Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2470. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica št. 2, stran 7454.

  
Na podlagi 117. in 119. člena v povezavi s prvo in peto alinejo 282. člena in drugo alinejo četrtega odstavka 289. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZUreP-3), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) ter v povezavi z drugim odstavkom 338. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 29. seji, dne 7. 7. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica št. 2 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo druge Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica (v nadaljnjem besedilu: SD OPPN), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica (Uradni list RS, št. 51/10 in 51/16).
(2) SD OPPN je izdelan na podlagi prve alineje tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) SD OPPN posegajo na posamezne dele območja prostorskega akta in izhajajo iz razvojnih potreb podjetij v teh območjih. V prostorskem aktu so opredeljene spremembe podrobnih prostorskih pogojev tako, da bodo ustrezali potrebam tehnologije dejavnosti skladno z možnostmi danega prostora in okolja, gre pa tudi za prilagoditev akta novi zakonodaji.
(4) OPPN se vodi pod identifikacijsko številko 2539. SD OPPN TRIS Kanižarica je izdelalo podjetje SAPO, d.o.o., pod št. OPPN-1/2021 v juniju 2022.
2. člen 
(vsebina in oblika SD OPPN) 
SD OPPN TRIS Kanižarica vsebujejo tekstualni in grafični del ter priloge. Gradivo je izdelano v digitalni in analogni obliki. Grafični del SD OPPN TRIS Kanižarica vsebuje naslednje načrte:
1.
Izsek iz kartografske dokumentacije (OPN)
2.1
Situacija prostorske ureditve
2.2
Pregledna situacija (DOF)
3.1
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
3.2
Prikaz območij varovanj in omejitev; M 1:5000
4.
Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem (DKN)
5.1
Ureditvene enote OPPN
5.2
Ureditvena situacija OPPN
6.1
Situacija prometne ureditve
6.2
Energetska, komunalna in ostala infrastruktura
7.
Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
8.
Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
9.1
Načrt parcelacije
9.2
Zakoličbena situacija.
3. člen 
(priloge SD OPPN) 
Spremljajoče gradivo SD OPPN:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
4. Izhodišča, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev akta
6. Povzetek za javnost
7. Odločba o CPVO
8. Elaborat ekonomike.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA 
4. člen
(ureditvene enote) 
(1) V prvem odstavku 6. člena se v prvem stavku beseda »devet« zamenja z besedo «enajst« in se v besedilu v oklepaju zamenja navedbo ureditvene enote »UE9« z »UE11«.
(2) V prvem odstavku 6. člena se za besedilom doda besedilo, ki glasi:
»UE 10 – območje namenjeno za gradnjo predvsem nestanovanjskih objektov (proizvodno-poslovno-storitvene in gostinske dejavnosti),
UE 11 – območje za energetske objekte.«.
(3) V drugem odstavku 6. člena se za besedilom doda besedilo, ki glasi:
»UE 10 – območje, namenjeno za gradnjo predvsem nestanovanjskih objektov (proizvodno-poslovno-storitvene in gostinske dejavnosti): Ta ureditvena enota je locirana v severnem delu OPPN nad mejo DPN, na zahodu je omejena s stanovanjsko pozidavo Stara kolonija oziroma s predvideno stanovanjsko pozidavo. Namenjena je za postavitev obrtno- proizvodnih ter gostinskih objektov, pri čemer se predvidijo mirnejše dejavnosti obrti in proizvodnje. V smislu prehajanja območja v območje namenjeno bivanju, je mogoče v enoto umeščati tudi dejavnosti nastanitve (delavski domovi, hotelske in podobne gostinske stavbe itd.) in dejavnosti povezane z rekreacijo, športom in turizmom.
UE 11 – območje za energetske objekte: Območje tik ob območju za proizvodno-poslovno pozidavo, kjer je gradnja zaradi neugodnega terena še mogoča, se nameni gradnji objektov za proizvodnjo energije in kogeneracijo (soproizvodnjo toplote in električne energije).«.
5. člen 
(vrste objektov) 
(1) Besedilo 9. člena za spremeni tako, da v celoti glasi:
»(1) V območju urejanja so dovoljene naslednje vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu z uredbo, ki ureja razvrščanje oziroma klasifikacijo objektov:
UE 1 in UE 3:
1 / Stavbe: 
12 / Nestanovanjske stavbe: 
– 121 Gostinske stavbe; 
– 122 Poslovne in upravne stavbe; 
– 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti; 
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena; 
– 127 Druge nestanovanjske stavbe: 
– 1273 kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene 
– 1274 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje. 
2 / Gradbeni inženirski objekti: 
21 Objekti prometne infrastrukture: 
– 211 ceste; 
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi; 
24 Drugi gradbeni inženirski objekti: 
– 241 objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas (razen 24121: Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami); 
– 242 drugi gradbeni inženirski objekti: 
– 24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje. 
3/ Drugi gradbeni posegi.
UE 2 in UE 4:
1 / Stavbe: 
12 / Nestanovanjske stavbe: 
– 121 Gostinske stavbe; 
– 122 Poslovne in upravne stavbe; 
– 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti; 
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij; 
– 125 Industrijske in skladiščne stavbe; 
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena; 
– 127 Druge nestanovanjske stavbe: 
– 1274 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje. 
2 / Gradbeni inženirski objekti: 
21 Objekti prometne infrastrukture: 
– 211 ceste; 
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi; 
23 Industrijski gradbeni kompleksi 
24 Drugi gradbeni inženirski objekti: 
– 241 objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas (razen 24121: Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami); 
– 242 drugi gradbeni inženirski objekti: 
– 24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje. 
3/ Drugi gradbeni posegi.
UE 5 in UE 6:
1 / Stavbe 
11 / Stanovanjske stavbe: 
12 / Nestanovanjske stavbe: 
– 126: Stavbe splošnega družbenega pomena, 
– 127 Druge nestanovanjske stavbe. 
2 / Gradbeni inženirski objekti 
24 / Drugi gradbeni inženirski objekti: 
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (razen 24121: Marine). 
3/ Drugi gradbeni posegi.
UE 7: poleg objektov, ki so dovoljeni za dejavnost energetike, so v tej ureditveni enoti dovoljeni spremljajoči objekti vezani na osnovno dejavnost:
1 / Stavbe: 
12 / Nestanovanjske stavbe: 
– 122 Poslovne in upravne stavbe; 
– 125 Industrijske in skladiščne stavbe; 
– 127 Druge nestanovanjske stavbe: 
– 1274 druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje. 
2 / Gradbeni inženirski objekti: 
21 Objekti prometne infrastrukture: 
– 211 ceste; 
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi; 
23 Industrijski gradbeni kompleksi 
– 2302 elektrarne in drugi energetski objekti 
24 Drugi gradbeni inženirski objekti: 
– 242 drugi gradbeni inženirski objekti: 
– 24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje. 
3/ Drugi gradbeni posegi.
UE 8a:
1 / Stavbe: 
12 / Nestanovanjske stavbe: 
– 127 Druge nestanovanjske stavbe; 
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe. 
2 / Gradbeni inženirski objekti 
21 / Objekti prometne infrastrukture: 
– 211 Ceste: 
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi. 
3/ Drugi gradbeni posegi.
UE 8b:
1 / Stavbe: 
12 / Nestanovanjske stavbe: 
– 121 Gostinske stavbe; 
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev. 
– 127 Druge nestanovanjske stavbe; 
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje. 
2 / Gradbeni inženirski objekti 
21 / Objekti prometne infrastrukture: 
– 211 Ceste: 
– 211201 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste. 
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi: 
– 221 Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi; 
24 / Drugi gradbeni inženirski objekti: 
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen 24121: Marine. 
3/ Drugi gradbeni posegi. 
UE 8c: 
2 / Gradbeni inženirski objekti 
21 / Objekti prometne infrastrukture: 
– 211 Ceste: 
– 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste. 
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi: 
– 221 Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi; 
24 / Drugi gradbeni inženirski objekti: 
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen 24121: Marine; 
3/ Drugi gradbeni posegi.
UE 9:
2 / Gradbeni inženirski objekti: 
21 Objekti prometne infrastrukture: 
– 211 ceste; 
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi; 
24 Drugi gradbeni inženirski objekti: 
– 242 drugi gradbeni inženirski objekti: 
– 24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje; 
3/ Drugi gradbeni posegi.
UE 10:
1 / Stavbe: 
11 / Stanovanjske stavbe: 
– 113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, 
– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine, 
12 / Nestanovanjske stavbe: 
– 121 Gostinske stavbe; 
– 122 Poslovne in upravne stavbe; 
– 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti; 
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij; 
– 125 Industrijske in skladiščne stavbe; 
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena; 
– 127 Druge nestanovanjske stavbe: 
– 1274 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje; 
2 / Gradbeni inženirski objekti: 
21 Objekti prometne infrastrukture: 
– 211 ceste; 
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi; 
23 Industrijski gradbeni kompleksi; 
24 Drugi gradbeni inženirski objekti: 
– 241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
– 242 drugi gradbeni inženirski objekti: 
– 24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje; 
3/ Drugi gradbeni posegi.
UE 11:
1 / Stavbe: 
12 / Nestanovanjske stavbe: 
– 121 Gostinske stavbe; 
– 122 Poslovne in upravne stavbe; 
– 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti; 
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij; 
– 125 Industrijske in skladiščne stavbe; 
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena; 
– 127 Druge nestanovanjske stavbe: 
– 1274 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje. 
2 / Gradbeni inženirski objekti: 
21 Objekti prometne infrastrukture: 
– 211 ceste; 
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi; 
23 Industrijski gradbeni kompleksi; 
24 Drugi gradbeni inženirski objekti. 
3/ Drugi gradbeni posegi.
(2) Kot nezahtevni in enostavni objekti, se v okviru razpoložljivega prostora in v skladu z dopustnim faktorjem zazidanosti, lahko v posamezni ureditveni enoti gradijo naslednji objekti:
UE 1, UE 2, UE 3, UE 4, UE 7, UE 10 in UE 11:
– ograje;
– škarpe in podporni zidovi ter armirane brežine;
– pomožni infrastrukturni objekti;
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam;
– objekti za oglaševanje;
– objekti za telekomunikacijsko opremo;
– garaže, ute, nadstreški, rezervoarji za utekočinjen plin ali nafto, male komunalne čistilne naprave, zajetja, vodnjaki, zbiralniki za kapnico, utrjena dvorišča, dovozne poti;
– začasni objekti;
– vadbeni objekti;
– urbana oprema.
UE 5 in UE 6:
– drvarnice, garaže, steklenjaki, ute, bazeni, lope za orodje, nadstreški, rezervoarji za utekočinjen plin ali nafto, male komunalne čistilne naprave, zajetja, vodnjaki, zbiralniki za kapnico, utrjena dvorišča, dovozne poti;
– ograje;
– škarpe in podporni zidovi;
– pomožni infrastrukturni objekti;
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (kiosk oziroma tipski zabojnik);
– objekti za oglaševanje;
– začasni objekti;
– vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, sprehajalna pot);
– spominska obeležja;
– urbana oprema.
UE 8a:
– ograje (samo lesene);
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (gozdna cesta);
– pomožni infrastrukturni objekti;
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (gozdna učna pot, ribnik kot vodno zajetje, gozdna cesta);
– vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, trimska steza, sprehajalna pot);
– urbana oprema (le usmerjevalne in razlagalne table, ki naj bodo v skladu z metodologijo označevanja zavarovanih območij).
UE 8b:
– ograje (samo lesene);
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, mala čistilna naprava);
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (poljska pot, gozdna cesta, grajena gozdna vlaka);
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam;
– objekti za oglaševanje, v skladu s podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje.
– začasni objekti;
– vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, trimska steza, sprehajalna pot);
– urbana oprema.
UE 8c:
– ograje (samo lesene);
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, mala čistilna naprava);
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (poljska pot, gozdna cesta, grajena gozdna vlaka);
– začasni objekti;
– vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, trimska steza, sprehajalna pot);
– urbana oprema.
UE 9:
– ograje;
– objekti za oglaševanje;
– pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja);
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, poljska pot, gozdna cesta);
– urbana oprema.«.
6. člen 
(vrste dejavnosti) 
(1) Prvi stavek drugega odstavka 10. člena se v delu besedila do prvega dvopičja spremeni tako, da glasi:
»V območju OPPN so po posameznih UE v skladu z Uredbo, ki ureja klasifikacijo dejavnosti dovoljene naslednje dejavnosti:«.
(2) V drugem odstavku 10. člena se med besedo »UE 2« in »UE4« zbriše besedo »in« ter za besedilom: »Območje ureditvenih enot UE2, UE4«, doda: »in UE11«.
(3) Tretji odstavek 10. člena se v uvodu spremeni tako, da glasi:
»Ureditveni enoti UE5 in UE6 (Stara kolonija) na severnem delu območja. Poleg bivanja so dovoljene spremljajoče dejavnosti do polovice površine celotne stavbe, ob zagotavljanju potrebnih površin za parkiranje in manipulacijo, kot so: poslovne, trgovina, storitev … V primeru izobraževalnih in kulturnih dejavnosti je lahko dejavnosti namenjen objekt v celoti. Pri opravljanju dejavnosti ne sme priti do bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij) glede na obstoječe obremenitve.«.
(4) V tretjem odstavku 10. člena se za navedbo dejavnosti »– 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje.« doda besedilo: »R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI«.
(5) Na koncu besedila 10. člena se doda besedilo, ki glasi:
»Območje ureditvene enote UE 10 se nahaja na severnem delu OPPN. Gre za del območja OPPN, ki dopušča postavitev nekaterih objektov za predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrbo z energijo, trgovino, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturo, turizem, rekreacijo in šport tudi bivanje v stanovanjskih stavbah za druge posebne družbene skupine (delavski domovi).
C) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI (vse razen: 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, 19 Proizvodnja koksa, 20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov, 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas, 23. Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, 24 Proizvodnja kovin)
D) OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO
F) GRADBENIŠTVO
G) TRGOVINA
H) PROMET IN SKLADIŠČENJE
I) GOSTINSTVO
J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
O) DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI
– 84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost:
– 84.24 Dejavnosti za javni red in varnost 
– 84.25 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 
– 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
P) IZOBRAŽEVANJE
– 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
– 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R) KULTURNO, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
– 93.1 Športne in druge dejavnosti za prosti čas
S) DRUGE DEJAVNOSTI
T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM; PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO.
U) DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES.«
7. člen 
(pogoji za nestanovanjske objekte v UE 1, UE 2, UE 3, UE 4, UE 10 in UE 11) 
(1) V drugem odstavku 14. člena se za besedilom: »Vertikalni gabarit: Maksimalna višina objekta je do 15 m nad koto urejenega platoja« doda vejica in naslednje besedilo: »v UE 11 do 22 m nad koto urejenega platoja, in sicer le na 33 % zazidane površine objekta.«.
(2) V šestem odstavku 14. člena se faktor zazidanosti (FZ) iz 0,5 spremeni v 0,75.
(3) V sedmem odstavku se besedilo: »s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03)« zamenja z besedilom: »z resorno zakonodajo glede univerzalne gradnje in uporabe objektov«.
8. člen 
(pogoji za objekte v UE 5) 
V drugem odstavku 15. člena se besedilo spremeni tako, da glasi:
»(2) Nestanovanjske stavbe
Nestanovanjske stavbe (gospodarski objekti ter vsi pomožni objekti) se postavijo v ozadju parcele tako, da ne poslabšujejo izgleda osnovnega objekta oziroma organiziranosti celotne površine. Nestanovanjske stavbe namenjene kulturnim in izobraževalnim dejavnostim se postavljajo kot samostojni objekti ob javnem prostoru naselja.
Tipologija:
– definirana je kot prostostoječa grajena struktura, podolgovate oblike v podrejenem položaju s stanovanjsko stavbo, če je zgrajena na parceli.
Velikost in zmogljivost:
– Horizontalni gabarit stavbe: je dovoljen na površini za postavitev objekta(ov). Gabarit objekta ne sme nadvladovati gabarita stanovanjske stavbe, če je zgrajena na parceli.
– Vertikalni gabarit: (K)+P.
Oblikovanje zunanje podobe:
– Kota pritličja: max. do 0.6 m nad koto urejenega terena.
– Streha: Slemena morajo biti nižja od slemen stanovanjskih stavb. Dopuščajo se dvokapne, enokapne ali ravne strehe. Izvedba čopov je dovoljena. Frčade niso dovoljene.
– Fasada: Fasada mora biti oblikovno usklajena s fasado stanovanjskega objekta, če je zgrajena na parceli.
Lega na zemljišču:
– Lega: je definirana znotraj površine za postavitev objekta(ov). Če je odmik od objekta manjši od 8 m, morajo biti fasade zasnovane protipožarno. Umestitev objektov pa mora zagotavljati tudi ustrezne sanitarno-higienske pogoje objektov na lastniški parceli in na sosednjih zemljiščih (osončenje, prevetritev ipd.).«.
9. člen
(pogoji za nestanovanjske stavbe v UE 8) 
Prvi stavek 17. člena se spremeni tako, da glasi:
»Nestanovanjske stavbe (gospodarski objekti ter vsi pomožni objekti) se postavijo v ozadju parcele tako, da ne poslabšujejo izgleda osnovnega objekta oziroma organiziranosti celotne površine.«.
10. člen 
(usmeritve za nezahtevne in enostavne objekte) 
18. člen se spremeni tako, da glasi:
»Za nezahtevne in enostavne objekte na območju urejanja, kakor tudi za objekte, ki ne izpolnjujejo meril za enostaven objekt, če so kot celota dani na trg kot proizvod, ki izpolnjuje zahteve iz predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov, in se za njihovo postavitev ne uporabljajo betonska in zidarska dela ter se na mestu postavitve ne varijo konstrukcijski elementi in se zaradi tega ne razvrščajo med nezahtevne objekte, veljajo določila uredbe o razvrščanju objektov, če s tem odlokom ni določeno drugače.
– Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov so minimalno 1,50 m od parcelnih mej,
– Tipologija nezahtevnih in enostavnih objektov je definirana kot prostostoječa grajena struktura (samostojni objekti) ali prizidana k osnovnemu objektu (velja le za garažo, nadstrešek in zimski vrt). Oblikovanje le-teh mora biti usklajeno z osnovnim objektom (nedominanten, podrejen položaj).
– Nezahtevni in enostavni objekti, ki dopolnjujejo osnovni objekt na parceli, morajo biti pritlični, praviloma pravokotne oblike, oblikovno usklajeni z osnovnim objektom glede barve fasade, naklona strehe, kritine itn. Locirani so znotraj zemljiške parcele tako, da ne poslabšujejo izgleda osnovnih objektov oziroma organiziranosti celotne površine.
– Začasni objekti se lahko postavijo za omejeno časovno obdobje. Dovoljeno je svobodno urbanistično in arhitektonsko oblikovanje začasnih objektov.
– Ekološki otoki (zbiralnica ločenih frakcij) se postavijo na betonsko podlago in se primerno zagradijo z leseno ali kamnito ograjo oziroma se zazelenijo. Dovoljeno jih je nadkriti z nadstrešnico z ravno streho, enotno za vse ekološke otoke znotraj območja.
– Plinske postaje se ogradijo z zaščitno kovinsko transparentno ograjo.
– Zunanje stopnice so lesene, kamnite, betonske.
– Oporni zidovi so v kamniti ali betonski izvedbi.
– Podporni zidovi se izvedejo pri večjih izkopih in pri utrjevanju brežin. Brežine se lahko urejajo kaskadno s podpornimi zidovi in vmesnimi zazelenitvami, kot armirane brežine, kombinacijo podpornih zidov in armiranih brežin ali samo s podpornimi zidovi, pri čemer se višino prilagodi ostalim ureditvam stičnega območja. Le-ti so lahko postavljeni do meje zemljiške parcele oziroma tako, da ne ovirajo ali motijo sosednje parcele ter da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče.«.
11. člen 
(ostali manj zahtevni objekti) 
(1) Besedilo druge alineje prvega odstavka 19. člena se spremeni tako, da glasi:
»Nadstrešek za avtomobile, kot samostojni objekt, je lahko lesena ali kovinska, v večji meri odprta oziroma delno zaprta konstrukcija s streho. Dovoljena je ravna ali ločna (polkrožna) transparentna streha.«.
(2) Za besedilom prve alineje tretjega odstavka se doda vejica in besedilo, ki glasi:
– »na območju UE 10, do 3,5 m. Dopušča se izvedba zaščitne transparentne ograje na podpornem zidu, pri čemer se maksimalna višina ustrezno poveča (višina ograje max. 1,2 m). Dopušča se izvedba armiranih brežin. Podporni zidovi in armirane brežine se ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča, lahko postavljajo ob mejo parcel.«.
12. člen 
(pogoji za izvedbo prometnega omrežja) 
(1) Pred besedilo prvega odstavka 23. člena se doda nov prvi odstavek, ki glasi:
»Znotraj območja državnega prostorskega načrta je dopustna izvedba navezav lokalnega cestnega omrežja za povezovanje severnega in južnega dela gospodarske cone TRIS Kanižarica ter prostorske ureditve javne infrastrukture in priključkov nanje, ki se ob soglasju upravljavca lahko izvedejo kot začasne ureditve, do izvedbe načrtovanih ureditev v skladu z DPN, oziroma kot dodatne ureditve, če se k rešitvam njihove umestitve pridobi predhodno pozitivno mnenje investitorja z DPN načrtovane prostorske ureditve.«
Ostale odstavke se ustrezno preštevilči.
(2) V novem drugem odstavku se besedilo »61. členom Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/06, 26/06)« zamenja z naslednjim besedilom: »zakonodajo, ki ureja projektiranje cest«.
(3) Za besedilom drugega stavka novega tretjega odstavka 23. člena se doda besedilo, ki glasi:
»Cesta A se ukine tudi v delu med razvojnim območjem Adrie dom in območjem podjetja CVA d.o.o. na parceli 2342/28 in 2342/315, obe k.o. Dobliče, v dolžini cca 100 m.«.
(4) V besedilu predzadnjega stavka tretjega odstavka 23. člena se na koncu doda vejico in besedilo, ki glasi:
»oziroma se za potrebe povezovanja in zagotavljanja dostopnosti vseh parcel, zgradijo na lokaciji, ki je primernejša od določene v OPPN«.
(5) Za novim četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki glasi:
»(5) Zaradi lastniške strukture in združevanja parcel se predvidi ukinitev delov cest, in sicer:
– ceste B1, južno od ceste G1, kjer se cesta B1 zaključi z obračališčem;
– ceste G1, ki povezuje cesti B1 in D1,
– ceste A, ki povezuje cesti E3 in E5,
– ceste D1, ki povezuje cesti A in G (G3).
Predvidi se premik ceste H5, ki povezuje cesti H in H2, in sicer v smeri proti SZ, na mejo med parcelami. Predvidi se sprememba poteka ceste 021 tako da bo zagotavljala dostop parcelam na JZ območja OPPN.«.
(6) Nov dvanajsti odstavek se spremeni tako, da glasi:
»Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo omogočali osnovne dostope in uporabo tudi za funkcionalno ovirane ljudi ter se opremijo z ustrezno urbano opremo in talno in vertikalno prometno signalizacijo (nesvetlobno, svetlobno) in opremo v skladu z zakonodajo glede prometne signalizacije in prometne opreme na javnih cestah. »Vhodi« na hodnik za pešce se izvedejo z utopljenimi robniki s položno klančino. Svetla širina klančine mora biti najmanj 90 cm. Pri urejanju območja je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise s področja cest oziroma urejanja prometnih površin, hkrati z zakonodajo, ki ureja univerzalno graditev in uporabo objektov. Pri ureditvi cestne razsvetljave in osvetlitve križišč je potrebno upoštevati priporočila glede cestne razsvetljave.«.
13. člen 
(splošni pogoji za komunalno in energetsko urejanje in priključevanje) 
(1) Besedilo drugega odstavka 24. člena se spremeni tako, da glasi:
»Vsi predvideni komunalni in energetski vodi infrastrukturnega omrežja ter vodi daljinskega sistema ogrevanja, potekajo v koridorju javnih površin. Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in objektov v fazi projektiranja, če se s tem zagotovi ustreznejša oskrba in racionalnejša izraba prostora. Gradnja vodov in naprav komunalne in energetske infrastrukture mora potekati usklajeno z gradnjo objektov znotraj posamezne ureditvene enote.«.
(2) Besedilo tretjega odstavka 24. člena se spremeni tako, da glasi:
»Objekti morajo biti priključeni na komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje, priključitev se izvede skladno s pogoji upravljavcev komunalnih in energetskih vodov in naprav. Če priključevanje na posamezno komunalno omrežje ni mogoče oziroma GJI ni izvedena, se dopušča samooskrba objekta in uporabo alternativnih tehničnih načinov zagotavljanja komunalne opreme v skladu z zadnjim stanjem tehnike.«.
14. člen 
(vodovod) 
(1) Prvi odstavek 25. člena se v celoti črta.
Odstavki v nadaljevanju se ustrezno preštevilčijo.
(2) Novi prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da glasi:
»(1) Znotraj območja urejanja je predvideno vodooskrbo potrebno načrtovati na osnovi veljavne zakonodaje glede projektiranja, izvedbe in uporabe javnega vodovodnega sistema in občinskih odlokov glede oskrbe naselij s pitno vodo.«.
(3) Novi četrti odstavek se dopolni tako, da glasi:
»(4) V primeru potreb po večji količini požarne ali tehnološke vode je dovoljeno na vsaki posamezni parceli urediti požarni bazen, vodno zajetje, kakor tudi preko vrtin črpati vodo iz podtalja ob soglasju pristojne službe za upravljanje z vodami.«.
15. člen 
(kanalizacija) 
(1) Zadnji stavek drugega odstavka 26. člena se v celoti črta.
(2) Četrti odstavek 26. člena se spremeni tako, da glasi:
»(4) Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov in pri vlogi za pridobitev vodnega soglasja za gradnjo enostavnih objektov, če gre za gradnjo na vodovarstvenem območju, je potrebno dosledno upoštevati zakonodajo o gradnjah na vodovarstvenih območjih.«.
(3) Peti odstavek 26. člena se spremeni tako, da glasi:
»(5) Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi je treba upoštevati tudi občinske odloke glede odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda ter resorno zakonodajo glede emisij snovi in toplote pri odvajanju voda v vode in javno kanalizacijo.«.
16. člen 
(plinovodno omrežje) 
Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da glasi:
»Plinovod mora biti projektiran in zgrajen v skladu z resorno zakonodajo in s pravilniki glede tehničnih pogojev za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov.«.
17. člen 
(ogrevanje) 
(1) V 30. členu se doda nov prvi odstavek, ki glasi:
»(1) Pri gradnji objektov na celotnem območju OPPN se spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije.«
Odstavek v nadaljevanju se ustrezno preštevilči.
(2) Novi drugi odstavek se spremeni tako, da glasi:
»Za ogrevanje stavb se primarno uporablja plin, možni so tudi drugi energenti. Dopušča se tudi obnovljive vire energije (voda, sonce, veter, biomasa ipd.) Dopušča se toplovodni sistem daljinskega ogrevanja.«
18. člen 
(odpadki) 
(1) Drugi odstavek 31. člena se spremeni tako, da glasi:
»(2) Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi na področju ravnanja z odpadki je treba upoštevati veljavni Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj.«
(2) Tretji odstavek 31. člena se spremeni tako, da glasi:
»(3) Nevarni odpadki niso predmet odvoza izvajalca javne gospodarske službe za ravnanje s komunalnimi odpadki. Do določitve končne dispozicije se nevarni odpadki shranjujejo pod posebnim režimom v za to predvidenem skladišču ob objektu v sklopu zemljiške parcele.
Zajem in odvoz odpadkov se mora izvajati v skladu z obstoječo zakonodajo, in sicer glede:
– predelave biološko razgradljivih odpadkov v kompost,
– ravnanja z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi,
– ravnanja z organskimi kuhinjskimi odpadki,
– obremenjevanja tal z vnašanjem odpadkov,
– ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki,
– ravnanja z odpadki, ki vsebujejo azbest,
– odstranjevanja odpadnih olj,
– ravnanja z odpadki,
– ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo,
– ravnanja z embalažo in odpadno embalažo,
– odlaganja odpadkov na odlagališčih ter
– ravnanja s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča.«
(3) Četrti odstavek 31. člena se spremeni tako, da glasi:
»(4) V času izvajanja gradbenih del mora investitor z gradbenimi odpadki ravnati na način, ki je predpisan z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.«
19. člen 
(kulturna dediščina) 
V prvem stavku prvega odstavka 32. člena se besedilo: »profana stavbna dediščina« nadomesti z besedilom: »spomenik lokalnega pomena«.
20. člen 
(varovanje pred prekomernih hrupom) 
V četrtem odstavku 33. člena se besedilo: »Direkcija RS za ceste« nadomesti z besedilom: »Direkcija za infrastrukturo«.
21. člen 
(varovanje pred onesnaženjem voda) 
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da glasi:
»Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z zakonodajo glede odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, glede emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter glede emisij snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav.«.
22. člen 
(ohranjanje narave) 
Četrta alineja tretjega odstavka 38. člena se spremeni tako, da glasi:
»– Območje naj se označi z usmerjevalnimi in razlagalnimi tablami, ki naj bodo v skladu z metodologijo označevanja zavarovanih območij naravnih vrednot;«.
23. člen 
(varovanje pred elektromagnetnim sevanjem) 
Besedilo 39. člena se spremeni tako, da glasi:
»Za zagotavljanje povečanih potreb po električni energiji je predvidena postavitev novih transformatorskih postaj, ki predstavljajo nizkofrekvenčni vir sevanja. Za postavitev in obratovanje le-teh se mora upoštevati zakonodaja, ki ureja elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem okolju ter določila podzakonskih aktov glede prvih meritev in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.«.
24. člen 
(obramba in zaščita) 
(1) Naslov 42. člena se spremeni tako, da glasi: »zaklanjanje«.
(2) V 42. členu se za besedilom v oklepaju doda vejica in naslednje besedilo: »54/15«.
25. člen 
(varstvo pred požarom) 
(1) Naslov 43. člena se spremeni tako, da glasi: »varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom«.
(2) V drugem odstavku 43. člena se besedilo prve alineje v oklepaju spremeni tako, da glasi: »erozijsko območje – običajni zaščitni ukrepi«.
Besedilo druge in desete alineje se črta.
26. člen 
(potresna varnost) 
Besedilo 44. člena se spremeni tako, da glasi:
»Predvideni objekti in ureditve morajo biti projektirani za VII. stopnjo MCS (Mercali-Cancani-Sieberg) lestvice, ki velja na tem območju. V skladu z določili resorne zakonodaje glede mehanske odpornosti in stabilnosti objektov morajo biti objekti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili:
– porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
– deformacij, večjih od dopustnih ravni,
– škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali
– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.«.
27. člen 
(velikost dopustnih odstopanj) 
(1) Na koncu prvega stavka drugega odstavka 47. člena se doda besedilo, ki glasi:
»in da so zagotovljene minimalne funkcionalne velikosti gradbenih parcel.«.
(2) Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki glasi:
»(6) Za gradnjo na posameznih parcelah predvidenih v OPPN, ki so vezane na izvedbo dostopne ceste v območje in posamezne sekundarne ceste, so dopustne tudi začasne rešitve priključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo, in sicer tako, da ne ovirajo predvidene ureditve za komunalno urejanje celotnega območja oziroma je dovoljeno zagotavljanje minimalne komunalne oskrbe s pomočjo alternativnih sistemov oskrbe (zbiranje kapnice, obnovljivi viri energije, MKČN).«.
Odstavki v nadaljevanju se ustrezno preštevilčijo.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
28. člen 
(inšpekcijsko nadzorstvo) 
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem prostorskega akta opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
29. člen 
(hramba SD OPPN) 
SD OPPN TRIS Kanižarica se v analogni in digitalni obliki hranijo na sedežu Občine Črnomelj. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika.
30. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
ID: 2539
Št. 3500-5/2021
Črnomelj, dne 7. julija 2022
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti