Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

637. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Zagorje ob Savi, stran 1870.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17), 96. člena Poslovnika Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in predloga Sveta Vrtca Zagorje ob Savi, št. 013/1/2020/1 z dne 5. 3. 2020 je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 5. dopisni seji 19. 3. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o sprejemu otrok v Vrtec Zagorje ob Savi 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
S tem pravilnikom Občina Zagorje ob Savi podrobneje ureja postopek vpisa in sprejema otrok v programe Vrtca Zagorje ob Savi, določa sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter določa kriterije za sprejem otrok v Vrtec Zagorje ob Savi.
V tem pravilniku:
– se uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske;
– se vsa določila, ki se nanašajo na starše oziroma skrbnike otrok, uporabljajo, tudi če je otroku določen rejnik;
– se status študenta obravnava enakovredno zaposlitvi;
– vse pravice in obveznosti, ki veljajo za družino, veljajo tudi za enostarševsko družino.
II. VPIS OTROK V VRTEC 
2. člen
Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:
– prvo obdobje: otroci v starosti od enega do treh let;
– drugo obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.
Glede na trajanje izvaja vrtec naslednje programe:
– dnevni programi: od 6- do 9-urni programi za otroke obeh starostnih obdobij;
– poldnevni programi: od 4- do 6-urni programi za otroke obeh starostnih obdobij.
3. člen 
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko v programe predšolske vzgoje sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski in kadrovski normativi ter normativi za oblikovanje oddelkov.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši oziroma skrbniki otrok (v nadaljevanju: starši) ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Skladno z odločbo pristojnega organa, na podlagi individualnega načrta pomoči družini ali zapisnika multidisciplinarnega tima ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti družine.
Če o sprejemu otrok v vrtec odloča komisija, so starši dolžni otroka v vrtec vključiti 1. septembra tekočega leta oziroma ko se med šolskim letom oblikuje oddelek, v katerega je otrok sprejet, ali naslednji dan, ko otrok dopolni starostni pogoj (11 mesecev) za vključitev v vrtec, oziroma naslednji dan po preteku starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
4. člen 
Vrtec najmanj enkrat letno, navadno v mesecu marcu, objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Obseg števila razpoložljivih mest v naslednjem šolskem letu vrtec predhodno uskladi z občino ustanoviteljico.
Vrtec javni vpis objavi na svoji spletni strani, oglasnih deskah vrtca in na spletni strani občine.
5. člen 
Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis v vrtec na predpisanem obrazcu. Obrazec vloge za vpis otroka v vrtec pripravi vrtec. Starši vlogo prejmejo na sedežu vrtca, vrtec pa jo objavi tudi na svoji spletni strani in na spletni strani občine. Vlogo za vpis otroka v vrtec starši lahko vložijo na sedežu vrtca neposredno ali pa jo na sedež vrtca pošljejo priporočeno po pošti.
6. člen 
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek.
Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
Starši so dolžni vse morebitne spremembe podatkov na vlogi za vpis (npr. stalno prebivališče, zaposlitev, program), nastale po oddaji vloge, sporočiti najpozneje v osmih dneh od nastanka spremembe.
Spremembe, sporočene v več kot 15 dneh po izteku objave javnega vpisa novincev za naslednje šolsko leto, pri točkovanju po kriterijih ne bodo upoštevane.
7. člen 
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
8. člen 
Če je število na razpis prispelih vlog za sprejem v vrtec manjše, kot je število prostih mest, o sprejemu odloča ravnatelj vrtca oziroma od njega pooblaščena oseba.
III. KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 
9. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija). V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
Komisija odloča o sprejemu otrok najmanj enkrat letno in obravnava vse vloge, ki so bile oddane med trajanjem javnega razpisa za sprejem novincev v vrtec.
10. člen 
Komisijo sestavljajo:
– predstavnik ustanovitelja/namestnik predstavnika ustanovitelja;
– predstavnik staršev/namestnik predstavnika staršev, ki ga predlaga svet staršev vrtca;
– predstavnik zaposlenih vrtca/namestnik predstavnika zaposlenih, ki ga predlaga ravnatelj vrtca.
11. člen 
Člane komisije in njihove namestnike imenuje župan. Mandat članov komisije traja štiri leta. Člani komisije so po izteku mandata lahko ponovno imenovani za dobo štirih let. Mandat predstavnika staršev je vezan na status starša otroka v vrtcu.
Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu vrtca.
Namestniki predsednika in članov komisije nadomeščajo predsednika in člana komisije ob njihovi odsotnosti ali zadržanosti. Namestniki imajo ob nadomeščanju enake pravice in obveznosti kot predsednik ali člana komisije.
12. člen 
Komisija dela na sejah.
Komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsi trije člani komisije ali njihovi namestniki.
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo izmed svojih članov na konstitutivni seji.
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi. Sklep je potrjen z večino glasov vseh članov.
Konstitutivno sejo komisije skliče ravnatelj vrtca, vse nadaljnje pa predsednik komisije.
IV. NAČIN DELA KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN POSTOPEK ODLOČANJA 
13. člen
Komisija obravnava vloge staršev za vpis otrok v vrtec na seji skladno z določbami Zakona o vrtcih. Seja komisije ni javna. Na njej so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek, in zapisnikar. Oseba, ki vodi postopek, mora imeti opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka, imenuje pa jo ravnatelj vrtca.
Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi, oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo skladno z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
14. člen 
Komisija se lahko skliče tudi med letom. Skliče se, če ob morebitni sprostitvi mesta v vrtcu:
– na čakalnem seznamu ni otrok, ki bi izpolnjevali pogoje in bi ustrezali prostemu mestu v obstoječem oddelku in
– je evidenčno vpisanih otrok, ki bi ustrezali prostemu mestu, več, kot je prostih mest.
Komisija obravnava vloge za vpis novincev, ki so posamično prispele v vrtec od zaključenega roka za vpis do datuma medletnega zasedanja komisije. Komisija točkuje vloge za vpis novincev skladno s kriteriji iz 28. člena tega pravilnika, in določi prednostni vrstni red, ki se upošteva, samo če:
– na čakalnem seznamu ni ustreznega novinca, ki bi izpolnjeval pogoje in ustrezal prostemu mestu v obstoječem oddelku;
– je čakalni seznam prenehal obstajati.
15. člen 
O poteku seje komisije se vodi zapisnik skladno z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, predvsem pa se v zapisnik vpišejo naslednji podatki:
– ime in sedež vrtca, v katerem komisija deluje;
– kraj, datum in uro seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec;
– imena prisotnih članov komisije in drugih prisotnih;
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje komisije (število prostih mest, skupno število vseh mest …);
– sprejeti sklepi komisije, ki vključujejo tudi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije ali njihovi namestniki in zapisnikar.
Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec. Vrtec komisiji zagotavlja tudi vso drugo potrebno strokovno in administrativno-tehnično podporo.
Dokumentacija o posameznem vpisanem otroku je zaupna, hrani pa se na sedežu vrtca.
Zapisniki komisije se hranijo v arhivu vrtca skladno z veljavnimi predpisi.
16. člen 
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka skladno z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
17. člen 
Ob prostih mestih v oddelkih vrtca med šolskim letom o sprejemu otrok s čakalnega seznama na podlagi števila doseženih točk in starosti otroka odloča ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
18. člen 
Komisija na podlagi kriterijev iz 28. člena tega pravilnika določi prednostni vrstni red. Ta se določi tako, da se razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk od najvišjega do najnižjega.
Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na število točk, starost in prosto mesto v posameznem oddelku.
19. člen 
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca ter skladno s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec.
Otroci, ki niso sprejeti, se skladno s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije izda prednostni vrstni red, iz katerega izhajata seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Prednostni vrstni red se med letom ne spreminja in velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka;
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka;
– datum vključitve otroka v vrtec;
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka;
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka;
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec v 15 dneh po vročitvi obvestila skladno s tem pravilnikom vložijo ugovor na svet vrtca;
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Čakalni seznam velja do izpraznitve seznama oziroma do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.
20. člen 
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov s seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
21. člen 
Zoper obvestilo iz prejšnjega člena tega pravilnika lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca. Svet vrtca o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora skladno z Zakonom o vrtcih in s tem pravilnikom ter s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
22. člen 
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa zakon.
Zoper odločitev sveta vrtca je dovoljen upravni spor.
23. člen 
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši.
V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem. V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu s čakalnega seznama.
24. člen 
Starši otrok s čakalnega seznama, ki zavrnejo ponujeno prosto mesto v kateri koli enoti vrtca, se izločijo s čakalnega seznama. Če želijo otroka v vrtec ponovno vpisati, morajo oddati novo vlogo za vpis otrok v vrtec, nimajo pa pravice do dodatnega števila točk na podlagi 7. kriterija 28. člena tega pravilnika.
25. člen 
Če otrok s čakalnega seznama v tekočem šolskem letu do datuma zasedanja komisije za sprejem otrok v vrtec za naslednje šolsko leto zaradi pomanjkanja prostih mest ni sprejet v vrtec, starši pri obravnavi vloge za vpis v naslednjem šolskem letu pri točkovanju prejmejo dodatne točke na podlagi 7. kriterija 28. člena tega pravilnika, nove vloge pa jim ni treba vlagati.
Če otrok z evidenčnega seznama v tekočem šolskem letu zaradi pomanjkanja prostih mest ni sprejet v vrtec, morajo starši v roku razpisa ponovno oddati vlogo za vpis. Starše otrok na evidenčnem seznamu vlog za vpis bo vrtec obvestil o datumu javnega vpisa novincev za naslednje šolsko leto.
26. člen 
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
Otrok začne obiskovati vrtec z dnem, ki je določen v pogodbi, razen v primeru zdravstvenih razlogov in primerov podaljšanja pravice do starševskega dopusta, kar starši dokazujejo s potrdilom zdravnika ali z odločbo centra za socialno delo. Če dokazil iz tega člena ne bodo posredovali, se staršem plačilo zaračuna skladno z odločbo o določitvi višine plačila programa vrtca od dneva, določenega v pogodbi.
Uvajanje otroka se začne z dnem vstopa v vrtec.
27. člen 
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
V. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 
28. člen
Komisija za sprejem otrok v vrtec vloge za vpis v vrtec obravnava po naslednjih kriterijih:
Zap. št.
Kriteriji
Št. točk 
1
Otrok in starši imajo stalno prebivališče na območju Občine Zagorje ob Savi. Enako velja, če ima stalno prebivališče v Občini Zagorje ob Savi rejnik otroka, ne glede na to, kje ima otrok prijavljeno stalno prebivališče. Velja tudi za enostarševsko družino.
100 točk
2
Oba starša sta zaposlena (upošteva se tudi status študenta), velja tudi za enostarševsko družino.
60 točk
3
Otrok in eden od staršev imata stalno prebivališče na območju Občine Zagorje ob Savi.
30 točk
4
Eden od staršev je zaposlen ali ima status študenta.
10 točk
5
Starši, ki vpisujejo otroka v dnevni program.
20 točk
6
Dlje časa trajajoča težja bolezen v ožji družini (na podlagi potrdila pristojne službe).
10 točk
7
Otrok, ki je bil v preteklem letu na čakalnem seznamu in ni bil sprejet v vrtec.
10 točk
8
Otrok, ki mu je bil odložen vpis v osnovno šolo.
5 točk
9
Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu izpisan iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov (na podlagi potrdila pristojne službe).
5 točk
10
Starši, ki vpisujejo otroka zadnje leto pred vstopom v šolo.
10 točk 
11
Starši otrok z enim ali več otroki, ki že obiskujejo Vrtec Zagorje ob Savi, za vsakega že vključenega otroka.
5 točk 
12
Starši, ki sočasno vpisujejo dva ali več otrok, za vsakega otroka.
5 točk
Vloge za vpis otroka v vrtec se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk. Izjema so kriteriji 1, 2, 3 in 4, ki se točkujejo tako, da se pri točkovanju upoštevata:
– kriterij 1 ali 3 in
– kriterij 2 ali 4.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva starost otroka – prednost ima starejši otrok.
Starši na novo sprejetih otrok, ki so otroka vpisali v dnevni program in s tem pridobili točke po kriteriju številka 5 tega člena, programa, ki ga otrok obiskuje, eno šolsko leto ne morejo spremeniti. Izjema je le izguba zaposlitve enega ali obeh staršev (v tem primeru morajo starši vrtcu ob spremembi programa predložiti dokazilo).
VI. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH IN ČAKALNI DOBI 
29. člen
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objavljati informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke in številu prostih mest, ki so staršem na voljo, ter podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
30. člen
Starši otrok na čakalnem in evidenčnem seznamu, ki želijo otroka v vrtec vpisati za šolsko leto 2020/21, so dolžni oddati nove vloge za vpis otroka v vrtec. Staršem otrok na čakalnem in evidenčnem seznamu bo obrazec nove vloge posredoval vrtec na posredovani e-naslov ali po pošti.
31. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 14/11).
32. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2020
Zagorje ob Savi, dne 19. marca 2020
 
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost