Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

Št. 354-0107/2022 Ob-2781/22, Stran 1849
Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Odloka o pokopališkem redu v Občini Mokronog - Trebelno (Uradno glasilo e-občina, št. 4/21) in 14. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Mokronog - Trebelno (Uradno glasilo e-občina, št. 4/21)
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Mokronog - Trebelno 
1. Naročnik: Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog.
2. Predmet razpisa: podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Mokronog - Trebelno.
Za opravljanje 24-urne dežurne pogrebne službe se razpiše koncesija za posamezno območje, in sicer za:
A. Celotna občina: 1. in 2. območje:
ali
B. 1. območje: Beli Grič, Bruna vas, Dolenje Laknice, Gorenja vas pri Mokronogu, Gorenje Laknice, Gorenji Mokronog, Hrastovica, Križni Vrh, Log, Martinja vas pri Mokronogu, Mokronog, Most, Ostrožnik, Pugled pri Mokronogu, Puščava, Ribjek, Slepšek, Srednje Laknice, Sv. Vrh.
C. 2. območje: Bitnja vas, Bogneča vas, Brezje pri Trebelnem, Brezovica pri Trebelnem, Cerovec pri Trebelnem, Cikava, Dolenje Zabukovje, Drečji Vrh, Češnjice pri Trebelnem, Čilpah, Čužnja vas, Gorenje Zabukovje, Jagodnik, Jelševec, Maline, Mirna vas, Ornuška vas, Podturn, Radna vas, Roje pri Trebelnem, Štatenberk, Trebelno, Velika Strmica, Vrh pri Trebelnem.
3. Trajanje koncesijske dejavnosti: koncesija se bo podelila za dobo 5 let in se lahko podaljša za največ polovico roka ob izpolnjevanju pogojev po tem razpisu.
4. Pogoji za ponudnika
Ponudnik je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt,
– da ima zaposleni najmanj dve osebi,
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene,
– da zagotavlja najmanj en hladilni prostor za pokojnika,
– da ima najmanj eno transportno krsto,
– da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki,
– da zagotavlja ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov,
– da poda izjavo o zagotavljanju osnovnega pogreba v skladu s tretjim odstavkom 16. člena ZPPDej,
– da predloži dokazila, da ima potrebna znanja, izkušnje in sredstva za izvajanje razpisane javne službe,
– da predloži dokazila, da ima ustrezno opremo, delovne priprave in zadostno število delavcev, usposobljenih za opravljanje službe,
– da predloži ustrezno zavarovanje za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in za morebitno povračilo škode koncedentu,
– da ima na dan oddaje ponudbe poravnane davke in prispevke ter da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– da zagotovi izvajanje razpisane dejavnosti v okviru standardov in normativov.
Ponudniki lahko predložijo ustrezna jamstva, da bo ustrezna opremo, prostori in kader na voljo pred podpisom koncesijske pogodbe, če bodo izbrani na javnem razpisu.
V kolikor ponudnik nastopa v razpisu s podizvajalcem, veljajo za podizvajalca isti pogoji in kriteriji kot za glavnega ponudnika.
5. Prevzem razpisne dokumentacije: celotna razpisna dokumentacija s prilogami je na voljo na spletni strani naročnika na naslovu www.mokronog-trebelno.si.
6. Vprašanja ponudnikov
Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj po elektronski pošti na naslovu mojca.pekolj@mokronog-trebelno.si.
Naročnik bo v najkrajšem času, najpozneje pa šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb objavil odgovore na spletni strani naročnika na naslovu www.mokronog-trebelno.si. Vprašanja, ki prispejo na naslov naročnika po tem roku, se ne upoštevajo. Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino razpisa za podelitev koncesije v zvezi s pripravo ponudbe potekajo samo preko spletne strani naročnika.
Pred pripravo ponudbe si ponudnik lahko ogleda vsa pokopališča, ki so predmet razpisa. Ogled notranjosti mrliških vežic je možen po predhodni najavi koncedentu na mojca.pekolj@mokronog-trebelno.si.
7. Sprememba razpisne dokumentacije: naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje pet dni pred rokom za predložitev ponudb. V primeru večjih sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo naročnik, glede na obseg in vsebino sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb. Vsi dodatki, spremembe in pojasnila kot odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo sprejel ponudnik, so sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoči za vse ponudnike. Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh dodatkov, bodo štete za nepravilne in bodo izločene.
8. Postopek za oddajo ponudbe: ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku, na katerem je prilepljen obrazec ovojnica, ki je priložen na koncu razpisne dokumentacije. Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog – sprejemna pisarna. Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov do 10. 8. 2022 do 9. ure.
9. Spremembe in umik ponudbe:
– Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo banke za resnost ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb, v pisni obliki obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe.
– Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora pripraviti, zapečatiti, označiti in dostaviti v skladu z zahtevami kot se to zahteva v razpisni dokumentaciji z osnovno ponudbo z oznako »Sprememba« ali »Umik«.
– V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih pogojev bo njegova ponudba ocenjena kot nepravilna.
– Po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. Izključno naročnik sme, v soglasju s ponudnikom, popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb, po zaključenem postopku odpiranja ponudb, lahko pa tako ponudbo zavrne.
– Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.
10. Odpiranje in vrednotenje ponudb
Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb dne 10. 8. 2022 ob 10. uri v prostorih Občine Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, sejna soba, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb.
Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne in nepravilno opremljene ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom. Nato bo odpirala ovojnice, ki so označene z »Obvestilo o umiku ponudbe« in bo vse ponudbe, ki imajo sprejemljivo obvestilo, vrnila neodprte ponudnikom. Pri odpiranju ponudb bodo objavljeni osnovni podatki o ponudniku in merilo. Zahtevani dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti ponudnikov se bodo preverjali v postopku ocenjevanja ponudb. O odpiranju ponudb bo komisija sproti sestavljala zapisnik. Po en izvod zapisnika prejmejo navzoči predstavniki takoj po odpiranju, ostali ponudniki, ki na odpiranju niso prisotni, pa ga prejmejo po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju ponudb.
Postopek razpisa vodi komisija, ki jo bo imenoval naročnik. O izbirni koncesionarja odloči naročnik z upravno odločbo. Razpis je uspešen, v kolikor je vsaj ena ponudba popolna v vseh pogojih.
V kolikor bo razpis uspešen, bo veljavne ponudbe proučila in ocenila komisija ter podala predlog izbire koncesionarja najkasneje v 60 dneh po odpiranju ponudb. O izbiri koncesionarja bodo ponudniki obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve naročnika.
Naslednji dan po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja bo koncedent podpisal pogodbo in jo poslal koncesionarju.
Koncesionar mora v roku 15 dni po prejemu koncesijske pogodbe zavarovati odgovornost za škodo, ki bi jo povzročil z nevestnim opravljanjem javne službe in za škodo, ki bi jo povzročile pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam in predložiti koncedentu v vednost kopijo zavarovalne police ter koncedentu dostaviti dve bianco menici z menično izjavo za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
11. Način ocenjevanja ponudb: za koncesionarja bo izbran vlagatelj, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje in predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo na podlagi ocenjevalnega merila »najnižja cena storitve javne službe«.
Občina Mokronog - Trebelno 

AAA Zlata odličnost