Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2494. Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine Semič, stran 7589.

  
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 25. redni seji dne 13. 7. 2022 sprejel
S K L E P 
o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine Semič 
1. člen 
(1) Cenik zakupnin za kmetijsko rabo zemljišč se izračuna na podlagi bonitetnih točk ob upoštevanju dejanske rabe zemljišča in dejanske proizvodne sposobnosti zemljišča:
Dejanska raba
Katastrski razred
Območje 
bonitete zemljišč
Letna zakupnina 
k.o. Semič 
(v EUR/ha)
Letna zakupnina 
ostale k.o. 
(v EUR/ha)
vrt
1–8
1–100
234,45
164,12
njiva
1–3
65–100
171,98
120,39
njiva
4–6
35–64
156,61
109,63
njiva
7–8
1–34
117,22
82,05
travnik
1–2
50–100
140,41
98,29
travnik
3–4
40–49
117,69
82,38
travnik
5–6
25–39
96,26
67,38
travnik
7–8
1–24
73,64
51,55
pašnik
1–2
50–100
59,17
41,42
pašnik
3–4
30–49
44,03
30,82
pašnik
5–8
1–29
29,65
20,76
pašnik – poraščen z gozdn. drevjem
1–8
14,61
10,23
sadovnjak
1–4
184,91
129,44
sadovnjak
5–8
147,96
103,57
vinograd
1–3
65–100
163,59
114,51
vinograd
4–6
35–64
139,11
97,38
vinograd
7–8
1–34
110,83
77,58
obore za živali
1–8
1–100
23,45
16,42
ostalo (brežine, gozdni robovi)
1–8
1–100
7,10
4,97
(2) Upošteva se število bonitetnih točk iz katastrske evidence.
(3) Objavljene cene so brez davka na dodano vrednost. V kolikor nastopi obveznost plačila DDV, ga plača zakupnik.
(4) Za določitev zakupnin se upošteva veljaven cenik za določitev in obračun zakupnin. V kolikor je s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem občine, za določitev zakupnine obvezna posamična cenitev, se za določitev zakupnine upošteva opravljena cenitev.
2. člen 
(1) Cenik najemnin za zemljišča, ki se nahajajo v poselitvenem območju:
Območje
Katastrska občina (k.o.)
Letna najemnina (v EUR/m2)
Semič – ožje središče
Semič
1,10
Semič – naselje 
Semič
1,00
Semič – obrobje*
Semič, Kot, Pribišje
0,70
Semič – Poslovno storitvena cona Vrtača
Semič
1,00
Semič – naselje Pot k Lebici
Semič
1,00
Črmošnjice – naselje
Črmošnjice
0,55
Črmošnjice – VASI v okolici naselja
Blatnik, Črmošnjice, Golobinjek, Kleč, Planina
0,40
Štrekljevec
Štrekljevec
0,55
Stranska vas
Brezje pri Vinjem Vrhu, 
Vinji Vrh
0,45
Črešnjevec
Črešnjevec, Sodji Vrh
0,45
Gače
Štale
1,00
Rožni Dol
Pribišje
0,40
(2) Objavljene cene so brez davka na dodano vrednost. V kolikor nastopi obveznost plačila DDV, ga plača najemnik.
(3) Najemne pogodbe se sklepajo za stavbna zemljišča in druga zemljišča, za namene, ki so v skladu z določili veljavnega prostorskega akta.
(4) Za določitev najemnin se upošteva veljaven cenik za določitev in obračun najemnin. V kolikor je s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem občine, za določitev najemnine obvezna posamična cenitev, se za določitev najemnine upošteva opravljena cenitev.
(5) Ne glede na prvi, tretji in četrti odstavek tega člena se pri obračunu najemnine v primeru, če se zemljišča v poselitvenem območju, ki so po dejanski rabi kmetijska zemljišča, oddajo za namen kmetijske obdelave, upošteva cenik zakupnin, kot je opredeljen v 1. členu tega sklepa.
3. člen 
(1) Cenik odškodnin oziroma nadomestil za uporabo oziroma obremenitev kmetijskih zemljišč:
Pri obračunu odškodnin za ustanovitev služnostne pravice oziroma drugih pravic na kmetijskih zemljiščih se upošteva enkratna odškodnina/m2, opredeljena v naslednji tabeli:
Dejanska kultura
Odškodnina (v EUR/m2)
vrt
1,44
njiva
1,44
travnik
0,79
pašnik
0,50
sadovnjak
2,58
vinograd
2,58
gozd
0,50
(2) V primeru linijskih vodov se odškodnina v enaki višini določi po tekočem metru.
(3) Objavljene cene so brez davka na dodano vrednost, katerega plača vlagatelj ali služnostni upravičenec.
(4) Odškodnina po posamezni pogodbi ne sme biti nižja kot 20,00 EUR.
(5) Za določitev odškodnin se upošteva veljaven cenik za določitev in obračun odškodnin. V kolikor je s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem občine, za določitev odškodnine obvezna posamična cenitev, se za določitev odškodnine upošteva opravljena cenitev.
(6) Izjemoma se za podelitev služnosti za izgradnjo baznih in drugih postaj mobilne telefonije odškodnina zaračunava periodično, za vsako leto trajanja služnosti posebej.
4. člen 
(1) Cenik odškodnin oziroma nadomestil za uporabo oziroma obremenitev ostalih zemljišč:
Pri obračunu odškodnin za ustanovitev služnostne pravice oziroma drugih stvarnih pravic na zemljiščih v poselitvenem območju, ki so ali zazidljiva ali pa niso predvidena za gradnjo in so v naravi javne površine (poti, ceste ipd.), se upošteva enkratna odškodnina/m2, opredeljena v naslednji tabeli:
Območje
Katastrska občina (k.o.)
Odškodnina 
(v EUR/m2)
Semič – ožje središče
Semič
6,60
Semič – naselje
Semič
6,00
Semič – obrobje*
Semič, Kot, Pribišje
4,20
Semič – Poslovno 
storitvena cona Vrtača
Semič
6,00
Semič – naselje Pot k Lebici
Semič
6,00
Črmošnjice – naselje
Črmošnjice
3,30
Črmošnjice 
– VASI v okolici naselja
Blatnik, 
Črmošnjice, Golobinjek, Kleč, Planina
2,40
Štrekljevec
Štrekljevec
3,30
Stranska vas
Brezje pri Vinjem Vrhu, 
Vinji Vrh
2,70
Črešnjevec
Črešnjevec, Sodji Vrh
2,70
Gače
Štale
6,00
Rožni Dol
Pribišje
2,40
(2) Pri obračunu odškodnin za ustanovitev služnostne pravice oziroma drugih stvarnih pravic na zemljiščih v kmetijskem območju, ki so v naravi javne površine (ceste, poti ipd.) se upošteva odškodnina kot je opredeljena zgoraj, vendar zmanjšana za 50 %. Objavljene cene so brez davka na dodano vrednost, katerega plača vlagatelj ali služnostni upravičenec.
(3) V primeru linijskih vodov se odškodnina v enaki višini določi po tekočem metru.
(4) Objavljene cene so brez davka na dodano vrednost, katerega plača vlagatelj ali služnostni upravičenec.
(5) Odškodnina po posamezni pogodbi ne sme biti nižja kot 30,00 EUR.
(6) Za določitev odškodnin se upošteva veljaven cenik za določitev in obračun odškodnin. V kolikor je s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem občine, za določitev odškodnine obvezna posamična cenitev, se za določitev odškodnine upošteva opravljena cenitev.
(7) Izjemoma se za podelitev služnosti za izgradnjo baznih in drugih postaj mobilne telefonije odškodnina zaračunava periodično, za vsako leto trajanja služnosti posebej.
5. člen 
Oprostitve plačila odškodnine oziroma nadomestila za uporabo oziroma obremenitev zemljišč:
Morebitne oprostitve ali znižanja najemnin oziroma zakupnin in odškodnin oziroma nadomestil za uporabo oziroma obremenitev zemljišč se izvajajo skladno z veljavno zakonodajo, o njih pa odloča županja ob sklenitvi pogodbe.
6. člen 
Določitev najemnin in odškodnin oziroma nadomestil za namen oglaševanja:
V primerih, ko se na zemljiščih v lasti Občine Semič ustanavljajo stvarne pravice za namen oglaševanja ali se zemljišča, ki so v lasti Občine Semič, za namen oglaševanja oddajo v najem, se višina odškodnin oziroma nadomestil za ustanovitev stvarnih pravic oziroma višina najemnin ne obračuna po ceniku, ki je naveden v tem sklepu, pač pa na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo občinske takse v Občini Semič.
7. člen 
(1) Za izvajanje tega sklepa spadajo:
– v območje »Semič – ožje središče« zemljišča v poselitvenem območju, ki se nahajajo znotraj naslednjih enot urejanja prostora (EUP), ki so določene v izvedbenem in grafičnem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Semič, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občne Semič (Uradni list RS, št. 60/13, 105/15, 52/16): SEM-1, SEM-2, SEM-5, SEM-6, SEM-7, SEM-8, SEM-9, SEM-11, SEM-12, SEM-13, SEM-14, SEM-15, SEM-18, SEM-19 in SEM-28,
– v območje »Semič – obrobje« zemljišča v poselitvenem območju, ki se nahajajo ob naslednjih ulicah v naselju Semič: Sadinja vas, Pod magistralo, Pod progo, Drage, Pod vrhom, Kolodvorska cesta, Srednje Gorenjce, Zgornje Gorenjce, Spodnje Gorenjce, K tajčbirtu, Kot, Pod Primožem, Srednja pot, Gaber, Smuška cesta, Stara gora, Anzlova gora, Trdinova pot, Cesta v bukovje, Vrtača, Coklovca in ne spadajo v enote urejanja prostora (EUP), navedene v predhodni alineji,
– v območje »Semič – Poslovno storitvena cona Vrtača« zemljišča v poselitvenem območju, ki se urejajo z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za proizvodno servisno cono Vrtača (Uradni list RS, št. 52/18),
– v območje »Semič – naselje Pot k Lebici« zemljišča v poselitvenem območju, ki se nahajajo ob ulici Pot k Lebici,
– v območje »Semič – naselje« vsa ostala zemljišča v poselitvenem območju v naselju Semič, ki niso uvrščena v prvo, drugo, tretjo in četrto alinejo tega člena,
– v območje »Črmošnjice – naselje« zemljišča v poselitvenem območju, ki se nahajajo v naselju Črmošnjice,
– v območje »Gače« zemljišča v poselitvenem območju, ki se nahajajo v območju, ki ga ureja Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za počitniško naselje Gričice-Rog (Uradni list RS, št. 62/17).
Za vsa preostala zemljišča v poselitvenem območju, ki niso navedena v predhodnih alinejah tega člena, se odškodnina oziroma najemnina zaračunava po vrednostih, navedenih v tabelah iz 2. in 4. člena tega sklepa, ki so določene glede na naselje, h kateremu gravitirajo (Območje), v okviru katastrske občine, v kateri ležijo.
8. člen 
V primerih, ko se zemljišča na območju smučišča Gače, ki so v lasti Občine Semič, dajejo v najem za izvajanje smučarsko rekreativne dejavnosti (za obdobje od 15. oktobra do 15. maja), se višina najemnine oziroma nadomestila določi na podlagi Pravilnika o merilih za določanje minimalne višine nadomestila uporabe zemljišča za smučanje (Uradni list RS, št. 92/04).
9. člen 
Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine Semič začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljavnost Sklepa o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine Semič, št. 007-05/2019-7 z dne 7. 7. 2021 (Uradni list RS, št. 121/21).
Št. 007-05/2019-9
Semič, dne 13. julija 2022
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost