Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2463. Pravilnik o kakovosti rastlinskega olja, rastlinske masti in majoneze, stran 7421.

  
Na podlagi četrtega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o kakovosti rastlinskega olja, rastlinske masti in majoneze 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa minimalne pogoje kakovosti, ki jih morajo v prometu izpolnjevati rastlinsko olje, rastlinska mast in majoneza (v nadaljnjem besedilu: izdelki), in način njihovega označevanja.
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za oljčno olje in olje iz oljčnih tropin, kot sta poimenovana in opredeljena v Delu VIII Priloge VII Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1).
2. člen 
(postopek informiranja in klavzula) 
(1) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za proizvode, ki se v skladu z nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa, kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, zakonito
– proizvajajo oziroma tržijo v drugih državah članicah Evropske unije in Turčiji ali
– proizvajajo v državah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so hkrati podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.
(3) Ta pravilnik se izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2019/515 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 764/2008 (UL L št. 91 z dne 29. 3. 2019, str. 1).
3. člen 
(označevanje) 
(1) Predpakirani izdelki morajo biti označeni v skladuz uredbo Evropske unije, ki ureja zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom, in v skladu s tem pravilnikom.
(2) Izdelki, ki niso predpakirani, morajo biti označeni v skladu s predpisom, ki ureja označevanje živil, ki niso predpakirana.
4. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. promet je dajanje v promet v skladu z 8. točko 3. člena Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1381 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 1829/2003, (ES) št. 1831/2003, (ES) št. 2065/2003, (ES) št. 1935/2004, (ES) št. 1331/2008, (ES) št. 1107/2009, (EU) 2015/2283 in Direktive 2001/18/ES (UL L št. 231 z dne 6. 9. 2019, str. 1);
2. surovine so semena, plodovi ali deli rastlin, iz katerih se pridobiva rastlinsko olje;
3. dodatki so snovi, ki niso aditivi za živila, vplivajo na senzorične lastnosti olja in se s tem namenom olju tudi dodajo (začimbe, sadje, zelenjava, arome itd.).
II. POSEBNE DOLOČBE 
1. Rastlinsko olje
5. člen 
(rastlinsko olje) 
Rastlinsko olje je izdelek, pridobljen izključno iz semen, plodov ali delov rastlin, sestavljen iz triacilglicerolov in neumiljivih snovi.
6. člen 
(razvrstitev glede na tehnološki postopek) 
Rastlinsko olje se glede na uporabljeni tehnološki postopek razvršča na:
1. rafinirano rastlinsko olje;
2. nerafinirano rastlinsko olje;
3. hladno stiskano rastlinsko olje;
4. rastlinsko olje z dodatki.
7. člen 
(rafinirano rastlinsko olje) 
(1) Rafinirano rastlinsko olje je olje, pridobljeno s postopkom rafiniranja ene ali več vrst nerafiniranega rastlinskega olja.
(2) Rafinirano rastlinsko olje se označi kot:
– rafinirano olje, dopolnjeno z nazivom vrste olja (npr. rafinirano sončnično olje), če je olje narejeno samo iz ene surovine;
– rafinirano rastlinsko olje, če je olje narejeno iz več vrst olja; nazivi vrst olja morajo biti navedeni na seznamu sestavin;
– rafinirano rastlinsko olje, dopolnjeno z deležem in nazivom vrste olja (npr. rafinirano rastlinsko olje s 60 % olja koruznih kalčkov).
8. člen 
(nerafinirano rastlinsko olje) 
(1) Nerafinirano rastlinsko olje je olje, pridobljeno s pomočjo mehanskih postopkov stiskanja semen ali plodov in uporabo toplote (npr. segrevanje semen, praženje semen ali plodov).
(2) Nerafinirano rastlinsko olje se lahko očisti oziroma zbistri s spiranjem z vodo, dekantiranjem, usedanjem, filtriranjem ali centrifugiranjem.
(3) Nerafinirano rastlinsko olje se označi kot nerafinirano olje, dopolnjeno z nazivom vrste olja (npr. nerafinirano orehovo olje).
9. člen 
(hladno stiskano rastlinsko olje) 
(1) Hladno stiskano rastlinsko olje je olje, pridobljeno s pomočjo mehanskih postopkov stiskanja semen ali plodov brez uporabe toplote. Temperatura rastlinskega olja pri stiskanju ne sme preseči 50 °C. Hladno stiskano rastlinsko olje se lahko očisti oziroma zbistri s spiranjem z vodo, dekantiranjem, usedanjem, filtriranjem ali centrifugiranjem.
(2) Hladno stiskano rastlinsko olje se označi kot hladno stiskano olje, dopolnjeno z nazivom vrste olja (npr. hladno stiskano laneno olje).
10. člen 
(rastlinsko olje z dodatki) 
(1) Rastlinsko olje, ki mu je pred polnjenjem v embalažo dodana aroma, se v prometu označi z vrsto olja, dopolnjeno z nazivom okusa (npr. sončnično olje z okusom limone).
(2) Rastlinsko olje, ki mu je pred polnjenjem v embalažo dodano drugo živilo (npr. zelišče, začimbe, paprika), se v prometu označi z vrsto olja, dopolnjeno z uporabljenim živilom (npr. sončnično olje s česnom).
(3) Rastlinsko olje, ki se mu že v fazi predelave (npr. pred stiskanjem semen oziroma plodov) doda dodatna surovina (npr. limona, pomaranča, česen), se v prometu označi kot olje iz osnovne in dodatne surovine (npr. olje iz sončničnih semen in česna).
11. člen 
(mešanica olja) 
Rafinirano rastlinsko olje, nerafinirano rastlinsko olje in hladno stiskano rastlinsko olje se lahko med seboj tudi mešajo. V tem primeru mora biti mešanica olja v prometu označena kot mešanica rafiniranega, nerafiniranega oziroma hladno stiskanega rastlinskega olja z vrstami rastlinskega olja, ki mešanico sestavljajo.
12. člen 
(vrste olja) 
(1) Vrste rastlinskega olja so:
1. arašidovo olje: olje, pridobljeno iz semena arašidov (semena Arachis hypogaea L.);
2. olje babassu: olje, pridobljeno iz semena več sort palme Orbignya spp.;
3. kokosovo olje: olje, pridobljeno iz plodu kokosa (Cocos nucifera L.);
4. olje iz bombažnih semen: olje, pridobljeno iz semen različnih gojenih vrst bombaža Gossypium spp.;
5. olje grozdnih pečk: olje, pridobljeno iz pečk grozdja (Vitis vinifera L.);
6. olje koruznih kalčkov: olje, pridobljeno iz kalčkov koruze (Zea mays L.);
7. gorčično olje: olje, pridobljeno iz semen bele gorjušice, (Sinapis alba L. ali Brassica hirta Moench), rjave, rumene gorjušice (Brassica juncea (L.) Czernajew in Cossen) ali črne gorjušice (Brassica nigra (L.) Koch);
8. olje palminih koščic: olje, pridobljeno iz koščic sadeža oljne palme (Elaeis guineensis);
9. palmino olje: olje, pridobljeno iz mesnatega dela (mezokarpa) sadeža oljne palme (Elaeis guineensis);
10. palmin olein: tekoča frakcija, pridobljena s frakcioniranjem palminega olja;
11. palmin stearin: trda frakcija, pridobljena s frakcioniranjem palminega olja;
12. olje oljne ogrščice ali repično olje: olje, pridobljeno iz ogrščičnih ali repičnih semen, z nizko vsebnostjo eruka kisline vrste Brassica napus L Brassica campestris L.in Brassica juncea L.; olje iz te točke ne sme vsebovati več kot 2 % eruka kisline;
13. olje barvnega rumenika ali žafranikino olje: olje, pridobljeno iz semen barvnega rumenika ali žafranike (Carthamus tinctorius L.);
14. sezamovo olje: olje, pridobljeno iz semen sezama (Sesamum indicum L.);
15. sojino olje: olje, pridobljeno iz semen soje (Glycine max (L.) Merr.);
16. sončnično olje: olje, pridobljeno iz semen sončnic (Helianthus annuus L.);
17. sončnično olje z visoko vsebnostjo oleinske kisline: olje, pridobljeno iz semen sončnic iz sort z visoko vsebnostjo oleinske kisline (Helianthus annuus L.); olje iz te točke ne sme vsebovati manj kot 70 % oleinske kisline;
18. bučno olje: olje, pridobljeno iz semen oljnih buč (Cucurbita pepo L.).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka spada med vrste rastlinskega olja tudi olje, pridobljeno iz semen, plodov ali delov rastlin, ki niso navedene v prejšnjem odstavku (npr. makovo olje, olje črne kumine, lešnikovo olje, konopljino olje, laneno olje, ričkovo olje).
13. člen 
(identifikacijske značilnosti rastlinskega olja) 
(1) Rastlinsko olje mora izpolnjevati značilne identifikacijske značilnosti, ki so določene v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko identifikacijske značilnosti rastlinskega olja za posamezne parametre odstopajo do 20 % od predpisanih glede na letino, vremenske pogoje, sorto semen, naravne značilnosti in geografsko poreklo. Proizvajalec rastlinskega olja navedena odstopanja pri nadzoru izkazuje z dokumenti o identifikacijskih značilnostih surovine.
14. člen 
(parametri kakovosti za rafinirano rastlinsko olje) 
Rafinirano rastlinsko olje mora glede kakovosti izpolnjevati naslednje pogoje:
a) je bistro;
b) ima značilno barvo;
c) ima okus in vonj, ki sta prijetna in značilna za vrsto olja, brez tujega in žarkega vonja ter okusa;
č) vsebuje največ 0,3 % prostih maščobnih kislin (izraženih kot oleinska kislina);
d) vsebuje največ 0,2 % vlage in hlapnih snovi;
e) peroksidno število ne sme presegati 7 mmol O2/kg olja;
f) vsebuje največ 50 mg/kg mila (izraženega kot Na- oleinat).
15. člen 
(parametri kakovosti za nerafinirano rastlinsko olje) 
Nerafinirano rastlinsko olje mora glede kakovosti izpolnjevati naslednje pogoje:
a) ima značilno barvo;
b) ima okus in vonj, ki sta značilna za vrsto olja, brez tujega in žarkega vonja ter okusa;
c) vsebuje največ 3 % prostih maščobnih kislin (izraženih kot oleinska kislina);
č) vsebuje največ 0,4 % vlage in hlapnih snovi;
d) peroksidno število ne sme presegati 10 mmol O2/kg olja;
e) vsebuje manj kot 0,05 % netopnih nečistoč.
16. člen 
(parametri kakovosti za hladno stiskano rastlinsko olje) 
Hladno stiskano rastlinsko olje mora glede kakovosti izpolnjevati naslednje pogoje:
a) ima značilno barvo;
b) ima okus in vonj, ki sta značilna za vrsto olja, brez tujega in žarkega vonja ter okusa;
c) vsebuje največ 2 % prostih maščobnih kislin (izraženih kot oleinska kislina);
č) vsebuje največ 0,3 % vlage in hlapnih snovi;
d) peroksidno število ne sme presegati 7 mmol O2/kg olja;
e) vsebuje manj kot 0,15 % netopnih nečistoč;
f) vsebuje manj kot 0,15 mg/kg stigmastadienov.
2. Rastlinska mast
17. člen 
(rastlinska mast) 
(1) Rastlinska mast je izdelek, pridobljen iz rastlinskega olja oziroma masti rastlinskega izvora po naslednjih postopkih,:
a) rafiniranje,
b) hidrogeniranje,
c) frakcioniranje,
č) interesterifikacije ali
d) po drugem ustreznem tehnološkem postopku.
(2) Izdelek iz prejšnjega odstavka se v prometu označi kot rastlinska mast ter se dopolni z nazivom uporabljene surovine (npr. arašidova rastlinska mast).
18. člen 
(parametri kakovosti za rastlinsko mast) 
Rastlinska mast mora glede kakovosti izpolnjevati naslednje pogoje:
a) ima značilno barvo;
b) ima okus in vonj, ki sta prijetna in značilna za rastlinsko mast, brez tujega in žarkega vonja ter okusa;
c) vsebuje največ 0,3 % prostih maščobnih kislin (izraženih kot oleinska kislina);
č) vsebuje največ 0,2 % vlage in hlapnih snovi;
d) peroksidno število ne sme presegati 2,5 mmol O2/kg masti.
3. Majoneza
19. člen 
(majoneza) 
(1) Majoneza je izdelek v obliki emulzije tipa olja v vodi, izdelan z emulgiranjem ene ali več vrst rastlinskega olja v vodni fazi. Sestavina vodne faze je lahko tudi kis. Kot emulgator se uporablja jajčni rumenjak. Majonezi se lahko dodajo gorčica, sladkor, začimbe in začimbni ekstrakti ter drugi dovoljeni dodatki.
(2) Majoneza mora vsebovati:
– najmanj 70 % maščob in
– najmanj 5 % jajčnega rumenjaka.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se majoneza lahko izdeluje tudi brez jajčnih rumenjakov. V tem primeru mora biti v imenu izdelka z enako velikostjo in barvo črk, kot je navedeno ime izdelka, označeno, da ne vsebuje jajc.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
20. člen 
(prehodno obdobje) 
(1) Izdelki, ki se dajejo v promet, se morajo proizvajati in označevati v skladu z določbami tega pravilnika najpozneje v dveh letih od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so lahko izdelki, proizvedeni in označeni v skladu s Pravilnikom o kakovosti jedilnih rastlinskih olj, jedilnih rastlinskih masteh in majonezi (Uradni list RS, št. 79/09, 94/09 – popr. in 26/14 – ZKme-1B) pred rokom iz prejšnjega odstavka, v prometu do porabe zalog.
21. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kakovosti jedilnih rastlinskih olj, jedilnih rastlinskih masteh in majonezi (Uradni list RS, št. 79/09, 94/09 – popr. in 26/14 – ZKme-1B), uporablja pa se še dve leti od uveljavitve tega pravilnika.
22. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-215/2016
Ljubljana, dne 14. julija 2022
EVA 2016-2330-0127
Irena Šinko 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost