Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1324. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani, stran 3693.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) ter 15.  člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 103/23 – UPB3) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. redni seji dne 24. 4. 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Predmet pravilnika je določitev upravičencev, pogojev, postopkov ter meril in kriterijev za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: občina).
Sredstva za sofinanciranje programov kulturne dejavnosti se zagotavljajo z Odlokom o proračunu občine za tekoče leto.
2. člen 
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so vsebine:
– kulturnih programov (v nadaljevanju: programi) ter
– kulturnih projektov (v nadaljevanju: projekti).
3. člen 
Organizator prireditve ali dogodka je tista organizacija/društvo, ki dogodek samostojno izvede in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo prireditve. Organizator je dolžan prireditev v skladu s predpisi prijaviti pristojnim institucijam in poskrbeti sam ali preko drugih društev ali organizacij za varnost na prireditvi in vzdrževanje reda.
Soorganizator prireditve ali dogodka je organizacija/društvo, ki izvede le del prireditve v sodelovanju z organizatorjem prireditve. Soorganizator mora izpolnjevati vse pogoje za izvedbo prireditve.
Udeleženec (sodelovanje) prireditve ali dogodka je organizacija/društvo, ki se dogodka ali prireditve na povabilo organizatorja ali soorganizatorja udeleži.
4. člen 
Upravičenci, ki kandidirajo za sofinanciranje programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih in delujejo na področju kulture najmanj eno leto;
– da imajo sedež v Občini Dol pri Ljubljani in aktivno delujejo na območju te občine;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih;
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta;
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti za izvedbo programov in projektov;
– da izpolnjujejo ostale pogoje, določene z javnim razpisom;
– da imajo vsaj enkrat letno redni občni zbor društva;
– da sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira občina;
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto, ki je usklajen s planiranimi aktivnostmi občine.
5. člen 
Upravičenci, ki kandidirajo za sofinanciranje projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so nevladne kulturne organizacije s statusom kulturnega društva, zasebnega zavoda, ustanove ali druge nevladne organizacije registrirane za opravljanje kulturno-umetniške dejavnosti ali
– so gospodarske organizacije registrirane za opravljanje kulturno-umetniške dejavnosti ter druge pravne osebe v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo ali
– so kot samozaposleni v kulturi vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi (obvezno dokazilo: Odločba Ministrstva za kulturo) s stalnim prebivališčem v Občini Dol pri Ljubljani (obvezno dokazilo: izjava);
– imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti za izvedbo projektov;
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta;
– izpolnjujejo ostale pogoje, določene z javnim razpisom;
– so upravičenci na podlagi 4. člena tega pravilnika.
6. člen 
Sofinanciranje je namenjeno za naslednje vsebine:
1. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
– za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instrumentalno), plesno, folklorno, gledališko, lutkovno, literarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, video in drugo vizualno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev,
– za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev, posameznikov in skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture.
2. SOFINANCIRANJE PROJEKTOV
– za kulturne projekte, dogodke in prireditve,
– za udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na mednarodnih, državnih, regijskih in občinskih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih.
7. člen 
Predmet tega pravilnika ni dodelitev sredstev za:
– programe in projekte, za katere so bila v proračunskem letu sredstva že dodeljena za isti namen iz drugih proračunskih postavk ali javnih razpisov občine,
– za investicije.
POSTOPEK 
8. člen 
Sredstva za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti se upravičencem dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se časovno prilagodi postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– župan izda sklep o začetku javnega razpisa in sklep o imenovanju strokovne komisije (v nadaljevanju: komisija),
– pooblaščena oseba občinske uprave pripravi javni razpis in razpisno dokumentacijo in ju objavi na spletni strani občine in v občinskem glasilu,
– zbiranje vlog do roka, navedenega v besedilu javnega razpisa,
– komisija izvede odpiranje vlog in preveri formalno popolnost vlog,
– pooblaščena oseba občinske uprave pozove vlagatelje, ki so v roku oddali nepopolne vloge, k dopolnitvi v roku, navedenem v javnem razpisu,
– pooblaščena oseba občinske uprave s sklepom zavrže vloge vlagateljev, ki v pozivnem roku niso bile dopolnjene, in vloge, ki ne ustrezajo javnemu razpisu,
– komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji in pripravi o tem zapisnik in predlog prejemnikov sredstev,
– pooblaščena oseba občinske uprave na podlagi predloga komisije izda odločbe o izboru programov in projektov,
– župan z izbranimi izvajalci, ki so se odzvali na poziv k podpisu pogodbe, sklene pogodbe o sofinanciranju,
– pooblaščena oseba občinske uprave spremlja izvajanje in realizacijo programov in projektov, dogovorjenih s pogodbami.
9. člen 
Župan sprejme sklep o imenovanju tričlanske strokovne komisije za odpiranje, pregled, ocenjevanje in vrednotenje vlog, prispelih na razpis (v nadaljevanju: komisija) in sklep o začetku postopka za izbiro upravičencev do finančnih sredstev, zagotovljenih v proračunu občine.
Komisija iz prvega odstavka tega člena se imenuje za čas izvedbe nalog, določenih s sklepom o imenovanju komisije.
Kot član komisije ne more biti imenovana oseba, ki sama ali njen družinski član, kot ga definira zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, kandidira na razpisu.
Član komisije ne more biti odgovorna oseba ali član društva, ki kandidira na razpisu.
Člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.
Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica njenih članov. Komisija sprejema sklepe z večino glasov vseh članov.
10. člen 
Besedilo javnega razpisa mora vsebovati:
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro programov in projektov, pri katerem bodo financirani v okviru sredstev, ki so na razpolago za javni razpis,
– področje oziroma področja programov in projektov, ki so predmet javnega razpisa,
– merila in kriterije, po katerih se bo posamezen prijavljeni program ali projekt ocenjeval oziroma vrednotil,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– razpisni rok,
– način pošiljanja in vsebina vlog,
– navedbo uslužbenca pristojnega za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom,
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na razpolago.
Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo tudi drugi podatki, če so potrebni glede na vrsto predmeta javnega razpisa.
Vsebino razpisne dokumentacije posebej določa besedilo javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na spletni strani občine in v občinskem glasilu in mora trajati najmanj en mesec.
11. člen 
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v besedilu javnega razpisa. Način elektronske predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
12. člen 
Vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka.
Vlagatelj do poteka roka iz prejšnjega odstavka nima pravice vpogleda v vloge drugih vlagateljev na istem razpisu.
Vloga, ki jo je vlagatelj poslal po preteku razpisnega roka, je prepozna.
Do poteka roka iz prvega odstavka tega člena lahko vlagatelj sodeluje v postopku le s tem, da na način, določen v razpisu in razpisni dokumentaciji da vlogo za financiranje programa oziroma projekta, kakršen je razpisan.
13. člen 
Po poteku razpisnega roka komisija odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.
Odpiranju vlog sme prisostvovati vsaka oseba, ki kandidira na razpisu.
Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba) in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, pooblaščena oseba občinske uprave zavrže s sklepom.
Če je vloga formalno nepopolna, se vlagatelja pozove, da jo dopolni. Vlagatelj mora vlogo dopolniti v petih dneh. Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, pooblaščena oseba občinske uprave vlogo zavrže s sklepom.
14. člen 
Komisija razvrsti vse programe oziroma kulturne projekte, ki so vsebovani v ustreznih vlogah, glede na merila in kriterije za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani, kot so bili določeni v objavi razpisa.
O razvrstitvi iz prejšnjega odstavka pripravi komisija zapisnik, v katerem morajo biti navedeni razlogi za razvrstitev programov oziroma projektov in predlog, kateri programi oziroma projekti, ki so predmet ocenjevanih ustreznih vlog, se financirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo.
15. člen 
Na podlagi predloga komisije pooblaščena oseba občinske uprave izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega programa oziroma projekta.
Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo v roku 15 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan občine. Odločba, ki jo na podlagi pritožbe izda župan, je dokončna.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila in kriteriji za ocenjevanje vlog.
16. člen 
Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov oziroma projektov. Župan z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov po tem pravilniku sklene pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:
– naziv in naslov neposrednega uporabnika in prejemnika sredstev,
– namen, za katerega so sredstva dodeljena,
– višino dodeljenih sredstev,
– način sofinanciranja, in sicer z zahtevki za nakazilo in dokazili o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa,
– rok in način predložitve poročil ter dokazil o izvajanju programov oziroma projektov in namenski porabi sredstev,
– način nadzora namenske porabe sredstev in določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– obveznosti upravičenca k sprotnemu obveščanju občine o statusnih in drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– navedbo skrbnikov pogodbe,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, pomembne za izvedbo sofinanciranja programa oziroma projekta.
17. člen 
Upravičenec, ki je bil kot izvajalec izbran na javnem razpisu, je dolžan občinski upravi v roku, ki je določen v pogodbi, predložiti letno poročilo o svojem delovanju za leto, za katerega je pridobil sredstva iz občinskega proračuna.
Letno poročilo mora vsebovati podatke o vsebini, poteku in rezultatih izvedenih programov oziroma projektov ter obrazložitve o porabi finančnih sredstev, pridobljenih iz občinskega proračuna. Kot dokazilo se šteje tudi poročilo o delu upravičenca in finančno poročilo za preteklo leto. K poročilu morajo upravičenci, ki so prejeli sredstva za strokovno izpopolnjevanje kadrov za področje kulture, predložiti tudi dokazila o izvedenih izobraževanjih (potrdilo o udeležbi ali potrdilo o izobrazbi).
V primeru dvoma lahko pooblaščen uslužbenec občinske uprave, zahteva dodatna pojasnila in dokazila, ki so povezana s predmetom sklenjene pogodbe.
18. člen 
Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja pooblaščena oseba občinske uprave.
V primeru ugotovitve, da upravičenec prejetih sredstev ni porabil v skladu z določbami tega pravilnika in pogodbe o sofinanciranju, občinska uprava zadrži izplačevanje še ne izplačanih sredstev ali zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonsko zamudnimi obrestmi, ki tečejo od poteka roka za njihovo porabo do dneva vračila sredstev.
Vrnitev nenamensko porabljenih sredstev se zahteva, ko se ugotovi:
– da so bila sredstva ali del le-teh nenamensko porabljena,
– da je upravičenec v vlogi navajal neresnične podatke,
– druga nepravilnost pri uporabi sredstev iz občinskega proračuna.
V primeru, da posamezni upravičenec zaradi prenehanja delovanja ali zmanjšanja obsega dela oziroma iz drugih razlogov ne porabi vseh odobrenih sredstev, lahko župan preostanek sredstev s sklepom razporedi drugim upravičencem oziroma za druge namene, ki so kulturne narave.
Upravičenec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za ta sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
19. člen 
Kriteriji in merila za vrednotenje programov in projektov so priloga tega pravilnika.
Vrednost posameznih programov oziroma projektov je izražena v točkah. Določitev višine sofinanciranja je odvisna od skupnega števila točk vseh prijavljenih društev, višine sredstev, določenih v proračunu ter na tej podlagi določene vrednosti točke in števila zbranih točk posameznega upravičenca.
20. člen 
Sofinancirajo se naslednje vsebine:
1. PROGRAMI
– Programi – do višine 35 % sredstev, določenih v proračunu občine za tekoče leto,
– strokovno izpopolnjevanje kadrov za področje kulture – do višine 5 % sredstev, določenih v proračunu občine za tekoče leto.
2. PROJEKTI
– izvedeni projekti in prireditve, ki so v interesu občine ter udeležba na revijah in srečanjih do višine 60 % sredstev, določenih v proračunu občine za tekoče leto.
Upravičenci, sofinancirani s strani občine, morajo v domači občini vsaj enkrat letno izvesti oziroma sodelovati pri projektu ali prireditvi v občini.
Upravičenci letni program dela posredujejo občinski upravi najkasneje do 31. 3. za tekoče leto ali pa ga priložijo k vlogi za javni razpis.
Za program ali projekt, ki ga ni možno ocenjevati po merilih in kriterijih določenih v pravilniku, se merila določijo v razpisni dokumentaciji ali pa program oziroma projekt oceni strokovna komisija s smiselno uporabo točkovnika.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 68/03).
22. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0015/2024
Dol pri Ljubljani, dne 25. aprila 2024
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti