Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

Ob-1742/20, Stran 869
Svet zavoda Osnovne šole Bizeljsko, Bizeljska cesta 78, 8259 Bizeljsko, na podlagi sklepa 10. točke 8. redne seje z dne 9. 3. 2020, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje funkcije ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda Osnovne šole Bizeljsko, Bizeljska cesta 78, 8259 Bizeljsko, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Bizeljsko 

AAA Zlata odličnost