Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

Ob-2755/22, Stran 1840
Na podlagi:
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,
Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006,
Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014, z vsemi spremembami,
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. decembra 2014 z vsemi spremembami,
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17),
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 133/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP), Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20),
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20),
Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15),
Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18),
Pravilnika JAK o izvedbi ukrepov za razvoj področja knjige, ki so sofinancirani s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj,
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18 in 51/21) v zvezi s 102.a členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, Sheme državne pomoči Model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini (MSSI št. prigl.: BE001-3367622-2018, do 31. 12. 2023 je bila podaljšana 9. 9. 2020),
odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad št. 3032-2/2019/25 z dne 8. 7. 2021 in
pogodbe št. 3340-21-237001 med Ministrstvom za kulturo in Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije o sofinanciranju izvedbe operacije Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih knjižnih sejmih v tujini v letu 2022 (neposredno potrjena operacija »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini) (v nadaljevanju: JR5–FRANKFURT–SEJMI–2022) 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in namen javnega razpisa
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor projektov se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi 3: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe 3.2: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja 3.2.1: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve knjig in avtorjev na mednarodnih knjižnih sejmih v tujini z namenom okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.
Mednarodni knjižni sejem v tujini mora biti vpisan v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de in mora imeti vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.
Namen razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih knjižnih sejmih v tujini podjetjem omogočiti predstavitve slovenskih knjig in avtorjev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji (imetniki avtorskih pravic in tujimi založniki), povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati vpetost internacionalizacije podjetij. Namen javnega razpisa je tudi krepitev prepoznavnosti in dostopnosti slovenske literature v tujini; promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev doma in v tujini; podpora prevajalcem; večja izvozna intenzivnost podjetij; povečevanje dodane vrednosti proizvodov in storitev.
Projekt po tem javnem razpisu predstavlja individualni nastop prijavitelja na enem mednarodnem knjižnem sejmu v tujini.
3. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je podpreti 30 nastopov slovenskih podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. S podporo dejavnosti na specializiranih mednarodnih sejmih se bo povečalo število objavljenih publikacij slovenskih avtorjev v tujini in s tem povečala rast čistih prihodkov mikro, malih in srednjih podjetij od prodaje na tujem trgu in s tem prispevalo k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.
4. Regija izvajanja
Sredstva se bodo delila na dveh programskih območjih:
– kohezijska regija Vzhodna Slovenija (KRVS) in
– kohezijska regija Zahodna Slovenija (KRZS).
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež. Sedež podjetja mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije.
Prijavitelj ima lahko sedež podjetja v kateremkoli programskem območju.
Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij in občini ima sedež.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
5. Obdobje dodeljevanja subvencij: izbranim prijaviteljem bodo dodeljene subvencije za individualni nastop na knjižnih sejmih, ki bodo izvedeni najkasneje do 31. 12. 2022.
6. Prijavitelji
Na razpise in pozive za dodelitev subvencij za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih knjižnih sejmih v tujini se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP).
Kot MSP se šteje vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je ogranizirana kot
– gospodarska družba, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) (d.o.o., d.d., k.d. idr.),
– samostojni podjetniki posamezniki (s.p.),
– socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki imajo status socialnega podjetja,
– avtorji, samozaposleni v kulturi – ustvarjalci na področju kulture, ki opravljajo samostojno specializiran poklic s področja kulture in so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo,
– zadruge, društva in zasebni zavodi, ki delujejo na področju založništva,
– ustanove, ustanovljene na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.).
Kategorijo MSP sestavljajo podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Podjetje ne sodi med MSP, če v dveh zaporednih obračunskih obdobjih preseže pragove iz prejšnjega stavka.
V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR.
V kategoriji MSP se malo podjetje opredeljuje kot tisto, ki ni mikro podjetje in ima manj kot 50 zaposlenih ter ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.
V kategoriji MSP se srednje podjetje opredeljuje kot tisto, ki ni mikro ali malo podjetje in ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.
Izbrani prijavitelji so prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje in druga določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije, za katere se izda odločba o izboru in s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.
7. Pogoji za kandidiranje
Za subvencije lahko kandidirajo podjetja, ki so registrirana za opravljanje naslednjih dejavnosti:
18.120 (Drugo tiskanje)
18.130 (Priprava za tisk in objavo)
47.610 (Trg. dr. prd. s knjigami)
58.110 (Izdajanje knjig)
58.140 (Izdajanje revij idr. periodike)
58.190 (Dr. založništvo)
72.200 (Raz. – razv. dej. v družbos. in humanistiki)
74.300 (Prevajanje in tolmačenje)
82.190 (Lektoriranje)
82.300 (Organiziranje razstav, sejmov, srečanj)
85.520 (Izob., izpop., usposab. na podr. kult., umet.)
90.010 (Umetniško uprizarjanje)
90.020 (Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje)
90.030 (Umetniško ustvarjanje)
94.120 (Dej. strokovnih združenj)
94.999 (Dej. d. n. članskih organizacij)
Prijavitelji so lahko podjetja, ki v vlogi dokažejo, da opravljajo vsaj eno od zgoraj navedenih dejavnosti in ki nameravajo izvesti individualno predstavitev na knjižnem sejmu v tujini.
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje in druga določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev in drugih določil javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se s sklepom zavrne.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje pogojev za kandidiranje in drugih določil javnega razpisa in razpisne dokumentacije na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije, kot del Obrazca 1).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje in način preverjanja sta natančneje opredeljena v 7. poglavju.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko JAK zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o izboru, se pogodba o sofinanciranju ne bo sklenila, odločba pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, JAK lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo prijavitelj dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
7.1 Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«;
2. da ustrezajo oblikam prijavitelja, ki so določene v točki 6 javnega razpisa (glede velikosti in pravne oblike);
3. da so podjetje s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v KRVS ali KRZS;
4. da je projekt namenjen mednarodni uveljavitvi slovenskih avtorjev in ustvarjalnosti v tujini;
5. da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani JAK, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1);
6. da za isti kulturni projekt (v celoti ali delu) poda vlogo le en prijavitelj;
7. da se z istim kulturnim projektom (v celoti ali delu) na ta javni razpis prijavljajo samo enkrat;
8. da pri prijavi upoštevajo vsebinsko opredelitev in cilje razpisnega področja, skladno z 2. in 3. točko besedila razpisa;
9. da prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do Ministrstva za kulturo ali Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom;
10. prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;
11. med prijaviteljem in Ministrstvom za kulturo ali Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je Ministrstvo za kulturo ali Javna agencija za knjigo Republike Slovenije odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let;
12. prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US);
13. prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU;
14. glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do Javne agencije za knjigo Republike Slovenije v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
15. prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; 
16. dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma;
17. prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;
18. prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
7.2 Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Prijavitelji morajo ob splošnih izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:
1. da sejemski nastop ni zaključen pred datumom oddaje vloge na javni razpis;
2. da prijavljajo individualni nastop na mednarodnem knjižnem sejmu v tujini, ki mora biti vpisan v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de in mora imeti vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci;
3. sejemski nastop mora biti zaključen do 31. 12. 2022;
4. prijavitelj se mora mednarodnega sejma v tujini udeležiti kot samostojni razstavljavec. To pomeni, da mora biti podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, tudi samostojni prijavitelj na sejem, kar izkaže s prijavnico na sejem ali s katerimkoli drugim zavezujočim dokumentom, iz katerega je razviden naziv in naslov sedeža prijavitelja, ki se prijavlja na sejem, ter podatki o mednarodnem sejmu v tujini;
5. prijavitelj se mora sejma udeležiti v fizični obliki;
6. prijavitelj, ki ima na dan oddaje vloge sedež v programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija, se lahko prijavi samo z eno vlogo, v kateri lahko navede le eno predstavitev na knjižnem sejmu v tujini;
7. prijavitelj, ki ima na dan oddaje vloge sedež v programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija, se lahko prijavi samo z dvema vlogama, v vsaki od obeh lahko navede le eno predstavitev na knjižnem sejmu v tujini.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago, in razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 276.528,60 EUR.
Proračunska postavka
SREDSTVA V EUR
Delež v %
PP 170274 – PN3.2-Frankfurt-14-20-V-EU
124.437,87
45
PP 170275 – PN3.2-Frankfurt-14-20-V-SLO
41.479,29
15
PP 170276 – PN3.2-Frankfurt-14-20-Z-EU
77.428,01
28
PP 170277 – PN3.2-Frankfurt-14-20-Z-SLO
33.183,43
12
SKUPAJ:
276.528,60
100 %
Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov je:
Kohezijska regija 
EU delež
SLO delež
Vzhodna Slovenija
75 %
25 %
Zahodna Slovenija
70 %
30 %
Sredstva niso prenosljiva med programskima območjema (kohezijskima regijama).
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunsko leto 2022.
V primeru, da se spremeni okvirna skupna višina razpisanih sredstev (276.528,60 EUR), se to objavi v Uradnem listu RS.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
Rok za oddajo zahtevka za izplačilo je 30 dni od zaključka sejma oziroma najkasneje do 31. 12. 2022.
10. Regija izvajanja, okvirna vrednost javnega razpisa (JR5–FRANKFURT–SEJMI–2022), izvedba postopkov podelitve subvencij, obdobje za porabo sredstev ter sprememba ali prekinitev subvencioniranja.
Celotna vrednost javnega razpisa za leto 2022 je 276.528,60 EUR, od tega je 60 % sredstev oziroma 18 subvencij (165.917,16 EUR) namenjenih prijaviteljem s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 40 % sredstev oziroma 12 subvencij (110.611,44 EUR) tistim prijaviteljem, ki imajo sedeže oziroma stalno prebivališče v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v kateri kohezijski regiji ima sedež oziroma stalno prebivališče.
JAK bo v prvi fazi izvedbe javnega razpisa preverila izpolnjevanje razpisnih pogojev prijaviteljev, v drugi fazi bo pristojna strokovna komisija (Strokovna komisija za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in humanistike) vloge prijaviteljev ovrednotila po razpisnih kriterijih, nato bo JAK izdala odločbe o izboru in dodelitvi subvencij za sprejete kulturne projekte. Z izbranim prijaviteljem bo JAK sklenila pogodbe o sofinanciranju za obdobje trajanja javnega razpisa. Prijavitelj mora skozi celotno obdobje trajanja javnega razpisa izpolnjevati pogoje razpisa.
Če JAK oziroma drug pristojen organ na podlagi rednega ali izrednega nadzora dodeljevanja subvencij ugotovi, da izbrani kulturni projekt v celoti ali delno ni bil izveden, da je bila izvedba kulturnega projekta neskladna s prijavno vlogo ali pogodbo, pomanjkljiva ali na neustrezni ravni, da prijavitelj ni upošteval v pogodbi določenih drugih obveznosti, lahko JAK zahteva delno ali celotno vračilo že izplačanih sredstev z zakonitimi obrestmi, pri čemer lahko prekine dodelitev subvencije na javnem razpisu izbranega kulturnega projekta.
Če se v času izvedbe postopkov tega javnega razpisa obseg sredstev, ki je v državnem proračunu namenjen za sofinanciranje JAK, zmanjša do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev javnega razpisa, lahko JAK postopek razpisa ustavi, v primeru že izdanih odločb izda nadomestne odločbe, s katerimi ustrezno spremeni odločitev o dodelitvi subvencij kulturnim projektom oziroma spremeni ali prekine že sklenjene pogodbe o dodelitvi subvencij kulturnim projektom.
Vsa tveganja pri izvajanju kulturnega projekta pred izdelavo odločbe in podpisom pogodbe o sofinanciranju izbranega kulturnega projekta nosi prijavitelj.
11. Upravičeni stroški
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila). Za uveljavljanje upravičenih stroškov projektov se uporablja poenostavljena oblika obračunavanja upravičenih stroškov, in sicer standardna lestvica stroška na enoto (v nadaljevanju: standardni strošek na enoto), pri čemer je po tem javnem razpisu enota ena izvedena predstavitev na knjižnem sejmu v tujini. Upravičen javni izdatek bo plačan na podlagi dokazil o izvednem nastopu na mednarodnem knjižnem sejmu v tujini.
JAK bo izbranim prijaviteljem za izvedbo enega nastopa na mednarodnem knjižnem sejmu podelila subvencijo v enkratnem fiksnem znesku v višini 9.217,62 EUR, kar predstavlja maksimalni delež podpore oziroma 45 % vrednosti upravičenih stroškov.
Standardni strošek na enoto za izvedbo enega individualnega nastopa na mednarodnem knjižnem sejmu zajema:
– stroške najema razstavnega prostora na mednarodnem knjižnem sejmu v tujini,
– stroške postavitve in ureditve razstavnega prostora,
– stroške tehničnih priključkov,
– stroške upravljanja razstavnega prostora in
– strošek sejemske opreme.
Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj so bili našteti upravičeni stroški upoštevani pri pripravi metodologije za izračun standardnega stroška na enoto.
11.1. Kumulacija pomoči, spodbujevalni učinek in prag dodelitve
Pomoč se lahko kumulira z drugo državno pomočjo ali pomočjo de minimis za iste upravičene stroške le, če se s tako kumulacijo ne preseže največje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči.
Za dodelitev denarnega povračila mora prijavitelj predložiti pisni zahtevek za pomoč (prijavo na razpis) pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
12. Kriteriji za ocenjevanje vlog
Kriteriji
Možno 
št. točk
1.
Ocena kakovosti in izvedljivosti projekta/sposobnost nosilcev za izvedbo projekta – reference prijavitelja
10
2.
Upoštevanje že pridobljenih dokazil o zagotavljanju kakovosti – reference knjižnih programov in avtorjev
10
3.
Potencial posameznih tujih trgov
10
4.
Spodbujanje podjetij, ki še ne izvažajo, k izvoznim aktivnostim – prva samostojna predstavitev na mednarodnem knjižnem sejmu 
(1 točka)
1
5.
Spodbujanje podjetij, ki že izvažajo, k diverzifikaciji izvoza – število predstavljenih lastnih knjig, ki še niso bile prevedene v uradni jezik države, ki gosti sejem
4
6.
Povezovanja različnih akterjev za doseganje kritične mase za preboj na tuji trg – mednarodni potencial sejma (nad 50 % vseh registiranih tujih razstavljalcev)
5
Skupno število točk
40
12.1. Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja
Vloge bo po ocenjevalnih kriterijih vrednotila Strokovna komisija za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in humanistike.
Kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje možno število točk. Izbrani bodo tisti projekti udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini, ki bodo v postopku vrednotenja po kriterijih ocenjeni višje. Najvišje možno število prejetih točk je 40 točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo najmanj 25 točk. V primeru, da skupni znesek dodeljenih subvencij projektom, ki so presegli minimalni prag, preseže znesek razpisnih sredstev, bodo sredstva dodeljena projektom, ki so pri ocenjevanju prejeli več točk. Ocenjevanje se bo izvedlo ločeno za prijavitelje iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija in za prijavitelje iz kohezijske regije Zahodna Slovenija.
V primeru enakega števila točk imajo prednost prijavitelji, ki so prejeli več točk pri merilu št. 1 nato 2 in tako dalje.
12.2. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini« (matična št. priglasitve MSSI: BE01-3367622-2018; matična št. priglasitve MSEC: SA.52664 z dne 4. 12. 2018).
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti prijavitelji v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: prijavitelji morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnikom celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
13.1. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Prijavitelj bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt in zagotavljati JAK in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku.
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom: prijavitelj mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije, posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
15. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Izbrani prijavitelj bo moral rezultate projekta uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih JAK posredujejo prijavitelji oziroma izbrani prijavitelji, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe 1303/2013/EU. V zvezi s tem agencija napotuje na splošne informacije oziroma na obvestili o varstvu osebnih podatkov, objavljeni na spletni strani agencije na https://www.jakrs.si/fileadmin/datoteke/Priloga_2_varstvo_podatkov_kohezijski_razpisi.pdf.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave podatkov, ki jih JAK posredujejo prijavitelji, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za agencijo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžna uporabljati agencija.
Podatki o sofinanciranih projektih, za katere je tako določeno s predpisi ali so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam prijaviteljev, ki bo obsegal navedbo prijavitelja, naziv projekta, programsko območje prijavitelja in znesek javnih virov financiranja projekta. Objave podatkov o projektu in prijaviteljih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
17. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov projekta
Izbrani prijavitelj bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in JAK zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Izbrani prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje projekta. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem projekta pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih, JAK odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
V primeru, da prijavitelj ob zaključku sofinanciranja projekta ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko JAK zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
Prijavitelji so po zaključenem projektu dolžni sodelovati pri evalvaciji doseganja cilja in kazalnikov, posredovati pa morajo tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval kateri od nadzornih organov. V primeru, da prijavitelji takšno sodelovanje odklonijo ali na poziv ne odgovorijo, lahko JAK zahteva vračilo celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
18. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvajanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvajanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa prijavitelj agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev JAK o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo JAK odstopila od pogodbe, prijavitelj pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
19. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na projektu niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na projektu niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, prijavitelj pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
20. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali, da je višina financiranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči:dvojno uveljavljanje stroškov in dvojno financiranje izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
21. Razpisni rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih, datirana in podpisana ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Dokumentacija javnega razpisa (JR5–FRANKFURT–SEJMI–2022) je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si.
Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v elektronski in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki (sken podpisanega in žigosanega prijavnega obrazca z vsemi obveznimi prilogami ter prijavni obrazec v word obliki) na naslov (miha.marinc@jakrs.si) in natisnjeni obliki s priporočeno pošto na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vlogo je treba oddati v zaprti kuverti in na sprednjo stran kuverte napisati »Ne odpiraj – vloga na javni razpis (JR5–FRANKFURT–SEJMI–2022)«. Na hrbtni strani kuverte je obvezna navedba uradnega naziva in naslova prijavitelja.
Za popolno se šteje vloga, ki je vložena v pisni in elektronski obliki.
Prijavitelj, ki prijavlja več projektov, mora vlogo za vsak posamičen projekt poslati v svoji, ločeni kuverti in za vsako vlogo posebej izpolniti ustrezen prijavni obrazec.
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 22. 7. 2022 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 24. 8. 2022.
22. Izpolnjevanje razpisnih pogojev, način obravnavanja vlog in odločanje o izboru
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na JAK imenuje direktor JAK.
Če se prijavitelj na ta razpis prijavi s projektom, ki vsebinsko ne izpolnjuje pogojev tega razpisa, in ga strokovna komisija ne more oceniti s kriteriji, navedenimi v razpisnem besedilu, se vloga zavrže kot vloga neupravičenega prijavitelja.
Vloge, ki ne bodo izpolnjene v celoti, na originalnih, datiranih in podpisanih prijavnih obrazcih in ki ne bodo v celoti oddane tako v elektronski kot v fizični obliki oziroma ne bodo izpolnjene v skladu z zahtevami dokumentacije javnega razpisa, se bodo štele kot nepopolne.
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih dni po prejetju poziva JAK dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave.
Za prepozno se bo štela vloga, ki ne bo oddana priporočeno na pošti in po elektronski pošti do vključno 24. 8. 2022. Nepravočasne vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju.
Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno navedenih pogojev, bodo kot neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju.
JAK lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani odločbi o izboru spremeni odločitev in s prijaviteljem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih obveznosti v času izvajanja nadzora razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo dela ali celotnih sredstev.
JAK prijavne dokumentacije in prilog ne bo vračala prijaviteljem.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji javnega razpisa.
Pravočasne vloge in popolne vloge upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojni strokovni komisiji JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojne strokovne komisije JAK odločil direktor JAK z odločbo.
Odpiranje vlog bo potekalo na JAK, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, in ni javno.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje odločb o (ne)izboru prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
23. Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa obsega:
– besedilo javnega razpisa (JR5–FRANKFURT–SEJMI–2022),
– prijavni obrazec (Obrazec 1),
– Pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije (Obrazec 2).
Dokumentacija javnega razpisa (JR5–FRANKFURT–SEJMI–2022) je na voljo na spletni strani JAK http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/.
Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo razpisa:
Prijavni obrazec – Obrazec 1 (JR5–FRANKFURT–SEJMI–2022) z obveznimi prilogami:
– kopija zavezujočega dokumenta (prijavnica, pogodba, potrditev razstavnega prostora, dokazilo o plačilu računa itd.), s katerim prijavitelj na javni razpis dokazuje nastop na mednarodnem sejmu v tujini in iz katerega so razvidni podatki o mednarodnem sejmu (naziv dogodka, organizator, kraj in termin) in prijavitelju na sejem – se lahko priloži v tujem jeziku (od prijavitelja lahko JAK zahteva prevod dokumenta v slovenski jezik);
– izpis iz mednarodnega registra sejmov AUMA (www.auma.de) za mednarodni sejem, ki ga je prijavitelj navedel v Obrazcu 1 – se lahko predloži v tujem jeziku;
– v kolikor iz zgornjega izpisa niso razvidni zadnji razpoložljivi podatki o registriranem deležu tujih razstavljalcev na že zaključenem sejmu v preteklosti, mora prijavitelj podatke sam pridobiti od organizatorja sejma ter jih predložiti k Obrazcu 1;
– izjavo prijavitelja, ki vsebuje podatke o številu zaposlenih, letnem prometu in bilančni vsoti za zadnji dve leti;
– izjavo prijavitelja, da podjetje ni v težavah glede na osemnajsto točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014;
– dokazilo pristojnega organa o poravnanih vseh zapadlih davkih in prispevkih v Republiki Sloveniji oziroma v tujini. JAK bo podatke pridobil po uradni dolžnosti, če potrdila ne boste priložili sami;
– Pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije – Obrazec 2 (priložite samo v primeru, da potrdila iz zgornje točke niste pridobili sami).
24. Uveljavljanje stroškov
Dokazila za dokazovanje upravičenosti standardnega stroška na enoto za izvedbo gostovanja na mednarodnem knjižnem sejmu:
Ob oddaji zahtevka za izplačilo (tj. ob zaključku projekta):
– dokazilo o izvedenem gostovanju;
– vsebinsko poročilo o izvedbi projekta.
25. Pristojni uslužbenec za informacije in pojasnila: informacije lahko dobite na spletni strani JAK www.jakrs.si, po telefonu in elektronski pošti JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro pri pristojnem uslužbencu: – Miha Marinč, e-pošta: miha.marinc(at)jakrs.si, tel. +386(0)1/369-58-22.
Javna agencija za knjigo RS 

AAA Zlata odličnost