Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

Ob-1743/20, Stran 869
Svet zavoda AndragoškI zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje, razpisuje na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 29. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18) in 16. člena Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 12/16 – uradno prečiščeno besedilo in 2/19) prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje 
Kandidat mora za zasedbo prostega delovnega mesta direktorja/direktorice Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18) ter druge pogoje v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj). Imeti mora:
– izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje;
– pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja;
– strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja;
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na področju izobraževanja odraslih.
Kandidat mora k vlogi predložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj.
Od kandidata se pričakujejo organizacijske in vodstvene sposobnosti za vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Delo na delovnem mestu direktorja se opravlja za polni delovni čas.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o doseženi izobrazbi;
– fotokopijo ustreznega potrdila o doseženi pedagoško-andragoški izobrazbi in strokovnem izpitu za področje vzgoje in izobraževanja;
– o izpolnjevanju delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih, kandidat predloži obrazec ZPIZ – izpis obdobij zavarovanj v RS ali potrdilo delodajalca oziroma drugo ustrezno dokazilo;
– potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku. Potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevanimi prilogami pošljite s priporočeno pošto v 15 dneh od objave na naslov: Svet zavoda Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja/direktorico«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje 

AAA Zlata odličnost