Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

635. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica, stran 1869.

  
Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13,14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16 in 61/17 – ZUPŠ), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 55/12 – Skl. US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 Odl. US: U-I-186/12-34, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZDavNepr, 85/14, 95/14, 16/15 – odl. US, 24/15 – odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15 in 63/16 – ZDoh-2R), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 1. izredni seji dne 9. 3. 2020 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica 
1. člen 
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica (Uradni list RS, št. 97/14) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
Cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica, katerega ustanovitelj je Občina Škofljica, znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
1. starostna skupina:
551,49 EUR
2. starostna skupina:
404,53 EUR.
2. člen 
Prvi stavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, in sicer 2,10 EUR na dan.
3. člen 
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica št. 007-03/2019 z dne 28. 3. 2019 (Uradni list RS, št. 22/19).
4. člen 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. 4. 2020. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Škofljica.
Št. 007-3/2020
Škofljica, dne 9. marca 2020
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti