Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1352. Sklep o začetku priprave dela občinskega podrobnega prostorskega načrta za Stanovanjsko naselje »Cvetje« v Občini Tolmin (TO 42), stran 3750.

  
Na podlagi 119. in 129. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) in 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) župan Občine Tolmin sprejme
S K L E P 
o začetku priprave dela občinskega podrobnega prostorskega načrta za Stanovanjsko naselje »Cvetje« v Občini Tolmin (TO 42) 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se prične postopek priprave dela občinskega podrobnega prostorskega načrta za Stanovanjsko naselje »Cvetje« v Občini Tolmin (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
Ta OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko: 4216.
2. člen 
(izhodišča) 
(1) Priprava OPPN je določena v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 78/12, 94/22) (v nadaljnjem besedilu: OPN), v katerem je enota urejanja prostora TO 42 (v nadaljnjem besedilu: EUP TO 42) po osnovni namenski rabi opredeljena kot območje stavbnih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi pa kot stanovanjske površine za večstanovanjsko gradnjo (SSv).
(2) Določila in usmeritve strateškega in izvedbenega dela OPN Tolmin, analize stanja poselitve za območje Občine Tolmin ter investicijske pobude za območje OPPN so povzeti v Pobudi z izhodišči za pripravo OPPN – Stanovanjsko naselje »Cvetje« v Občini Tolmin, ki jih je v mesecu februarju 2024 izdelalo podjetje Locus d.o.o., št. naloge 2134, ter se s tem sklepom potrdijo.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje OPPN leži na južnem robu naselja Tolmin, na rečni terasi nad sotočjem Soče in Tolminke. Na severni strani meji na pozidana zemljišča šolskega centra, južni rob EUP TO 42 pa meji na območje cest, kjer je, skladno z državnim prostorskim načrtom, v izgradnji obvoznica Tolmin.
(2) V okviru izkazane investicijske namere oziroma interesa za gradnjo stanovanjskega naselja »Cvetje« se izdela občinski podrobni prostorski načrt za severni del enote urejanja prostora TO 42, ki obsega zemljišča s parcelno številko 1154/1, 1154/2, 1107/5, 1155/3, 1155/2, 1156 in 1157 vse k. o. 2248 – Tolmin. Posamezna območja OPPN je, skladno s četrtim odstavkom 136. člena Občinskega prostorskega načrta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 78/12, sprememba št. 1 – Uradni list RS, št. 94/22, v nadaljevanju: OPN), dovoljeno načrtovati po posameznih delih, vendar je v tem primeru ob pripravi akta potrebno izdelati tudi zasnovo celotnega območja OPPN, predvsem z vidika urejanja prometne in druge gospodarske javne infrastrukture, družbene infrastrukture in potrebnih oskrbnih dejavnosti.
(3) V OPN je predmetno območje v celoti opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč z namensko rabo SSv – stanovanjske površine – območja večstanovanjske gradnje. Površina območja OPPN znaša okvirno 1,9 ha.
(4) Priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo bo pripravljeno v skladu s projektnimi rešitvami, temelječimi na strokovnih podlagah oziroma idejnih načrtih. Izven ureditvenega območja OPPN se lahko posega z izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture in priključevanjem na komunalno in cestno infrastrukturo.
(5) Območje OPPN je določeno okvirno in se v postopku priprave OPPN lahko na podlagi strokovnih ugotovitev tudi spremeni z namenom, da se zagotovi celovita zasnova prostorske ureditve.
(6) V OPPN se v skladu s 127. členom ZUreP-3 določijo prostorski izvedbeni pogoji za umestitev objektov in prostorskih ureditev za potrebe gradnje stanovanjskega naselja »Cvetje«.
4. člen 
(strokovne podlage) 
(1) Strokovno podlago za potrebe izdelave OPPN, Idejno zasnovo Stanovanjsko naselje »Cvetje« Tolmin, januar 2024, je izdelalo podjetje Ark Arhitektura Krušec d.o.o.
(2) Za pripravo OPPN se smiselno povzema že pripravljeno strokovno podlago Urbanistični načrt Tolmin z okolico, Locus d.o.o., 2009.
(3) OPPN se izdela in sprejme upoštevaje veljavna določila Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) ter podzakonskih aktov, določila OPN Tolmin, prikaza stanja prostora ter drugih veljavnih predpisov, standardov in podatkov o obravnavanem prostoru. V okviru postopka priprave prostorskega akta pripravljavec zagotovi dodatne strokovne podlage, v kolikor se to izkaže za potrebno.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Priprava in sprejem OPPN bosta potekala po rednem postopku priprave OPPN, določenem v 119. in 129. členu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3).
6. člen 
(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz) 
(1) Okvirni roki za pripravo OPPN so:
Faza 
Rok
Priprava osnutka OPPN ter pridobitev mnenj nosilcev urejanju prostora k osnutku OPPN
Šest mesecev po uveljavitvi tega sklepa
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN
Dva meseca po pridobitvi mnenj k osnutku OPPN
Seznanitev občinskega sveta z dopolnjenim osnutkom OPPN, javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN 
Dva meseca po pripravi dopolnjenega osnutka
Priprava predloga OPPN ter pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN
Štiri mesece po končani javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN
Obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu, objava ter uveljavitev OPPN
Štiri mesece po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN
(2) Predvideni roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta so informativne narave in se lahko spremenijo glede na potek postopka in zaradi nepredvidenih okoliščin.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenja) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (za področje prostorskega razvoja);
2. Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami);
3. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje varstva narave in mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja);
4. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, Langusova 4, 1000 Ljubljana (za področje okolja, podnebnih sprememb, energetike in trajnostne mobilnosti);
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine);
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (za področje cest);
7. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja);
8. Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (za področje javnih komunikacijskih omrežij);
9. ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
10. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
11. Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica;
12. Komunala Tolmin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin (oskrba z vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, zbiranje in odvoz odpadkov);
13. Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin (urejanje prostora na področju prometa na občinskih cestah, upravljavec občinskih cest ter javne razsvetljave).
(2) V postopek priprave prostorskega akta se lahko vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave OPPN ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje, ki ga obravnava izvedbeni akt.
8. člen 
(način vključevanja javnosti)
(1) Občina Tolmin s pričetkom postopka priprave OPPN seznani javnost z objavo pobude in izhodišč ter tega sklepa na spletni strani občine in v PIS, ter ji omogoči, da v petnajstih dneh po objavi tega sklepa predložijo predloge in usmeritve za pripravo osnutka.
(2) Javnost se v postopek vključuje skladno z določbami ZUreP-3.
9. člen 
(navedba ali se bo v postopku izvedla celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja) 
V skladu s 128. členom ZUreP-3 je bilo pridobljeno mnenje Zavoda RS za varstvo narave, OE Nova Gorica (OPPN za del območja TO-42 – Stanovanjsko naselje »Cvetje«, Občina Tolmin – ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja, št. 3563-0099/2024-2, z dne 3. 4. 2024), da za predmetni postopek presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti. Mnenje zavoda je priloga temu sklepu.
10. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Financiranje priprave prostorskega akta in izdelave potrebnih strokovnih gradiv zagotavlja Občina Tolmin iz proračunskih sredstev občine.
11. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-0001/2023
Tolmin, dne 6. maja 2024
Župan 
Občine Tolmin 
Alen Červ 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti