Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2485. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Mežica, stran 7583.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), določb Odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 59/04, 142/04 in 65/21) ter 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 22. redni seji dne 21. 6. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Mežica 
1. člen 
S tem pravilnikom se določijo pogoji in merila ter postopek sofinanciranja malih komunalnih čistilnih naprav za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v enostanovanjskih in večstanovanjskih stavbah (v nadaljevanju MKČN) v Občini Mežica.
2. člen 
(1) Občina Mežica kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska sredstva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje MKČN (individualnih ali skupinskih), velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov).
(2) Obseg sredstev za sofinanciranje MKČN se določi v proračunu Občine Mežica za posamezno leto. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, enkrat v letu razpisa, do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
3. člen 
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja MKČN so upravičeni investitorji – fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Občini Mežica, za stanovanjske objekte, katerih lastniki so, in ki ležijo na delu območja Občine Mežica, kjer ni izgrajena oziroma predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja ali pa priključitev na že zgrajeno ali načrtovano javno kanalizacijsko omrežje tehnično ni možna oziroma je ekonomsko neupravičena.
4. člen 
(1) Višina subvencije znaša 50 % upravičenih stroškov za vgradnjo male komunalne čistilne naprave (2–5 PE) oziroma največ 1.000 eur na stanovanjski objekt pri zamenjavi greznice s čistilno napravo ali novogradnji.
(2) Sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za eno stanovanjsko stavbo kot tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih stavb.
(3) Za skupinsko čistilno napravo za večstanovanjsko stavbo oziroma več stanovanjskih stavb znaša višina pomoči 1.000 eur za prvo enoto, za vsako nadaljnjo pa 500 eur, vendar skupna višina dodeljenih sredstev ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov za vgradnjo male čistilne naprave.
(4) Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno MKČN, morajo priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov o postavitvi skupne MKČN, ki ni časovno omejen in določiti osebo, ki bo nosilec investicije (prejemnik sredstev) in tudi osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN.
(5) V primeru postavitve ene MKČN za večstanovanjsko stavbo, morajo pisno soglasje k postavitvi MKČN podati vsi solastniki večstanovanjske stavbe.
(6) Upravičenci, ki so podali vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli nepovratnih finančnih sredstev, se ob naslednjem razpisu uvrstijo na prednostno listo brez ponovne prijave.
(7) Investitor – fizična oseba, ki je v tekočem letu zgradila malo komunalno čistilno napravo in bo v naslednjem letu kandidirala na razpisu, lahko uveljavlja račune in dokazila iz preteklega leta.
(8) Za posamezno MKČN je možno pridobiti sredstva sofinanciranja občine, ki se dodeljujejo po tem pravilniku, le enkrat.
5. člen 
(1) Dejansko upravičeni stroški sofinanciranja so stroški, ki so nastali po datumu veljavnosti tega pravilnika in obsegajo stroške nakupa in montaže MKČN ter stroške njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov.
(2) DDV ni upravičen strošek.
6. člen 
Ostali pogoji za sofinanciranje MKČN (velikosti do 50 PE) so:
– MKČN mora biti izvedena na delu območja Občine Mežica, kjer ni izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje oziroma gradnja omrežja ni predvidena;
– MKČN je lahko postavljena tudi na območjih oziroma aglomeracijah, kjer je predviden javni kanalizacijski sistem, vendar mora biti na podlagi soglasja občine oziroma upravljavca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode razvidno, da objekt iz tehničnih razlogov ne bo možno priključiti na javno kanalizacijo;
– lokacija MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
– ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mežica,
– MKČN mora imeti pridobljeno poročilo o prvih meritvah za MKČN, ki je izdelano v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring;
– vgrajena MKČN mora imeti certifikat oziroma izjavo o lastnostih izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisujejo veljavni zakonski in podzakonski predpisi, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda;
– upravičenec mora urediti vpis MKČN v evidenco MKČN pri izvajalcu gospodarske javne službe;
– upravičenec mora biti lastnik zemljišča, na katerem bo postavljena MKČN, oziroma imeti pridobljeno pravico graditi.
7. člen 
(1) Občina Mežica za tekoče proračunsko leto objavi javni razpis za dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje in postopke ter vsebino vloge za dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev. Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Mežica.
(2) Za dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev upravičenec zaprosi s pisno vlogo, ki je priloga in sestavni del javnega razpisa in jo naslovi na Občino Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica. Odpiranje vlog ni javno in poteka enkrat v letu razpisa, razen za vloge, ki so se uvrstile na prednostno listo na podlagi šestega odstavka 4. člena tega pravilnika. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se vlagatelja pozove, naj vlogo v predpisanem roku dopolni. Če upravičenec vloge v roku ne dopolni, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
(3) Vlagatelji oddajo vloge za dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev v okviru tekočega proračunskega leta v skladu z določili javnega razpisa.
(4) Izpolnjevanje pogojev po tem pravilniku se dokazuje z dokumenti, kot bodo opredeljeni v javnem razpisu.
8. člen 
(1) Postopek dodeljevanja sredstev izvede tričlanska komisija, imenovana s strani župana za obdobje njegovega mandata.
(2) Komisija obravnava popolne vloge z vsemi zahtevanimi dokazili po vrstnem redu prispetja. Prednostno pa se obravnavajo vloge za objekte, ki se nahajajo znotraj aglomeracij zaradi javnega interesa.
(3) Komisija na podlagi pregleda popolnih vlog v roku 15 dni pripravi predlog o dodelitvi sredstev.
(4) Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev, občinska uprava izda sklep. Zoper sklep je možna pritožba.
(5) O pritožbi zoper sklep o dodelitvi proračunskih sredstev odloča župan. Odločitev župana je dokončna.
(6) Z upravičencem se sklene pogodba o sofinanciranju, ki mora vsebovati podatke o pogodbenih strankah, višini sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
(7) Vlagatelj mora podpisati pogodbo v roku 15 dni od pisnega poziva. V primeru, da v tem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je vlogo za dodelitev sredstev umaknil.
(8) Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
9. člen 
Prejemnik sredstev mora:
– hraniti dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev;
– omogočiti občini vpogled v dokumentacijo in nadzor nad koriščenjem namenskih sredstev na terenu;
– podati izjavo, da se strinja z objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja.
10. člen 
(1) Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena.
(2) Če komisija ali kasnejši nadzor ugotovi, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v vlogi, ali je prejemnik kršil določila pogodbe, ali če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora na osnovi takšne zahteve občini vrniti prejeta sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje do vračila.
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2022
Mežica, dne 21. junija 2022
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel 

AAA Zlata odličnost