Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

604. Sklep o opravljanju funkcij poslancev namesto poslancev, ki opravljajo funkcije ministrov
605. Sklep o potrditvi mandatov poslancema
606. Sklep o mirovanju mandata poslanca
607. Sklep o opravljanju funkcije poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo državnega sekretarja
608. Sklep o imenovanju članice Statističnega sveta Republike Slovenije
609. Sklep o imenovanju članice Statističnega sveta Republike Slovenije
610. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018

Drugi akti

603. Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20-30)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

611. Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev

OBČINE

Ajdovščina

612. Razveljavitev razpisa nadomestnih volitev v svet Krajevne skupnosti Predmeja

Kranjska Gora

613. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev delnega OPPN Dovje – zahod (DM S3)

Moravske Toplice

614. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Moravske Toplice
615. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice
616. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice

Nova Gorica

617. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica
618. Odlok o dopolnitvi Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica
619. Odlok o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica

Podčetrtek

620. Odredba o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Občini Podčetrtek

Postojna

621. Odredba o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Občini Postojna

Rogaška Slatina

622. Odredba o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Občini Rogaška Slatina

Rogatec

623. Odredba o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Občini Rogatec

Sežana

624. Sklep o potrditivi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, Divača, št. IT/4570-19, december 2019
625. Sklep o spremembi Sklepa o začasnih izpisih v poletnih mesecih, odsotnosti otroka zaradi bolezni in določitvi poslovnega časa Javnega zavoda Vrtec Sežana
626. Sklep o določitvi vrednosti pravnih poslov, ki so lahko veljavno sklenjeni brez vključitve v Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2020
627. Sklep o določitvi višine stroškov odvoza in hrambe vozil v Občini Sežana
628. Sklep o določitvi višine tržne najemnine za neprofitna stanovanja
629. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Slovenj Gradec

630. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec
631. Sklep o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja prostora ŠM-18, ŠM-19 in OM-327, za novi most Daplast
632. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Sveti Jurij ob Ščavnici

633. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju april–junij 2020

Škofljica

634. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
635. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica

Šmarje pri Jelšah

636. Odredba o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Občini Šmarje pri Jelšah

Zagorje ob Savi

637. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Zagorje ob Savi
638. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«

Žalec

639. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ŽA-1/5

Žužemberk

640. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju splošne ambulante v Zdravstveni postaji Žužemberk
641. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu
642. Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
643. Sklep o imenovanju uredniškega odbora in odgovornega urednika občinskega glasila Občine Žužemberk

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti