitve objektov in naprav, vzdrževalnih in organizacijskih standardov in drugih standardov in normativov za izvajanje javne službe, se mora izvajalec javne službe ravnati po veljavnih predpisih.
12. člen 
Dolžnosti koncesionarja v zvezi z izvajanjem zimske službe so, da:
1. redno vzdržuje naprave in opremo, potrebno za izvajanje zimske službe;
2. skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli;
3. izvaja zimsko službo po potrjenem izvedbenem programu zimske službe in tega prilagaja s sprotnimi meteorološkimi napovedmi;
4. posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno tudi preventivno posipanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica;
5. začne odstranjevati sneg, ko ga na cestišču zapade 10 cm;
6. do konca maja v tekočem letu izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko obdobje.
13. člen 
Za izvajanje gospodarske javne službe je odgovoren koncesionar. Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem ali opustitvijo gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam.
Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire) z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s koncesijsko pogodbo – zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem gospodarske javne službe, in za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem (storitvijo ali opustitvijo) gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam).
14. člen 
Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati na opravljanje javne službe.
Koncesionar mora za vsako javno službo voditi ločeno računovodstvo po določilih zakona, veljavnega za gospodarske družbe.
Koncesionar, ki opravlja dejavnost gospodarske javne službe, mora imeti revidirane letne računovodske izkaze v skladu z zakonom.
15. člen 
Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev, predpisanih z zakonom, s predpisi o načinu izvajanja javne službe in s tem odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
– da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitev, da je ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav in opreme koncesije, da se lahko, ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali storitve javne službe na področju območja in obsega koncesije iz tega odloka;
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.
16. člen 
Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev koncesionarja,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
– zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve javne službe,
– vpogleda v evidence – kataster oziroma v zbirke podatkov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo nanj,
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju in koncedentu, če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju s tem odlokom.
17. člen 
Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo,
– nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra – obveznih zbirk podatkov.
Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen opraviti dela v okviru storitev javne službe, tega ne dovoli ali mu to onemogoči, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojno inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ.
Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko na pobudo koncesionarja odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar je potrebno za izvedbo storitev javne službe.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
18. člen
Koncesionar je ponudnik, ki je izbran na javnem razpisu in je z njim sklenjena koncesijska pogodba, ter je lahko pravna ali fizična oseba. Ponudbo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo ponudbi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami.
Vsaka oseba (v nadaljevanju ponudnik) lahko vloži le eno vlogo (ponudbo).
19. člen 
V ponudbi za pridobitev koncesije (ponudbi na javni razpis) mora ponudnik (in podizvajalci, če je za posamezen pogoj v zakonu, ki ureja javno naročanje, ali v tem odloku tako določeno) dokazati, da izpolnjuje naslednje pogoje:
1. zoper ponudnika niso podani obvezni izključitveni razlogi, določeni z Zakonom o javnem naročanju;
2. je registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javne službe in jih bo izvajal;
3. ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje javne službe, če so ta zahtevana z zakonom;
4. se zoper njega ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, in se v skladu s predpisi druge države nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
5. ni zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;
6. se pri njem pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
7. ni kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, in nerazkrivanja teh informacij ter nepredložitve dokazil, ki se zahtevajo skladno z zakonom, ki ureja javno naročanje;
8. ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
9. v zadnjih šestih mesecih od izdaje dokazila ni imel blokiranega nobenega poslovnega računa, pri čemer dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb;
10. potrdi, da sprejema vse obveznosti, določene s tem aktom, razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe;
11. ima povprečni splošni letni promet v višini najmanj 500.000 EUR brez DDV v preteklih treh letih, kot je določeno v objavi javnega razpisa. V primeru partnerske ponudbe se seštevek letnih prometov vseh partnerjev pomnoži s faktorjem 0,85 in upošteva tako dobljen rezultat povprečnega splošnega letnega prometa;
12. redno zaposluje najmanj eno osebo s petimi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je predmet koncesije, ki ima najmanj visokošolsko strokovno ali univerzitetno raven izobrazbe (raven 6/2);
13. ima ustrezne reference, ki se nanašajo na predmet gospodarske javne službe: ponudnik je kadarkoli v obdobju preteklih petih koledarskih let od objave razpisa izvajal istovrstna dela pri dveh naročnikih kontinuirano vsaj 12 mesecev, pri čemer mora biti skupna vrednost referenc najmanj 400.000 EUR brez DDV. Pod istovrstna dela se šteje redno vzdrževanje na občinskih ali državnih cestah, vključno z izvedbo zimske službe, skladno s tem aktom;
14. potrdi, da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju izvajanja koncesije. Zahtevane kvalifikacije, usposobljenost in izkušnje podrobneje določi koncedent v javnem razpisu;
15. potrdi, da razpolaga z zadostnim obsegom opreme in naprav oziroma potrebnih sredstev za delo, in sicer:
a.  da ima primerno mehanizacijo in opremo za izvedbo zimske službe;
b.  da razpolaga s poslovnim prostorom oziroma drugim primernim prostorom za hrambo vozil in opreme za izvajanje gospodarske javne službe na območju Občine Ankaran oziroma ne več kot 20 km izven območja občine;
Vrsto in obseg opreme, mehanizacije in strojev določi koncedent v javnem razpisu.
16. potrdi, da je sposoben zagotavljati izvajanje storitev na kontinuiran in kakovosten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in standardov;
17. potrdi, da zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob vsakem času;
18. se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči državi, koncedentu ali tretji osebi, na način, kot je zahtevano v javnem razpisu;
19. predloži zahtevano finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Vrsto, višino in trajanje finančnega zavarovanja določi koncedent v javnem razpisu.
V primeru skupne ponudbe mora pogoje od 1 do 10 izpolnjevati vsak od partnerjev v skupni ponudbi, pogoj 11 se ugotavlja na način, kot je naveden, ostale pogoje pa morajo dokazati partnerji skupno.
Če ponudnik nastopa s podizvajalci, ti skupaj ne smejo prevzeti večinskega dela vrednosti koncesije, podizvajalec pa mora imeti reference na tistih vrstah del, ki jih prevzema (v tem delu se lahko ponudnik pri izpolnjevanju referenčnih pogojev sklicuje na kapacitete podizvajalcev).
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU 
20. člen 
Koncedent bo koncesionarju podelil zlasti naslednja javna pooblastila:
– da izvaja javno službo v skladu s predpisi Republike Slovenije in Občine Ankaran ter koncesijsko pogodbo;
– da upravlja (izkorišča) in vzdržuje objekte in naprave, potrebne za izvajanje javne gospodarske službe;
– da prevzema vodenje vseh evidenc, ki so za opravljanje predmetne gospodarske javne službe potrebne, skladno z veljavnimi predpisi.
21. člen 
Koncedent lahko določi koncesionarju tudi druga javna pooblastila, ki se opredelijo v koncesijski pogodbi.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
22. člen
Koncesionar mora javno službo izvajati v skladu s predpisi Republike Slovenije in Občine Ankaran ter koncesijsko pogodbo. Koncesijska pogodba ne sme biti v nasprotju s koncesijskim aktom in veljavnimi predpisi.
23. člen 
Izvajanje javne službe zagotavlja koncesionar z opremo, objekti in napravami, ki so njegova last, jih ima v najemu, posesti ali jih kakor koli drugače zagotovi. Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za svoj račun.
24. člen 
Določene dejavnosti javne službe lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta, zagotavlja s podizvajalci, pod omejitvami iz tega odloka.
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja storitev preko pogodbe s podizvajalcem v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
VII. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA 
25. člen 
Javno službo izvaja koncesionar na podlagi podeljene koncesije in sklenjene koncesijske pogodbe, v kateri se določijo pravice ter obveznosti koncedenta in koncesionarja.
Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju Občine Ankaran:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo v obsegu, določenem v tem odloku in aktih naročnika, navedenih v tem odloku,
– izključno oziroma posebno pravico dobave, postavitve in vzdrževanja občinske infrastrukture (objektov in opreme), ki služi za izvajanje javne službe,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kakovostno opravljanje javne službe v skladu s predpisi in v javnem interesu.
26. člen 
Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec koncesionirane javne službe na celotnem območju Občine Ankaran v obsegu, določenem v tem odloku in aktih naročnika, navedenih v tem odloku.
V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta in po predpisanem postopku, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba opravlja posamezne storitve javne službe na koncesijskem območju.
27. člen 
Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne dejavnosti izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z zakonom ali drugimi predpisi.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
28. člen 
Koncesijsko razmerje za dejavnost iz 1. člena tega odloka nastane, koncesionar pa pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja, s sklenitvijo in začetkom veljavnosti koncesijske pogodbe.
29. člen 
Koncesijsko razmerje traja največ 10 let.
V javnem razpisu se lahko določi krajše obdobje, vendar ne manj kot 5 let, ter možnost podaljšanja.
IX. NAČIN PODELITVE KONCESIJE 
30. člen 
Koncedent izbere koncesionarja z enotnim javnim razpisom, ki se objavi na Portalu javnih naročil RS in v Uradnem listu Evropske unije.
Javni razpis se lahko objavi tudi v drugih medijih in na spletnih straneh naročnika, vendar ne pred dnem posredovanja v objave iz prejšnjega odstavka.
Koncesionar mora izpolnjevati pogoje iz zakona, predpisov Občine Ankaran, javnega razpisa in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
V postopku izbire mora koncedent zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje ponudnikov.
31. člen 
Sklep o javnem razpisu sprejme župan, postopek pa vodi ter o izbiri odloča občinska uprava. V razpisnih pogojih ne smejo biti določeni pogoji za opravljanje dejavnosti (pogojev za koncesionarja), ki niso določeni s tem odlokom, lahko pa se podrobneje določi način izpolnjevanja posameznega pogoja.
32. člen 
Javni razpis se objavi po določbah tega odloka, v skladu z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb, in ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje javnega naročanja, kot odprti postopek.
Javni razpis določa zlasti:
1. navedbo in sedež koncedenta;
2. podatke o objavi koncesijskega akta;
3. predmet, naravo ter obseg koncesije;
4. območje izvajanja predmeta koncesije;
5. začetek in predviden čas trajanja koncesije;
6. postopek izbire koncesionarja;
7. merila za izbor koncesionarja;
8. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za izvajanje predmeta koncesije;
9. način dokazovanja izpolnjevanja pogojev in usposobljenosti za izvajanje koncesije;
10. druge obvezne sestavine ponudbe, jezik, v katerem morajo biti ponudbe napisane, in drugo potrebno dokumentacijo (pogoji za predložitev skupne ponudbe …);
11. način zavarovanja resnosti ponudbe;
12. kraj, datum in uro roka za predložitev ponudb;
13. kraj, datum in uro javnega odpiranja ponudb;
14. druge podatke, pomembne za izvedbo javnega razpisa.
Javni razpis lahko vključuje tudi druge podatke, mora pa jih vključevati, če to zahteva zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis.
33. člen 
Koncedent mora v javnem razpisu oblikovati jasno in transparentno merilo za izbor koncesionarja. Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja skupna cena izvajanih storitev v obsegu, kot ga na podlagi preteklega povprečnega obsega posameznih naročenih istovrstnih del in storitev, upoštevaje pričakovane spremembe, opredeli koncedent v javnem razpisu. Koncedent pripravi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, katere sestavni deli morajo biti enaki vsebini razpisa.
34. člen 
Koncedent je dolžan ponudnikom zagotoviti dodatne informacije v zvezi s specifikacijami in vse dodatne dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva ponudnika za pojasnitev posredovana pravočasno.
V istem roku sme koncedent dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ustrezno podaljšati rok za oddajo ponudb, če je potrebno.
35. člen 
Ponudba mora vsebovati vse z razpisom in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila zahtevane podatke.
Ponudba se vloži elektronsko preko elektronskih komunikacijskih sredstev, ki jih v objavi javnega razpisa navede koncedent. Za pravočasno vloženo se šteje ponudba, vložena preko elektronskih komunikacijskih sredstev do roka, določenega z javnim razpisom.
36. člen 
Rok za ponudbe na javni razpis za izvajanje javne službe mora omogočiti ponudnikom pripravo dopustne ponudbe in ne sme biti krajši od štiridesetih dni.
37. člen 
Javni razpis je uspešen, če je koncedent prejel vsaj eno dopustno ponudbo.
Če javni razpis ni uspešen, ga lahko koncedent ponovi ali pa izvede postopek s pogajanji, na način kot ga predvideva zakon, ki ureja javno naročanje. Javni razpis se ponovi, če s ponudnikom, ki je bil izbran za koncesionarja, v predpisanem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba.
38. člen 
Odpiranje ponudb, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo ali ustrezne delovne izkušnje, da omogočajo strokovno presojo vlog. Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti s ponudnikom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti osebe, ki so bile zaposlene pri ponudniku ali so kako drugače delale za ponudnika, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. Če izvejo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj predlagati svojo izločitev. Izločenega člana strokovne komisije nadomesti nadomestni član strokovne komisije.
39. člen 
Po izvedenem elektronskem javnem odpiranju ponudb strokovna komisija pregleda ponudbe in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju ponudb skladno z zakonom, ki ureja javno naročanje, komisija sestavi poročilo. Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) županu, ta pa izda odločitev o izbiri.
Po pravnomočnosti odločitve o izbiri pristojni organ koncedenta izvede postopek za izdajo odločbe o podelitvi koncesije skladno z določili zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.
40. člen 
Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 30 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
41. člen 
Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
Najkasneje 15 dni po dokončnosti odločbe o izboru pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 15 dni od prejema in v roku iz pogodbe predložiti finančno zavarovanje, če je po koncesijski pogodbi zahtevano. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in predložitvijo finančnega zavarovanja, če je po koncesijski pogodbi zahtevano.
Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem v imenu koncedenta sklene župan.
42. člen 
Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun.
Koncesionar nosi celotno tveganje potreb po storitvah javne službe in druga tržna tveganja koncesije.
Koncesionar ni upravičen do nobenih garancij ali plačil koncedenta zaradi tega, ker prihodki iz koncesije ne dosegajo načrtovanih.
Koncesionar ni upravičen do poplačila katerih koli vlaganj v objekte in naprave koncesije od koncedenta, razen v primeru predčasnega prenehanja koncesije skladno s tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
43. člen 
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja koncesijski akt.
44. člen 
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita vsa vprašanja koncesijskega razmerja, in sicer:
– obliko in namen koncesije;
– medsebojne obveznosti v zvezi z uporabo in vzdrževanjem naprav ter objektov koncesije;
– spremembe v družbi koncesionarja, o katerih mora ta pridobiti soglasje koncedenta;
– možnosti vstopa v koncesijsko razmerje namesto dosedanjega koncesionarja;
– pogodbene kazni ter razloge za odpoved, razvezo in razdrtje pogodbe ter pravice in obveznosti pogodbenih strank v takih primerih;
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v zvezi z izvajanjem javne službe;
– pogoje za oddajo poslov podizvajalcem;
– dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe na način in pod pogoji, določenimi v koncesijskem aktu;
– način finančnega in strokovnega nadzora s strani koncedenta;
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja javne službe;
– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem javne službe;
– razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah;
– način spreminjanja koncesijske pogodbe;
– prenehanje koncesijske pogodbe, posledice prenehanja in morebitno podaljšanje pogodbe;
– posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov javne oblasti koncedenta.
X. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
45. člen 
Koncesionar si zagotavlja plačilo za opravljene storitve javne službe z zaračunavanjem opravljenih storitev koncedentu, storitve pa se financirajo iz proračuna Občine Ankaran ter drugih virov.
46. člen 
Cenik storitev in način usklajevanja cen je sestavni del koncesijske pogodbe.
XI. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA 
47. člen 
Plačilo za izvajanje gospodarske javne službe je mesečno in se obračunava skladno s cenikom storitev za pretekli mesec na podlagi izvedenih del. Način plačila je urejen s koncesijsko pogodbo.
XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 
48. člen 
Nadzor nad izvajanjem podeljene koncesije izvaja pristojni organ v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti pa zakonitostjo in strokovnostjo izvajanja.
Nadzorstvo iz prvega odstavka opravljajo pristojni občinski inšpektorji.
Službe, navedene v drugem odstavku tega člena, lahko pri opravljanju nadzora ob ugotovitvi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.
49. člen 
Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila v zvezi z nadzorom pooblasti ustrezno strokovno službo, zavod oziroma drugo ustrezno institucijo.
Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, pregled naprav ter omogočiti vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane podatke ter pojasnila.
50. člen 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo tudi občinska inšpekcija, ki je tudi pristojna za vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških, ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost po samem zakonu.
51. člen 
Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja pristojni občinski organ. Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne računovodske izkaze …), v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan, potekati pa mora tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov pooblaščenec.
52. člen 
Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.
XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
53. člen 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– s prenehanjem koncesionarja;
– z odkupom koncesije;
– z odvzemom koncesije;
– s prevzemom javne službe v režijo oziroma prenosom na javno podjetje.
54. člen 
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena;
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem;
– z odstopom od koncesijske pogodbe;
– s sporazumno razvezo.
55. člen 
Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha:
– če je proti koncesionarju uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek;
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja koncesije;
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije;
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim osebam;
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti;
– če koncesionar koncedentu ne omogoča nadzora v skladu z določbami tega odloka.
V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prvega odstavka tega člena lahko koncedent s priporočeno pošto koncesionarja obvesti o enostranskem razdrtju koncesijske pogodbe in mu do pravnomočne izbire novega koncesionarja naloži izvajanje javne službe ali izvajanje javne službe v vmesnem času zagotovi na drug ustrezen način.
Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dolžan koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih revaloriziranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni upravičeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi.
56. člen 
Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno;
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji in na način, kot je v njej določeno.
Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na zakonu temelječem predpisu, ki se neposredno in posebej nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice.
57. člen 
Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
Stranki se lahko sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, če ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
58. člen 
Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja.
Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
59. člen 
Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame.
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe v za to s koncesijsko pogodbo določenem roku;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le, če kršitev resno ogrozi izvrševanje javne službe. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
V primeru odvzema iz druge točke prvega odstavka je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po splošnih pravilih odškodninskega prava.
V primeru odvzema koncesije ali drugega prenehanja po določbah tega odloka lahko koncedent prevzame koncesionirano gospodarsko javno službo v režijo, podeli javnemu podjetju ali jo odda na drug način, določen z zakonom.
60. člen 
Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe. Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in uveljavi v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot štiri mesece.
Poleg obveze po izplačilu dokazanih neamortiziranih vlaganj koncesionarja prevzema koncedent tudi obvezo po povrnitvi nastale dejanske škode in izgubljenega dobička za obdobje do rednega prenehanja koncesijske pogodbe.
61. člen 
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora dotedanji koncesionar nepretrgoma opravljati javno službo do dneva, ko to prevzame drug izvajalec.
XIV. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
62. člen 
Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščinah lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.
63. člen 
Stavka delavcev koncesionarja ne šteje za razloge višje sile. V primeru stavke delavcev mora koncesionar zagotoviti izvajanje gospodarske javne službe najmanj v obsegu, kot je za tovrstni primer predvideno v veljavni zakonodaji.
Prav tako snežne razmere ne štejejo za višjo silo, saj je namen koncesije ravno v vzpostavitvi prometa in stanja, v katerem je mogoča uporaba predmeta koncesije v primeru snega.
64. člen 
Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
65. člen 
Koncesija je prenosljiva le z izrecnim pisnim soglasjem koncedenta.
Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika.
66. člen 
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe se uporablja izključno pravni red Republike Slovenije.
S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.
V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe se ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže).
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
67. člen 
Postopek za podelitev koncesije po tem odloku koncedent začne z objavo javnega razpisa najkasneje v 90 dneh po uveljavitvi odloka.
68. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-0001/2024
Ankaran, dne 25. aprila 2024
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi degli artt. 32, 33 e 36 della Legge sui servizi pubblici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN e 57/11 – ORZGJS40) in combinato disposto con la Legge sul partenariato pubblico-privato (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 127/06), gli articoli 21 e 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – versione consolidata ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – rettif., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE), l'articolo 5 della Decreto sui servizi pubblici a rilevanza economica del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 134/23), 49, 50 e 51, del Decreto su strade e superfici pubbliche (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 8/14), dell'art. 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 17/15 e 10/22), il Consiglio del Comune di Ancarano, in occasione della 14a seduta del 25. 4. 2024 ha approvato il seguente
D E C R E T O 
di aggiudicazione della concessione per l’espletamento del servizio pubblico a rilevanza economica obbligatorio di manutenzione delle strade comunali nel territorio del Comune di Ancarano 
1. DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
Con il presente decreto, quale atto formale di concessione, il Comune di Ancarano (d’ora innanzi nel testo: concedente) determina l'oggetto e le condizioni per l’assegnazione della concessione per l'espletamento del servizio pubblico a rilevanza economica obbligatorio di manutenzione delle strade comunali nel territorio del Comune di Ancarano (d’ora innanzi nel testo: servizio pubblico) e disciplina, inoltre, anche altri punti relativi alla concessione per l'espletamento del servizio come sopra descritto.
Articolo 2 
Il servizio pubblico di cui all'articolo 1 del presente decreto viene prestato da un soggetto di diritto privato a cui è stata rilasciata una concessione ai sensi della legge che disciplina la fornitura di servizi pubblici a rilevanza economica e della legge che disciplina il partenariato pubblico-privato (d’ora innanzi nel testo: concessionario), nei termini e alle condizioni previste dal presente atto.
La concessione del servizio pubblico a rilevanza economica ai sensi del presente decreto è un partenariato pubblico-privato in conformità con la legge che disciplina il predetto ambito.
Articolo 3 
Con il decreto vengono regolamentati:
1. le attività, oggetto del servizio pubblico
2. il territorio in cui viene erogato il servizio pubblico, gli utenti del predetto servizio come anche il rapporto con gli utenti
3. le condizioni che il concessionario del servizio pubblico deve rispettare
4. i poteri pubblici del concessionario
5. le condizioni generali di attuazione del servizio pubblico a rilevanza economica
6. la natura e il campo di applicazione del monopolio
7. l’inizio e la durata della concessione
8. la modalità di rilascio della concessione
9. le fonti di finanziamento del servizio pubblico a rilevanza economica
10. le modalità di pagamento del concessionario
11. il controllo sull’espletamento del servizio pubblico a rilevanza economica
12. la cessazione del rapporto concessorio
13. altre condizioni di attuazione del servizio pubblico a rilevanza economica.
II. ATTIVITÀ, OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO 
Articolo 4 
L'oggetto del servizio pubblico è la manutenzione delle strade comunali nel territorio del Comune di Ancarano e la fornitura di altri servizi necessari all’espletamento agevole del predetto servizio.
Le strade comunali sono meglio definite nel Decreto sulla classificazione delle strade comunali del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 52/18 e 26/22). L'oggetto del servizio pubblico è la manutenzione di strade locali, pubbliche e delle strade non rientranti in alcuna categoria ed elencate nel Decreto sulla classificazione delle strade comunali del Comune di Ancarano come segue:
Strade locali (SL)
No. progr.
N. 
tratta
Percorso della tratta
Lunghezza tratta in m
Ambito di fornitura del servizio
1
177021
Valdoltra–Barisoni–S. Brigida
1.210
Tutti gli interventi di manutenzione
2
177031
Ancarano–S. Brigida
848
Tutti gli interventi di manutenzione
3
177405
Bonifica di Ancarano–proseguimento
857
Tutti gli interventi di manutenzione
Strada zonale (LK):
No. progr.
N. 
tratta
Percorso della tratta
Lunghezza tratta in m
Ambito di fornitura del servizio
1
180051
Via I. Regent–Via J. Srebrnič
563
Servizio invernale
Percorsi pubblici (JP)
No. progr.
N. 
tratta
Percorso della tratta
Lunghezza tratta in m
Ambito di fornitura del servizio
1
677011
Punta Grossa–Milocchi–Monte S. Giorgio–Barisoni
695
Tutti gli interventi di manutenzione
2
677012
Milocchi–Valdoltra
782
Tutti gli interventi di manutenzione
3
677013
Via dei Vigneti vicino al numero civico 15B
123
Tutti gli interventi di manutenzione
4
677014
Via dei Vigneti–Strada dell’Adriatico
601
Tutti gli interventi di manutenzione
5
677015
Vicolo del Panorama–Barisoni
70
Tutti gli interventi di manutenzione
6
677016
Crevatini–Roseto
304
Tutti gli interventi di manutenzione
7
677017
Via dei Vigneti
196
Tutti gli interventi di manutenzione
8
677018
Via dei Vigneti fino al numero civico 17
119
Tutti gli interventi di manutenzione
9
677019
Via dei Vigneti fino al numero civico 15D
47
Tutti gli interventi di manutenzione
10
677061
Strada Ivančič Franc-Rudi
1.128
Tutti gli interventi di manutenzione
11
677062
Strada Ivančič Franc-Rudi fino al numero civico 21
542
Tutti gli interventi di manutenzione
12
678741
Sotto la cima
283
Tutti gli interventi di manutenzione
13
678742
Strada dell’Adriatico fino al numero civico 22
338
Tutti gli interventi di manutenzione
14
678931
Strada per Prisoje
477
Tutti gli interventi di manutenzione
15
678941
Strada per Roseto
297
Tutti gli interventi di manutenzione
16
678942
Roseto
234
Tutti gli interventi di manutenzione
17
680601
Via dei Vigneti–molo di Valdoltra
233
Tutti gli interventi di manutenzione
18
680602
Strada dell’Adriatico–molo di Valdoltra
277
Tutti gli interventi di manutenzione
19
680611
Strada dell’Adriatico vicino al numero civico 17
138
Tutti gli interventi di manutenzione
20
680612
Strada dell’Adriatico–molo di S. Caterina
70
Tutti gli interventi di manutenzione
21
680621
Strada dell’Adriatico fino al numero civico 61
192
Tutti gli interventi di manutenzione
22
680622
Strada dell’Adriatico fino al numero civico 59B
44
Tutti gli interventi di manutenzione
23
680631
Vicolo del Panorama
139
Tutti gli interventi di manutenzione
24
680641
Vicolo per Brida
296
Tutti gli interventi di manutenzione
25
680642
Vicolo per Brida–bivio
135
Tutti gli interventi di manutenzione
26
680643
Vicolo per Brida fino al numero civico 8D
176
Tutti gli interventi di manutenzione
27
680644
Vicolo per Brida fino al numero civico 4A
43
Tutti gli interventi di manutenzione
28
680651
Al boschetto
513
Tutti gli interventi di manutenzione
29
680661
Strada dell’Adriatico fino al numero civico 1A
469
Tutti gli interventi di manutenzione
30
680671
Strada dell’Adriatico–Porto di Capodistria
219
Tutti gli interventi di manutenzione
31
680672
Strada dell’Adriatico–Ministero della Difesa
145
Tutti gli interventi di manutenzione
32
680691
Lazzaretto
871
Tutti gli interventi di manutenzione
Strade non classificate (NK):
No. progr.
N. 
tratta
Percorso della tratta
Lunghezza tratta in m
Ambito di fornitura del servizio
1
NK0011
Punta Grossa–Croce Rossa slovena
103
Tutti gli interventi di manutenzione
2
NK0021
Tratto Punta Grossa–Croce Rossa slovena
24
Tutti gli interventi di manutenzione
3
NK0031
Vicolo del Panorama fino al numero civico 16A
190
Tutti gli interventi di manutenzione
4
NK0041
Vicolo per Brida fino al numero civico 6
148
Tutti gli interventi di manutenzione
5
NK0051
Strada Ivančič Franc-Rudi fino al numero civico 7
228
Tutti gli interventi di manutenzione
6
NK0061
Strada Ivančič Franc-Rudi fino al numero civico 19
243
Tutti gli interventi di manutenzione
7
NK0071
Strada Ivančič Franc-Rudi fino al numero civico 4B
115
Tutti gli interventi di manutenzione
8
NK0081
Strada dell’Adriatico–Roseto
447
Tutti gli interventi di manutenzione
9
NK0091
Strada dell’Adriatico fino al numero civico 18A
101
Tutti gli interventi di manutenzione
10
NK0111
Strada dell’Adriatico fino al numero civico 4
97
Tutti gli interventi di manutenzione
11
NK0121
Al boschetto fino al numero civico 14
369
Tutti gli interventi di manutenzione
12
NK0131
Strada della Ferrovia fino all’Impianto di depurazione centrale
293
Tutti gli interventi di manutenzione
13
NK0141
Strada di accesso al Porto di Capodistria
136
Tutti gli interventi di manutenzione
14
NK0151
Via dei Vigneti dal numero civico 17 al numero civico 25
93
Tutti gli interventi di manutenzione
15
NK0161
Vicolo per Brida dal numero civico 4A al numero civico 3
83
Tutti gli interventi di manutenzione
16
NK0171
Strada dell’Adriatico vicino al numero civico 7
204
Tutti gli interventi di manutenzione
17
NK0181
Strada della Ferrovia vicino al numero civico 2 fino alla strada locale LC 177405
798
Tutti gli interventi di manutenzione
18
NK0191
Lazzaretto dal numero civico 8 al numero civico 7
222
Tutti gli interventi di manutenzione
19
NK0211
Strada della Ferrovia fino al numero civico 5
223
Tutti gli interventi di manutenzione
20
NK0221
Strada della Ferrovia fino al numero civico 15C
106
Tutti gli interventi di manutenzione
21
NK0231
Sotto la cima dal numero civico 1 al numero civico 4
77
Tutti gli interventi di manutenzione
Se durante il periodo di concessione una singola strada comunale, identificata nella tabella di cui sopra, dovesse essere rinominata o ricostruita, accorciandone o allungandone un singolo tratto, il concedente ha facoltà di includerla nel servizio pubblico per mezzo di un’ordinanza del sindaco.
Articolo 5 
La manutenzione delle strade comunali è un servizio pubblico a rilevanza economica obbligatorio, che comprende interventi di manutenzione conservativa, interventi volti a garantire la sicurezza su strada e la percorribilità, il monitoraggio delle loro condizioni e delle fasce di rispetto, per assicurarne la percorrenza anche in caso di calamità naturali o di altro tipo (d’ora innanzi nel testo: manutenzione ordinaria delle strade comunali).
Gli interventi di manutenzione a carico del concessionario comprendono principalmente i seguenti servizi:
1. servizio di controllo;
2. manutenzione ordinaria delle aree di circolazione;
3. manutenzione ordinaria delle banchine;
4. manutenzione ordinaria del drenaggio;
5. manutenzione ordinaria di sponde e berme;
6. manutenzione ordinaria di marciapiedi, piste ciclabili e verde stradale;
7. manutenzione ordinaria di aree di circolazione, strutture ed impianti sul terreno della strada statale, con funzioni di aree pubbliche di insediamento, ai sensi dell’art. 72, comma primo della Legge sulla viabilità (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 e 78/23 – ZUNPEOVE) ad eccezione del primo comma, quarto alinea del suddetto articolo;
8. manutenzione ordinaria della vegetazione;
9. mantenimento di idonea visibilità;
10. pulizia di strade e sentieri pubblici;
11. manutenzione ordinaria delle strutture stradali;
12. interventi;
13. servizio invernale;
14. marcature sulle carreggiate ed altre superfici viarie;
15. manutenzione segnaletica stradale ed attrezzature;
16. altre opere e servizi che ai sensi della normativa vigente rientrano nella voce manutenzione stradale.
L'ambito e le modalità di esecuzione dei lavori verranno ulteriormente specificati nella gara d’appalto e nel contratto di concessione.
Articolo 6 
Il servizio invernale consiste in un insieme di attività e opere necessarie alla manutenzione della viabilità, garantendo idonea sicurezza su strade durante l’inverno.
Il servizio invernale comprende i seguenti interventi di manutenzione:
1. spargimento di materiali antigelivi preventivo su strade pubbliche;
2. servizio spazzaneve, rimozione e sgombero neve dalle strade pubbliche;
3. sgombero della neve e spargimento preventivo materiali antigelivi su marciapiedi e piste ciclabili;
4. rimozione alberi danneggiati e rami spezzati che minacciano la sicurezza di cose e persone;
5. sgombero neve da fermate degli autobus ed incroci;
6. pulizia attrezzature di drenaggio della strada pubblica durante il disgelo;
7. rimozione ghiaccio e neve dalla segnaletica stradale;
8. avvisi al pubblico sulla situazione del traffico stradale;
9. altre attività volte a garantire la viabilità regolare sulle strade pubbliche in inverno.
Entro il 15 ottobre di ogni anno, l'appaltatore delle attività di manutenzione ordinaria deve redigere un programma di svolgimento del servizio invernale in conformità alla legge e alla normativa di volta in volta in vigore.
Il servizio invernale si svolge usualmente dal 15 novembre al 15 marzo. Il numero di interventi e le modalità di esecuzione dei lavori sono disciplinati in dettaglio nel contratto di concessione.
Le marcature su carreggiate e altre superfici viabili comprendono anche il ripristino delle preesistenti che vengono apposte in conformità con il Regolamento sulla segnaletica e sulle attrezzature stradali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19, 150/21, 132/22 e 26/24), la norma europea SIST EN 1436, ovvero le norme di volta in volta in vigore in tale ambito.
La segnaletica orizzontale deve assolvere alla funzione di gestione in sicurezza della viabilità per tutto il ciclo di vita; i requisiti e le modalità di adempimento e la durata della garanzia per quanto prima vengono definiti nel contratto di concessione.
III. AREA DI ATTUAZIONE E UTENTI DEL SERVIZIO PUBBLICO, RELAZIONE CON UTENTI E CONCEDENTE 
Articolo 7 
L'ambito di attuazione del servizio pubblico è il territorio del Comune di Ancarano.
Articolo 8 
Gli utenti del servizio pubblico sono persone fisiche e giuridiche che utilizzano le strade pubbliche, oggetto del servizio pubblico a rilevanza economica ai sensi del presente decreto.
Articolo 9 
Il servizio pubblico in oggetto è garantito a tutti alle stesse condizioni in quanto si tratta di beni pubblici. L'utilizzo del servizio pubblico da parte degli utenti è gratuito.
Articolo 10 
Gli obblighi del concessionario sono nello specifico:
– esercitare la concessione con diligenza e professionalità, in conformità a leggi, regolamenti e contratto di concessione, nonché garantire agli utenti il servizio pubblico costante e uguale indistintamente, di idonea qualità, conforme alle norme e nell’interesse pubblico;
– rispettare durante la prestazione del servizio pubblico norme e standard in ambito tecnico, sanitario ed altro;
– utilizzare e/o mantenere, quale buon padre di famiglia, strutture, impianti ed altra attrezzatura utilizzata nella prestazione del servizio pubblico;
– mantenere le strutture e le attrezzature, oggetto della concessione per preservarne il valore, considerata anche la durata del negozio giuridico;
– consentire un agevole controllo del servizio pubblico e della concessione stessa;
– riferire costantemente al pubblico gli sviluppi relativi alla gestione della concessione;
– rispondere tempestivamente a suggerimenti e/o a reclami degli utenti;
– riscuotere diritti ed altri tributi, laddove vengano introdotti con la normativa;
– su richiesta del concedente redigere progetti per ottenere finanziamenti da altre fonti;
– gestire registri e catasti relativi sia al servizio pubblico sia all’esecuzione del contratto di concessione, in conformità con i registri comunali;
– tenere con idonea professionalità i libri contabili con i dovuti aggiornamenti;
– preparare opportuni piani aziendali, programmi annuali e piani a lungo termine relativi al servizio pubblico, relazioni annuali e altri calcoli di costi e ricavi per le attività svolte;
– riferire al concedente circa l'implementazione del contratto di concessione;
– riportare allo stato originario gli immobili, oggetto di manutenzione ed altri interventi;
– informare le altre autorità di competenza (ispettorati, ecc.) sulle infrazioni rilevate.
Il concessionario è tenuto a informare il concedente di qualsiasi cambiamento di status, comprese le variazioni nel capitale di maggioranza. Nel caso il concessionario non dovesse provvedervi entro un termine di tempo ragionevole e nel caso le predette modifiche dovessero incidere sugli interessi del concedente o se le predette dovessero significare modifica sostanziale dei rapporti regolamentati con il negozio giuridico, il concedente ha facoltà, ai sensi del presente decreto, di risolvere il contratto di concessione.
Articolo 11 
Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria in conformità al piano di manutenzione approvato. Il concessionario è tenuto ad eseguire costantemente i controlli delle strade ed è tenuto a dare suggerimenti con un piano di manutenzione (settimanale o mensile), da attuarsi nell'ambito dei lavori di manutenzione approvati dal concedente. Con la manutenzione ordinaria il concessionario è tenuto a gestire idonea evidenza degli interventi svolti, indicando nella documentazione quando e quali lavori ha eseguito, l'entità e la durata dei predetti, precisando quali materiali, manodopera e macchinari ha utilizzato ed altre informazioni rilevanti sui lavori eseguiti. Di norma i lavori di manutenzione ordinaria devono essere eseguiti in orari di traffico ridotto e, per quanto possibile, senza modificare o limitare la viabilità. La manutenzione ordinaria deve comprendere anche il rinnovo della segnaletica a terra (marcature) conformemente ai singoli piani di manutenzione.
Per quanto riguarda le restanti opere di manutenzione ordinaria e questioni non specificamente disciplinate nel presente decreto, in particolare per quanto riguarda: standard di fornitura, classificazione di strutture e attrezzature, standard di manutenzione ed organizzazione, nonché altri standard e norme di implementazione del servizio pubblico, l’appaltatore deve rispettare le norme in vigore.
Articolo 12 
Per quanto attiene il servizio invernale, il concessionario deve provvedere a quanto segue:
1. provvedere a manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature necessari per lo svolgimento del servizio invernale;
2. provvedere a riserve con quantità idonee di materiale da spargere come anche di sale;
3. svolgere il servizio invernale in conformità al programma stabilito ed approvato, adattandolo alle previsioni meteorologiche ed eventuali modifiche;
4. provvedere allo spargimento delle strade secondo le priorità e immediatamente dopo aver rilevato la presenza di ghiaccio sulla carreggiata. Su strade o relativi tratti, per i quali nel piano operativo sono previsti spargimenti di materiali antigelivi e sale preventivi, essi devono essere garantiti con l'avvento di circostanze che potrebbero far presagire la formazione di ghiaccio;
5. provvedere allo sgombero della neve quando sulla carreggiata si sono formati strati dell’altezza di 10 cm;
6. redigere una relazione e un'analisi del servizio invernale entro la fine di maggio dell'anno in corso, per il periodo invernale precedente.
Articolo 13 
Il concessionario è responsabile della gestione del servizio pubblico a rilevanza economica. Ai sensi di legge, il concessionario è responsabile per i danni causati dai suoi dipendenti o (sub)appaltatori a concedente, utenti o terzi, durante o in relazione all'esecuzione o alla mancata esecuzione del servizio pubblico a rilevanza economica.
Prima della stipula del contratto, il concessionario è tenuto a stipulare ideona assicurazione per responsabilità civile (compresa l'estensione ad altre fonti di rischio), per eventuali danni con un importo minimo pari alla somma assicurata stabilita nel negozio giuridico in questione – assicurazione dell’attività (per i danni causati al comune in caso di svolgimento irregolare o inidoneo del servizio pubblico a rilevanza economica e dai dipendenti del concessionario ad utenti ed altri soggetti durante lo svolgimento del servizio pubblico a rilevanza economica (prestazione o mancata prestazione del servizio o omissione di prestazione)).
Articolo 14 
Il concessionario ha facoltà di svolgere anche altre attività per le quali è registrato, ma dette attività non devono influire sullo svolgimento del servizio pubblico.
Il concessionario deve provvedere alla contabilità separata per ogni servizio pubblico svolto, in conformità alle disposizioni di legge in vigore per le società.
Il concessionario che svolge servizi pubblici a rilevanza economica deve provvedere alla revisione di prospetti contabili in conformità alla legge.
Articolo 15 
Il concedente deve provvedere a quanto segue:
– garantire la fornitura di tutti i servizi richiesti da legge e norme che regolamentano l’espletamento del servizio pubblico e del presente decreto, in conformità alle condizioni stabilite nel predetto;
– provvedere al pagamento nei termini e con importi tali da poter garantire la regolare prestazione di servizi, di idonea quantità e qualità, compresa la manutenzione di strutture, impianti ed attrezzature, oggetto della concessione, affinché durante la vigenza del negozio giudico in oggetto, ne venga preservato il valore;
– provvedere a sanzionare gli utenti nel caso dovessero impedire lo svolgimento del servizio pubblico;
– provvedere a sanzionare eventuali altri prestatori di servizio non autorizzati, nel caso, durante la vigenza della concessione, fornissero servizi pubblici nell'area e nell'ambito della predetta concessione, oggetto del presente decreto;
– informare per iscritto il concessionario di eventuali ricorsi o reclami di utenti.
Articolo 16 
Gli utenti hanno facoltà di esigere dal concessionario quanto segue:
– fornitura continua, regolare e ininterrotta dei servizi del concessionario,
– diritto alla parità di trattamento in termini di qualità e accessibilità ai servizi,
– richiedere la prestazione di tutti i servizi pubblici obbligatori e facoltativi nell’ambito del servizio in questione,
– accedere agli atti – catasto o banche dati gestiti dal concessionario e ad esso relativi,
– usufruire del servizio pubblico alle condizioni previste da legge, dal presente decreto ed altre norme.
L'utente dei servizi pubblici ha facoltà di presentare al concessionario e al concedente reclami, nel caso ritenesse che i servizi di cui prima siano stati forniti in violazione del presente decreto.
Articolo 17 
Nello specifico, nei confronti del concessionario gli utenti hanno i seguenti obblighi:
– rispettare le istruzioni del concessionario e consentire l'erogazione dei servizi pubblici senza intralci,
– riferire tutti i fatti rilevanti per la gestione del servizio pubblico o comunicare al concessionario qualsiasi cambiamento,
– fornire al concessionario le informazioni necessarie per la gestione del catasto – banche dati obbligatorie.
Nel caso l’utente del servizio pubblico non consentisse o impedisse al concessionario di svolgere il servizio sopra specificato, il concessionario è tenuto a informare il servizio ispettivo di competenza o altra autorità di vigilanza.
L'ispettore di cui al paragrafo precedente ha facoltà, su richiesta del concessionario, di intimare all'utente di provvedere a quanto necessario per lo svolgimento del servizio pubblico.
IV. CONDIZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
Articolo 18 
Il concessionario è l'offerente selezionato con la procedura ad evidenza pubblica e con il quale viene stipulato il contratto di concessione, e può essere persona fisica o giuridica. L'offerta alla procedura ad evidenza pubblica può essere presentata anche congiuntamente da più soggetti, che però devono allegare alla documentazione anche l'atto giuridico nel quale vengono specificati i rapporti tra i diversi soggetti.
Ogni soggetto (d’ora innanzi nel testo: offerente) può presentare una sola richiesta (offerta).
Articolo 19 
Per poter acquisire il contratto di concessione (offerta presentata per la gara d'appalto), l'offerente (ed i subappaltatori, nel caso nelle norme che disciplinano la materia degli appalti pubblici o il presente decreto dovesse essere prevista una particolare condizione) deve dimostrare di soddisfare le seguenti condizioni:
1. che nei suoi confronti non sono stati sollevati termini perentori di esclusione previsti dalla legge sugli appalti pubblici;
2. che è registrato per svolgere e svolgerà le attività oggetto del servizio pubblico;
3. che dispone di tutte le autorizzazioni necessarie per fornire il servizio pubblico, se un tanto viene richiesto dalla legge;
4. che nei suoi confronti non è stata avviata la procedura di insolvenza o di concordato preventivo ai sensi della legge che regolamenta la procedura di insolvenza e concordato preventivo o di liquidazione, che i fondi o l'attività non vengono gestiti dal liquidatore o dal tribunale, che l'attività non è stata temporaneamente bloccata, o che ai sensi delle norme di un altro stato, non è stata avviata altra procedura simile a quelle sopra indicate o tali da causare conseguente legali simili;
5. che non abbia commesso gravi violazioni di regole professionali tali da mettere in discussione la sua integrità;
6. che nei precedenti contratti di appalto pubblico o di concessione stipulati con l'amministrazione aggiudicatrice non siano state rilevate carenze significative o persistenti nella prestazione dei servizi, oggetto del presente decreto, che abbiano indotto il committente a risolvere anticipatamente il negozio giuridico, o a richiedere un risarcimento danni o altre sanzioni simili;
7. che non abbia commesso gravi inesattezze nella fornitura di informazioni richieste per la verifica dell'esistenza di motivi di esclusione o condizioni di partecipazione, né di aver omesso la divulgazione delle predette informazioni o la fornitura di documenti giustificativi richiesti dalla normativa in materia di appalti pubblici;
8. che abbia onorato tutte le obbligazioni nei confronti dei subappaltatori nei precedenti appalti aggiudicatisi;
9. che negli ultimi sei mesi dalla data di emissione delle pezze giustificative (la cui data non deve essere più risalente di 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte) non ha avuto alcun conto aziendale bloccato;
10. che confermi l'accettazione di tutti gli obblighi previsti nel presente atto, nei documenti di gara e nel modulo del contratto di concessione;
11. che negli ultimi tre anni abbia avuto un fatturato totale medio annuo di almeno 500.000 Euro, IVA esclusa, come specificato nel bando di gara. Nel caso di un'offerta congiunta, la somma dei fatturati annuali di tutti i partner deve essere moltiplicata per un fattore di 0,85; in tal caso si prende in considerazione il risultato del fatturato annuale medio complessivo;
12. che assuma regolarmente almeno una persona con almeno cinque anni di esperienza nell'attività, oggetto della concessione, in possesso almeno di un titolo di studio professionale superiore o universitario (livello 6/2);
13. che abbia adeguate referenze relative all'oggetto del servizio pubblico; l'offerente deve aver eseguito lo stesso tipo di lavoro per due committenti per un periodo continuativo di almeno 12 mesi in un qualsiasi periodo durante i cinque anni solari precedenti, a partire dalla data di pubblicazione del gara d’appalto, per un valore totale di riferimento di almeno 400.000 Euro, IVA esclusa. Per lo stesso tipo di lavoro si intende la manutenzione ordinaria di strade comunali o nazionali, compresa la fornitura di servizi invernali, in conformità alle disposizioni del presente atto;
14. che attesti di avere un numero di dipendenti sufficiente, con qualifiche, formazione ed esperienza adeguate per l’oggetto del contratto di concessione. Il concedente provvederà a specificare più dettagliatamente le qualifiche, la formazione e l'esperienza richieste nella gara d’appalto;
15. che confermi di disporre di attrezzature e strutture sufficienti o dei mezzi necessari per poter svolgere il lavoro, nei seguenti termini:
a.disporre di macchinari e attrezzature adeguati per effettuare il servizio invernale;
b. disporre di un locale commerciale o di altri locali idonei per il deposito di veicoli ed attrezzature per la fornitura del servizio pubblico a rilevanza economica sul territorio del Comune di Ancarano ovvero entro un perimetro di massimo 20 km dal predetto territorio.
La tipologia e il numero di attrezzature, macchinari ed impianti verranno stabiliti dal concedente nella gara d’appalto;
16. che attesti di essere in grado di fornire il servizio in modo continuativo e di idonea qualità, nel rispetto dei termini del presente decreto, di regolamenti, norme e standard;
17. che confermi di poter garantire in ogni momento la fornitura del servizio pubblico in condizioni di emergenza;
18. che s’impegni a stipulare idonea assicurazione per la responsabilità civile per eventuali danni che potrebbe causare a stato, concedente o a terzi durante l'esecuzione dell’oggetto della concessione, secondo le modalità richieste nella gara d’appalto;
19. che fornisca idonea garanzia finanziaria richiesta quale prova della serietà dell'offerta. Il tipo, l'importo e la durata della garanzia finanziaria saranno specificati dal concedente nella gara d’appalto.
Nel caso di offerta congiunta, le condizioni dai punti 1 a 10 devono essere soddisfatte da ciascuno partner singolarmente, la condizione di cui al punto 11 deve essere accertata come indicato, le restanti condizioni devono essere dimostrate dai partner congiuntamente.
In caso di subappalto del servizio, non deve essere dato in subappalto lo svolgimento della parte maggiore dell’importo della concessione; in ogni caso il subappaltatore deve essere in possesso delle referenze per la tipologia di lavoro che prende in appalto (in tale ambito nel soddisfacimento delle condizioni richieste, l'offerente può fare riferimento alla capacità dei subappaltatori).
V. DELEGHE DI FUNZIONI PUBBLICHE AL CONCESSIONARIO 
Articolo 20 
In particolare, il concedente delegherà al concessionario lo svolgimento delle seguenti funzioni pubbliche:
– svolgere il servizio pubblico in conformità ai regolamenti della Repubblica di Slovenia e del Comune di Ancarano ed al contratto di concessione;
– gestire (utilizzare) e mantenere le strutture e le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio pubblico;
– gestire tutti i registri necessari alla prestazione del servizio pubblico a rilevanza economica in oggetto, in conformità alle norme vigenti.
Articolo 21 
Al concessionario possono essere altresì assegnate anche altre funzioni pubbliche, meglio definite nel contratto di concessione.
VI. CONDIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO 
Articolo 22 
Il concessionario deve svolgere il servizio pubblico in conformità ai regolamenti della Repubblica di Slovenia e del Comune di Ancarano e al contratto di concessione. Il contratto di concessione non deve contravvenire all'atto di concessione e ai regolamenti applicabili.
Articolo 23 
Il servizio pubblico verrà garantito dal concessionario utilizzando attrezzature, strutture e impianti di sua proprietà, in leasing, possesso o altrimenti a sua disposizione. Il concessionario svolgerà il servizio pubblico in nome e per proprio conto.
Articolo 24 
Il concessionario ha facoltà, con il consenso del concedente, di subappaltare alcune attività del servizio pubblico, nel rispetto delle limitazioni previste dal presente decreto.
Anche in caso di fornitura parziale di servizi per mezzo di un subappaltatore, il concessionario agisce nei confronti del concedente, degli utenti e di terzi in nome e per conto proprio.
VII. TIPOLOGIA E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MONOPOLIO 
Articolo 25 
Il concessionario svolge il servizio pubblico ai sensi della concessione rilasciata e del contratto di concessione stipulato, che definisce diritti ed obblighi del concessionario e del concedente.
Ai sensi del contratto di concessione, il concessionario su tutto il territorio del Comune di Ancarano avrà quanto segue:
– diritto esclusivo o speciale di fornire il servizio pubblico nei termini previsti dal presente decreto e dagli atti dell'amministrazione aggiudicatrice di cui sopra,
– diritto esclusivo o speciale di fornire, installare e mantenere l'infrastruttura comunale (strutture e attrezzature) utilizzata per fornire il servizio pubblico,
– dovere di garantire la continuità e la qualità del servizio pubblico agli utenti, nel rispetto delle norme e nell’interesse pubblico.
Articolo 26 
Il concessionario è l'unico ed esclusivo esecutore del servizio pubblico in concessione sull'intero territorio del Comune di Ancarano, su delega del concedente, nella misura indicata nel presente decreto e negli atti dell'amministrazione aggiudicatrice.
In casi eccezionali, il concessionario ha facoltà, previo consenso del concedente e secondo la procedura prescritta, di stipulare un contratto di assistenza temporanea con un altro esecutore qualificato, in base al quale quest’ultimo fornirà i servizi pubblici specifici per l'area, oggetto della concessione.
Articolo 27 
Nello svolgimento dell'attività in oggetto, il concessionario deve provvedere al rilascio di autorizzazioni e degli altri atti previsti da legge o norme.
VIII. INIZIO E DURATA DELLA CONCESSIONE 
Articolo 28 
Il rapporto di cui alla concessione per lo svolgimento dell'attività all'articolo 1 del presente decreto si instaura ed il concessionario acquisisce i diritti e gli obblighi da esso derivanti, con la stipula e l'entrata in vigore del contratto di concessione.
Articolo 29 
La durata della concessione è di 10 anni.
Nella gara d’appalto può essere indicato un periodo più breve, ma in ogni caso non inferiore a 5 anni, con la possibilità di proroga.
IX. MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE 
Articolo 30 
Il concedente sceglierà il concessionario per mezzo di una gara d’appalto unica pubblicata sul portale degli appalti pubblici della Repubblica di Slovenia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.
La gara d’appalto potrà essere pubblicata anche su altri mezzi di comunicazione e sul sito web del committente, ma non prima di averla trasmessa ai soggetti di cui al precedente capoverso.
Il concessionario deve rispettare le condizioni stabilite da legge, regolamenti del Comune di Ancarano, gara d’appalto e documentazione relativa all'aggiudicazione di quest’ultima.
Nella procedura di selezione, il concedente deve garantire la trasparenza e la parità di trattamento di tutti gli offerenti.
Articolo 31 
La deliberazione sull’apertura delle buste pervenute per la gara d’appalto viene approvata dal sindaco e la procedura di selezione viene gestita e decisa dall'amministrazione comunale. I termini e le condizioni della gara d’appalto non possono stabilire le condizioni per lo svolgimento dell'attività (condizioni per il concessionario) che non siano previste nel presente atto, ma possono specificare più dettagliatamente le modalità di adempimento di ciascuna condizione.
Articolo 32 
La gara d’appalto verrà pubblicata in conformità alle disposizioni del presente decreto, in conformità alla legge sui servizi pubblici a rilevanza economica ed in applicazione della legge sugli appalti ad evidenza pubblica.
Nella gara d’appalto è prevista l’indicazione di quanto segue:
1. nome e sede legale del concedente;
2. dati circa la pubblicazione dell'atto di concessione;
3. oggetto, natura e ambito della concessione;
4. territorio, in cui si svolge l'oggetto della concessione;
5. inizio e durata previsti della concessione;
6. procedura di selezione del concessionario;
7. criteri di selezione del concessionario;
8. condizioni che il concessionario deve soddisfare per l'esecuzione dell'oggetto della concessione;
9. metodo di soddisfacimento delle condizioni e qualifiche per la gestione della concessione;
10. altri elementi obbligatori dell'offerta, lingua di redazione delle offerte ed altra documentazione richiesta (condizioni per la presentazione dell'offerta congiunta, ecc.);
11. tipologia di garanzia a prova della serietà dell'offerta;
12. luogo, data ed ora dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte;
13. luogo, data e ora dell'apertura pubblica delle offerte;
14. altre informazioni pertinenti alla gara d'appalto.
La gara d'appalto può includere altre informazioni, e queste ultime devono essere perentoriamente incluse se richiesto da legge o regolamento emanato in base ad essa.
Articolo 33 
Nella gara d'appalto il concedente deve stabilire criteri di selezione chiari e trasparenti. Il criterio per la selezione dell'offerta più vantaggiosa è il prezzo complessivo più basso, definito dal concedente nella gara d’appalto ed individuato in base al volume medio storico di singoli lavori e servizi forniti per lo stesso tipo di appaltati, in applicazione di eventuali modifiche. Il concedente provvederà a redigere la documentazione relativa all'aggiudicazione della commessa, i cui elementi saranno identici al contenuto della gara d'appalto.
Articolo 34 
Il concedente è tenuto a fornire agli offerenti ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e ogni altro documento integrativo relativo alla presentazione della gara entro e non oltre sei giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, a patto che l'offerente presenti la richiesta di chiarimenti in tempo utile.
Entro lo stesso termine, il concedente ha facoltà di integrare la documentazione relativa alla presentazione delle offerte, ed ove necessario, prorogarne di conseguenza il termine per la presentazione.
Articolo 35 
L'offerta deve contenere tutti i dati richiesti nella gara d’appalto e nella documentazione necessaria alla presentazione dell’offerta.
L'offerta deve essere presentata elettronicamente tramite i mezzi di comunicazione telematici indicati dal concedente di cui alla gara d’appalto. Per presentazione entro i termini si intende l’offerta presentata tramite mezzi di comunicazione telematici entro il termine prescritto nella gara d’appalto.
Articolo 36 
Il termine per la presentazione delle offerte per la gestione del servizio pubblico deve essere tale da consentire agli offerenti di predisporre e presentare la documentazione ed in ogni caso non deve essere inferiore a 40 giorni.
Articolo 37 
La gara d'appalto verrà aggiudicata anche con la presentazione di una sola offerta ammissibile.
Nel caso la gara d’appalto vada deserta, il concedente potrà ripubblicarla o avviare una procedura negoziata, secondo le modalità previste dalla legge in materia di appalti pubblici. La gara d'appalto verrà ripubblicata in caso di mancata stipula del contratto di concessione con l'offerente selezionato nei termini previsti.
Articolo 38 
L'apertura delle buste, la valutazione tecnica e il parere sull'offerente più vantaggioso verranno effettuati da una commissione di esperti nominata dal sindaco. La commissione sarà composta da un presidente e da almeno due membri. I membri della commissione devono essere in possesso di un titolo di studio universitario o di esperienze professionali idonee e tali da consentire l'esecuzione professionale delle valutazioni. Il presidente e i membri della commissione non devono avere rapporti d'affari o d'interesse con l'offerente, il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di vigilanza o con il procuratore, né relazioni di parentela in linea retta o collaterale fino al quarto grado incluso, matrimonio o di affinità fino al secondo grado incluso, anche in caso di divorzio, o rapporto di convivenza o di unione civile sia con l'offerente, suo rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di vigilanza o con il procuratore.
Il presidente e i membri della commissione non possono essere persone che negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando erano alle dipendenze dell'offerente, o in altro tipo di rapporto di cooperazione con il predetto. Ogni membro della commissione dovrà attestare per iscritto di essere in possesso dei requisiti per la predetta nomina. Nel caso uno dei requisiti di revoca venga scoperto in un momento successivo, è necessario proporre immediatamente l’esclusione del membro della commissione. In caso di esclusione di un membro della commissione tecnica si provvede alla sostituzione del predetto con un sostituto.
Articolo 39 
Dopo l'apertura ad evidenza pubblica delle buste elettroniche contenenti le offerte, la commissione tecnica provvede all’esame delle predette, accertando il soddisfacimento delle condizioni di bando. Dopo l'esame e la valutazione delle offerte in conformità alla legge sugli appalti pubblici, la commissione redigerà apposito verbale. La commissione provvederà a trasmettere il verbale (parere motivato) al sindaco, il quale provvederà all'emissione della decisione di selezione.
Dopo che la decisione di selezione diverrà esecutiva, l'autorità competente del concedente provvederà all'emissione della decisione di aggiudicazione della concessione in conformità alle disposizioni della legge che disciplinano i partenariati pubblico-privati.
Articolo 40 
La decisione di selezione del concessionario decadrà nel caso entro 30 giorni dall’esecutività il contratto di concessione non dovesse essere sottoscritto per motivi imputabili al predetto.
Articolo 41 
Il concessionario acquisisce diritti e obblighi derivanti dalla concessione con la sottoscrizione del contratto.
Entro 15 giorni dall’esecutività della decisione di selezione, il concedente invierà al concessionario selezionato il contratto di concessione perché lo sottoscriva entro 15 giorni dalla ricezione e, ove così stabilito nel negozio giuridico, dovrà fornire idonea garanzia finanziaria entro i termini stabiliti. Il contratto di concessione entrerà in vigore alla data della firma di entrambe le parti e della presentazione della garanzia finanziaria, se richiesto nel negozio giuridico.
Il sindaco provvederà a stipulare il contratto di concessione con il concessionario scelto a nome del concedente.
Articolo 42 
Il concessionario eserciterà la concessione in nome e per conto proprio.
Il concessionario si assume tutti i rischi derivanti dalle necessità del servizio pubblico, come pure tutti i rischi di mercato relativi alla concessione.
Il concessionario non ha diritto ad alcuna garanzia o pagamento da parte del concedente nel caso in cui i ricavi della concessione non raggiungano quelli previsti.
Il concessionario non avrà diritto al rimborso di eventuali investimenti nelle strutture da parte del concedente, salvo in caso di risoluzione anticipata della concessione ai sensi del presente decreto ed del contratto di concessione.
Articolo 43 
Il contratto di concessione è da ritenersi invalido nel caso sia in sostanziale contrapposizione con l'atto di concessione in vigore al momento della stipula. In caso di incongruenze minori o irrilevanti, trova applicazione l’atto di concessione.
Articolo 44 
Il contratto di concessione regolamenta tutte le questioni relative al rapporto di concessione tra il concessionario e il concedente, nello specifico:
– forma e scopo della concessione;
– obblighi reciproci relativi all'uso e alla manutenzione delle strutture e degli impianti della concessione;
– modifiche della società del concessionario, per le quali è necessario reperire l’autorizzazione del concedente;
– possibilità di entrata in un rapporto di concessione al posto dell'attuale concessionario;
– penali contrattuali e motivi di risoluzione, annullamento e rescissione del contratto, nonché diritti ed obblighi delle parti nei casi di cui sopra;
– diritti ed obblighi del concedente e del concessionario in relazione alla fornitura del servizio pubblico;
– condizioni per la concessione in subappalto;
– obbligo del concessionario di riferire al concedente tutti i fatti e le questioni che potrebbero influire sullo svolgimento del servizio pubblico nei modi e alle condizioni stabilite nell'atto di concessione;
– metodo di supervisione finanziaria e tecnica da parte del concedente;
– penali contrattuali in caso di mancata o esecuzione non conforme del servizio pubblico;
– rapporti tra le parti in relazione ad eventuali danni derivanti dalla fornitura o dalla mancata prestazione del servizio pubblico;
– relazioni in caso di condizioni mutate o non prevedibili;
– eventuali modifiche del contratto di concessione;
– risoluzione del contratto di concessione, conseguenze e eventuale proroga;
– conseguenze derivanti dal cambiamento di circostanze, cause di forza maggiore e atti di pubblica autorità del concedente.
X. FONTI DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO 
Articolo 45 
Il concessionario riceverà i pagamenti per la fornitura del servizio pubblico addebitandoli al concedente; i servizi verranno finanziati dal bilancio del Comune di Ancarano e da altre fonti.
Articolo 46 
I prezzi dei servizi e la negoziazione dei predetti sono parte integrante del contratto di concessione.
XI. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Articolo 47 
Il pagamento per la fornitura del servizio pubblico a rilevanza economica è a cadenza mensile e si calcola in base ai prezzi dei servizi fissati per il mese precedente, sulla scorta dei lavori eseguiti. Le modalità di pagamento sono disciplinate dal contratto di concessione.
XII. CONTROLLI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO 
Articolo 48 
L'autorità competente provvederà al controllo dell'attuazione della concessione nell'ambito delle sue attività e dei suoi poteri di legge. Il controllo può riguardare tutte le circostanze relative alla gestione del servizio pubblico, in particolare la conformità alla legge e la professionalità delle prestazioni.
I controlli di cui al capoverso 1 verranno effettuati dagli ispettori comunali di competenza.
Nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, i servizi di cui al capoverso 2 del presente articolo possono emettere decisioni e assumere altre misure volte a garantire il rispetto delle disposizioni del presente atto o contratto di concessione, qualora si accerti che il concessionario sia inadempiente.
Articolo 49 
Il concedente ha facoltà di delegare specifiche mansioni tecniche e di altra natura, che riguardano le attività di controllo ad un idoneo servizio tecnico, ente o altra istituzione di competenza.
Il concessionario deve consentire alle persone autorizzate dal sindaco ad effettuare sopralluoghi, ispezioni di impianti, verificare la documentazione e fornire loro informazioni e chiarimenti richiesti.
Articolo 50 
L'attuazione delle disposizioni del presente decreto viene monitorata anche dal servizio ispettivo comunale, responsabile della gestione dei procedimenti in caso di violazioni, e da altri organi statali che per legge esercitano tale competenza.
Articolo 51 
Il controllo finanziario sulle attività del concessionario viene esercitato dall'autorità comunale di competenza. I rapporti tra le parti nell'esercizio del controllo tecnico e finanziario verranno regolamentati dai concessionario e dal concedente nel contratto di concessione.
Il concessionario deve consentire al concedente di effettuare il controllo prescritto, accedere ai suoi locali, ispezionare le strutture e gli impianti, oggetto della concessione ed accedere alla documentazione (conti annuali, ecc.), al catasto dei servizi pubblici o alle relative banche dati, nonché fornire le informazioni e i chiarimenti richiesti.
La visita ispettiva può essere preannunciata o meno e deve essere effettuata in modo da non interferire con le regolari attività del concessionario e di terzi soggetti, di norma solo durante l'orario di lavoro del predetto. L’ispettore deve esibire l'autorizzazione del concedente.
A conclusione della verifica ispettiva verrà redatto un verbale, firmato dai rappresentanti del concessionario e dal concedente o dal legale rappresentante del predetto.
Articolo 52 
Se l'autorità competente del concedente dovesse accertare l’inadempienza del concessionario degli obblighi previsti dalla concessione, può, mediante decisione amministrativa, intimare al concessionario di adempiere a tali obblighi o di adottare altre misure di cui all'atto o al contratto di concessione.
XIII. CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE
Articolo 53 
La concessione termina nei seguenti casi:
– con la conclusione del contratto di concessione;
– con la cessazione della concessione;
– con l'acquisizione della concessione;
– con la revoca della concessione;
– con l’assunzione del servizio pubblico o trasferimento del predetto ad impresa pubblica.
Articolo 54 
Il contratto di concessione cessa nei seguenti casi:
– con la scadenza del periodo per il quale è stato stipulato;
– per cessazione (unilaterale) da parte del concedente;
– con la rescissione del contratto di concessione;
– di comune accordo.
Articolo 55 
Il contratto di concessione può essere rescisso (unilateralmente) dal concedente nei seguenti casi:
– se avverso il concessionario venisse avviata procedura di insolvenza o altro tipo di procedimento di concordato preventivo o liquidazione;
– se avverso il concessionario è stata pronunciata decisione giudiziaria o amministrativa per la violazione di norme, contratto di concessione o atti amministrativi rilasciati ai fini dell’esecuzione della concessione, in base alla quale non si può ragionevolmente prevedere che la concessione possa proseguire correttamente;
– se avverso il concessionario venisse accertato, dopo la stipula del contratto di concessione, che ha fornito informazioni fuorvianti e non veritiere tali da aver influenzato l'aggiudicazione della concessione;
– per violazioni del contratto di concessione da parte del concessionario tali da causare significativi danni agli utenti dei suoi servizi o a terzi;
– in caso di ragionevoli dubbi sulle capacità di adempimento di parti sostanziali degli obblighi da parte del concessionario;
– in caso di mancato consenso da parte concessionario di eseguire controlli in conformità alle disposizioni del presente decreto.
Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni di cui al capoverso 1 del presente articolo, il concedente ha facoltà di trasmettere con lettera raccomandata la risoluzione unilaterale del contratto di concessione e, in attesa della selezione definitiva di un nuovo concessionario, disporre al concessionario la prosecuzione dello svolgimento del servizio pubblico, o di provvedere allo svolgimento di che prima in altra inidonea modalità.
Il concessionario ha facoltà di risolvere il contratto di concessione nel caso il concedente non dovesse adempiere ai propri obblighi ai sensi del contratto di concessione in modo tale da impedire al concessionario l'esecuzione del contratto in parola.
La risoluzione unilaterale del contratto di concessione non è consentita se dette circostanze dovessero sopravvenire per forza di causa maggiore o ad altre circostanze imprevedibili e non risolvibili.
Al termine del contratto di concessione, il concedente è tenuto a rimborsare al concessionario entro un anno l’eventuale rivalutazione degli investimenti non ammortizzati che non possono essere restituiti in natura o senza avere impatti diretti sul concessionario.
Articolo 56 
Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal contratto di concessione nei seguenti casi:
– se un tanto è espressamente previsto nel contratto di concessione;
– se l'altra parte dovesse violare il contratto di concessione, nei termini e con le modalità ivi indicate.
Non si ritiene essere violazione del contratto di concessione l’atto o l'azione del concedente svolto nell'interesse pubblico, e come tale definito da legge o norma di legge, che riguardi direttamente e specificamente il concessionario e l’ingerenza nei diritti del predetto sia proporzionata.
Articolo 57 
Le parti possono anche risolvere il contratto di concessione di comune accordo durante la pendenza del negozio giuridico.
Le parti hanno facoltà di concordare la risoluzione del contratto di concessione nel caso accertassero che a causa della modifica sostanziale delle circostanze di natura economica, sistemica ovvero di altre circostanze equivalenti, sia irragionevole o impossibile continuare a svolgere le attività oggetto del contratto di concessione.
Articolo 58 
La concessione termina in caso di cessazione del concessionario.
Il rapporto di concessione non viene risolto, nel caso vangano soddisfatte le condizioni previste dalla legge e dal contratto di concessione per il trasferimento obbligatorio della concessione a terzi (diritto di ingresso di terzi) o in caso di trasferimento della concessione ai successori legali (fusione, incorporazione, trasferimento di attività, trasformazione, ecc. In questi casi, il concedente ha facoltà di risolvere o recedere dal contratto di concessione ai sensi dell'atto o del contratto di concessione stesso.
Articolo 59 
La concessione termina nel caso il concedente in conformità all'atto di concessione revochi la concessione.
Il concedente ha facoltà di revocare la concessione al concessionario nei seguenti casi:
– non inizi lo svolgimento del servizio pubblico in concessione entro il termine stabilito nel contratto;
– fosse nell'interesse pubblico cessare l'attività come servizio pubblico o come servizio pubblico in concessione.
Le condizioni per la revoca della concessione sono stabilite nel contratto di concessione. La concessione può essere revocata solo nel caso la violazione mettesse seriamente a rischio la gestione del servizio pubblico. Il concedente deve emettere idonea decisione ed inviarla al concessionario. La concessione termina alla data in cui la decisione di revoca diviene esecutiva.
La revoca della concessione non è ammessa nel caso le circostanze che giustificano tale cessazione siano dovute a cause di forza maggiore o ad altre circostanze imprevedibili e insormontabili.
In caso di revoca di cui al secondo punto del primo capoverso, il concedente è altresì tenuto a risarcire il concessionario ai sensi delle norme generali del diritto in materia di risarcimento dei danni.
In caso di revoca o di altra modalità di cessazione della concessione ai sensi delle disposizioni del presente decreto, il concedente ha facoltà di rilevare il servizio pubblico in concessione, affidarlo a un ente pubblico o conferirlo con altra modalità prevista da legge.
Articolo 60 
Se il concedente decidesse unilateralmente che il servizio pubblico possa essere fornito in modo più efficiente con altra modalità, ha facoltà di esercitare il diritto di acquisire immediatamente la concessione. La deliberazione di acquisizione deve essere approvata dal Consiglio comunale, che deve anche annullare l'atto di concessione e adottare un nuovo regolamento sulle modalità di fornitura del servizio pubblico. L'acquisizione della concessione deve essere effettuata con decisione amministrativa ed attuata entro un periodo ragionevole, che non può superare i quattro mesi.
Oltre all'obbligo di pagare gli investimenti accertati e non ammortizzati del concessionario, il concedente è tenuto a risarcire il concessionario per i danni effettivi ed il lucro cessante per il periodo fino alla risoluzione regolare del contratto di concessione.
Articolo 61 
In caso di cessazione della concessione, l'attuale concessionario deve continuare a fornire il servizio pubblico sino alla data di subentro di un altro operatore.
XIV. ALTRE CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO 
Articolo 62 
La forza maggiore e le altre circostanze imprevedibili sono circostanze straordinarie, insormontabili e imprevedibili che si verificano dopo la stipula del contratto di concessione e che sfuggono al controllo delle parti contraenti (del tutto estranee alle parti contraenti). Per forza maggiore s’intende in particolare terremoti, inondazioni e altre calamità naturali, scioperi, guerre o misure di autorità, a cause delle quali non è possibile effettuare la fornitura del servizio pubblico in tutto o in parte sul territorio del comune secondo le modalità previste dal contratto di concessione.
Il concessionario dovrà, nei limiti delle possibilità oggettive, svolgere il servizio pubblico, oggetto della concessione, anche in caso di circostanze imprevedibili causate da forza maggiore, in conformità con le misure di emergenza predisposte in caso di guasti imprevisti e di forza maggiore. Le parti s’impegnano a dare immediata comunicazione in caso del verificarsi di circostanze che costituiscono forza maggiore e concordare la fornitura del servizio pubblico in tali condizioni.
Nel caso di cui al capoverso precedente, il concessionario ha il diritto di chiedere al concedente il rimborso dei costi sostenuti a causa dell'esecuzione del servizio pubblico, oggetto della concessione, in circostanze imprevedibili.
In caso di forza maggiore e di altre circostanze non prevedibili, il sindaco ha facoltà di attivare, oltre al concessionario, il Comando Comunale di Protezione Civile, nonché i nuclei comunali, i servizi e le altre unità operative del comune preposti a protezione, soccorso ed assistenza. In questo caso, il Comando della Protezione Civile Comunale assume il controllo dell'attuazione delle misure.
Articolo 63 
Lo sciopero dei dipendenti del concessionario non rientra nelle casistiche di causa di forza maggiore. In caso di sciopero dei lavoratori, il concessionario dovrà garantire l'esecuzione del servizio pubblico almeno nella misura prevista dalla legge in vigore in tale caso.
Allo stesso modo, le precipitazioni nevose non sono considerate forza maggiore, poiché lo scopo della concessione è proprio ripristinare la viabilità e le condizioni di utilizzo dell'oggetto della concessione in caso di neve.
Articolo 64 
Nel caso dopo la conclusione del contratto di concessione, si verificassero circostanze tali da rendere l’adempimento degli obblighi da parte del concessionario sostanzialmente più difficoltoso in misura tale che, nonostante la natura speciale del contratto di concessione, sarebbe ingiusto trasferire i rischi contrattuali prevalentemente o esclusivamente al concessionario, il concessionario ha il diritto di chiedere una modifica del contratto di concessione.
La mutazione delle circostanze di cui al capoverso precedente non costituisce motivo di risoluzione unilaterale del contratto di concessione. Le parti provvederanno a comunicare immediatamente la mutazione delle circostanze e concorderanno l'esecuzione del contratto di concessione in tali condizioni. Nonostante la mutazione delle circostanze, il concessionario è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dal contratto di concessione.
Articolo 65 
La concessione è trasferibile solo previo espresso consenso scritto del concedente.
L'atto di trasferimento della concessione sarà emesso nella stessa forma in cui è stata rilasciata la concessione. Il nuovo concessionario dovrà stipulare un nuovo contratto di concessione con il concedente.
Con il trasferimento della concessione il nuovo cessionario entra nei rapporti contrattuali del cedente.
Articolo 66 
A tutti i rapporti tra il concessionario e il concedente e tra il concessionario e gli utenti del servizio pubblico trova esclusivamente applicazione l'ordinamento giuridico della Repubblica di Slovenia.
Con il contratto di concessione può essere stabilito che in merito alle controversie tra il concessionario e il concedente decida il collegio arbitrale, nella misura in cui ciò non sia contrario all'ordinamento giuridico della Repubblica di Slovenia.
Nel rapporto tra il concessionario e gli utenti del servizio pubblico, è vietata la risoluzione delle controversie derivanti dal negozio giuridico di che sopra da tribunali o collegi arbitrali stranieri (divieto di trattamento da parte di tribunale o arbitrato estero).
XV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 67 
La procedura per l'aggiudicazione della concessione ai sensi del presente decreto viene avviata dal concedente mediante la pubblicazione di una gara d’appalto ad evidenza pubblica entro 90 giorni dall'entrata in vigore del predetto.
Articolo 68 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 0070-0001/2024
Ancarano, 25 aprile 2024
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti