Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2467. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje, stran 7450.

  
Na podlagi četrtega odstavka 19. člena, 73. člena, desetega odstavka 73.a člena, drugega odstavka 73.c člena, 75. člena, drugega odstavka 150. člena, 5. točke 206. člena in četrtega odstavka 226. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18 in 161/21) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje 
1. člen 
V Sklepu o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19 in 80/19) se v podtočki a. 1. točke 1. člena besedilo »št. 31/15, 81/15 in 77/16« nadomesti z besedilom »št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18 in 161/21«.
2. člen 
V prvem odstavku 2. člena se pred piko doda besedilo »zadnjič spremenjena z Delegirano direktivo Komisije (EU) 2021/1270 z dne 21. aprila 2021 o spremembi Direktive 2010/43/EU v zvezi s tveganji glede trajnostnosti in dejavniki trajnostnosti, ki jih je treba upoštevati pri kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L št. 277 z dne 2. 8. 2021, str. 141).«.
3. člen 
V 2. točki 3. člena se besedilo »št. 100/15 in 16/17« nadomesti z besedilom »št. 100/15, 16/17 in 80/19«.
Za 34. točko se dodata novi 35. in 36. točka, ki se glasita:
»35. »tveganje glede trajnostnosti« pomeni tveganje glede trajnostnosti, kot je opredeljeno v 22. točki 2. člena Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (UL L 317 z dne 9. 2. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2019/2088);
36. »dejavniki trajnostnosti« pomenijo dejavnike trajnostnosti, kot so opredeljeni v 24. točki 2. člena Uredbe (EU) 2019/2088.«.
4. člen 
V dosedanjem besedilu 4. člena, ki postane prvi odstavek, se za 11. točko doda nova 12. točka, ki se glasi:
»12. sprejme, izvaja in vzdržuje dokumentirano politiko provizij in upravičenih stroškov, ki se zaračunavajo vlagateljem oziroma izplačujejo iz sredstev sklada.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pri izpolnjevanju zahtev iz 1., 3., 5., 6. in 8. točke prejšnjega odstavka mora družba za upravljanje upoštevati tudi tveganja glede trajnostnosti.«.
5. člen 
V 9. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Družba za upravljanje mora pri izpolnjevanju zahtev iz 2. in 4. točke prvega odstavka 4. člena tega sklepa in prvega odstavka tega člena ter za namen zagotavljanja učinkovitega nadzora nad storitvami oziroma posli, ki jih je prenesla na pooblaščenca, in za upravljanje tveganj povezanih z nadzorom nad temi storitvami oziroma posli, zagotavljati ustrezno znanje in zmogljivosti za učinkovito vključevanje tveganj glede trajnostnosti.«.
6. člen 
V tretjem odstavku 14. člena se besedilo »št. 100/15 in 31/17« nadomesti z besedilom »št. 100/15, 31/17 in 64/21«.
7. člen 
V prvem odstavku 17. člena se za 6. točko doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. odgovarja za vključitev tveganj glede trajnostnosti v dejavnosti iz 1. do 6. točke tega odstavka.«.
8. člen 
V tretjem odstavku 32. člena se besedilo »št. 65/09 – ZGD-1-UPB3, 33/11, 91/11, 100/11 – sklep US, 32/12, 57/12, 44/13 – odločba US, 82/13, 55/15 in 15/17« nadomesti z besedilom »št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21«.
9. člen 
V 36. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Funkcija upravljanja tveganj družbe za upravljanje, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve, ima poleg nalog iz prvega odstavka tega člena tudi naloge, ki jih za funkcijo upravljanja tveganj določajo drugi predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo upravljanje tveganj družbe za upravljanje, ki opravlja investicijske storitve.«.
10. člen 
V 42. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru opravljanja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev so zaposleni nagrajeni v skladu s prvim odstavkom tega člena na podlagi pravil iz tega sklepa in na podlagi pravil zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov ter drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo prejemke družbe za upravljanje.«.
11. člen 
V 68. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Družba za upravljanje pri ugotavljanju vrst nasprotij interesov, ki bi lahko škodovala interesom investicijskih skladov, ki jih upravlja, upošteva tudi tiste vrste nasprotij interesov, ki bi lahko nastale zaradi vključevanja tveganj glede trajnostnosti v postopke, sisteme in notranje kontrole.«.
12. člen 
V 77. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Družba za upravljanje mora pri pripravi in izvajanju politik in postopkov skrbnega pregleda kot to določajo 76. člen tega sklepa in prvi do šesti odstavek tega člena upoštevati tudi:
1. tveganja glede trajnostnosti;
2. glavne škodljive vplive investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti, če je družba za upravljanje zavezana za upoštevanje glavnih škodljivih vplivov ali se tako prostovoljno odloči.«.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
13. člen 
V dosedanjem besedilu 83. člena, ki postane prvi odstavek, se v 2. točki besedilo podtočke b. spremeni tako, da se glasi:
»b. posledica plačila ali zagotovljene ekonomske koristi je izboljšana kakovost zadevne storitve za sklad, pri tem pa ne sme biti ovirana dolžnosti družbe za upravljanje, da ravna v najboljšem interesu investicijskega sklada;«.
Doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Določbe 2. točke prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v primeru povračil vlagateljem iz lastnih sredstev družbe za upravljanje, ki izvirajo iz naslova provizije za upravljanje.«.
KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
Ta sklep začne veljati 1. avgusta 2022.
Št. 00701-2/2022-4
Ljubljana, dne 14. julija 2022
EVA 2022-1611-0068
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost