Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2493. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje v Občini Semič, stran 7588.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 25. redni seji dne 13. 7. 2022 sprejel
O D L O K 
o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje v Občini Semič 
1. člen 
S tem odlokom se določajo način in pogoji plakatiranja na plakatnih mestih v lasti Občine Semič v času volilne oziroma referendumske kampanje.
Občina Semič brezplačno in enakopravno zagotavlja vsem organizatorjem volilne oziroma referendumske kampanje uporabo plakatnih mest za osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov ali posameznem kandidatu oziroma o referendumskem vprašanju.
2. člen 
Brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na obstoječih plakatnih mestih, ki so v lasti Občine Semič, ter na podlagi pridobljenega Dovoljenja za plakatiranje.
Na spodaj navedenih plakatnih mestih Občina Semič zagotavlja vsem organizatorjevem volilne oziroma referendumske kampanje, na celovitem območju Občine Semič, objavo volilno propagandnih sporočil. Volilna oziroma referendumska kampanja se izvaja s pomočjo desetih (10) oglasnih tabel, ki se nahajajo na lokacijah:
– SEMIČ (5): pri Vrtcu Sonček, pri Gasilskem domu v Semiču, pri Hotelu Smuk Semič, na Vajdovi ulici (pri podjetju Iskra kondenzatorji d.d.), na Kolodvorski cesti (železniška postaja Semič);
– ŠTREKLJEVEC (1): pri gasilskem domu PGD Štrekljevec (glavno križišče);
– CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU (1): pri gasilskem domu PGD Črešnjevec;
– STRANSKA VAS (1): pri gasilskem domu PGD Stranska vas;
– ČRMOŠNJICE (1): pri Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD);
– ROŽNI DOL (1): pri gasilskem domu PGD Rožni dol.
Organizatorju volilne oziroma referendumske kampanje se zagotovi plakatno mesto za en plakat v velikosti B2 (500 mm x 707 mm) na vsakemu od zgoraj navedenih plakatnih mest.
Plakati, ki bodo presegali dovoljeno velikost B2, bodo zavrnjeni. V kolikor se bodo pojavili na plakatnih mestih jih bo odstranila pooblaščena oseba Občine Semič, ki bo zadolžena za vzdrževanje reda na oglasnih tablah.
3. člen 
Vsi organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje morajo za lepljenje in nameščanje plakatov pridobiti Dovoljenje za plakatiranje, ki ga na podlagi oddane vloge izda Občinska uprava Občine Semič.
Po pridobitvi dovoljenja morajo organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje plakate dostaviti na Občino Semič, ki opremi plakate z žigom in podpisom uradne osebe. Ustrezno opremljene plakate organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje oziroma njihovi pooblaščenci sami nameščajo na oglasne table, navedene v 2. členu tega odloka, upoštevajoč, da občina organizatorju zagotavlja eno plakatno mesto za velikost plakata B2 (500 mm x 707 mm) na vsaki posamezni oglasni tabli.
4. člen 
Na plakatnih mestih se plakati nameščajo na prvo prosto zaporedno mesto. Prvo plakatno mesto je v zgornjem levem kotu panoja namenjenega plakatiranju, zaključi pa se v spodnjem desnem kotu. Vmesna prosta mesta niso dovoljena.
V kolikor obstoječe plakatne površine ne zadostujejo za namestitev plakatov vseh organizatorjev volilne oziroma referendumske kampanje, ki so od Občine Semič pridobili Dovoljenje za plakatiranje, bo Občina Semič na obstoječih plakatnih mestih zagotovila dodatne plakatne površine.
Organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje ali njihovi pooblaščenci sami skrbijo za ponovno nameščanje poškodovanih oziroma manjkajočih plakatov.
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z navedenimi določili, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Semič, ki bo skrbela za vzdrževanje reda na oglasnih tablah.
Organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje so dolžni najkasneje v 7 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest. V nasprotnem primeru jih bo na stroške organizatorja volilne kampanje odstranila pooblaščena oseba Občine Semič.
5. člen 
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, navedenih v 2. členu tega odloka, je organizatorjem volilne oziroma referendumske kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ter zemljišč.
6. člen 
Vloga za pridobitev Dovoljenja za plakatiranje se odda na Občino Semič. Postopek izdaje dovoljenja v skladu s pravili splošnega upravnega postopka vodi občinska uprava.
Vloga za pridobitev pravice za plakatiranje mora vsebovati namen za katerega se dovoljenje izdaja (volitve, referendum ipd.), datum izvedbe ter naziv, naslov in kontaktne podatke organizatorja volilne oziroma referendumske kampanje.
7. člen 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, vključno s sankcioniranjem kršitev tega odloka, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Semič (Uradni list RS, št. 61/18).
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2022-6
Semič, dne 13. julija 2022
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost