Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

Št. 303-45/2022/36 Ob-2778/22, Stran 1830
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20), Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18, 51/21 in 208/21), Partnerskega sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 4.1, z dne 20. 4. 2020, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 7.1 z dne 19. 5. 2022, Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US in 54/22 – ZUPŠ-1), Resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030 (Uradni list RS, št. 49/22) in odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski sklad, št.  3032-191/2021/28 z dne 19. 7. 2022, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov« 
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij: Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014-2020), prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nadaljnjega delovanja in nadgradnje kariernih centrov visokošolskih zavodov s spodbujanjem prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov.
Med posebne skupine študentov uvrščamo študente s posebnim statusom, študente s posebnimi potrebami, študente v stiski, ki lahko negativno vpliva na duševno zdravje1, študente, ki so podvrženi nasilju, ki pomeni poseg v telesno in psihično integriteto osebe (nasilje v družini, spolno nasilje, spolno nadlegovanje, ustrahovanje ali trpinčenje ipd.), študente s skrbstvenimi obveznostmi2, študente z drugimi osebnimi okoliščinami3 in druge netradicionalne skupine študentov. Tradicionalni študenti so študenti, ki neposredno po zaključeni srednji šoli vstopijo na visokošolski študij, medtem ko so netradicionalni študenti tisti študenti, ki so že vstopili na trg dela, pogosto pa imajo družino, kar predstavlja zanje dodatno usklajevanje študentskega in zasebnega življenja (zaradi družine ali skrbi za starše ipd.).
1 Skladno z 2. členom Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08, 46/15 – odl. US in 44/19 – odl. US) je »duševno zdravje stanje posameznika oziroma posameznice (v nadaljnjem besedilu: posameznik), ki se kaže v njegovem mišljenju, čustvovanju, zaznavanju, vedenju ter dojemanju sebe in okolja«.
2 Študenti s skrbstvenimi obveznostmi so študenti, ki skrbijo za starše ali druge družinske člane.
3 Osebne okoliščine so lahko izjemne socialne ali družinske okoliščine, spolna usmerjenost ipd., ki lahko človeka pahnejo v stisko in ki so osebne, saj o njih ne želi govoriti v javnosti.
Javni razpis obsega tri aktivnosti:
1. Usposabljanja in izobraževanja za karierne svetovalce
Aktivnost obsega organizacijo in izvedbo usposabljanj s področja podpore študentom posebnih skupin za vse karierne svetovalce, da bodo lažje in bolj učinkovito delovali v sistemu podpore študentom posebnih skupin in prispevali k promociji inkluzivne klime na visokošolskih zavodih. Usposabljanj se morajo primarno udeležiti tisti karierni svetovalci, ki so prvi, s katerimi študent vzpostavi kontakt in ki morajo biti usposobljeni do te mere, da prepoznajo težavo študenta in mu nudijo podporo. V okviru te aktivnosti se izvede:
a. Vzpostavitev mreže posameznikov, ki imajo izkušnje in znanja za delo s študenti posebnih skupin, z namenom izmenjave izkušenj in posredovanja znanj zaposlenim na visokošolskem zavodu.
b. Organizacija dogodkov, namenjenih sprejemanju in razumevanju drugačnosti.
2. Vzpostavitev sistema za prepoznavanje posebnih skupin študentov in njihovih potreb po podpori
Aktivnost se osredotoča na zmožnost identifikacije posebnih skupin študentov, ki bi potrebovali posebno oziroma dodatno pomoč in posebno obravnavo z namenom nudenja podpore med študijem. Upravičenec mora vzpostaviti delovno skupino, ki bo delovala strokovno in z določanjem in usmerjanjem aktivnosti pripomogla k vzpostavitvi sistema za prepoznavanje posebnih skupin študentov. Ob zaključku projektov se pričakuje vzpostavljen sistem, upravičenec pa mora pripraviti dokument z opisanim vzpostavljenim sistemom in priporočili oziroma opredelitvijo spodbud za njihovo vključevanje.
Upravičenec rezultate aktivnosti predstavi ostalim zainteresiranim visokošolskim zavodom v slovenskem prostoru, bodisi na dogodku, na spletni strani ipd.
3. Podpora posebnim skupinam študentov
Poleg osnovnega poslanstva kariernih centrov, to je nudenje kariernega svetovanja vsem študentom na dodiplomski in podiplomski stopnji, se bo v okviru aktivnosti izvajalo tudi:
a. ozaveščanje vseh študentov o pomembnosti enakopravne obravnave vseh študentov ne glede na spol, raso ali narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali socio-ekonomski položaj ter ozaveščanje študentov o vsakršnem nasilju, ki pomeni poseg v telesno in psihično integriteto osebe (nasilje v družini, spolno nasilje, spolno nadlegovanje, ustrahovanje ali trpinčenje ipd.).
b. podporo v obliki svetovanja, usposabljanja ali v drugi primerni obliki posebnim skupinam študentov, ki stopijo v kontakt s kariernim centrom, ker potrebujejo pomoč pri študiju ali se soočajo s stisko, ki lahko negativno vpliva na duševno zdravje, tako na individualni ravni kot posredno preko javno dostopnih informacij (na daljavo, na spletnih straneh, družbenih omrežjih ipd.).
c. V svetovanje študentom se vključi tudi svetovanje o karierni poti posebnim skupinam študentov, s poudarkom na ustreznosti izbrane/želene študijske poti glede na individualne potrebe/zmožnosti študenta.
d. Predvideno je sodelovanje s srednjimi šolami, in sicer s svetovalnimi delavci, z namenom seznanitve o posebnih potrebah, ki jih imajo dijaki pri izobraževanju, ko vstopajo v visokošolski prostor.
e. Aktivnost vključuje sodelovanje z institucijami, ki pokrivajo področje dela z mladimi s posebnimi potrebami, oziroma ki lahko kakorkoli pripomorejo k bolj uspešnemu delu visokošolskih zavodov s posebnimi skupinami študentov.
2.2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izboljšanje odzivnosti izobraževalnega sistema za potrebe trga dela in s tem povezano usklajevanje znanj in pričakovanj mladih.
2.3. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je spodbujanje celovite visokokakovostne karierne orientacije skozi celoten študijski proces od vpisa do zaposlitve ter usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami na trgu dela, obenem pa spodbujanje prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov. Cilj bo dosežen z vključevanjem visokošolskih zavodov, ki bodo v okviru kariernih centrov izvajali karierno orientacijo za študente.
2.4. Ciljna skupina
Ciljne skupine so mladi (dijaki, študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, diplomanti).
2.5. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale v KRZS in v KRVS ob upoštevanju sedeža upravičenca, ki bo izvajal operacijo. Sredstva se delijo v razmerju:
– 67 % za KRZS in
– 33 % za KRVS.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo je imenovala ministrica za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: komisija) bo preverila, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za kandidiranje na javnem razpisu in bo postopala skladno s točko 7 Navodil za pripravo vloge za na javni razpis.
Posamezni prijavitelj (univerza ali samostojni visokošolski zavod) lahko odda le eno vlogo na javni razpis. Če bo prijavitelj oddal več vlog, se bo upoštevala tista, ki bo prva prispela na ministrstvo, ostale pa bodo s sklepom zavržene.
3.1. Pogoji za prijavo
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu, na katerega se prijavlja, izpolnjevati pogoje, s katerimi izkazuje ustreznost ter sposobnost za izvedbo operacije ter predložiti dokazila, s katerimi izkazuje njihovo izpolnjevanje:
Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi, ki:
Dokazila
1
so na dan odpiranja vlog vpisani v Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: eVŠ) in izvajajo javno veljavne študijske programe, vpisane v eVŠ,
Izpolnjevanje pogoja bo ministrstvo preverilo v eVŠ
2
imajo na dan podpisa prijavnega obrazca, ki je del vloge, vzpostavljen karierni center, karierno točko oziroma drugo obliko kariernega svetovanja študentom, 
Dokazilo o vzpostavljenem kariernem centru, karierni točki oziroma drugi obliki kariernega svetovanja študentom (npr. statut visokošolskega zavoda ali sistemizacijo delovnih mest ali pravilnik o delovanju kariernega centra oziroma drugo relevantno pravno podlago z razvidnim datumom o pričetku in trajanju delovanja.) 
3
imajo v študijskem letu 2021/20224 vpisane študente v javnoveljavnih študijskih programih,
Izpolnjevanje pogoja bo ministrstvo preverilo v eVŠ 
4
za upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa, niso pridobili in ne bodo pridobili ter niso v postopku pridobivanja sredstev iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna (prepoved dvojnega financiranja),
Izjave prijavitelja (Prijavni obrazec točka 11) 
5
imajo na dan podpisa izjave prijavitelja, ki je del vloge, skladno z veljavno zakonodajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50,00 EUR ali več.
Potrdilo FURS-a5,
Izjave prijavitelja (Prijavni obrazec točka 11). 
6
jim ni bila, vključno z odgovorno osebo visokošolskega zavoda, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22 in 74/22 – odl. US).6
Dokazilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti ter Izjave prijavitelja (Prijavni obrazec točka 11).
4 Podatki o vpisanih študentih so zajeti iz eVŠ za študijsko leto 2021/2022 (stanje na dan 30. 10. 2021).
5 Ministrstvo bo Potrdilo FURS-a pridobilo po uradni dolžnosti. Za ta namen prijavitelj podpiše izjavo, ki je opredeljena v točki 11 Prijavnega obrazca.
6 Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
 
V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval kateregakoli od pogojev iz te točke 3.1 Pogoji za prijavo, se vloga s sklepom zavrne.
3.2. Pogoji, vezani na vlogo
Posamezna vloga mora za prehod v fazo ocenjevanja izpolnjevati naslednje pogoje:
Skladnost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi in prednostne naložbe (Prijavni obrazec rubrika B. Splošni podatki o operaciji, točka 3)
☐ DA ☐ NE
Skladnost s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa (Prijavni obrazec rubrika B. Splošni podatki o operaciji, točka 3.1)
☐ DA ☐ NE
Izkazovanje realne izvedljivosti v obdobju, za katerega velja podpora (Prijavni obrazec rubrika B. Splošni podatki o operaciji, točka 4.1)
☐ DA ☐ NE
Izkazovanje ustreznosti in sposobnosti prijavitelja (tehnična, finančna in institucionalna zmogljivost prijavitelja). (Prijavni obrazec rubrika B. Splošni podatki o operaciji, točka 4.2)
☐ DA ☐ NE
Izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin (Prijavni obrazec rubrika B. Splošni podatki o operaciji, točka 5)
☐ DA ☐ NE
Če je vloga po kateremkoli pogoju, vezanem na vlogo, ovrednotena z NE, jo komisija izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje, vloga prijavitelja pa se zavrne.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril)
MERILO
Možno število točk
1. Usposobljenost prijavitelja za izvedbo operacije in doseganje rezultatov (Skupaj podmerili 1.1 in 1.2, Prijavni obrazec rubrika C. Vsebinska zasnova operacije, točki 1.1 in 1.2)
10
1.1
Reference o usposobljenosti kadra za izvedbo operacije
0–5
Prijavitelj ima ustrezne reference z različnih vsebinskih področij delovanja kariernega centra, karierne točke ali druge oblike kariernega svetovanja 
1.2
Vključitev prijavitelja v predhodni javni razpis 
0–5
Operacija vključuje sodelovanje univerz oziroma samostojnih visokošolskih zavodov, ki niso bili izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015–2020.
2. Zagotavljanje trajnosti predvidenih/načrtovanih rezultatov (Prijavni obrazec rubrika C. Vsebinska zasnova operacije, točka 2)
10
Operacija prispeva k trajnosti rezultatov, po izteku operacije se predvideva uporaba novih dognanj o delu s posebnimi skupinami študentov 
0–10
3. Kakovost predlogov in zagotavljanje utemeljenosti in racionalnosti finančnega načrta in stroškov (Prijavni obrazec rubrika C. Vsebinska zasnova operacije, točka 3)
8
Operacija ima stroškovno utemeljen in racionalen finančni načrt, ki je povezan s predvidenimi aktivnostmi.
0–8
4. Sodelovanje z institucijami, ki pokrivajo področje dela z mladimi s posebnimi potrebami7 (Prijavni obrazec rubrika C. Vsebinska zasnova operacije, točka 4)
12
Operacija vključuje sodelovanje z institucijami, ki pokrivajo področje dela z mladimi s posebnimi potrebami oziroma ki lahko kakorkoli pripomorejo k uspešnejšemu delu visokošolskih zavodov s posebnimi skupinami študentov.)
0–12
5. Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih praks (Prijavni obrazec rubrika C. Vsebinska zasnova operacije, točka 5)
10
Operacija vključuje aktivnosti za izmenjavo izkušenj, rezultatov in dobrih praks kot odziv izobraževalnega sistema za potrebe trga dela in pričakovanj mladih, na katerih bodo predstavljena spoznanja in rezultati operacije predstavnikom ciljnih skupin in širši javnosti v slovenskem prostoru.
0–10
6. Ozaveščanje študentov o pomembnosti enakopravne obravnave vseh študentov (Prijavni obrazec rubrika C. Vsebinska zasnova operacije, točka 6)
10
Operacija predvideva organizacijo dogodkov oziroma aktivnosti, namenjenih sprejemanju in razumevanju drugačnosti.
0–10
7. Usposabljanja in izobraževanja s področja podpore študentom posebnih skupin za karierne svetovalce (Prijavni obrazec rubrika C. Vsebinska zasnova operacije, točka 7.1)
10
Operacija predvideva usposabljanja in izobraževanja s področja podpore posebnim skupinam študentov.
0–10
SKUPAJ MOŽNIH TOČK
70
7 Skladno s skupinami študentov, ki so navedene v drugem odstavku poglavja 2.1 Predmet javnega razpisa.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezna vloga, je 70 točk. Izbran je lahko prijavitelj, ki doseže najmanj 35 točk iz vseh 7 meril in podmeril.
Postopek odpiranja, preverjanja in ocenjevanja vlog je natančneje opredeljen v točki 7Navodil za pripravo vloge na javni razpis.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 1.035.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2022: 600.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 198.000,00 EUR, od tega: 
– 158.400,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 39.600,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 402.000,00 EUR, od tega: 
– 321.600,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 80.400,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2023: 435.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 143.550,00 EUR, od tega: 
– 114.840,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 28.710,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 291.450,00 EUR, od tega: 
– 233.160,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 58.290,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
5.1. Delitev sredstev
Od skupne višine razpoložljivih sredstev 1.035.000,00 EUR se z namenom enakomerne in pravične razporeditve ter skladno z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 sredstva delijo glede na:
– sedež univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda, in sicer se za KRZS nameni 67 % skupne razpoložljive vrednosti v višini največ do 693.450,00 EUR ter za KRVS 33 % skupne razpoložljive vrednosti v višini največ do 341.550,00 EUR;
– število kariernih svetovalcev, ki jih prijavitelj lahko vključi v izvajanje aktivnosti, je opredeljeno glede na število vpisanih študentov v študijskem letu 2021/2022 v visokošolski zavod na dan 30. 10. 20218, kot je navedeno v prilogi 7 razpisne dokumentacije (7. Seznam števila vpisanih študentov na slovenskih visokošolskih zavodih na dan 30. 10. 2021) po naslednji lestvici:
8 Vir: izpis iz e-VŠ na dan 18. 1. 2022.
število vpisanih študentov v štud. letu 2021/2022
največje število kariernih svetovalcev glede na število vpisanih študentov
do 1000
0,5
od 1001 do 5000
1
od 5001 do 10000
2
od 10001 do 20000
3
od 20001 naprej
6
Prijavitelj lahko prijavi:
– standardni strošek na enoto za strošek osebja (plače zaposlenih), in sicer za število kariernih svetovalcev skladno z gornjo tabelo, od tega največ za enega vodjo
– pavšalno financiranje v višini 62 % od stroška za osebje
– standardni strošek na enoto za zunanjega strokovnjaka (standardni strošek za poučevanje).
Največje možno število ur, ki je namenjeno usposabljanju kariernih svetovalcev s strani zunanjih strokovnjakov, je 24 ur na vsako polno zaposlitev. Prijavitelj, ki ima v študijskem letu 2021/2022 vpisanih do 1000 študentov, prijavi največ 24 ur Standardnega stroška na enoto za zunanjega strokovnjaka.
Standardni strošek na enoto za zunanjega strokovnjaka ni namenjen usposabljanju študentov.
Na javni razpis ni možno prijaviti zgolj standardnega stroška na enoto za zunanjega strokovnjaka.
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od dne 1. 1. 2022 do dne 30. 9. 2023. Rok za dokončanje operacije (zaključek aktivnosti) je najkasneje 30. 9. 2023.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od 1. 1. 2022 do dne 30. 9. 2023.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
8. Vsebina razpisne dokumentacije in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
1. Javni razpis »Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«
2. Prijavni obrazec
3. Priloge k Prijavnemu obrazcu:
3.1. Finančni načrt projekta s časovno dinamiko
4. Navodila za pripravo vloge na javni razpis
5. Opremljenost vloge
6. Ocenjevalni list
7. Seznam števila vpisanih študentov na slovenskih visokošolskih zavodih na dan 30. 10. 2021
8. Seznam kazalnikov in dokazil za njihovo spremljanje
9. Obrazec Obračun standardnega stroška na enoto za zunanjega strokovnjaka
10. Obrazec Obračun standardnega stroška na enoto za strošek osebja (plače zaposlenih)
11. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
12. Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa
13. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/sluzba-za-izvajanje-kohezijske-politike/#e33077
14. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
15. Navodila za uporabo informacijskega sistema e-MA, dostopna na spletni strani: https://navodila.ema.arr.gov.si/confluence/display/EUD/Navodila+za+uporabo+IS+e-MA.
Prijavitelj k vlogi priloži dokazila k točki 1.1 rubrike C. Vsebinska zasnova operacije Prijavnega obrazca.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:
2. Prijavni obrazec
3. Priloge k Prijavnemu obrazcu:
– Izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije 3.1 Finančni načrt projekta s časovno dinamiko
– Dokazilo o vzpostavljenem kariernem centru, karierni točki oziroma drugi obliki kariernega svetovanja študentom (skladno s točko 12 Prijavnega obrazca).
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
1. Standardni strošek na enoto za strošek osebja (plače zaposlenih) (v nadaljnjem besedilu: SSE za strošek osebja (plače zaposlenih))
2. Pavšalno financiranje v višini 62 % od stroška za osebje
3. Standardni strošek na enoto za zunanjega strokovnjaka (v nadaljnjem besedilu: SSE za zunanjega strokovnjaka).
Ministrstvo je sprejelo Metodologijo za določitev višine standardnega stroška na enoto ter pavšalnega financiranja za izvedbo javnega razpisa »Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov« št. 303-45/2022/10 z dne 22. 6. 2022, na podlagi katere so bili izračunani in opredeljeni standardni strošek na enoto za strošek osebja (plače za zaposlene), pavšalno financiranje v višini 62 % od stroška za osebje ter standardni strošek na enoto za zunanjega strokovnjaka.
1. Standardni strošek na enoto za strošek osebja (plače zaposlenih) (8.2.1. Standardne lestvice stroškov na enoto – A)
Višina standardnega stroška na enoto za osebje se deli glede na delovni mesti, na katerih naj bi bili zaposleni v kariernem centru, in sicer:
– vrednost SSE za vodjo kariernega centra znaša na mesečni ravni 2.600,00 EUR (bruto bruto vrednost)
– vrednost SSE za kariernega svetovalca znaša na mesečni ravni 2.130,00 EUR (bruto bruto vrednost).
Dokazila o nastanku SSE za strošek osebja (plače zaposlenih) za posamezni mesec:
– mesečno poročilo zaposlene osebe o opravljenem delu za posamezni mesec (Priloga 5 Navodil MIZŠ), ki se priloži zahtevku za izplačilo,
– pogodba o zaposlitvi, ki se priloži pri prvem zahtevku za izplačilo, v okviru katerega se uveljavlja strošek ter morebitne spremembe k pogodbi, ki se priložijo pri prvem naslednjem zahtevku za izplačilo,
– izpolnjen obrazec 10-Obračun standardnega stroška na enoto za strošek osebja (plače zaposlenih), skladno s pogodbo o zaposlitvi.
2. Pavšalno financiranje v višini 62 % stroškov za osebje (8.1.1. Pavšalno financiranje v višini 62 % neposrednih stroškov osebja (brez dokazil) – A)
V obliki pavšalnega financiranja v višini 62 % od stroška za osebje (skladno s členom 67(1)(d) Uredbe (EU) št. 1303/2013) bodo financirani vsi upravičeni stroški, ki bodo nastajali v okviru izvajanja aktivnosti v kariernem centru in iz katerega so izvzeti stroški zunanjih strokovnjakov, za katere se določi standardni strošek na enoto. Stroški pavšalnega financiranja v višini 62 % so namenjeni pokritju ostalih tekočih stroškov zaposlenih (brez stroškov, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi – plače s socialnimi prispevki in davki) in operacije kot npr. stroški službenih poti, stroški usposabljanja zaposlenih9 na operaciji, stroški informiranja in obveščanja.
9 V okviru pavšalnega financiranja so predvideni stroški usposabljanj zaposlenih na operaciji skladno z drugim odstavkom 170. člena ZDR-1, razen usposabljanj, ki so neposredno povezana z aktivnostjo 1. Usposabljanja in izobraževanja za karierne svetovalce iz javnega razpisa, ki se krijejo iz SSE za zunanje strokovnjake.
Višina pavšala se v sistemu e-MA izračuna samodejno, dodatnih dokazil pri tej obliki financiranja ni.
3. Standardni strošek na enoto za zunanjega strokovnjaka (8.2.2. Standardne lestvice stroškov na enoto – B)
Pri izvajanju aktivnosti, kot so usposabljanja in izobraževanja za karierne svetovalce, da bodo lažje in bolj učinkovito delovali v sistemu podpore študentom posebnih skupin in prispevali k promociji inkluzivne klime na visokošolskih zavodih), se predvideva vključevanje domačih in tujih zunanjih strokovnjakov. Izjema so usposabljanja zaposlenih na operaciji, ki se krijejo iz pavšala.10
10 Skladno s skupinami študentov, ki so navedene v drugem odstavku poglavja 2.1 Predmet javnega razpisa.
V obliki standardnega stroška na enoto za zunanjega strokovnjaka bo financiran naslednji strošek:
SSE za strošek poučevanja (v nadaljevanju: SSE za strošek poučevanja), za katerega se upravičencu ob predložitvi ustreznih dokazil povrnejo stroški v višini 140,00 EUR za 1 pedagoško uro predavanja.11
11 Erasmus+ Vodnik za prijavitelje, različica 1 (2022): 24. 11. 2021, str. 359–360, tabela a.1) Za module Jean Monnet za države članice EU in tretjih držav, pridruženih programu. Objavljeno na spletni strani https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2021/11/Erasmus-Vodnik-za-prijavitelje-SL.pdf.
Primer: Strokovnjak iz Madrida (Španija) se bo na povabilo kariernega centra v Mariboru kot predavatelj udeležil strokovnega usposabljanja v Sloveniji. Njegovo predavanje bo trajalo 3 pedagoške ure. Upravičenec lahko za njegovo predavanje uveljavlja 420,00 EUR (140,00x3 ure).
Dokazila o nastanku SSE za zunanjega strokovnjaka:
– izpolnjen obrazec 9-Obračun standardnega stroška na enoto za zunanjega strokovnjaka,
– Časovnica (Priloga 3 Navodil MIZŠ),
– Lista prisotnosti (Priloga 2 Navodil MIZŠ),
– dokazilo o usposabljanju – program s spleta, mail ipd., s čimer se bo preverjalo vsebinsko upravičenost stroška usposabljanja. V primeru izvedbe usposabljanj na daljavo mora izvajalec zagotoviti tudi dokazila v drugačni ustrezni obliki (npr. elektronski seznam udeležencev, posnetki videokonference, izdelki udeležencev, ocenjevanje izdelkov s strani predavateljev) skladno z Navodili OU. Iz dokazil, ki v tem primeru nadomeščajo podpise udeležencev in predavatelja na listi prisotnosti, mora biti obvezno razviden tudi časovni vložek posameznega deležnika.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji (točki 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020) in točki 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila). Če bi višina posamezne vrste stroška med izvajanjem operacije presegla omejitve, določene s tem javnim razpisom, se takšen presežek stroška šteje za neupravičen, ne glede na višino stroška, predvideno v vlogi izbranega prijavitelja.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranju določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje, določeno s pogodbo o sofinanciranju. Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je treba pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustreznih dokazil.
12. Predložitev strateškega dokumenta: upravičenec ob podpisu pogodbe o sofinanciranju predloži strateški dokument na področjih prožnih oblik učenja na nivoju institucije (upravičenca), v kolikor z njim razpolaga, oziroma ga predloži tekom izvajanja operacije. Strateški dokument pomeni katerikoli dokument na nivoju institucije, ki vsebuje dolgoročen načrt dejanj, potrebnih za dosego zadanih ciljev strategij(e) VŠZ (krovni ali področni na nivoju institucije), ki so skladni s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa.
13. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
14. Zahteve glede informiranja, komuniciranja in prepoznavnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju, komuniciranju in prepoznavnosti upoštevati 115. in 116. člen in Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7) in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
15. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
16. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju najmanj dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
17. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju (dostopne na https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 (dostopne na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
18. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
19. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj poslovnih skrivnosti oziroma drugih izjem ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Ministrstvo in prijavitelj oziroma upravičenec sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1, s spremembami), Zakonom o poslovnih skrivnostih (Uradni list RS, št. 22/19) in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Več o varovanju osebnih podatkov je opredeljeno v Prilogi 12 Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa.
20. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je treba evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar je v vsakem trenutku možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je treba upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
21. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Kazalniki, ki jih bo treba zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v Prilogi 8. Seznam kazalnikov in dokazil za njihovo spremljanje razpisne dokumentacije (točka 5 Navodil za prijavo na javni razpis).
22. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
23. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
25. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 26. 8. 2022 do 11. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojnici opremljene z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov««, prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti naveden tudi polni naziv in naslov pošiljatelja.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi Obrazec 5. »Opremljenost vloge«, ki je del razpisne dokumentacije ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka.
Zaželeno je, da je vloga z zahtevano vsebino hkrati predložena tudi v enem elektronskem izvodu (npr. na CD-ju ali USB ključku, v obliki Word oziroma Excel kot tudi optično prebrana (»skenirana«) po zaključenem podpisovanju).
Vse verzije razpisne dokumentacije, ne glede na medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno in vsebinsko enake. Prijavitelji s tiskanjem elektronske oblike dokumentacije dobijo verzijo enako pisni obliki. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Vložišče je na lokaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, kjer se sprejema in oddaja vso papirno pošto. Vložišče je vhodna točka ministrstva za pisno vlaganje prijave, dopolnitve in umike vlog ter izdajo ustreznih potrdil o oddaji.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
26. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija.
Odpiranje prispelih vlog bo dne 26. 8. 2022 ob 12. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, Ljubljana (sejna soba 614) in zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v točki 7. Odpiranje, preverjanje in ocenjevanje vlog Navodil za prijavo na javni razpis.
Ministrstvo ima pravico, da s sklepom o izboru prijavitelju odobri nižji obseg sredstev, kot je podan v vlogi na javni razpis, če je zaprošena višina sredstev v vlogi neskladna z določili javnega razpisa ali razpisne dokumentacije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Če se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
Upravičenec, ki brez objektivnih razlogov odstopi od pogodbe o sofinanciranju, ne more nadaljnja tri leta od dneva odstopa kandidirati za pridobitev sredstev ministrstva iz naslova evropske kohezijske politike.
27. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
28. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov simona.tomazic@gov.si ali v primeru odsotnosti visokosolstvo.mizs@gov.si. Ministrstvo bo odgovorilo na pogosta vprašanja, ki bodo prispela do 22. 8. 2022 do 10. ure, na vprašanja, ki bodo prispela kasneje, ministrstvo ne bo odgovarjalo. Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na svojih spletnih straneh.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost