Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

631. Sklep o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja prostora ŠM-18, ŠM-19 in OM-327, za novi most Daplast, stran 1866.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 13. redni seji dne 11. 3. 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja prostora ŠM-18, ŠM-19 in OM-327, za novi most Daplast 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega parcele v katastrski občini Šmartno pri Slovenj Gradcu; 757/3, 757/4, 783/1, 784/2, 1105/1, 1130/4 in v katastrski občini k.o. Legen; 448/1, 448/3, 448/4, 449/5, 464/1, 464/1, 464/2, 464/5, 464/6, 1374/8, 1359/1, 1359/2 in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 65/17, 9/18 in 45/19 – obvezna razlaga) nahaja v delu enot urejanja prostora (v nadaljnem besedilu: EUP) ŠM-18, ŠM-19 in OM-327 s podrobnejšimi namenskimi rabami prostora (v nadaljnem besedilu: PNRP) VC (območje celinskih voda), Aa (površine avtohtone razpršene poselitve).
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena, se dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenh pogojev, določenih v urbanističnih pogojih za EUP ŠM-18, ŠM-19 in OM-327 v OPN MOSG – Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) in sicer tako, da se za te EUP-je, ki ležijo v območju PNRP VC in Aa, v tabele območij PNRP poleg spremljajočih dopustnih objektov, za posamezno PNRP VC in Aa, vključi tudi objekte, ki jih je v skladu z izjemami, ki jih določa 37. člen ZV-1 dopustno graditi.
To so:
– 21120 – lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, od tega samo kolesarske steze, trgi, pešpoti, cone za pešce, pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih in podobno;
– 21520 – Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti;
– 21410 – Mostovi in viadukti
– 24205 – Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1485
Št. 350-0012/2019
Slovenj Gradec, dne 13. marca 2020
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost