Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2486. Sklep o spremembi načrta razvojnih programov za projekt št. OB074-12-0002 Preplastitev cest v Mežici, stran 7584.

  
Na podlagi 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) in Odloka o proračunu Občine Mežica (Uradni list RS, št. 26/22) je Občinski svet Občine Mežica na 6. dopisni seji dne 18. 7. 2022 sprejel
S K L E P 
o spremembi načrta razvojnih programov za projekt št. OB074-12-0002 Preplastitev cest v Mežici 
1. člen 
S tem sklepom se spremeni vrednost projekta št. OB074-12-0002 Preplastitev cest v Mežici, in sicer se podaljša financiranje v leto 2023 zaradi višje ocenjene vrednosti projekta povezovalna pot vrtec Mežica.
Načrtovani odhodki za leto 2022 ostanejo nespremenjeni, dodatno ne obremenjujejo letošnjega proračuna, ampak investicijo Povezovalna pot vrtec Mežica razdelimo na dva sklopa, kar nam omogoča, da objavimo javni razpis za izbiro izvajalca ter sklenitev dvoletne gradbene pogodbe.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0006/2022-3
Mežica, dne 18. julija 2022
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel 

AAA Zlata odličnost