Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2474. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Črnomelj, stran 7472.

  
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 29. redni seji, dne 7. 7. 2022 sprejel
S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Črnomelj 
1. člen 
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in za volitve župana v Občini Črnomelj.
2. člen 
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen 
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam oziroma kandidatu so pripadali mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do delnega povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
4. člen 
Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni organizatorji volilne kampanje za župana, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 5 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za vsak dobljeni glas. Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
5. člen 
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna 30 dni po oddaji in objavi finančnega poročila preko portala AJPES.
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 51/10).
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0007/2022
Črnomelj, dne 7. julija 2022
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost