Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2503. Uredba o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo
2504. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev
2505. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Odloki

2506. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo
2507. Odlok o dopolnitvi Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo
2508. Odlok o dopolnitvi Odloka o finančnem nadomestilu stroškov v ribištvu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil

Sklepi

2509. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje

MINISTRSTVA

2463. Pravilnik o kakovosti rastlinskega olja, rastlinske masti in majoneze
2464. Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe
2510. Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

USTAVNO SODIŠČE

2465. Odločba o ugotovitvi, da je Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju v neskladju z Ustavo
2466. Odločba o ugotovitvi, da sedmi in osmi odstavek 43. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji nista v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2467. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje
2468. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju tveganj investicijskega sklada

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2469. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami

OBČINE

Črnomelj

2470. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica št. 2
2471. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj
2472. Sklep o izbrisu statusa javnega dobra
2473. Sklep o izbrisu zaznambe vpisa statusa javnega dobra
2474. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Črnomelj

Idrija

2475. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija
2476. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2477. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija

Ilirska Bistrica

2478. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
2479. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Jesenice

2480. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice

Koper

2499. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 2022
2500. Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper za obdobje od 1. 8. 2022 do 31. 12. 2022

Kranj

2481. Statut Zavoda Jamski laboratorij Tular, Kranj

Kranjska Gora

2482. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora
2483. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 16. decembra Mojstrana

Ljubljana

2484. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana

Mežica

2485. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Mežica
2486. Sklep o spremembi načrta razvojnih programov za projekt št. OB074-12-0002 Preplastitev cest v Mežici

Miren-Kostanjevica

2487. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren
2488. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Miren - Kostanjevica
2489. Dodatek k Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica
2490. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 3099/1 k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU

Pivka

2501. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vaških skupnostih Občine Pivka
2502. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana in svetov vaških skupnosti v Občini Pivka

Ptuj

2491. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj

Rogatec

2492. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Semič

2493. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje v Občini Semič
2494. Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine Semič

Vipava

2495. Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami
2496. Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Vipava za leto 2022
2497. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vipava
2498. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava za volilno leto 2022

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti