Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

Št. 430-0036/2022 Ob-2759/22, Stran 1848
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16 in 11/22), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2022 (Uradni list RS, št. 205/21) in Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), objavlja Občina Zagorje ob Savi
javni razpis 
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje investicij v rekonstrukcijo in stabilizacijo zidov in obokov cerkva na območju Občine Zagorje ob Savi v letu 2022
l. Naziv in sedež nosilca javnega razpisa: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje investicij v rekonstrukcijo in stabilizacijo zidov in obokov cerkva na območju Občine Zagorje ob Savi.
Na območju Občine Zagorje ob Savi je trenutno razmeroma obsežen fond stavb, ki sodijo v okvir kulturne dediščine. Večinoma gre za zgodovinske objekte – tako posvetne, kot sakralne narave. Njihova obnova je strokovno zahtevna. Zaradi starosti, dotrajanosti in poškodb nosilne konstrukcije se na teh stavbah pogosto zahteva izvedba statične sanacije, ki zajema tudi rekonstrukcijo in stabilizacijo zidov in obokov. Naravne nesreče, kot so poplave, vdor vode ipd. dotrajanost in poškodbe nosilne konstrukcije stavb še pospešijo oziroma so pogosto njihov glavni vzrok. Namen razpisa je tako sofinanciranje investicij v rekonstrukcijo in stabilizacijo zidov in obokov cerkva na območju Občine Zagorje ob Savi, in sicer kot odprava škode, ki je posledica naravnih nesreč.
III. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo lastniki nepremičnine oziroma nepremičnin na območju Občine Zagorje ob Savi, na katerih se bo do 31. 10. 2022 izvedla investicija v rekonstrukcijo in stabilizacijo zidov in obokov cerkva, kot odprava škode, ki je posledica naravnih nesreč in razpolagajo z idejno zasnovo in projektantskim predračunom za izvedbo gradnje, ki morata biti priložena k prijavi na razpis.
IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prijavitelj je lastnik nepremičnine oziroma nepremičnin na območju Občine Zagorje ob Savi, na katerih se bo v letu 2022 izvedla investicija v rekonstrukcijo in stabilizacijo zidov in obokov cerkva,
– investicija bo izvedena do 31. 10. 2022,
– prijavitelj razpolaga idejno zasnovo in projektantskim predračunom za izvedbo gradnje, ki morata biti priložena k prijavi na razpis,
– gre za odpravo škode, ki je posledica naravnih nesreč,
– prijavitelj mora imeti zagotovljena lastna sredstva v višini najmanj 30 % vrednosti investicije,
– dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja ter skladna s kulturno varstvenimi pogoji zavoda za varstvo kulturne dediščine.
V. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki PP 99620 – Sanacija plazov in objektov.
Višina razpisanih sredstev, namenjenih za investicijo v stabilizacijo temeljnih tal cerkva na območju Občine Zagorje ob Savi:
– v letu 2022: 50.000,00 EUR.
VI. Merila in kriteriji za sofinanciranje
Občina Zagorje ob Savi bo sofinancirala investicijo v rekonstrukcijo in stabilizacijo zidov in obokov cerkva tistih prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse v tem razpisu določene pogoje.
Sredstva za sofinanciranje se bodo delila po vrstnem redu prispetja popolne vloge do porabe sredstev. V primeru, če se mora vloga dopolniti, se šteje datum oddaje ustrezne dopolnitve za datum oddaje popolne vloge.
VII. Rok za oddajo vlog: vloga se lahko odda kadarkoli od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 31. avgusta 2022. Prispele vloge po tem roku bodo zavržene.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije v zvezi z javnim razpisom
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi http://www.zagorje.si/ ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na Občini Zagorje ob Savi – Sprejemna pisarna, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti tudi po elektronski pošti.
IX. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti oddana na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Sofinanciranje investicij v rekonstrukcijo in stabilizacijo zidov in obokov cerkva« ter naziv in naslov predlagatelja.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena osebno v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. V tem primeru bodo predlagatelji pozvani, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge.
X. Postopek dodelitve sredstev ter način sofinanciranja
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje investicij v rekonstrukcijo in stabilizacijo zidov in obokov cerkva (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine Zagorje ob Savi.
Komisija, ki jo bo imenoval župan, bo pregledala vloge, prispele na razpis. Na odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost, pravilnost in popolnost vlog ter ugotovi, ali vloge izpolnjujejo pogoje tega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno.
Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene ovojnice, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Vloge se tedensko odpirajo od objave razpisa do razdelitve sredstev.
Z izbranimi prijavitelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju investicije v rekonstrukcijo in stabilizacijo zidov in obokov cerkva v Občini Zagorje ob Savi, na podlagi katere bodo izplačana sredstva. Izbrani upravičenec je dolžan podpisano pogodbo vrniti v roku 8 dni od dneva prejema pogodbe, sicer se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje, občina pa ni dolžna izpolniti obveznosti, ki bi izhajale iz pogodbe.
Občina lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev iz proračuna občine.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: za morebitna dodatna pojasnila v zvezi z razpisom se lahko obrnete na Iva Vrtačnika na tel. 03/565-57-03 ali po e-pošti: ivo.vrtacnik@zagorje.si ali na Mateja Drobeža na tel. 03/565-57-36 ali po e-pošti: matej.drobez@zagorje.si.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost