Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2468. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju tveganj investicijskega sklada, stran 7451.

  
Na podlagi 1. točke šestega odstavka 187. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18 in 161/21) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju tveganj investicijskega sklada 
1. člen 
V Sklepu o upravljanju tveganj investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16) se v 2. členu pred piko doda besedilo »zadnjič spremenjena z Delegirano direktivo Komisije (EU) 2021/1270 z dne 21. aprila 2021 o spremembi Direktive 2010/43/EU v zvezi s tveganji glede trajnostnosti in dejavniki trajnostnosti, ki jih je treba upoštevati pri kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L št. 277 z dne 2. 8. 2021, str. 141).«.
2. člen 
V 4. točki 3. člena se besedilo »št. 31/15 in 81/15« nadomesti z besedilom »št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18 in 161/21«.
Doda se nova 7. točka, ki se glasi:
»7. »tveganje glede trajnostnosti« je tveganje glede trajnostnosti, kot je opredeljeno v 22. točki 2. člena Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (UL L 317 z dne 9. 2. 2019, str. 1);«.
Dosedanje 7. do 9. točka postanejo 8. do 10. točka.
3. člen 
Besedilo 2. točke prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»2. postopke, ki družbi za upravljanje omogočajo, da za vsak investicijski sklad, ki ga upravlja, izmeri oziroma oceni izpostavljenost tržnemu in likvidnostnemu tveganju, tveganju glede trajnostnosti, tveganju nasprotne stranke, operativnemu tveganju in vsem drugim vrstam tveganj, katerim bi lahko bil izpostavljen investicijski sklad;«.
Besedilo 5. točke prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»5. pogoje, vsebino in pogostost poročanja funkcije upravljanja tveganj skladno s 4. in 5. točko prvega odstavka 36. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22; v nadaljnjem besedilu: Sklep o poslovanju).«.
4. člen 
V tretjem odstavku 6. člena se besedilo »št. 11/16« nadomesti z besedilom »št. 11/16, 31/17 in 50/19«.
5. člen 
V četrtem odstavku 19. člena se besedilo »št. 11/16« nadomesti z besedilom »št. 11/16 in 31/17«.
6. člen 
V 4. poglavju priloge 3 k sklepu se v podpoglavju »4.1. Naloge funkcije upravljanja tveganj« številka »31« nadomesti s številko »36«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta sklep začne veljati 1. avgusta 2022.
Št. 00701-3/2022-4
Ljubljana, dne 14. julija 2022
EVA 2022-1611-0069
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost