Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

Št. 25/2020 Ob-1755/20, Stran 870
Na podlagi 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu – ZSV (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A, 46/19, 28/19), 34. člena Zakona o zavodih – ZZ (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), enajste alineje 20. in 34. člena Statuta Doma upokojencev Polzela (z dne 18. 11. 2003) in sklepa 20. redne seje Sveta Doma upokojencev Polzela z dne 12. 3. 2020, Svet zavoda objavlja prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
javnega zavoda Dom upokojencev Polzela 
1. Uporaba izrazov: v javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Delovno mesto, kraj opravljanja dela in mandatna doba: javni razpis se objavi za imenovanje direktorja javnega zavoda Dom upokojencev Polzela, Pot v Šenek 7, 3313 Polzela. Mandat direktorja traja 5 let. Pričetek mandata je 1. 9. 2020.
3. Pogoji za opravljanje dela
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 56. in 57. člena ZSV in 5 let delovnih izkušenj,
– ne glede na določbe prve alineje je lahko kandidat tudi oseba, ki ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena ZSV, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– da ima opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– da ima opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda (v kolikor ga nima, ga bo moral opraviti najkasneje v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat preneha na podlagi zakona).
4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi
Prijava kandidata mora vsebovati dokazila:
– o izobrazbi,
– o delovnih izkušnjah,
– o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu o socialnem varstvu,
– o opravljenem programu za vodenje socialnovarstvenega zavoda,
– program dela in vizijo razvoja zavoda v trajanju mandata,
– življenjepis,
– izjavo:
– o državljanstvu,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, zoper katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, zoper katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, 
– da so vse priložene kopije enake originalu. 
5. Rok in naslov za vlaganje prijav ter obvestilo o izbiri
Kandidat mora pisno prijavo z dokazili priporočeno po pošti poslati v zaprti ovojnici z označbo: »javni razpis za direktorja – ne odpiraj« najkasneje v roku 8 dni po objavi razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Svet Doma upokojencev Polzela, Pot v Šenek 7, 3313 Polzela.
O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev Polzela 

AAA Zlata odličnost