Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

1353. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ZA-1/2 in del EUP ZA-1/1, stran 3752.

  
Na podlagi 129. in 130. člena v povezavi s 309. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je župan Občine Žalec dne 22. 4. 2024 sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ZA-1/2 in del EUP ZA-1/1 
1. člen 
(Splošno) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enot urejanja prostora EUP ZA-1/2 in del EUP ZA-1/1 (v nadaljevanju OPPN).
Z OPPN se hkrati spreminja tudi podrobnejša namenska raba prostora. Na območju enot urejanja prostora EUP ZA-1/2 in del EUP ZA-1/1, se spremeni podrobnejša namenska raba iz območja gospodarske cone (IG) namenjene proizvodnim dejavnostim, v druga območja centralnih dejavnosti (CD) ter v območje stanovanjskih površin (SS).
Izhodišča za pripravo OPPN je izdelal IUP d.o.o., Inštitut za urejanja prostora, Celje (št. proj. 6/23, datum januar 2024).
2. člen 
(Ocena stanja in razlogi) 
Na območju OPPN velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 102/20); v nadaljevanju OPN.
OPN opredeljuje območje OPPN kot enoti urejanja prostora EUP ZA-1/2 in del EUP ZA-1/1 s podrobnejšo namensko rabo gospodarske cone (IG) namenjene proizvodnim dejavnostim. Skladno z določili OPN je za območje EUP ZA-1/2 potrebno izdelati OPPN. Za območje EUP ZA-1/1, pa določila OPN opredeljujejo prostorske izvedbene pogoje (PIP).
Razloge za pripravo OPPN predstavljajo želje investitorjev po izgradnji novih enostanovanjskih stavb ter po spremembi obstoječih proizvodnih dejavnosti v centralne dejavnosti, ki bodo manj obremenjujoče za okolje in prostor.
Skladno s 130. členom ZUreP-3 so izpolnjeni pogoji za spremembo podrobnejše namenske rabe z OPPN brez poprejšnje spremembe OPN. Ker gre za umeščanje stanovanjskih površin z gradnjo enostanovanjskih stavb ter za okolje in prostor manj obremenjujočih dejavnosti od obstoječih proizvodnih, je tako sprememba podrobnejše namenske rabe v tem primeru skladna z določili 309. člena ZUreP-3.
Umeščanje stanovanjskih površin z gradnjo enostanovanjskih stavb ter za okolje in prostor manj obremenjujočih dejavnosti je prav tako skladno tudi s cilji prostorskega razvoja občine, pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami.
3. člen 
(Okvirno ureditveno območje in predmet OPPN) 
Okvirno ureditveno območje OPPN obsega cca 17383 m². Območje obsega zemljišča parc. št. 1711/7-del, 810/5, 810/1, 810/6, 810/4-del, 809/4, 809/3, 993/1, 993/3, 992/1, 994, 996/2, 1711/15-del, 998/2, 990/2, vse k.o. Pongrac-1020. Ureditveno območje OPPN se lahko zaradi zahtev nosilcev urejanja prostora in ustreznejših strokovnih ter tehničnih rešitev v postopku priprave OPPN tudi spremeni.
Predmet OPPN je:
– Sprememba podrobnejše namenske rabe:
– Območje »1«: Sprememba podrobnejše namenske rabe prostora iz območja gospodarske cone (IG) namenjene proizvodnim dejavnostim, v druga območja centralnih dejavnosti (CD), in sicer za naslednja zemljišča parc. št.: 809/4, 809/3, 993/3, 994, 992/1, 993/1, 996/2, 1711/15-del, vse k.o. Pongrac-1020;
– Območje »2«: Sprememba podrobnejše namenske rabe prostora iz območja gospodarske cone (IG) namenjene proizvodnim dejavnostim, v območje stanovanjskih površin (SS), in sicer za naslednja zemljišča parc. št.: 810/1, 810/5, 1711/7-del, 810/4-del, 810/6, 998/2, 990/2, 1711/15-del, vse k.o. Pongrac-1020; 
– Odstranitev obstoječih objektov;
– Gradnja novih enostanovanjskih stavb v območju »2«;
– Gradnja nove skladiščne stavbe in spremembe namembnosti obstoječih objektov v namembnosti centralnih dejavnosti v območju »1«;
– Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov;
– Ureditev pripadajočih zunanjih površin objektov in drugih zelenih ureditev;
– Gradnja in ureditev prometnih in funkcionalnih površin ter pripadajoče gospodarske infrastrukture, ki so potrebne za normalno uporabo objektov.
Sestavni del OPPN so tudi posegi izven meje OPPN, ki so nujno potrebni za neposredno priključevanje območja OPPN na omrežje komunalne infrastrukture.
4. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev obravnavanega območja se izdelajo v sklopu izdelave OPPN. V sklopu izdelave se po potrebi oziroma na podlagi usmeritev nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju NUP) zagotovijo tudi vse potrebne strokovne podlage oziroma rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine, za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter morebitne uskladitve teh rešitev v zvezi z izdanimi smernicami in mnenji ter drugimi zahtevami pristojnih NUP.
Pri izdelavi OPPN in strokovnih rešitvah je potrebno upoštevati:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 102/20);
– Ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
5. člen 
(Vrsta postopka in roki) 
OPPN se pripravi in sprejme po rednem postopku skladno s 129. členom ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) ob smiselni uporabi določb od 119. do 124. člena ZUreP-3.
Na podlagi mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave – ZRSVN (št. 3563-0073/2024-2 z dne 6. 3. 2024), presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja, ni potrebno izvesti.
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave in sprejema OPPN:
– priprava osnutka OPPN / 30 dni,
– pridobitev konkretnih smernic / 30 dni,
– dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni,
– pridobitev prvih mnenj / 30 dni,
– izdelava elaborata ekonomike (EE) – I. faza (10 dni),
– javna razgrnitev (JR) in javna obravnava / 30 dni,
– priprava predloga stališč do pripomb iz JR in sprejem stališča župana do podanih pripomb iz JR / 30 dni,
– priprava predloga OPPN / 15 dni po prejemu stališča župana do pripomb in predlogov iz JR,
– po potrebi pridobitev drugih mnenj / 30 dni,
– izdelava usklajenega predloga OPPN / 15 dni,
– izdelava končnega elaborata ekonomike (EE) – II. faza (10 dni),
– sprejem odloka OPPN na občinskem svetu / 30 dni,
– objava odloka OPPN v Uradnem listu RS oziroma posredovanje gradiva na pristojno ministrstvo, ki ga objavi na svoji spletni strani in o tem obvesti Občino Žalec.
Navedeni okvirni roki se lahko, zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev posameznih deležnikov v postopku, tudi spremenijo.
6. člen 
(Nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki v postopku priprave OPPN podajo svoje smernice in mnenja so:
1. RS, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana;
2. RS, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje;
3. RS, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo, Sektor za rudarstvo, Dunajska cesta 47, Ljubljana;
4. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Metelkova 4, 1000 Ljubljana;
6. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec;
7. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec;
8. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje;
9. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje;
10. Telemach d.o.o., Brnčičeva ul. 49 a, 1231 Ljubljana Črnuče;
11. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje;
12. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana;
13. Krajevna skupnost Griže, Migojnice 6, 3302 Griže ter
14. Drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema zaprosila za pridobitev smernic in mnenj le-teh ne podajo, se šteje, da jih nimajo pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik, naročnik in plačnik OPPN: Gaea sistemi d.o.o., Pongrac 101, 3302 Griže;
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo;
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: IUP d.o.o., Inštitut za urejanja prostora, Celje.
7. člen
(Vključevanje javnosti) 
Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa v Uradnem listu RS in z objavo na spletni strani Občine Žalec.
V postopek priprave bo občina skupaj s Krajevno skupnostjo Griže javnost vključila tako, da bo občina dopolnjen osnutek OPPN za 30 dni javno razgrnila, gradivo pa objavila na svoji spletni strani. Javnosti se na razgrnjeno in objavljeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku 30 dni. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer bo osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje. Med javno razgrnitvijo bo občina zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenih gradiv. Občina prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališče. Stališče do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in predlog OPPN, občina objavi na svoji spletni strani.
8. člen 
(Obveznosti pobudnika in naročnika) 
Za potrebe priprave OPPN mora pobudnik, oziroma naročnik OPPN zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag:
– Geodetski načrt;
– Prikaz stanja prostora;
– Utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora;
– Utemeljitev skladnosti načrtovanih ureditev z Občinskim prostorskim načrtom;
– Elaborat ekonomike.
V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage in druge idejne rešitve glede na zahteve posameznih nosilcev urejanja prostora.
Vsa sredstva v zvezi za izdelavo OPPN, geodetskega načrta, za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in drugih idejnih rešitev, zagotovi pobudnik oziroma naročnik OPPN sam.
9. člen 
(Koordinacija z nosilci urejanja prostora) 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj lahko po pooblastilu pripravljavcaOPPN prevzame načrtovalec OPPN.
10. člen 
(Začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0001/2024
Žalec, dne 22. aprila 2024
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti