Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

Ob-2756/22, Stran 1851
Na podlagi sklepa Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence z dne 15. 7. 2022, 19. in 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), 12.h člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 – odl. US, 63/13 – ZS-K, 33/14, 76/15 in 23/17; v nadaljnjem besedilu: ZPOmK-1) in 14. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (Uradni list RS, št. 64/12) Svet Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta
direktor 
Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence 
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak za varstvo konkurence in ima domače in/ali mednarodne izkušnje s tega področja (zlasti delovne izkušnje, objavljanje v strokovni literaturi in druge oblike strokovnega udejstvovanja na področju varstva konkurence),
– ima opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
– ima znanje vsaj enega tujega jezika,
– ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena.
II. Direktor mora pogoj, ki se nanaša na opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, izpolniti najkasneje v roku treh mesecev od nastopa mandata. V kolikor direktor tega pogoja ne izpolni v navedenem roku, mu preneha mandat in delovno razmerje po samem zakonu.
III. Direktor ne more biti:
– funkcionar v izvršilni veji oblasti,
– funkcionar v zakonodajni veji oblasti,
– funkcionar v sodni veji oblasti,
– funkcionar v drugih državnih organih in lokalnih skupnostih,
– član vodstva ali organa politične stranke,
– oseba, za katero obstaja možnost konflikta med njenimi zasebnimi interesi in javnimi interesi, ki jih uresničuje agencija.
IV. Direktor mora svoj položaj uskladiti s tretjo točko v enem mesecu po imenovanju, v nasprotnem primeru s potekom tega roka preneha veljati sklep Državnega zbora Republike Slovenije o imenovanju.
V. Okvirna vsebina dela direktorja agencije
Direktor zastopa in predstavlja agencijo, vodi njeno poslovanje in organizira njeno delo. Direktor mora zagotoviti, da agencija izvaja svoje pristojnosti in naloge, ki jih ima po ZPOmK-1 ali drugem zakonu, ter posluje skladno z ZPOmK-1, ustanovitvenim aktom in poslovnikom. Direktor vodi agencijo, vodi postopke, daje pooblastila za vodenje postopkov v zadevah iz pristojnosti agencije skladno z ZPOmK-1 ter izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, razen če ni za izdajo pravnih aktov pristojen senat skladno z ZPOmK-1. Direktor je po funkciji tudi predsednik sveta agencije.
VI. Prijava kandidata mora vsebovati:
1. v celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae),
2. pisno izjavo kandidata, da izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za imenovanje za direktorja agencije,
3. pisno izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
4. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
5. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta),
6. pisno izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena,
7. pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
8. pisno izjavo, da ima opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, če je preizkus opravil, oziroma izjavo, da bo ta pogoj izpolnil najkasneje v roku treh mesecev od nastopa mandata,
9. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujega jezika, iz katerega mora biti razviden način in datum pridobitve znanja,
10. opis izkušenj, iz katerega je razvidno, da je kandidat strokovnjak za varstvo konkurence in ima domače in/ali mednarodne izkušnje s tega področja; v opisu kandidat navede delovne izkušnje, objave v strokovni literaturi in druge oblike strokovnega udejstvovanja na področju varstva konkurence,
11. pisno izjavo kandidata, da ne obstajajo pogoji, zaradi katerih bi nastopili razlogi nezdružljivosti po 12.j členu ZPOmK-1,
12. program dela in razvoja agencije za naslednje mandatno obdobje,
13. pisno izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc,
14. kandidat mora vlogi priložiti tudi izjavo, s katero izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja.
V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Zaželeno je, da kandidat prijavi priloži dokazila o objavah v strokovni literaturi in drugih oblikah strokovnega udejstvovanja na področju varstva konkurence.
Program dela in razvoja agencije iz VII/12. točke tega natečaja mora biti napisan na treh do štirih A4 straneh (od 4500 do 6000 znakov brez presledkov) in mora biti sestavljen iz naslednjih delov:
– vsebinska opredelitev vizije: iz opisane vizije mora biti razvidno, kako bi kandidat prispeval k razvoju agencije in področja v mandatnem obdobju, zlasti z opredelitvijo prednostnih ciljev dela, aktivnosti za njihovo doseganje in merljivih kazalnikov realizacije le-teh;
– okvirna opredelitev časa, potrebnega za uresničitev predlagane vizije z utemeljitvijo vzrokov zastavljenega časovnega razdobja, torej z opredelitvijo korakov, potrebnih sprememb v opredeljenem časovnem razdobju, ki bi agencijo približalo zastavljeni viziji; in
– morebitne finančne, kadrovske in druge posledice predlaganih sprememb oziroma potrebnih virov za uresničitev vizije, od začetka uvajanja novosti pa do vzpostavitve želenega stanja v skladu s predlagano vizijo.
VII. Prijave z življenjepisom in prilogami kandidati vložijo najpozneje v petnajstih dneh od datuma objave javnega natečaja na spletnih straneh Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, na Zavodu RS za zaposlovanje ter v Razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni natečaj za direktorja Javne agencije RS za varstvo konkurence« na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana. Vlogo je mogoče poslati tudi v elektronski obliki na elektronski naslov gp.avk@gov.si s podpisanimi zahtevanimi prilogami, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Nepravočasne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali natečajnih pogojev, se ne bodo uvrstili v izbirni postopek.
VIII. Direktorja imenuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo bo kandidata, izbranega na javnem natečaju, predlagal Vladi Republike Slovenije. Kandidat, ki ga bo na predlog Vlade Republike Slovenije imenoval Državni zbor Republike Slovenije, bo imenovan za pet let in je lahko ponovno imenovan največ enkrat po ponovno izvedenem javnem natečaju.
IX. Kandidati so kazensko in materialno odgovorni za resničnost navedb v vlogi.
X. Za morebitne dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko kandidati obrnejo na Renato Bučar, tel. 01/478-37-39.
XI. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Javne agencije Republike Slovenije 
za varstvo konkurence 

AAA Zlata odličnost