Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

Št. 100-5/2024/1 Ob-2166/24, Stran 1143
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih – ZZ (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 53.a ter 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji) ter sklepa 5. dopisne seje Svet Vrtca Trnovo razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca Trnovo izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 100. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji) in 40. členom Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 25/08 – ZVrt-D) oziroma po prehodni določbi 56. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) in 28. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-D (Uradni list RS, št. 25/08), in sicer:
1. da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje oziroma izobrazbo po prehodnih določbah ZVrt,
2. da izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
5. ima naziv višji svetnik, svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
11. da predloži svoj program vodenja Vrtca Trnovo, Kolezijska ul. 11, 1000 Ljubljana.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96 in 64/01).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca Trnovo, Ljubljana ter biti usposobljen za delo z računalnikom.
Mandat ravnatelja traja 5 let. Pogodba o zaposlitvi se lahko v primeru izbire zunanjega kandidata sklene za določen čas mandata.
Predviden pričetek dela je z 8. 1. 2025.
Kandidati lahko na naslov: »Svet zavoda, Vrtec Trnovo, Kolezijska ul. 11, 1000 Ljubljana«, z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja« pošljete: Popolno pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in s priloženimi overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, in sicer potrdilom o nekaznovanosti ter potrdilom iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, in potrdilo pristojnega Okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku, vsa potrdila v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne smejo biti ob oddaji vloge starejša od 8 dni.
Rok za sprejem prijav je 8 dni.
Kandidati navedite svoj e-naslov, na katerem boste sprejemali morebitno potreben poziv za dopolnitev vloge in razna obvestila med razpisnim postopkom.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonsko določenem roku.
Svet Vrtca Trnovo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti