Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

Št. 410-53/2024 Ob-2174/24, Stran 1141
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa župana, št. 410-57/2023 z dne 18. 5. 2023 Mestna občina Koper objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov v Mestni občini Koper za leto 2024 (v nadaljevanju: razpis) 
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov v Mestni občini Koper za leto 2024.
3. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– usmerjanje in spodbujanje učencev in dijakov k raziskovalnemu delu,
– delo z učenci in dijaki na posameznih področjih raziskovanja,
– ponuditi učencem in dijakom možnost za nadgradnjo in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja,
– omogočiti učencem in dijakom, da svojemu znanju dodajo praktično vrednost,
– omogočiti učencem in dijakom, da utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje,
– učenje inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja,
– učenje postavljanja hipotez oziroma raziskovalnih vprašanj,
– učenje projektnega in skupinskega dela ter medsebojnega sodelovanja,
– izvajanje projekta od zamisli do uporabnega izdelka in predstavitev končnega izdelka.
4. Razpisna področja
Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK) bo sofinancirala Mladinske raziskovalne projekte (do 19 let starosti), ki so namenjeni:
– delu z učenci in dijaki na posameznih področjih raziskovanja;
– spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
– spodbujanju k poglabljanju znanja, ustvarjalnosti in kreativnosti;
– uvajanju učencev in dijakov v znanost;
– popularizaciji znanosti ter tehnike;
– dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne ali mednarodne projekte in mednarodna tekmovanja.
5. Splošni pogoji prijave
Za sofinanciranje projektov se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:
– kot prijavitelji na tem razpisu lahko kandidirajo osnovne in srednje šole s sedežem v MOK ter članice univerze na Primorskem in zasebni zavodi s sedežem v MOK, ki izvajajo programe na področju raziskovanja;
– delujejo na območju MOK najmanj eno leto;
– mladinski raziskovalni projekti ne smejo biti del obveznega predmetnika v šolah, temveč so nadstandardni programi, ki niso financirani iz rednih programov šol;
– da je vsebina prijavljenega programa skladna s predmetom razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2024;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je projekt sofinanciran s strani MOK;
– prijavitelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOK;
– imajo izpolnjene vse finančne obveznosti do Mestne občine Koper (podpisana izjava prijavitelja).
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije.
V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge, izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.
6. Posebni pogoji prijave
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ dvema vsebinsko različnima projektoma. Vsak projekt mora biti vsebinsko in časovno zaokrožena samostojna celota, projekti se po vsebini in strukturi ne smejo podvajati. V primeru podvajanja projektov bo MOK ocenjevala le prvi projekt, zapisan v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis;
– udeleženci so učenci od 7. do 9. razreda osnovne šole s sedežem v MOK, dijaki srednjih šol s sedežem v MOK.
7. Merila za dodelitev sredstev
Za presojo prispelih prijav na razpis bodo upoštevana naslednja merila:
– jasnost, konkretnost, merljivost in dosegljivost zastavljenih ciljev projekta;
– jasno, natančno, realno in racionalno prikazana finančna konstrukcija projekta.
Prednostno bodo sofinancirani mladinski raziskovalni projekti:
– ki bodo jasno in konkretno predstavljeni;
– ki bodo imeli aplikativno vrednost;
– z aktualnimi tematikami.
Posameznemu prijavitelju bodo dodeljena sredstva ob upoštevanju zgoraj navedenih meril.
MOK bo posamezne projekte sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.
Iz obravnave bodo izločene prijave, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena takoj, ko bo to ugotovljeno.
Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje in merila za sodelovanje na razpisu. Prijave prijaviteljev, za katere bo ugotovljeno neizpolnjevanje pogojev in meril, do sredstev javnega razpisa ne bodo upravičene in bodo zavrnjene.
8. Okvirna višina sredstev: skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju mladinskih raziskovalnih projektov v Mestni občini Koper za leto 2024, je opredeljena s proračunom MOK za leto 2024, in sicer znaša največ do 16.500,00 EUR.
9. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
10. Dokumenti, potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa oziroma projekta mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – Podatki o prijavitelju projekta
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – Prijava projekta
– kopija temeljnega akta prijavitelja (samo za zasebne zavode s sedežem v MOK).
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2024, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.
V kolikor prijavitelj prijavlja dva projekta, mora za vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec Prijava projekta (OBR-3) ter na njem označit za katero področje gre. Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolni samo enkrat.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v roku osem dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, bodo le-te zavržene. Obrazec 1 (Podatki o prijavitelju programa) ni predmet dopolnitve.
Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov poročilo. Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti poročilo posredovano najkasneje do 25. 11. 2024. Obvezno pa mora prijavitelj poročilu priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, razne materiale ipd.) kot dokazilo o realiziranem projektu.
Poročilo lahko prijavitelj odda tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.
11. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico (OBR-6).
Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 31. maja 2024 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.
Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve bodo zavržene.
12. Datum odpiranja vlog: odpiranje prijav bo 7. 6. 2024. Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolno.
13. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
14. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za družbene dejavnosti MOK, in sicer do pet dni pred potekom roka za predložitev prijav.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti