Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2464. Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, stran 7430.

  
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk) in v zvezi z osemnajsto alinejo prvega odstavka 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22 in 43/22) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa natančnejše pogoje in način opravljanja mrliško pregledne službe (v nadaljnjem besedilu: MPS), njeno organizacijo, delo in financiranje, obveznosti mrliških preglednikov in dokumentacijo, ki jo morajo voditi, ter postopek, kadar po mrliškemu pregledu pride do obdukcije.
(2) Ta pravilnik se uporablja za vse osebe, umrle na območju Republike Slovenije.
2. člen 
(obseg MPS) 
MPS obsega:
1. mrliški pregled, s katerim se ugotavlja nastop smrti oziroma mrtvorojenost,
2. določanje osnovnega vzroka in drugih vzrokov smrti,
3. ugotavljanje načina in okoliščin smrti ter razvrščanje smrtnih primerov v skladu z Mednarodno klasifikacijo bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene in s predpisanimi obrazci,
4. takojšnje obveščanje pristojnih organov v primeru suma, da je vzrok smrti nalezljiva bolezen, v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni,
5. prijavo suma smrti zaradi kaznivega dejanja policiji ter pomoč pravosodnim organom pri odkrivanju in preiskovanju kaznivega dejanja,
6. potrditev smrti in prijavo pristojni upravni enoti,
7. izdajo zdravniškega potrdila in poročila o vzroku smrti, določenim v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
(opravljanje MPS) 
(1) MPS zagotavlja občina, pristojna glede na kraj smrti umrlega, ki za izvajanje MPS določi zdravstveni dom ali drugega izvajalca javne zdravstvene službe oziroma izvajalca sodnomedicinske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalec).
(2) MPS opravlja zdravnik, ki je za to delo posebej strokovno usposobljen (v nadaljnjem besedilu: mrliški preglednik).
(3) Usposabljanje iz prejšnjega odstavka poteka v skladu s programom, ki ga v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) in zdravniki specialisti sodne medicine izvaja Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZS) ter se zaključi z izdajo potrdila.
(4) Minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister), določi minimalno število mrliških preglednikov v Republiki Sloveniji.
(5) Smrt osebe, ki umre v bolnišnici, ugotovi zdravnik, ki je opravil usposabljanje iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Zdravstveni domovi, bolnišnice in drugi izvajalci javne zdravstvene službe se lahko pri opravljanju MPS medsebojno povezujejo.
(7) Kdor razpolaga z zdravstveno dokumentacijo o zdravljenju umrlega, jo mora dati mrliškemu pregledniku na njegovo zahtevo, podatke o času, kraju, vzroku, povodu in načinu smrti oziroma mrtvorojenosti ter druge podatke, potrebne za izpolnitev zdravniškega potrdila o smrti in poročila o vzroku smrti.
4. člen 
(podatki o mrliških preglednikih) 
(1) Podatki o mrliških preglednikih so razvidni iz Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (v nadaljnjem besedilu: RIZDDZ), ki ga vodi NIJZ in z avtomatiziranim prenosom zdravnikov mrliških preglednikov sproti dopolnjuje ZZS.
(2) Občina na svoji spletni strani objavi seznam pooblaščenih izvajalcev s svojega območja, z navedbo kontaktnih podatkov.
II. OPRAVLJANJE MRLIŠKO PREGLEDNE SLUŽBE 
5. člen 
(prijava smrti) 
(1) Družinski član umrlega oziroma tisti, s katerim je umrli živel, oziroma vsak, ki je za smrt izvedel, obvesti pooblaščenega izvajalca o smrti oziroma mrtvorojenosti čimprej, najpozneje v 12 urah od trenutka, ko je izvedel za smrt oziroma mrtvorojenost.
(2) Mrliški preglednik v čim krajšem času oziroma najpozneje v osmih urah po tem, ko je bil obveščen o smrti oziroma mrtvorojenosti, opravi mrliški pregled in potrdi smrt oziroma mrtvorojenost ter izda zdravniško potrdilo in poročilo o vzroku smrti iz Priloge tega pravilnika ali, če vzrok smrti ni jasen, odredi obdukcijo.
(3) Mrliški preglednik oziroma zdravnik, ki je ugotovil smrt, smrt ali mrtvorojenost prijavi pristojni upravni enoti v skladu z zakonom, ki ureja matični register.
6. člen 
(mrliški pregled) 
(1) Mrliški pregled se na kraju smrti oziroma mrtvorojenosti ali na kraju najdbe trupla opravlja v skladu s strokovnimi navodili, ki jih sprejme Razširjeni strokovni kolegij za patologijo in sodno medicino, in so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Če to zaradi posebnih okoliščin ni mogoče, se mrliški pregled opravi v mrtvašnici.
(2) Kadar gre za sum nasilne smrti ali za nenadno smrt v sumljivih okoliščinah, mora mrliški preglednik takoj obvestiti policijo in ji zagotoviti potrebne podatke. Če gre za sum nasilne smrti, mrliški preglednik do prihoda policije prekine z mrliškim pregledom in poskrbi, da se ohranijo sledi kaznivega dejanja in dokazi, ki kažejo na tako smrt. Trupla ni dopustno premakniti, dokler tega ne dovoli pristojni sodni organ oziroma policija. Posebno pozornost je treba posvetiti sporočilom in znamenjem, ki kažejo, da je smrt nastopila zaradi kaznivega dejanja ali nalezljive bolezni.
(3) Kadar gre za smrt zaradi suma nalezljive bolezni, mrliški preglednik o tem brez odlašanja obvesti pristojne organe, določene v zakonu, ki ureja nalezljive bolezni.
(4) Če gre za neznano truplo oziroma če ni mogoče ugotoviti istovetnosti umrlega, se o tem obvesti policijo.
7. člen 
(ugotavljanje živorojenosti oziroma smrti ploda) 
(1) Za živorojenega otroka se šteje vsak plod, ki pri izločitvi iz materinega telesa diha ali kaže druge znake življenja (npr. bitje srca, utripanje popkovnice ali spontana mišična aktivnost), in sicer ne glede na to, ali je bila popkovnica prekinjena ali posteljica še pritrjena in ne glede na porodno težo in dolžino otroka, čas trajanja nosečnosti oziroma čas trajanja življenja. Če tak otrok umre, gre za smrt živorojenega otroka in se ga prijavi kot živorojenega.
(2) Za mrtvorojenega otroka se šteje mrtev plod ne glede na njegovo težo in dolžino, če je nosečnost trajala 22 tednov in več.
(3) Za splav (fetalno smrt) se šteje mrtev plod, če je nosečnost trajala manj kot 22 tednov in je plod lažji od 500 gramov.
8. člen 
(ugotavljanje časa, kraja in vzroka smrti) 
(1) Mrliški preglednik mora čim bolj natančno ugotoviti čas (dan, mesec, leto, uro), kraj in vzrok smrti, pri mrtvorojenem otroku pa vzrok in okoliščine, v katerih se je porod izvršil, ter kdo je pri porodu sodeloval.
(2) Če natančnega časa smrti ni mogoče določiti, mora mrliški preglednik čas smrti določiti tako, da določi časovni interval med urama in datumom oziroma datumoma smrti, ki mora biti s strokovnega stališča utemeljen.
III. DOKUMENTACIJA 
9. člen 
(posredovanje podatkov o vzrokih smrti) 
(1) Mrliški preglednik pri svojem delu sestavi:
– zapisnik o opravljenem mrliškem pregledu in
– zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti iz Priloge tega pravilnika.
(2) Zapisnik iz prve alineje prejšnjega odstavka mrliški preglednik hrani kot del zdravstvene dokumentacije in ga na zahtevo v primerih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 6. člena tega pravilnika posreduje policiji.
(3) Mrliški preglednik pri izpolnjevanju zdravniškega potrdila o smrti in poročila o vzroku smrti iz Priloge tega pravilnika upošteva navodilo za izpolnitev obrazca, ki ga NIJZ objavi na svoji spletni strani.
IV. OBDUKCIJA 
10. člen 
(obvezna obdukcija) 
(1) Po opravljenem mrliškem pregledu se obdukcija opravi v naslednjih primerih:
– kadar se ne da ugotoviti vzroka smrti,
– na zahtevo zdravnika, ki je umrlega zdravil,
– kadar gre za sum nalezljive bolezni.
(2) V primeru nejasnega ali pomanjkljivega vzroka smrti lahko obdukcijo pred upepelitvijo zahteva krajevno pristojni mrliški preglednik krematorija.
(3) Obdukcija se lahko opravi na predlog zakonca, zunajzakonskega partnerja, partnerja partnerske zveze in nesklenjene partnerske zveze, otrok in posvojencev, kadar teh oseb ni, pa pokojnikovih staršev, če se ne strinjajo z ugotovljenim vzrokom smrti.
(4) Plačnik stroškov obdukcije iz prvega in drugega odstavka tega člena je ministrstvo.
(5) V zvezi z obdukcijo ministrstvo plačuje tudi stroške tehnične pomoči, ki vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge stroške, ki jih določa zakon, ki ureja pogrebno dejavnost, in jo izvaja občinska dežurna služba.
(6) Plačnik stroškov obdukcije iz tretjega odstavka tega člena je tisti, ki je zahteval obdukcijo.
11. člen 
(potek obdukcije) 
(1) Obdukcijo sme opravljati le za to usposobljen zdravnik. Obdukcija trupel, kjer je podan sum, da je šlo za nalezljivo bolezen, se sme opraviti le v obdukcijski sobi za infektivna trupla v prosekturi.
(2) Če se šele pri obdukciji ugotovi, da je bila smrt posledica kaznivega dejanja, je treba obdukcijo prekiniti in o tem takoj obvestiti policijo.
(3) O vsaki obdukciji se izdela obdukcijski zapisnik z izčrpno obdukcijsko diagnozo. V zapisniku morajo biti navedeni vsi patološki znaki in vzroki smrti. Zapisnik mora podpisati zdravnik, ki je opravil obdukcijo in ga posredovati mrliškemu pregledniku.
V. POKOP 
12. člen 
(kontrolni mrliški pregled) 
(1) Pokop oziroma upepelitev umrle osebe se opravi v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno dejavnost.
(2) Pred upepelitvijo se opravi kontrolni mrliški pregled. Pregled opravi mrliški preglednik, pristojen za območje, na katerem se opravi upepelitev.
VI. TUJCI, TUJCI, KI NEZAKONITO VSTOPIJO V DRŽAVO, OZIROMA PROSILCI ZA MEDNARODNO ZAŠČITO, BREZDOMCI IN OSEBE, KATERIH PREBIVALIŠČE JE NEZNANO 
13. člen 
(zagotavljanje mrliških pregledov in obdukcij v primerih neznanega prebivališča) 
(1) Občina zagotovi opravljanje mrliških pregledov tujcev, brezdomcev oziroma oseb, katerih kraj bivanja je v trenutku smrti neznan, morebitne obdukcije, tehnično pomoč v zvezi z obdukcijo in pokop oziroma upepelitev v zvezi s temi osebami, po kraju smrti oziroma kraju najdbe trupla tujca, brezdomca oziroma osebe, katere bivališče je neznano.
(2) Občina mora v primeru tujcev, katerih bivališče je neznano, od policije pridobiti vse podatke, ki so potrebni, da se naknadno ugotovi bivališče umrlega in zahteva plačilo vseh stroškov iz prejšnjega odstavka od pristojnega tujega organa. Pravica do povrnitve stroškov zastara po preteku dveh let od pokopa oziroma upepelitve umrlega.
(3) Ko občina v primeru tujcev iz prejšnjega odstavka izvede ugotovitveni postopek iz prejšnjega odstavka za pridobitev podatkov o prebivališču umrlega ali njegovih svojcev, račun, skupaj z obrazložitvijo in zbrano dokumentacijo, pošlje v izplačilo ministrstvu.
(4) Plačnik opravljenih mrliških pregledov tujcev, ki nezakonito vstopijo v državo, in prosilcev za mednarodno zaščito, morebitnih obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo je ministrstvo, če ni bilo mogoče zagotoviti plačila na drug način.
VII. STROŠKI IN POSTOPEK UVELJAVLJANJA PLAČILA OPRAVLJENIH STORITEV 
14. člen 
(uveljavljanje plačila stroškov) 
(1) Plačilo stroškov za opravljene mrliške preglede zagotavlja ministrstvo na podlagi prejetega zbirnega računa, ki ga pooblaščeni izvajalec izstavi do 10. v mesecu za pretekli mesec.
(2) Bolnišnica ali izvajalec sodnomedicinske dejavnosti za opravljene obdukcije posreduje ministrstvu zbirni račun za opravljene obdukcije do 10. v mesecu za pretekli mesec.
(3) Izvajalec tehnične pomoči iz petega odstavka 10. člena tega pravilnika posreduje ministrstvu zbirni račun za opravljeno tehnično pomoč v zvezi z obdukcijami do 10. v mesecu za pretekli mesec.
(4) Izvajalci iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena hranijo vso dokumentacijo, na podlagi katere uveljavljajo plačilo stroškov, in jo na zahtevo ministrstva predložijo v sedmih dneh od zahteve.
(5) Ministrstvo prejete zbirne račune plača 30. dan od njihovega prejema.
(6) Cene mrliških pregledov, osnovne obdukcije, obdukcij, pri katerih je treba opraviti določene nujne laboratorijske ali druge preiskave, ter prevozov določi minister. Ministrstvo cenik objavi na svoji spletni strani in o tem obvesti občine.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(določitev programa usposabljanja, dolžnosti usposabljanja, vodenja in posredovanja podatkov ter cene) 
(1)Minister določi program usposabljanja iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika in minimalno število mrliških preglednikov v Republiki Sloveniji v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Usposabljanja iz 3. člena tega pravilnika se začnejo izvajati najpozneje v enem letu od uveljavitve tega pravilnika.
(3) Dosedanji mrliški pregledniki v treh letih od uveljavitve tega pravilnika opravijo usposabljanje in pridobijo potrdilo iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(4) NIJZ vzpostavi možnost vključitve podatkov o mrliških preglednikih v RIZDDZ in vodenja podatkov o usposobljenosti mrliških preglednikov v RIZDDZ v dvanajstih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
(5) ZZS začne posredovati podatke o usposobljenih mrliških preglednikih v RIZDDZ z začetkom izvajanja usposabljanja.
(6) Minister določi cene iz šestega odstavka prejšnjega člena v 30 dneh od uveljavitve tega pravilnika. Do določitve cen iz šestega odstavka prejšnjega člena ministrstvo plačuje prejete račune po obstoječih cenah vsakega izvajalca.
16. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08) in Strokovna navodila za opravljanje mrliškega pregleda (Uradni list RS, št. 56/93).
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-195/2020
Ljubljana, dne 20. julija 2022
EVA 2020-2711-0149
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost