Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

Ob-2170/24, Stran 1145
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor objavlja
javni poziv 
V2 – Vavčer za patente, modele, znamke 
1. Pravna podlaga:
– Zakon o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17, 13/18 – ZSInv in 40/23 – ZZrID-A),
– Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP),
– Splošni pogoji poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19),
– Poslovni in finančni načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2024, ki ga je Vlada RS sprejela dne 18. 1. 2024, sklep Vlade RS št. 47602-1/2024/3,
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24, v nadaljevanju: ZIPRS2425),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23),
– Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport 2015–2020, ki ga je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport sprejelo dne 22. 4. 2015 z vsemi spremembami in dopolnitvami,
– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22),
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri),
– Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17),
– Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US, 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr., 196/21 – odl. US, 157/22 – odl. US, 35/23 – odl. US, 57/23 – odl. US in 102/23),
– Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.),
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23),
– Shema pomoči de minimis »Program ukrepov MGTŠ za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024–2030 – de minimis«, priglašene Ministrstvu, pristojnemu za finance (št. priglasitve M001-2632616-2024),
– Uredba o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 21/23),
– Uredba Komisije (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320),
– Uredba Komisije (EU) 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis,
– Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 167 z dne 30. 6. 2023, str. 1).
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem pozivu V2 – Vavčer za patente, modele, znamke (v nadaljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega telesa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega poziva.
Izvajalec javnega poziva je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Slovenski podjetniški sklad).
3. Cilj, namen in predmet javnega poziva
3.1. Cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k varstvu intelektualne lastnine, z namenom prispevati k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oziroma njihovega tržnega položaja.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov:
– priprave prijave patenta, modela, znamke,
– prijave in/ali registracije in/ali podelitve in/ali vzdrževanja in/ali širjenja patenta, modela, znamke v tujino,
– prevoda prijave.
4. Ciljne skupine: na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje
1. MSP mora izpolnjevati pogoje, določene v točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne oblike oziroma vrste MSP).
2. MSP mora imeti na dan oddaje vloge vsaj enega zaposlenega, po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za potrebe tega javnega poziva se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in družbenik ali delničar gospodarske družbe ter ustanovitelj zadruge – poslovodja, ki nima druge podlage za zavarovanje (zavarovani družbeniki – poslovodje na podlagi 16. člen ZPIZ-2). V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.
3. MSP na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti (v višini 50 eurov ali več) do Ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij: Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija) in Slovenskega regionalno razvojnega sklada, pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle pred tem spoznane z izvršilnim naslovom.
4. MSP nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da MSP, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med MSP-jem in Ministrstvom, Slovenskim podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami Ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je Ministrstvo oziroma izvajalska institucija Ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo pet let.
6. MSP ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US, 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr., 196/21 – odl. US, 157/22 – odl. US, 35/23 – odl. US, 57/23 – odl. US in 102/23).
7. MSP ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede MSP ni podana prepoved poslovanja v razmerju do Ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20).
9. Skladno z Uredbo Komisije (EU) 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis MSP ni dejaven v:
– primarni proizvodnji ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture;
– predelavi in trženju ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine proizvodov, nabavljenih ali danih na trg; 
– primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov;
– predelavi in trženju kmetijskih proizvodov:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so nabavljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; 
– če je podjetje dejavno v enem od zgoraj navedenih sektorjev, obenem pa je dejavno v enem ali več drugih sektorjev, ki niso navedeni zgoraj, ali opravlja še druge dejavnosti v sektorjih, ki niso navedeni zgoraj, se pomoč de minimis lahko dodeli za nenavedene sektorje ali dejavnosti, pod pogojem, da se, na primer z ločevanjem računovodskih izkazov, zagotovi, da dejavnosti v zgoraj navedenih sektorjih niso deležne pomoči de minimis.
10. Dejanski lastnik(i) MSP-ja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. MSP ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. MSP za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov, vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
13. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju s tem sofinanciranjem, ne bo presegel 300.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali unije.
5.2 Posebni pogoji za kandidiranje
MSP-ji, ki bodo prejemniki spodbud, bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja, Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register/Sodni register. Selitev sedeža MSP v drugo kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka za izplačilo ni dovoljena.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. MSP mora imeti v času trajanja projekta (tj. do oddaje zahtevka za izplačilo) najmanj enega zaposlenega.
3. V vlogi mora MSP navesti zunanjega izvajalca, v kolikor se zanj odloči.
4. Pri izboru zunanjega izvajalca mora MSP ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
5. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški, opredeljenimi v točki 11 javnega poziva in točki II.7.1. pozivne dokumentacije.
6. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zunanji izvajalec zakoniti zastopnik MSP-ja, ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca, 
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu (25 %) udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca. 
Zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so lahko:
– patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke, vpisani v register zastopnikov, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju UIL) ter je dostopen na naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-intelektualno-lastnino/,
– tuji patentni zastopniki in zastopniki, ki lahko delujejo pred posameznimi uradi,
– prevajalci prijave, ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.
6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju: pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica Slovenskega podjetniškega sklada.
Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo.
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedena na posameznih obrazcih.
Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane v okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev o dodelitvi sredstev se MSP-jem posreduje pogodba o sofinanciranju.
7. Dopolnitve in pojasnila vlog
MSP, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo predvidoma v roku petnajstih delovnih dni po oddaji vloge pozvan k dopolnitvi.
Dopolnitve vlog so namenjene zagotovitvi manjkajočih dokazil oziroma izključno dopolnitvi obveznih prilog po tem javnem pozivu, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev. Pri dopolnitvi vloge se glede vrstnega reda popolnih vlog šteje, da je bila dopolnjena vloga ponovno vložena in pridobi nov datum in uro oddaje. Če vloga v določenem roku ne bo dopolnjena z oddajo dokumentacije preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si), se kot nepopolna zavrže.
Slovenski podjetniški sklad lahko kadarkoli, v času od odpiranja vlog do izbire, MSP pozove k posredovanju dodatnih dokazil oziroma k obrazložitvi informacij iz vloge, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi. Z dodatnimi dokazili oziroma obrazložitvami informacij iz vloge ni možno spremeniti podatkov o projektu ali finančnega načrta projekta.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2024–2028, znaša 2.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 40 %:60 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 85 %:15 %.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče – vlog, ki jih prejme na javni poziv, ne bo obravnaval;
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli spremeni – vloge, prejete do datuma spremembe, bo obravnaval pod pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge;
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) prejemanje vlog na javni poziv – vloge, ki jih je že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, bo obravnaval v skladu z razpoložljivimi sredstvi;
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne veljajo za že sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
V primeru porabe sredstev lahko MSP-ji posredujejo novo vlogo, ko Slovenski podjetniški sklad ponovno objavi javni poziv in/ali pozivno dokumentacijo oziroma ponovno sprosti prejemanje vlog.
9. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotavljajo MSP-ji, kar predstavlja slovensko udeležbo oziroma nacionalni prispevek.
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu1 podjetju na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 300.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
1 Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov tega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz predhodnih alinej preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oziroma do konca leta 2028.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2024 in traja do 30. 9. 2028.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega v pogodbi o sofinanciranju.
Izplačilo sredstev upravičencem bo v letih 2024, 2025, 2026, 2027 in 2028. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2024 je 31. 10. 2024, v letu 2025 31. 10. 2025, v letu 2026 31. 10. 2026, v letu 2027 31. 10. 2027 in v letu 2028 30. 9. 2028.
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek za izplačilo z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada najkasneje v roku dvanajst mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Če upravičenec tudi po preteku šestih mesecev od oddaje zahtevka za izplačilo ne zagotovi, da je zahtevek za izplačilo popoln, Slovenski podjetniški sklad odstopi od pogodbe o sofinanciranju.
V kolikor bi znesek zahtevkov za izplačilo vseh MSP-jev v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki za izplačilo izplačali v začetku naslednjega proračunskega leta.
Roki in obdobja poročanja ter oddaje zahtevkov za izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.
11. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:
– Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanje in/ali širjenje patenta, modela, znamke v tujino (vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije, z vsemi potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine).
– Stroški prijave in/ali postopka registracije in/ali podelitve in/ali vzdrževanja za patent, model, znamko pri UIL oziroma pri tujih patentnih uradih/ustanovah, vključno pri Evropskem patentnem uradu (kjer vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, poizvedbo in/ali podelitev patenta in/ali vzdrževanje).
– Stroški prevoda prijave, če gre za širjenje patenta, modela, znamke (ki je predmet vloge in za katerega/o se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu) v tujino oziroma za validacijo na posameznih uradih).
Vsi stroški, ki jih upravičenci uveljavljajo kot upravičene stroške, morajo biti s strani upravičenca v celoti plačani do dneva predložitve zahtevka za izplačilo. Do predložitve zahtevka za izplačilo mora upravičenec izvesti vse aktivnosti.
Pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo se upoštevajo zgolj upravičeni stroški, ki so bili poravnani s strani upravičenca (tj. plačani s TRR podjetja – transakcijski račun upravičenca mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije, oziroma s kartico podjetja, ki je upravičenec po tem javnem pozivu).
Ne prizna se plačilo za storitve v gotovini, v obliki kompenzacije, asignacije ali odstopa terjatev. V primeru, da je bilo plačilo izvedeno pred izdajo računa (npr. na podlagi naročilnice, predračuna, avansnega računa itd.), se predloži kopija takšne listine.
Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.
Strošek DDV ni upravičen strošek.
MSP lahko za ta javni poziv pridobi sredstva večkrat letno.
12. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodili na obrazcih. Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso upravičen strošek.
Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2028, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov za izplačilo 30. 9. 2028.
Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Za prijavo na javni poziv je potrebno oddati vlogo na ePortal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni obliki. Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo MSP samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda na ePortal Slovenskega podjetniškega sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil ustrezno zaporedno številko vloge. Vloge se obdelujejo po vrstnem redu prejetja (»first come – first serve«).
MSP lahko v primeru potrebe po strokovni pomoči ob registraciji svojega podjetja na ePortalu Slovenskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda svetovalca za pripravo in oddajo vloge. MSP lahko določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na ePortalu Slovenskega podjetniškega sklada.
Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri pripravi vloge so MSP-jem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh dvanajstih lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
13. Rok, v katerem bodo MSP-ji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev
MSP-ji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev praviloma obveščeni v roku petnajstih delovnih dni od prejema popolne vloge na Slovenski podjetniški sklad. V primeru, da je oddanih vlog več kot dvesto petdeset, se rok obravnave sorazmerno podaljša. Izbrani MSP-ji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
MSP mora (preko ePortala) Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku osmih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani osebe pooblaščene za zastopanje podjetja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti.
Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju MSP izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje.
V kolikor se MSP v osmih dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
MSP-ji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema obvestila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju z MSP-ji, ki so bili pozvani k podpisu.
Rezultati predmetnega javnega poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
15. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vrniti v roku tridesetih dni po prejemu pisne zahteve Slovenskega podjetniškega sklada, in sicer skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki so obračunane od dneva nakazila do dneva vračila.
16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetniškega sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine, kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, lahko Slovenski podjetniški sklad od upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.
17. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so MSP-jem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti