Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

Ob-2182/24, Stran 1144
Svet zavoda Osnovne šole Šmartno na podlagi sklepa 7. redne seje sveta zavoda z dne 6. 5. 2024 razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 23. 8. 2024.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev morajo vsebovati:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu v skladu z ZOFVI preneha mandat po zakonu),
– dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, obrazec ZPIZ – izpis obdobij zavarovanja),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni (potrdilo Ministrstva za pravosodje),
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis.
Pisne prijave z dokazili pošljite v desetih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Šmartno, Pungrt 9, 1275 Šmartno pri Litiji, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana po pošti.
Prijavljeni kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku.
V tekstu uporabljeni izraz ravnatelj/kandidat v moški slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralen za moške in ženske.
Svet zavoda Osnovne šole Šmartno 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti