Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2504. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev, stran 7607.

  
Na podlagi drugega, četrtega in petega odstavka 18. člena v zvezi s prvim odstavkom 264. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev 
1. člen 
V Uredbi o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18, 59/18 in 44/22 – ZVO-2) se v 3. členu v 18. točki za besedilom »ki je začel obratovati« doda besedilo »na trenutni lokaciji«.
2. člen 
V 7. členu se v tretjem odstavku za besedilom »evidence naprav« doda besedilo »iz 6. člena te uredbe«.
3. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku besedilo »5. točki« nadomesti z besedilom »4. točki«.
4. člen 
V 14. členu se v prvem odstavku v 4. točki peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 350 mg/m3 pri uporabi goriv, ki niso rastlinski ostanki iz proizvodnje in obdelave celuloze, ni plinsko olje, ali če v kotlu medij za prenos toplote ni voda;«.
5. člen 
V 18. členu se v drugem odstavku v 3. točki druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 190 mg/m3 za motorje, ki niso motorji iz prejšnje alineje;«.
6. člen 
V 25. členu se v tretjem odstavku besedilo »pogon rezervnega ali zasilnega napajanja elektrike« nadomesti z besedilom »rezervno ali zasilno napajanje z električno energijo ali toploto«.
7. člen 
V 29. členu se v tretjem odstavku v 1. točki druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
»– 225 mg/m3 za kurilne naprave s toplotno močjo, manjšo od 5 MW, pri uporabi goriva, ki ni premog, briketi in koks iz premoga,
– 55 mg/m3 za kurilne naprave s toplotno močjo, enako ali večjo od 5 MW, pri uporabi premoga, briketov in koksa iz premoga,«.
8. člen 
V 30. členu se v drugem odstavku na koncu 3. točke pika nadomesti z dvopičjem in doda nova, 4. točka, ki se glasi:
»4. CO:
– 96 mg/m3 pri uporabi rastlinskih ostankov iz proizvodnje in obdelave celuloze,
– 80 mg/m3 pri uporabi goriv, ki niso rastlinski ostanki iz proizvodnje in obdelave celuloze.«.
V tretjem odstavku se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. SO2:
– 2040 mg/m3 pri uporabi rastlinskih ostankov iz proizvodnje in obdelave celuloze,
– 1700 mg/m3 pri uporabi goriv, ki niso rastlinski ostanki iz proizvodnje in obdelave celuloze.«.
9. člen 
V 31. členu se v drugem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ne uporabljajo določbe petega odstavka 2. člena, 10. člena, tretjega odstavka 21. člena, 22. člena ter prvega, drugega in tretjega odstavka 23. člena te uredbe;«.
Tretji odstavek se črta.
10. člen 
V 33. členu se v drugem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ne uporabljajo določbe petega odstavka 2. člena, 10. člena, tretjega odstavka 21. člena, 22. člena ter prvega, drugega in tretjega odstavka 23. člena te uredbe;«.
Tretji odstavek se črta.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-247/2022
Ljubljana, dne 21. julija 2022
EVA 2021-2550-0034
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost