Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

Št. 4300-8/2024/3 Ob-2168/24, Stran 1097
Na podlagi Letnega načrta za financiranje in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo za leto 2024 in drugega odstavka 3. člena Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (Uradni list RS, št. 54/22 – v nadaljevanju: ZFSŠI27), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb – v nadaljevanju: ZŠPo-1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24 – v nadaljevanju: ZIPRS2425), Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 in 123/23), Proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (Uradni list RS, št. 123/23), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb – v nadaljevanju: ZUP), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16 – v nadaljnjem besedilu: Uredba UEM), Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 133/23 – v nadaljevanju GZ -1), Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22), 3. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19, 91/20, 138/21, 74/23, 118/23 in 6/24) in v skladu z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2024, ki ga je sprejel minister, pristojen za šport (št. 6712-8/2023/4, z dne 19. 12. 2023), objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
javni razpis 
za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024 
1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MGTŠ).
2. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je obnova, novogradnja in rekonstrukcija javnih športnih objektov, posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin, ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane ter protipoplavna in protiplazna zaščita javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin, kot jih podrobneje opredeljuje ta javni razpis.
Cilj javnega razpisa je sofinancirati obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov, posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin, ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane, protipoplavno in protiplazno zaščito javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin, s čimer bo dosežena športno tehnološka posodobitev obstoječih javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin, povečalo se bo število javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin, povečala se bosta kakovost in število javno dostopnih športnih površin v urbanem in naravnem okolju, uredila se bo dostopnost do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin ljudem z različnimi vrstami in stopnjami invalidnostmi in vzpostavilo se bo pogoje za zaščito javne športne infrastrukture pred prihodnjimi naravnimi nesrečami.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov investicij občin v obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov, posodobitev1 ali vzpostavitev novih javnih zunanjih športnih površin, ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane ter protipoplavno in protiplazno zaščito javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin, pri čemer lahko izbrani prijavitelj upravičene stroške uveljavlja za čas od 1. 1. 2024 dalje (izjema je strošek v zvezi s pripravo investicijske in projektne dokumentacije, ki predstavlja upravičen strošek tudi v primeru, ko je bila investicijska in projektna dokumentacija izdelana pred 1. 1. 2024), skladno z določili tega javnega razpisa.
1 V okviru posodobitve zunanje športne površine se upošteva tudi razširitev zunanje športne površine.
MGTŠ bo sofinanciralo investicije občin, ki sodijo v enega izmed dveh sklopov (in kasneje obrazloženih podsklopov) javnega razpisa:
– Sklop 1 – Obnova, novogradnja in rekonstrukcija javnih športnih objektov,
– Sklop 2 – Posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin.
Ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane ter protipoplavna in protiplazna zaščita javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin se sofinancirata v okviru Sklopa 1 in Sklopa 2.
4. Prijavitelj in oblike projektov
Upravičene prijaviteljice na ta javni razpis so občine. Občina mora v vlogi na javni razpis pojasniti ali investicija, ki jo prijavlja za sofinanciranje na ta javni razpis (v nadaljnjem besedilu: prijavljena investicija), zajema celotni projekt ali le del celotnega projekta občine, pri čemer celotni projekt občine pomeni tisto investicijo, ki jo občina skladno z Uredbo UEM umešča v veljavni občinski proračun ali v spremembe proračuna v obdobju, kot ga določa ta javni razpis (v nadaljnjem besedilu: projekt občine).
Na javni razpis za sofinanciranje investicij iz Sklopa 1 se lahko prijavijo občine, ki so oziroma bodo (velja samo v primeru novogradnje) lastnice javnih športnih objektov2, katerih obnovo, novogradnjo ali rekonstrukcijo kot prijavljeno investicijo prijavljajo na predmetni javni razpis. Občine se lahko prijavijo na Sklop 1 tudi, če na nepremičnini izkažejo drugo dolgoročno pravico (npr. najemno, služnostno, stavbno, upraviteljsko, vodno …), ki je pridobljena najmanj za čas celotne amortizacije predmeta investicije.
2 Športni objekt je stavba ali gradbeno inženirski objekt, ki je zgrajen in opremljen za izvajanje športne dejavnosti in vključuje en ali več vadbenih prostorov, spremljajoče interne prostore in spremljajoče prostore za obiskovalce. Športni objekt lahko predstavlja pokrito (stavba) ali nepokrito športno površino, mora pa vključevati spremljajoče prostore (primer: nogometni stadion, zunanji ali notranji bazen, atletski stadion, športne dvorane, plezalne stene vsi predstavljajo športne objekte, če vključujejo spremljajoče prostore).
Za investicije v javne športne objekte iz prejšnjega odstavka lahko v okviru Sklopa 1 občine na predmetni javni razpis prijavijo tudi investicijo, s katero bodo uredile dostopnost za funkcionalno ovirane oziroma protipoplavno ali protiplazno zaščito javnega športnega objekta.
Občine lahko v okviru Sklopa 1 prijavijo eno investicijo, ki jo kot tako navedejo v prijavnem obrazcu za Sklop 1. Glede na vrednost prijavljene investicije občina na prijavnem obrazcu ustrezno označi podsklop A), B), C), D) ali E).
Na javni razpis za sofinanciranje investicij iz Sklopa 2 se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti zemljišča, na katerih na predmetni javni razpis prijavljajo posodobitev ali vzpostavitev nove javne zunanje športne površine3. Občine se lahko prijavijo na Sklop 2 tudi, če na zemljišču izkažejo drugo dolgoročno pravico (npr. najemno, služnostno, stavbno, upraviteljsko, vodno …), ki je pridobljena najmanj za čas celotne amortizacije predmeta investicije.
3 Zunanje športne površine so površine za šport v naravi, ki so za športno dejavnost opremljene in urejene vadbene površine v naravi (npr. trim steza, zunanji fitnes, »skate park« …) in vsi zunanji vadbeni prostori, ki ne ustrezajo definiciji športnega objekta iz tretjega odstavka 67. člena ZŠpo-1 (npr. zunanje košarkarsko igrišče brez spremljajočih prostorov, odbojkarsko igrišče brez spremljajočih prostorov, nogometno igrišče brez spremljajočih prostorov, šolsko igrišče …).
Za investicije v javne zunanje športne površine iz prejšnjega odstavka lahko v okviru Sklopa 2 občine na predmetni javni razpis prijavijo tudi investicijo, s katero bodo uredile dostopnost za funkcionalno ovirane oziroma protipoplavno ali protiplazno zaščito javnih zunanjih športnih površin.
Občine lahko na Sklop 2 prijavijo eno investicijo, ki jo kot tako navedejo v prijavnem obrazcu za Sklop 2. Glede na vrednost prijavljene investicije občina na prijavnem obrazcu ustrezno označi podsklop A), B), C) ali D).
5. Pogoji za prijavo na razpis
Predlagane investicije za sofinanciranje morajo izpolnjevati naslednje splošne in posebne pogoje:
a) Splošni pogoji za Sklop 1 in Sklop 2
5.1
Občina prijaviteljica mora biti izključna lastnica nepremičnine v Republiki Sloveniji, na kateri bo izvedena prijavljena investicija, kar izkazuje z dokazilom o lastništvu. V kolikor občina prijaviteljica ni lastnica oziroma edina lastnica predmetne nepremičnine, lahko izkaže drugo dolgoročno pravico (npr. najemno, služnostno, stavbno, upraviteljsko, vodno …), ki je pridobljena najmanj za čas celotne amortizacije predmeta investicije, kar dokazuje z dokazilom (npr. pogodbo o najemu, pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, pogodba o upravljanju … in dokazilom o lastništvu lastnika/solastnika nepremičnine). V kolikor iz dokazil, ki izkazujejo drugo dolgoročno pravico ni razvidno, da se lastnik oziroma solastnik strinja z načrtovanimi aktivnostmi, mora prijavitelj priložiti tudi overjeno soglasje lastnika oziroma solastnika.
5.2
Občina prijaviteljica mora z ustreznim izpisom ali potrdilom (ožigosanim in podpisanim obrazcem 3 – NRP) izkazati, da ima projekt občine uvrščen v veljavni občinski proračun ali spremembe občinskega proračuna za obdobje trajanja projekta, in sicer v načrt razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP občine) – tretji del občinskega proračuna.
5.3
Občina prijaviteljica mora s prijavo izkazati zaprtost finančne konstrukcije prijavljene investicije ter pri tem navesti vire in vrednosti financiranja iz vseh virov financiranja, vključno s pričakovanimi sredstvi iz naslova tega javnega razpisa.
5.4
Za projekt občine mora občina prijaviteljica vlogi priložiti investicijsko dokumentacijo, ki je izdelana skladno z Uredbo UEM* ter podpisan(e) in žigosan(e) sklep(e) o potrditvi investicijske dokumentacije s strani odgovornega organa oziroma osebe občine. 
*Vrsta investicijske dokumentacije je odvisna od mejnih vrednosti projekta občine prijaviteljice (in ne le od dela tega projekta v kolikor občina na ta razpis prijavlja le del projekta kot prijavljeno investicijo), pri čemer so mejne vrednosti sledeče: 
a. Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 eurov se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov. 
b. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 eurov je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer: 
– pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih; 
– pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja); 
– kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi. 
c. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 eurov najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta; 
d. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program; 
e. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program.
5.5
Naziv prijavljene investicije, zneski in viri financiranja, morajo biti v investicijski dokumentaciji, kot jo določa Uredba UEM, v vlogi oziroma obrazcih vloge na ta javni razpis in v NRP občine, skladni. Izjema je možna v primeru, ko je predložena investicijska dokumentacija že novelirana ter hkrati te spremembe (novelacija) še niso veljavno umeščene v NRP občine. V tem primeru mora občina prijaviteljica priložiti podpisano izjavo, da bo najkasneje do izteka roka za dopolnitev vloge uskladila NRP občine z novelirano investicijsko dokumentacijo, dokazilo o usklajenosti z NRP pa je pogoj za popolnost vloge.
5.6
Prijavljena investicija mora biti skladna s predmetom in namenom razpisa, kar izhaja iz prijave.
5.7
Občina prijaviteljica z izjavo izkaže, da se prijavljena investicija fizično* ni začela izvajati pred 1. 1. 2024. Izjema so investicije, ki so se začele fizično izvajati v letu 2023 in niso izpolnjevale pogojev za prijavo na Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023 (npr. novogradnje ali pa investicije, ki še niso imele pridobljenega pravnomočnega gradbenega dovoljenja …) ter na dan roka za oddajo vlog na ta javni razpis še niso zaključene. 
Občina prijaviteljica z izjavo izkaže, da za prijavljeno investicijo upravičeni stroški niso nastali pred 1. 1. 2024. Izjema je strošek v zvezi s pripravo investicijske in projektne dokumentacije, ki predstavlja upravičen strošek, tudi v primeru, ko je bila investicijska in projektna dokumentacija izdelana pred 1. 1. 2024. 
*Fizični pričetek pomeni pričetek del obnove, novogradnje, rekonstrukcije in/ali vgradnje športne opreme (za Sklop 1), začetek izvajanja del posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih površin in zunanje vgradnje športne opreme (za Sklop 2). Priprava investicijske in projektne dokumentacije ne pomeni fizičnega pričetka del. 
5.8
Občina prijaviteljica mora najkasneje ob prijavi na javni razpis oddati v celoti izpolnjena poročila o realizaciji letnega programa športa na lokalni ravni za leta 2019, 2020, 2021 in 2022 v spletno aplikacijo LPŠ občin. V primeru nepopolno oddanih poročil ali v primeru neoddaje vseh zahtevanih letnih poročil, bo vloga občine prijaviteljice na javni razpis zavržena.
5.9
Občina prijaviteljica mora imeti pravico graditi oziroma posegati v prostor v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo. V primerih, ko je za izvedbo prijavljene investicije potrebno gradbeno dovoljenje, mora občina prijaviteljica pravnomočno gradbeno dovoljenje priložiti ob prijavi na ta javni razpis oziroma, v primeru, če le-to ob prijavi na ta javni razpis še ni bilo pridobljeno, najkasneje do oddaje prvega zahtevka za sofinanciranje (v kolikor prijaviteljica občina v roku MGTŠ ne bo priložila pravnomočnega gradbenega dovoljenja, MGTŠ odstopi od pogodbe o sofinanciranju).
5.10
Občina prijaviteljica se s prijavo na javni razpis zaveže za prijavljeno investicijo voditi ločeno stroškovno mesto.
5.11
Občina prijaviteljica z izjavo izkaže, da načrtuje prijavljeno investicijo zaključiti4 najkasneje do 31. 8. 2025 (za investicije, ki bodo sofinancirane samo v letu 2024) oziroma najkasneje do 31. 8. 2026 (za investicije, ki bodo sofinancirane v letih 2024 in 2025).
5.12 
Občina prijaviteljica mora ob prijavi na javni razpis za prijavljeno investicijo priložiti izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan obrazec za oceno okoljskega vpliva. Prijavljena investicija mora biti skladna z Metodologijo za zeleno proračunsko načrtovanje5.*
*V primeru izkazanih negativnih vplivov na okolje prijavljena investicija ne bo izbrana.
5.13
Športni objekt ali športna površina, ki je predmet prijavljene investicije, mora imeti v spletni aplikaciji e-Šport – Športni objekti status objekta »Oddan« ali »Vpisan« (izjemi sta novogradnja javnega športnega objekta oziroma vzpostavitev nove javne zunanje športne površine). 
4 Zaključek pomeni, da morajo biti vsa dela, ki so predmet prijavljene investicije, v celoti izvedena.
b) Posebni pogoji za Sklop 1 in Sklop 2
5.14 
Sklop 1: Načrtovana vrednost prijavljenih investicij v obnovo, novogradnjo ali rekonstrukcijo javnih športnih objektov mora biti razvidna iz prijave po naslednjih podsklopih: 
podsklop A) – načrtovana vrednost celotne prijavljene investicije mora biti višja od 2.000.000 EUR z DDV; 
ali 
podsklop B) – načrtovana vrednost celotne prijavljene investicije mora biti višja od 1.000.000 EUR z DDV in ne sme presegati vrednosti 2.000.000 EUR z DDV; 
ali 
podsklop C) – načrtovana vrednost celotne prijavljene investicije mora biti višja od 500.000 EUR z DDV in ne sme presegati vrednosti 1.000.000 EUR z DDV; 
ali 
podsklop D) – načrtovana vrednost celotne prijavljene investicije mora biti višja od 200.000 EUR z DDV in ne sme presegati vrednosti 500.000 EUR z DDV; 
ali 
podsklop E) – načrtovana vrednost celotne prijavljene investicije ne sme biti manjša od 75.000 EUR z DDV in ne sme presegati vrednosti 200.000 EUR z DDV.
5.15
Sklop 2: Načrtovana vrednost prijavljenih investicij v posodobitve ali vzpostavitve novih javnih zunanjih športnih površin mora biti razvidna iz prijave po naslednjih podsklopih: 
podsklop A) – načrtovana vrednost celotne prijavljene investicije mora biti višja od 1.000.000 EUR z DDV; 
ali 
podsklop B) – načrtovana vrednost celotne prijavljene investicije mora biti višja od 500.000 EUR z DDV in ne sme presegati vrednosti 1.000.000 EUR z DDV; 
ali 
podsklop C) – načrtovana vrednost celotne prijavljene investicije mora biti višja od 200.000 EUR z DDV in ne sme presegati vrednosti 500.000 EUR z DDV; 
ali 
podsklop D) – načrtovana vrednost celotne prijavljene investicije ne sme biti manjša od 75.000 EUR z DDV in ne sme presegati vrednosti 200.000 EUR z DDV.
Vloga mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko MGTŠ zahteva dodatna pojasnila in dokazila.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za vključitev v Sklop 1 ali Sklop 2, bodo zavrnjene iz razloga neizpolnjevanja pogojev in se ne bodo ocenile po merilih iz naslednje točke javnega razpisa. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o izboru, se pogodba o dodelitvi sredstev ne bo podpisala, odločba o izboru pa se bo odpravila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev, lahko MGTŠ od le-te odstopi, pri čemer bo končni prejemnik dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
6. Merila za izbor prijavljenih investicij za sofinanciranje
Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za vključitev v Sklop 1 ali Sklop 2, bodo ocenjene skladno z merili tega javnega razpisa po posameznih sklopih.
Sklop 1
Točka
MERILO
Največje možno skupno število točk 60
1.
DOSTOPNOST VSEM PREBIVALCEM 
Ocenjuje se število športnih programov, ki se bodo odvijali v objektu za eno ali več spodaj naštetih ciljnih skupin
SKUPAJ 5
1. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
Devet programov = 5 točk 
Sedem ali osem programov = 4 točke 
Pet ali šest programov = 3 točke 
Tri ali štiri programe = 2 točki 
En ali dva programa = 1 točka
2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
3. obštudijska športna dejavnost;
4. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
5. kakovostni šport;
6. vrhunski šport;
7. šport invalidov;
8. športna rekreacija;
9. šport starejših.
2.
OBSTOJ ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI 
*točke se prejme pri 2.1 ALI pri 2.2 (občina prijaviteljica lahko pri tem merilu prejme največ 10 točk).
SKUPAJ 10
2.1 OBNOVA OZIROMA REKONSTRUKCIJA – STAROST ŠPORTNEGA OBJEKTA (UPOŠTEVA SE OSNOVNA STAROST OBJEKTA), KI JE PREDMET PRIJAVLJENE INVESTICIJE
Skupaj 10
nad 20 let
10 točk
nad 15 do vključno 20 let
7 točk
nad 10 do vključno 15 let
5 točk
do vključno 10 let
3 točke
2.2. NOVOGRADNJA – OBSTOJ ENAKOVRSTNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV
Skupaj 10
V občini še ni enakovrstnega športnega objekta
10 točk
V občini že obstaja enakovrsten športni objekt
8 točk
3.
VREDNOST INVESTICIJE
SKUPAJ 20
3.1 KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN ZA LETI 2024 IN 2025
Skupaj 4
od 0,00 do vključno 1,11
4 točke
od vključno 1,12 do 1,15
3 točke
od vključno 1,16 do 1,19
2 točki
od vključno 1,20 in več
1 točka
3.2 POVPREČNI ODSTOTEK VLOŽENIH FINANČNIH SREDSTEV OBČINE PRIJAVITELJICE V PROGRAME ŠPORTA V OBDOBJU 2019–2022 GLEDE NA CELOTNI PRORAČUN LOKALNE SKUPNOSTI (občine prijaviteljice), KI JE RAZVIDEN IZ LETNEGA POROČILA PRIJAVITELJA, ODDANEGA NA MINISTRSTVO, PRISTOJNO ZA ŠPORT, PREKO SPLETNE APLIKACIJE LPŠ OBČIN.* 
*povprečni odstotek pomeni povprečje seštevka letnih odstotkov vlaganj občine prijaviteljice v programe športa za posamezno leto, kot izhajajo iz aplikacije LPŠ občin
skupaj 5
nad 1,8 %
5 točk
nad 1,4 % do 1,8 %
4 točke
nad 1 % do 1,4 %
3 točke
nad 0,6 % do 1 %
2 točki
nad 0,2 % do 0,6 %
1 točka
3.3 PREJETA SREDSTVA OBČINE PRIJAVITELJICE S STRANI MINISTRSTVA, PRISTOJNEGA ZA ŠPORT ZA ŠPORTNO INFRASTRUKTURO – (brez sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR) do vključno leta 2023
skupaj 5
Prijavitelj je prejel fin. sr. pred letom 2019 ali nikoli
5 točk
Prijavitelj je prejel fin. sr. v letu 2019
4 točke
Prijavitelj je prejel fin. sr. v letu 2021
3 točke
Prijavitelj je prejel fin. sr. v letu 2022
2 točki
Prijavitelj je prejel fin. sr. v letu 2023
1 točka
3.4 VREDNOST PRIJAVLJENE INVESTICIJE – UVRSTITEV V PODSKLOP
Skupaj 6
Podsklop A
6 točk
Podsklop B
5 točk
Podsklop C
4 točke
Podsklop D
3 točke
Podsklop E
2 točki
4.
ZAGOTAVLJANJE VADBENIH POVRŠIN ZA VEČ ŠPORTNIH PANOG6
SKUPAJ 10
4.1 ŠTEVILO ŠPORTNIH PANOG, ZA KATERE JE V ŠPORTNEM OBJEKTU MOGOČE ORGANIZIRATI VADBO
skupaj 5
nad 20 = 5 točk 
16 do 20 = 4 točke 
11 do 15 = 3 točke 
6 do 10 = 2 točki 
do 5 = 1 točka
4.2 ŠTEVILO ŠPORTNIH PANOG, ZA KATERE JE V ŠPORTNEM OBJEKTU MOGOČE ORGANIZIRATI URADNA TEKMOVANJA
skupaj 5
12 in več = 5 točk 
9 do 11 = 4 točke 
6 do 8 = 3 točke 
3 do 5 = 2 točki 
do 2 = 1 točka
5.
TRENUTNI STATUS* PRIJAVLJENE INVESTICIJE 
*navede se status na dan oddaje prijave na javni razpis
SKUPAJ 5
Prijavljena investicija se že izvaja (projekt ima pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje oziroma ga ne potrebuje) 
*obvezna dokazila k vlogi: gradbeno dovoljenje (če je potrebno), podpisana pogodba z izvajalcem, gradbeni dnevnik oziroma drugo dokazilo o začetku del
5 točk
Prijavljena investicija se še ni začela izvajati, a ima že izveden postopek javnega naročila za izbor izvajalca del in veljavno gradbeno dovoljenje, če ga potrebuje 
*obvezna dokazila k vlogi: gradbeno dovoljenje (če je potrebno), podpisana pogodba z izvajalcem
4 točke
Prijavljena investicija ima pridobljeno gradbeno dovoljenje oziroma gradbenega dovoljenja ne potrebuje, vendar javno naročilo za izvedbo del še ni oddano 
*obvezno dokazilo k vlogi: gradbeno dovoljenje (če je potrebno)
1 točka
Za prijavljeno investicijo je potrebno gradbeno dovoljenje, ki še ni pridobljeno
0 točk
6.
MOŽNOST KORIŠČENJA DODELJENIH SREDSTEV V LETU 2024 (glede na sklop in podsklop kamor se uvršča prijavljena investicija)
SKUPAJ 10
100 % (občina načrtuje porabo vseh sredstev v letu 2024)
10 točk
90 %–<100 %
9 točk
80 %–<90 %
8 točk
70 %–<80 %
7 točk
60 %–<70 %
6 točk
50 %–<60 %
5 točk
40 %–<50 %
4 točke
30 %–<40 %
3 točke
20 %–<30 %
2 točki
10 %–<20 %
1 točka
<10 %
0 točk
6 Prijavitelj vpiše športne panoge kot so določene v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, št. 013-19/2022/26 z dne 24. 2. 2022 (https://www.olympic.si/datoteke/Pogoji-pravila-kriteriji-za-registriranje-in-kategoriziranje-2022_24-2-2022.pdf)
Točka
MERILA SKLOPA 1 SE BODO PREVERILA:
1., 2., 3.4, 4. in 6.
Prijavni obrazec prijavitelja 
3.1
Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin za leto 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23)
3.2
Spletna aplikacija LPŠ občine
3.3
Pregled podatkov o sofinanciranju po letih, ki ga vodi MGTŠ
4.1 in 4.2
Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji
5.
Obvezna dokazila k vlogi
Dodatno točkovanje:
– Občinam prijaviteljicam, ki so oddale vlogo na Sklop 1 tega javnega razpisa in se nahajajo v območju znotraj meja Triglavskega narodnega parka kot te meje določa prvi odstavek 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20 in 18/23 – ZDU-1O), se skladno s šestim odstavkom 11. člena ZNTP-1 pripiše dodatnih 6 točk.
– Občinam prijaviteljicam, ki so oddale vlogo na Sklop 1 tega javnega razpisa in se nahajajo na obmejnem problemskem območju iz Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16 in 18/23 – ZDU-1O – v nadaljevanju ZSRR-2) in kot jih določa Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20 in 112/22), se skladno s petim odstavkom 24. člena ZSRR-2 pripiše dodatnih 6 točk.
– Občinam prijaviteljicam, ki so oddale vlogo na Sklop 1 tega javnega razpisa in se njihova investicija nanaša na ureditev dostopnosti za funkcionalno ovirane, se pripiše dodatne 3 točke.
– Občinam prijaviteljicam, ki so oddale vlogo na Sklop 1 tega javnega razpisa in se njihova investicija nanaša na protipoplavno in/ali protiplazno zaščito, se pripiše dodatne 3 točke.
Strokovna komisija za sofinanciranje predlaga vloge po vrstnem redu skupnega števila dobljenih točk od najbolje do najslabše ocenjene.
V primeru, da bo več vlog ocenjenih z enakim skupnim številom točk, bodo imele prednost vloge, ki bodo izkazovale večjo vrednost prijavljene investicije (z vključenim DDV).
Sklop 2
Točka
MERILO
Skupno število točk 55
1.
DOSTOPNOST VSEM PREBIVALCEM 
Število športnih programov, ki se bodo odvijali v objektu
SKUPAJ 5
1. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
Devet programov = 5 točk 
Sedem ali osem programov = 4 točke 
Pet ali šest programov = 3 točke 
Tri ali štiri programe = 2 točki 
En ali dva programa = 1 točka
2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
3. obštudijska športna dejavnost;
4. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
5. kakovostni šport;
6. vrhunski šport;
7. šport invalidov;
8. športna rekreacija;
9. šport starejših.
2.
OBSTOJ ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI 
SKUPAJ 5
Nova zunanja površina 
5 točk
Obstoječa zunanja površina, ki je predmet prenove
2 točki
3.
VREDNOST INVESTICIJE
SKUPAJ 20
3.1 KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN ZA LETI 2024 IN 2025
skupaj 4
od 0,00 do vključno 1,11
4 točke
od vključno 1,12 do 1,15 
3 točke
od vključno 1,16 do 1,19
2 točki
od vključno 1,20 in več
1 točka
3.2 POVPREČNI ODSTOTEK VLOŽENIH FINANČNIH SREDSTEV OBČINE PRIJAVITELJICE V PROGRAME ŠPORTA V OBDOBJU 2019–2022 GLEDE NA CELOTNI PRORAČUN LOKALNE SKUPNOSTI (občine prijaviteljice), KI JE RAZVIDEN IZ LETNEGA POROČILA PRIJAVITELJA, ODDANEGA NA MINISTRSTVO, PRISTOJNO ZA ŠPORT, PREKO SPLETNE APLIKACIJE LPŠ OBČIN.* 
*povprečni odstotek pomeni povprečje seštevka letnih odstotkov vlaganj občine prijaviteljice v programe športa za posamezno leto, kot izhajajo iz aplikacije LPŠ občin
skupaj 5
nad 1,8 % 
5 točk
nad 1,4 % do 1,8 % 
4 točke
nad 1 % do 1,4 % 
3 točke
nad 0,6 % do 1 % 
2 točki
nad 0,2 % do 0,6 % 
1 točka
3.3 PREJETA SREDSTVA OBČINE PRIJAVITELJICE S STRANI MINISTRSTVA, PRISTOJNEGA ZA ŠPORT ZA ŠPORTNO INFRASTRUKTURO – (brez sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR) do vključno leta 2022
skupaj 5
Prijavitelj je prejel fin. sr. pred letom 2019 ali nikoli 
5 točk
Prijavitelj je prejel fin. sr. v letu 2019
4 točke
Prijavitelj je prejel fin. sr. v letu 2021
3 točke
Prijavitelj je prejel fin. sr. v letu 2022
2 točki
Prijavitelj je prejel fin. sr. v letu 2023
1 točka
3.4 VREDNOST PRIJAVLJENE INVESTICIJE – UVRSTITEV V PODSKLOP
Skupaj 6
Podsklop A
6 točk
Podsklop B
5 točk
Podsklop C
4 točke
Podsklop D
3 točke
4.
ZAGOTAVLJANJE VADBENIH POVRŠIN ZA VEČ ŠPORTNIH PANOG
SKUPAJ 10
4.1 ŠTEVILO ŠPORTNIH PANOG, ZA KATERE JE NA POVRŠINI MOGOČE ORGANIZIRATI VADBO
Skupaj 5
nad 20 = 5 točk 
16 do 20 = 4 točke 
11 do 15 = 3 točke 
6 do 10 = 2 točki 
do 5 = 1 točka
4.2 ŠTEVILO ŠPORTNIH PANOG, ZA KATERE JE NA POVRŠINI MOGOČE ORGANIZIRATI URADNA TEKMOVANJA
Skupaj 5
12 in več = 5 točk 
9 do 11 = 4 točke 
6 do 8 = 3 točke 
3 do 5 = 2 točki 
do 2 = 1 točka
5.
TRENUTNI STATUS* PRIJAVLJENE INVESTICIJE 
*navede se status na dan oddaje prijave na javni razpis
SKUPAJ 5
Prijavljena investicija se že izvaja (projekt ima pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje oziroma ga ne potrebuje) 
*obvezna dokazila k vlogi: gradbeno dovoljenje (če je potrebno), podpisana pogodba z izvajalcem, gradbeni dnevnik oziroma drugo dokazilo o začetku del
5 točk
Prijavljena investicija se še ni začela izvajati, a ima že izveden postopek javnega naročila za izbor izvajalca del in veljavno gradbeno dovoljenje, če ga potrebuje 
*obvezna dokazila k vlogi: gradbeno dovoljenje (če je potrebno), podpisana pogodba z izvajalcem
4 točke
Prijavljena investicija ima pridobljeno gradbeno dovoljenje oziroma gradbenega dovoljenja ne potrebuje, vendar javno naročilo za izvedbo del še ni oddano 
*obvezno dokazilo k vlogi: gradbeno dovoljenje (če je potrebno)
1 točka
Za prijavljeno investicijo je potrebno gradbeno dovoljenje, ki še ni pridobljeno
0 točk
6.
MOŽNOST KORIŠČENJA DODELJENIH SREDSTEV V LETU 2024 (glede na sklop in podsklop kamor se uvršča prijavljena investicija)
SKUPAJ 10
100 % (občina načrtuje porabo vseh sredstev v letu 2024)
10 točk
90 %–<100 % 
9 točk
80 %–<90 %
8 točk
70 %–<80 %
7 točk
60 %–<70 %
6 točk
50 %–<60 %
5 točk
40 %–<50 %
4 točke
30 %–<40 %
3 točke
20 %–<30 %
2 točki
10 %–<20 %
1 točka
<10 %
0 točk
Točka
MERILA SKLOPA 2 SE BODO PREVERILA:
1., 2., 3.4., 4. in 6.
Prijavni obrazec prijavitelja 
3.1
Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin za leto 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23)
3.2
Spletna aplikacija LPŠ občine
3.3
Pregled podatkov o sofinanciranju po letih, ki ga vodi MGTŠ
4.1 in 4.2
Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji
5.
Obvezna dokazila k vlogi
Dodatno točkovanje:
– Občinam prijaviteljicam, ki so oddale vlogo na Sklop 2 tega javnega razpisa in se nahajajo v območju znotraj meja Triglavskega narodnega parka kot te meje določa prvi odstavek 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20 in 18/23 – ZDU-1O), se skladno s šestim odstavkom 11. člena ZNTP-1 pripiše dodatnih 5,5 točk.
– Občinam prijaviteljicam, ki so oddale vlogo na Sklop 2 tega javnega razpisa in se nahajajo na obmejnem problemskem območju iz Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16 in 18/23 – ZDU-1O – v nadaljevanju ZSRR-2) in kot jih določa Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20 in 112/22), se skladno s petim odstavkom 24. člena ZSRR-2 pripiše dodatnih 5,5 točk.
– Občinam prijaviteljicam, ki so oddale vlogo na Sklop 2 tega javnega razpisa in se njihova investicija nanaša na ureditev dostopnosti za funkcionalno ovirane, se pripiše dodatne 3 točke.
– Občinam prijaviteljicam, ki so oddale vlogo na Sklop 2 tega javnega razpisa in se njihova investicija nanaša protipoplavno in/ali protiplazno zaščito, se pripiše dodatne 3 točke.
Strokovna komisija za sofinanciranje predlaga vloge po vrstnem redu skupnega števila dobljenih točk od najbolje do najslabše ocenjene.
V primeru, da bo več vlog ocenjenih z enakim skupnim številom točk, bodo imele prednost vloge, ki bodo izkazovale večjo vrednost prijavljene investicije (z vključenim DDV).
Velja smiselno za oba sklopa (Sklop 1 in Sklop 2):
Razdelitev sredstev:
Sredstva, namenjena sofinanciranju v letih 2024 in 2025, bodo razdeljena prijaviteljem po vrstnem redu glede na število prejetih točk po posameznem sklopu, glede na razpoložljiva sredstva v letih 2024 in 2025, do porabe razpoložljivih sredstev.
Prenos nerazdeljenih sredstev na drug sklop:
V primeru, da ostane del sredstev na enem sklopu nerazdeljen (v okviru tega sklopa so ostala razpoložljiva sredstva, ker ni bilo prijavljenih dovolj ustreznih projektov za razdelitev vseh sredstev), se ta sredstva po potrebi lahko prenesejo na drug sklop, v katerem se dodatno izberejo investicije po vrstnem redu glede na doseženo število točk, do porabe razpisanih sredstev.
O prenosu sredstev odloči strokovna komisija s sklepom. Ministrstvo informacijo o prenosu sredstev objavi na svoji spletni strani.
Nižje sofinanciranje od zaprošenega:
V primeru, ko ni na voljo dovolj razpisanih sredstev, da bi lahko z njimi podprli celotno zaprošeno vrednost sofinanciranja zadnje vloge7, ima občina prijaviteljica, ki jo je vložila, možnost sprejeti nižjo vrednost sofinanciranja v primerjavi s tisto, za katero je kandidirala. V tem primeru mora izkazati, da bo kljub prejemu nižjega sofinanciranja s strani MGTŠ za celotno vrednost prijavljene investicije, vključno z DDV, zagotovila druge vire financiranja. V kolikor občina prijaviteljica potrdi, da sprejema zmanjšan obseg sofinanciranja za izvedbo prijavljene investicije in izkaže, da ima za celotno vrednost prijavljene investicije zagotovljene druge vire financiranja, MGTŠ izda odločbo o izboru vloge z zmanjšanim obsegom sofinanciranja. Če občina prijaviteljica ne sprejme nižje vrednosti sofinanciranja, se ta možnost ponudi naslednji občini prijaviteljici v vrsti za sofinanciranje glede na višino prejetih točk.
7 Zadnja vloga je prva naslednja po tisti, ki jo MGTŠ lahko finančno podpre v celotni vrednosti zaprošenega sofinanciranja iz vloge.
7. Višina sredstev in višina ter intenzivnost sofinanciranja izbranih prijavljenih investicij
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo tega javnega razpisa, znaša 32.418.787 EUR. Višina sredstev, ki jih MGTŠ v letu 2024 namenja za sofinanciranje investicij skladno s tem javnim razpisom, je do 22.418.787 EUR. Pravice porabe so zagotovljene na PP 231695 – Investicije v športno infrastrukturo, na kontu 4320 – Investicijski transferji občinam. Zaradi narave investicij (priprave in izvedbe gradbenih del) MGTŠ načrtuje sredstva na proračunski postavki tudi za leto 2025, in sicer v višini 10.000.000 EUR.
Razpisana sredstva za leto 2024 so na voljo samo v proračunskem letu 2024 iz česar sledi, da je obdobje javnih izdatkov oziroma skrajni rok, do katerega lahko MGTŠ občinam prijaviteljicam izplačuje zahtevke za sofinanciranje upravičenih stroškov po tem javnem razpisu do najkasneje 31. 12. 2024.
Razpisana sredstva za leto 2025 so na voljo samo v proračunskem letu 2025 iz česar sledi, da je obdobje javnih izdatkov oziroma skrajni rok, do katerega lahko MGTŠ občinam prijaviteljicam izplačuje zahtevke za sofinanciranje upravičenih stroškov po tem javnem razpisu do najkasneje 31. 12. 2025.
Intenzivnost sofinanciranja znaša do 100 % upravičenih stroškov8.
8 Intenzivnost pomoči do 100 % upravičenih stroškov pomeni 100 % delež sofinanciranja upravičenih stroškov, kot so navedeni v vlogi, vendar največ do najvišje vrednosti sofinanciranja po posameznem podsklopu.
Sklop 1
Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje prijavljenih investicij iz Sklopa 1 znaša 24.000.000 EUR, od tega 15.000.000 EUR v letu 2024 in 9.000.000 EUR v letu 2025. MGTŠ bo sofinanciralo prijavljene investicije po naslednjih podsklopih:
– Pri podsklopu A), kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije višja od 2.000.000 EUR z DDV:
Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 1.000.000 EUR, v letih 2024 in 2025.
– Pri podsklopu B), kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije višja od 1.000.000 EUR z DDV in ne presega 2.000.000 EUR z DDV:
Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 500.000 EUR, v letih 2024 in 2025.
– Pri podsklopu C), kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije višja od 500.000 EUR z DDV in ne presega vrednosti 1.000.000 EUR z DDV:
Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 250.000 EUR, v celoti v letu 2024.
– Pri podsklopu D), kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije višja od 200.000 EUR z DDV in ne presega vrednosti 500.000 EUR z DDV:
Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 100.000 EUR, v celoti v letu 2024.
– Pri podsklopu E), kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije najmanj 75.000 EUR z DDV in ne presega vrednosti 200.000 EUR z DDV:
Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 50.000 EUR, v celoti v letu 2024.
V primeru, da vrednost investicije med izvajanjem pade pod vrednost, zahtevano za posamezni sklop, se sofinanciranje ustrezno zniža in preveč izplačana sredstva vrnejo s pripadajočimi obrestmi.
Sklop 2
Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje prijavljenih investicij iz Sklopa 2 znaša 8.418.787 EUR, od tega 7.418.787 EUR v letu 2024 in 1.000.000 EUR v letu 2025. MGTŠ bo sofinanciralo prijavljene investicije po naslednjih podsklopih:
– Pri podsklopu A), kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije višja od 1.000.000 EUR z DDV:
Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 500.000 EUR, v letih 2024 in 2025.
– Pri podsklopu B), kjer je načrtovana vrednost investicije višja od 500.000 EUR z DDV in ne presega vrednosti 1.000.000 EUR z DDV:
Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 250.000 EUR, v celoti v letu 2024.
– Pri podsklopu C), kjer je načrtovana vrednost investicije višja od 200.000 EUR z DDV in ne presega vrednosti 500.000 EUR z DDV:
Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 100.000 EUR, v celoti v letu 2024.
– Pri podsklopu D), kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije najmanj 75.000 EUR z DDV in ne presega vrednosti 200.000 EUR z DDV:
Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 50.000 EUR, v celoti v letu 2024.
V primeru, da vrednost investicije med izvajanjem pade pod vrednost, zahtevano za posamezni sklop, se sofinanciranje ustrezno zniža in preveč izplačana sredstva vrnejo s pripadajočimi obrestmi.
8. Upravičeni in neupravičeni stroški
Maksimalna višina sofinanciranja upravičenih stroškov izbrane prijavljene investicije bo določena s pogodbo o sofinanciranju.
Obdobje, ko lahko občini prijaviteljici v letu 2024 nastanejo upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja Sklopa 1 (točka 8.1.) in Sklopa 2 (točka 8.2), je od 1. 1. 2024 pa do najkasneje 20. 11. 2024.
Obdobje, ko lahko občini prijaviteljici v letu 2025 nastanejo upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja Sklopa 1 (točka 8.1.) in Sklopa 2 (točka 8.2), je od 1. 1. 2024 pa do najkasneje 20. 11. 2025.
Prejemnik je dolžan vse stroške prijavljene investicije voditi na posebnem ločenem stroškovnem mestu.
Upravičeni stroški – velja smiselno za oba sklopa (Sklop 1 in Sklop 2):
– stroški investicijske in projektne dokumentacije,
– stroški gradbenih del,
– stroški nabave in vgradnje vgradne športne opreme,
– nepovračljivi DDV9 za stroške iz prejšnjih treh alinej (v primeru, da želi občina prijaviteljica uveljavljati nepovračljivi DDV kot upravičen strošek, mora izpolniti prilogo 6).
9 Pri investicijah v športno infrastrukturo gre za investicije, ki se lahko nanašajo na opravljanje obdavčljive dejavnosti prejemnika sredstev, lahko pa tudi za investicije, ki predstavljajo opravljanje oproščene dejavnosti prejemnika sredstev, brez pravice do odbitka DDV. Davčna obravnava je enaka ne glede na vir financiranja – ali zagotovi investitor (občina) lastna sredstva za konkretno investicijo ali pa pridobi ta sredstva iz naslova MGTŠ kot investicijo v športno infrastrukturo. Sam investitor (občina) mora vedeti, za namen kakšne dejavnosti bo investicija namenjena in to tudi ustrezno davčno obravnavati. Dejstvo, da so sredstva namenjena za investicije občinam in sicer za investicije v športno infrastrukturo, samo po sebi še ne pomeni, da DDV ni povračljiv v skladu z DDV predpisi.
(1) DDV ni upravičen strošek, razen če se podpora nanaša na nabave blaga ali storitev, ki jih bo upravičenec uporabil za namene dejavnosti in transakcij, v zvezi s katerimi se v skladu s predpisi o DDV ne šteje za davčnega zavezanca, ali za namene dejavnosti in transakcij, ki so v skladu s predpisi o DDV oproščene plačila DDV, brez pravice do odbitka DDV.
(2) Upravičenec, ki uveljavlja DDV kot upravičen strošek projekta (pomoči, subvencije, intervencije), pod kazensko odgovornostjo poda izjavo, da v skladu z zakonodajo o DDV ne more odbijati vstopnega DDV, plačanega za nabave blaga ali storitev v okviru izvajanja projekta (pomoči, subvencije, intervencije), za katerega mu je bila dodeljena podpora.
(3) Upravičenec v izjavi iz prejšnjega odstavka navede razlog, zaradi katerega ne more odbijati vstopnega DDV, in sicer, da se nabave blaga ali storitev v okviru izvajanja projekta (pomoči, subvencije, intervencije) nanašajo na eno izmed naslednjih dejavnosti:
– opravljanje oproščene dejavnosti brez pravice do odbitka DDV;
– opravljanje dejavnosti, v zvezi s katerimi se upravičenec ne šteje za davčnega zavezanca, kot je opredeljen v 5. členu Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – Uradni list Republike Slovenije Št. 132 / 22. 12. 2023 / Stran 12235 uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE, 40/23 – ZDavPR-B in 122/23).
(4) Če se podpora nanaša na nabave blaga in storitev v okviru izvajanja projekta (pomoči, subvencije, intervencije), ki jih bo upravičenec uporabil tako za namene transakcij, pri katerih si v skladu z DDV zakonodajo lahko odbija vstopni DDV, kot za transakcije, pri katerih vstopnega DDV ne more odbijati, navede v izjavi iz drugega odstavka tudi delež (%) vstopnega DDV, za katerega nima pravice do odbitka DDV.
Ker je namen sofinanciranja investicij v vgradnjo športno opremo povečati dostopnost vadbe celotni populaciji in s tem večji uporabnosti ter varnosti športne infrastrukture, mora imeti vgradna oprema, ki je predmet sofinanciranja, ustrezne certifikate s katerimi se potrjuje kvaliteta in standard za varnost naprav.
8.1 Upravičeni stroški pri Sklopu 1:
V okviru Sklopa 1 MGTŠ sofinancira upravičene stroške prijavljenih investicij, ki zajemajo obnove, novogradnje in rekonstrukcije javnih športnih objektov in stroške vgradnje športne opreme v navedene objekte. Podrobnejši opis upravičenih stroškov je naveden v razpisni dokumentaciji, objavljeni na spletni strani ministrstva.
8.2. Upravičeni stroški pri Sklopu 2:
V okviru Sklopa 2 MGTŠ sofinancira upravičene stroške prijavljenih investicij, ki zajemajo posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin in/ali zunanje vgradnje športne opreme. Podrobnejši opis upravičenih stroškov je naveden v razpisni dokumentaciji, objavljeni na spletni strani ministrstva.
8.3. Neupravičeni stroški za Sklop 1 in Sklop 2:
Stroški, ki niso upravičeni in niso predmet sofinanciranja, vendar lahko nastanejo pri izvajanju aktivnosti so:
– stroški gradbenega nadzora, najema kreditov,
– stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke,
– davek na dodano vrednost, če je povračljiv, ter drugi davki in dajatve,
– bančni stroški za vodenje računov,
– stroški za pravno svetovanje, notarski stroški, stroški za tehnično ali finančno strokovno znanje, računovodski in revizijski stroški,
– stroški bančnih garancij ali drugih finančnih institucij,
– denarne kazni, penali in stroški sodnih postopkov,
– drugi stroški, ki niso predhodno odobreni s strani ministrstva.
Ne glede na navedbe v vlogi, stroški, za katere je ali bo občina prejela sredstva iz drugih virov, niso predmet sofinanciranja (prepoved dvojnega sofinanciranja).
Občine prijaviteljice morajo pri naročanju blaga in storitev spoštovati zahteve Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F – v nadaljevanju: ZJN-3) in v kolikor jih imajo, tudi svoja lastna pravna pravila v zvezi z naročanjem. Nabave so dovoljene le od tretjih oseb, ki niso povezane z občino prijaviteljico oziroma kupcem. Sofinancirana sredstva se morajo amortizirati, vključiti v sredstva občine prijaviteljice, ki prejme sofinanciranje. Do sofinanciranja je upravičena le nova oprema skladno z opredelitvijo v okviru Sklopa 1 ali Sklopa 2.
9. Obdobje za porabo sredstev
Za razpisana sredstva za sofinanciranje Sklopa 1 in Sklopa 2, ki morajo biti porabljena v letu 2024, bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki bo podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja, najkasneje 20. 11. 2024.
Za razpisana sredstva za sofinanciranje Sklopa 1 in Sklopa 2, ki morajo biti porabljena v letu 2025, bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki bo podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja, najkasneje 20. 11. 2025.
V kolikor bo do 20. 11. 2024 nastalo manj upravičenih stroškov od višine odobrenega sofinanciranja v letu 2024, bo prijavitelju izplačano le toliko sredstev, kolikor je do 20. 11. 2024 nastalo upravičenih stroškov in za katere bo prijavitelj izstavil e-račun oziroma zahtevek ter izkazal upravičenost stroškov.
V kolikor bo do 20. 11. 2025 nastalo manj upravičenih stroškov od višine odobrenega sofinanciranja v letu 2025, bo prijavitelju izplačano le toliko sredstev, kolikor je do 20. 11. 2025 nastalo upravičenih stroškov in za katere bo prijavitelj izstavil e-račun oziroma zahtevek ter izkazal upravičenost stroškov.
Dinamika izstavljanja e-računov oziroma zahtevkov se za posamezno izbrano (podprto) prijavljeno investicijo določijo s pogodbo o sofinanciranju. Maksimalna višina sofinanciranja posameznih upravičenih stroškov je določena s pogodbo. Sofinancira se do 100 % pogodbene vrednosti sofinanciranja.
10. Izplačila sredstev za sofinanciranje
MGTŠ bo odobrena sredstva za sofinanciranje izplačeval na osnovi prejetih e-računov skupaj z dokazili o nastanku upravičenih stroškov (realizacija). Vrednosti dokazil o realizaciji morajo biti najmanj v višini vrednosti sofinanciranja. K e-računu se priložijo najmanj naslednje obvezne priloge:
a. Sklep o izbiri izvajalca skladno z določbami veljavnega zakona, ki ureja področje javnih naročil, je prejemnik sredstev dolžan posredovati ministrstvu le enkrat, in sicer takrat, ko predloži prvi e-račun, ki se nanaša na izbranega izvajalca.
b. Račun oziroma situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa in odgovornega zastopnika prejemnika sredstev ter z originalno oznako, da je kopija enaka originalu – dokazilo o realizaciji del ali nakupov, ki se nanašajo na upravičene stroške.
c. Potrdilo o plačilu računa oziroma situacije iz točke b.
d. Potrdilo o dobavi in montaži.
e. Fotografije izvedenih del ali opreme.
f. Izpis iz stroškovnega mesta za zadevni projekt.
g. Certifikati, s katerimi se potrjuje kvaliteta in standard varnosti vgrajene športne opreme, športne površine, materialov itd.
V primeru, ko je za izvedbo prijavljene investicije potrebno gradbeno dovoljenje in ga upravičenec ni priložil ob prijavi na ta javni razpis, ga mora priložiti najkasneje do oddaje prvega zahtevka za sofinanciranje (k prvemu e-računu).
11. Poročanje
Prejemnik sredstev bo moral v času trajanja pogodbe MGTŠ posredovati poročila o izvajanju aktivnosti, in sicer:
a. poročilo o izvajanju projekta ob vsakem izdanem zahtevku oziroma e-računu,
b. zaključno poročilo prijavljene investicije skladno s pogodbo,
c. poročila na posebno zahtevo ministrstva.
12. Način prijave in razpisni rok
Rok za prijavo na razpis je 31. 5. 2024.
Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite ali dostavite na naslov Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do roka za prijavo na razpis.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana z navadno poštno pošiljko in najkasneje na dan roka za prijavo na razpis prispela na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, kar je razvidno iz sprejemne štampiljke, če je bila najkasneje na dan roka za prijavo na razpis oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali je do 15. ure tega dne bila oddana v vložišču Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Prijava mora biti predložena v zaprtem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani opremljen z ustreznim napisom:
– za prijavo na Sklop 1: »Ne odpiraj Sklop 1; (4300-8/2024)«
– za prijavo na Sklop 2: »Ne odpiraj Sklop 2; (4300-8/2024)«.
Ovojnice, ki ne bodo označene v skladu s prejšnjim odstavkom, bodo s sklepom zavržene.
Na ovitku mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo le pravočasne prijave, ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in za katere bodo prijavitelji v rokih, določenih v razpisu oziroma pozivih ministrstva v skladu z razpisom, zagotovili potrebno dokumentacijo. Prepozne prijave bodo s sklepom zavržene.
Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo pozvane k dopolnitvi vloge.
Vsaka vloga mora biti v svoji ovojnici oziroma svojem ovitku.
Za vsako vlogo mora občina prijaviteljica priložiti tudi elektronsko obliko vseh obrazcev in prijavne dokumentacije*, ki so shranjeni na digitalnem nosilcu podatkov (občina prijaviteljica digitalni nosilec podatkov priloži k pisni prijavi v ovojnici oziroma ovitku).
*na digitalnem nosilcu podatkov je lahko priložena Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx) ali .pdf oblika dokumentacije.
13. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 dni po izteku roka za oddajo vlog. Strokovna komisija bo odprla pravilno označene in pravočasne vloge. Odpiranje vlog ne bo javno.
14. Postopek pregleda vlog: prijavitelje, ki bodo oddali nepopolne vloge, bo strokovna komisija pozvala k dopolnitvi. Vse nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene skladno s pozivi ali v zahtevanem roku, bodo zavržene. Strokovna komisija bo pregledala ali popolne vloge izpolnjujejo vse pogoje iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije in nato vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje, ocenila na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu.
15. Ocenjevanje vlog: vloge, ki izpolnjujejo pogoje, bo ocenjevala strokovna komisija po merilih, določenih v javnem razpisu. Vloge v okviru posameznega sklopa (Sklop 1 oziroma Sklop 2) bo strokovna komisija razvrstila glede na prejete točke v skladu s prejšnjim stavkom. Za sofinanciranje bodo izbrane vloge po vrstnem redu od najvišjega seštevka doseženih točk do razdelitve sredstev, namenjenih posameznemu sklopu.
16. Obveščanje o izboru
O odobritvi, zavrnitvi ali zavrženju vlog odloči predstojnik MGTŠ. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni z odločbo o izboru.
Zoper odločbo o (ne)izboru, lahko prijavitelj v tridesetih dneh od prejema odločbe sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o dodelitvi sredstev z ostalimi (izbranimi) končnimi prejemniki.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.
17. Rok za podpis pogodbe
Rok za podpis pogodbe je 8 dni od poziva k podpisu pogodbe.
V primeru, da v predvidenem času ne pride do podpisa pogodbe, se smatra, da je izbrani prijavitelj odstopil od podpisa pogodbe in s tem sofinanciranja prijavljenega projekta.
18. Razpoložljivost razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave.
Razpisne obrazce (v prilogah 1 do 5) lahko prijavitelji natisnejo ali jih prevzamejo na Direktoratu za šport, Dunajska cesta 167, Ljubljana. Izpolnjene razpisne obrazce podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu z 12. točko tega razpisa.
19. Omogočanje nadzora: izbrani prijavitelj bo dolžan omogočiti ministrstvu ter vsem ostalim pristojnim nadzornim institucijam (Urad za nadzor proračuna, Računsko sodišče, kontrolna enota MGTŠ, skrbnik pogodbe, organi pregona ipd.), nadzor nad namensko porabo sredstev in vsemi ostalimi pogodbenimi določili, in sicer na način, da je ob vsakem času možno preverjanje izvajanja ter je omogočen vpogled v vso dokumentacijo v zvezi s prijavljeno investicijo. Nadzor se nanaša tako na računovodsko kot ostalo dokumentacijo ter vpogled v podatke o doseganju zastavljenih ciljev.
20. Komuniciranje in obveščanje: izbrani prijavitelj je dolžan na svojih spletnih straneh objaviti in na objekt ki je predmet prijavljene investicije postaviti najmanj osnovne informacije o sofinanciranju prijavljene investicije s strani MGTŠ (opis investicije, vrednost investicije, vrednost sofinanciranja).
21. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s prijavo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgts@gov.si.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/.
22. Druge določbe javnega razpisa: ministrstvo lahko kadarkoli razveljavi, prekliče ali spremeni javni razpis z objavo v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti