Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

Ob-1757/20, Stran 849
Javni razpis 
P1 plus 2020 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
1. Izvajalec
Izvajalec javnega razpisa P1 plus 2020:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kneza Koclja 22.
2. Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B),
– Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2020 (sklep Vlade RS št. 47602-31/2019/4, z dne 17. 12. 2019),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Posebnih pogojev za garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 plus,
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list Evropske unije L 187/1, 26. 6. 2014 in spremembe),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1, 24. 12. 2013) in priglašene sheme de minimis pomoči pri Ministrstvu za finance,
– Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I), z dne 9. 5. 2016,
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020 (št. 3030-4/2015/8 z dne 22. 4. 2015) s spremembami,
– COSME-LGF-Counter Agreement med Evropskim investicijskim skladom (EIF) in Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo z dne 5. 11. 2015,
– Uredbe (ES) št. 45/2001 evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (Uradni list EU, L 008, 12. 1. 2001),
– Uredbe Komisije (ES, EURATOM) št. 1302/2008 z dne 17. december 2008 o centralni podatkovni zbirki o izključitvah (Uradni list Evropske unije L 344/12 z dne 20. 12. 2008),
– Dolgoročnega načrta ponovne uporabe sredstev Programa instrumentov finančnega inženiringa (PIFI) od leta 2017 naprej,
– Produkt P1 plus 2020 v obliki Javnega razpisa, se izvaja na podlagi soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 302-1/2020-11 z dne 12. 3. 2020.
3. Predmet produkta – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d. Ljubljana ter Unicredit banka Slovenija d.d.
Namen in cilji produkta
Produkt P1 plus 2020 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Podjetjem je tako omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. V okviru projektov se tudi spodbuja raba obnovljivih virov energije, naložbe v okoljsko in energetsko učinkovito tehnologijo ter spodbujanje prehoda v Industrijo 4.0.
Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.
4. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 72.000.000 EUR. Od tega je predvidoma:
– 54.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge);
– 18.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge).
Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.200.000 EUR. Od tega je predvidoma:
– 5.400.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere namenjeno za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge),
– 1.800.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge).
Tako za izdajanje garancij kot za subvencioniranje obrestne mere velja, da se razmerje med višinama sredstev za posamezno starostno skupino podjetij (MLADI MSP in MSP 5+) lahko spremeni glede na povpraševanje in potrebe MSP.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji kandidiranja
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki1, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.
1 Samostojni podjetnik posameznik, ki vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in predloži letno poročilo na AJPES.
V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
Kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Podlage za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote so:
– za prijavne roke 10. 4. in 5. 5. 2020 izkaz poslovnega izida za leto 2018, bilanca stanja na dan 31. 12. 2018;
– za prijavne roke od 20. 5. 2020 dalje izkaz poslovnega izida za leto 2019 in bilanca stanja na dan 31. 12. 2019;
– za podjetja, ustanovljena v letu 2020, velja, da se zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida, ki jo vlagatelj sestavi za obdobje od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenegaza polni delovni čas2. Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upoštevajo zaposleni iz programa javnih del.
2 143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni delovni čas 40 ur na teden. V skladu s 67. členom Zakona o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas.
Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 in spremembe.
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Delitev MSP glede na starostni status:
– MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge;
– Mladi MSP so podjetja, ki so registrirana do vključno 5 let do vključno datuma vložitve vloge.
Omejitve, zaradi katerih se podjetja ne morejo prijaviti na javni razpis:
Produkt ne podpira podjetij, ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
– A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo;
– B 05 Pridobivanje premoga;
– C 11.01 Proizvodnja žganih pijač, C 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 Proizvodnja razstreliv, C 25.4 Proizvodnja orožja in streliva, C 30.1. Gradnja ladij in čolnov, C 33.15 Popravilo in vzdrževanje ladij in čolnov, C 30.4 – Proizvodnja bojnih vozil;
– D – oskrba z električno energijo, plinom in paro;
– G 46.35 – Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, G 47.26 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki, G 47.81 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki, G 46.39 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
– L – Poslovanje z nepremičninami;
– R 92 – Prirejanje iger na srečo.
Produkt ne podpira projektov na področju:
1) Informacijskih tehnologij (IT):
– raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, povezane z elektronskimi programi podatkov in rešitvami, ki podpirajo katerikoli zgoraj omenjen prepovedan sektor, na področju internetnih iger na srečo in spletnih igralnic ali na področju pornografije;
– ki naj bi omogočile nezakonit vstop v elektronske baze podatkov ali prenos podatkov v elektronski obliki;
2) Bioznanosti:
– pri zagotavljanju podpore k financiranju raziskav, razvoja ali tehničnih aplikacij, ki se nanašajo na kloniranje ljudi, na raziskave ali v terapevtske namene in gensko spremenjene organizme;
– druge dejavnosti z živimi živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost s »Konvencijo Evropskega sveta za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene namene.
3) Dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, ki jih ni mogoče ublažiti in/ali popraviti, druge dejavnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oziroma so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS.
Produkt ne podpira podjetij v težavah, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT) (Uradni list RS, št. 5/17) in v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
Družba je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin (8. člen ZPRPGDZT):
– tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vpoklicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– tekoča izguba osebne družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico kapitala iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je družba že postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
Zadruga je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin:
– tekoča izguba zadruge skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vseh vpisanih članskih deležev in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je zadruga že postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije do vključno datuma oddaje vloge, se ne štejejo kot podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
Druge omejitve kandidiranja na javni razpis
Produkt ne podpira podjetij:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013, pridobljena sredstva namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– ki imajo neporavnane zapadle finančne obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da podjetje ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;
– ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje;
– ki imajo neporavnane obveznosti do Sklada oziroma neporavnane obveznosti do poslovnih bank po razpisu Sklada z oznako P1, P1 TIP in P1 plus (garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere).
5.2 Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN3 vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2019 in zavode);
3 GVIN je spletni portal, ki omogoča pridobitev bonitetne ocene in celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu in pomaga odkriti poslovne povezave, kot so: lastništvo, vodstvo in nadzorni sveti v podjetjih.
– da v bilanci stanja za leto 2018 oziroma za leto 2019 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0 % (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2020 in zavode);
– dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2018 oziroma za leto 2019 v pozitivni vrednost do vključno 7,0 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2020 in zavode);
– ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta, najkasneje do 31. 12. 2021 (za prijavne roke do vključno 1. 5. 2020) oziroma 31. 12. 2022 (za prijavne roke po 1. 5. 2020);
– izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega;
– imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost (razvidno iz finančne priloge v vlogi);
– projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji;
– zagotoviti porabo obratnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti v okviru obstoječih ali novih dejavnosti.
5.3 Kreditni in garancijski pogoji:
Kreditno-garancijske linije, glede na višino garancije Sklada na glavnico kredita in subvencionirano obrestno mero:
produkt/linija
MSP 5+
MLADI MSP
% garancije
obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v %
% garancije
obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v %
A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP
60 %
0,75 %
80 %
0,50 %
A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja
80 %
0,50 %
80 %
0,50 %
A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G*
60 %
1,00 %
60 %
1,00 %
*Za podjetja z glavno dejavnostjo v okviru šifre dejavnosti “G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil”, je določena posebna kreditno-garancijska linija A.3., pri tem pa je potrebno upoštevati nedovoljene dejavnosti v okviru šifre dejavnosti G navedene v tč. 5.1.
Višina upravičenih stroškov projekta je opredeljena v 6. točki tega razpisa.
Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta sredstva potrebuje za razvoj oziroma širitev dejavnosti in s tem za krepitev podjetniške aktivnosti.
Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.
Strošek odobritve kredita in garancije:
Strošek odobritve kredita se določi v skladu s tarifo banke.
Sklad ne zaračunava stroška odobritve garancije.
Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med banko in Skladom.
Zavarovanje garancije: Sklad ima v Pogodbi o medsebojnem sodelovanju z banko dogovorjeno zavarovanje svojega dela terjatve iz naslova unovčenja garancije. Banka je pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neodplačanega dela glavnice in obresti kredita.
A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP
Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.
Upravičeni stroški
– za razvojne garancije:
– stroški materialnih in nematerialnih investicij; 
– obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
– za mikrogarancije:
– obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2.
Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
RAZVOJNE GARANCIJE
MIKROGARANCIJE
MSP 5+
– 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)
– obrestna mera kredita: 
6 mesečni EURIBOR +0,75 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: 
do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
– 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
– obrestna mera kredita: 
6 mesečni EURIBOR +0,75 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: 
do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
MLADI MSP
– 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR
(za cestno tovorni promet 468.750 EUR)
– obrestna mera kredita: 
6 mesečni EURIBOR +0,50 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: 
do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
– 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
– obrestna mera kredita: 
6 mesečni EURIBOR +0,50 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: 
do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja
Namen: spodbujanje podjetij za krepitev razvojno tehnoloških rešitev, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.
Za kreditno-garancijsko linijo A.2. lahko kandidira podjetje:
– če projekt v celoti predstavlja nakup nove tehnološke opreme ali
– če v vlogi ustrezno predstavi, zakaj je razvojno tehnološko oziroma inovativno podjetje z vsaj enim od spodaj navedenih pogojev:
– tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu,
– patenti, 
– registrirana RR dejavnost, 
– razni standardi oziroma certifikati. 
Upravičeni stroški
– za razvojne garancije:
– stroški materialnih in nematerialnih investicij; 
– obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
– za mikrogarancije:
– obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2.
Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
RAZVOJNE GARANCIJE
MIKROGARANCIJE
MSP 5+
in MLADI MSP
– 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR
(za cestno tovorni promet 468.750 EUR)
– obrestna mera kredita: 
6 mesečni EURIBOR +0,50 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: 
do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
– 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
– obrestna mera kredita: 
6 mesečni EURIBOR +0,50 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: 
do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (upoštevati izvzete dejavnosti iz tč. 5.1.)
Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev.
Upravičeni stroški
– za razvojne garancije:
– stroški materialnih in nematerialnih investicij; 
– obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
– za mikrogarancije:
– obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2.
Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
RAZVOJNE GARANCIJE
MIKROGARANCIJE
MSP 5+
in MLADI MSP
– 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)
– obrestna mera kredita: 
6 mesečni EURIBOR +1,00 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: 
do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
– 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
– obrestna mera kredita: 
6 mesečni EURIBOR +1,00 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: 
do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
5.4 Pogoji za koriščenje kredita
Podjetje lahko koristi kredit le namensko, za dovoljene upravičene stroške znotraj obdobja upravičenih stroškov. Kredit se koristi namensko za poravnavo obveznosti za materialne, nematerialne investicije ter obratna sredstva.
Refundacija oziroma povračilo že plačanih stroškov za obratna sredstva ni dovoljena; izjemoma je s soglasjem Sklada dovoljena delna refundacija oziroma povračilo že plačanih upravičenih stroškov za materialne investicije.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite ali lizing pogodbe vlagatelja.
6. Upravičeni stroški projekta
Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:
6.1 Investicijska vlaganja, kamor sodijo:
– materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč4, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje, obnove in/ali nakupa objekta5;
4 Nakup zemljišča mora biti v neposredni povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičen strošek naložbe v zemljišče lahko predstavlja max. 10  % višine upravičenih stroškov investicije (materialne + nematerialne investicije).
5 V primeru nakupa objektov je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano s strani pooblaščenega izvajalca, vsaj v letu 2017.
– nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc.
6.2 Obratna sredstva, kamor sodijo:
– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
– izdatki za opravljene storitve;
– izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).
Višina skupnih upravičenih stroškov projekta ni omejena. Za materialne in nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva se upoštevajo bruto vrednosti (z DDV). Izjema velja za podjetja, ki niso zavezanci za DDV. Pri njih se vsi upravičeni stroški priznajo v bruto vrednosti (torej vrednost računa z DDV).
Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev6.
6 Cestno transportna sredstva so vsa cestna prevozna sredstva, ki se morajo registrirati in pridobijo prometno dovoljenje.
Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti in področja, ki so izločene skladno s točko 5.1. Splošni pogoji kandidiranja.
Pregled upravičenih stroškov glede na kreditno-garancijsko linijo
INVESTICIJSKA VLAGANJA
OBRATNA SREDSTVA
kreditno-garancijska linija
materialne/nematerialne investicije (nova sredstva)
nakup stare opreme
max. 30 % materialno/ nematerialne investicije
pri mikrogaranciji 100 % obratna sredstva
A.1.
da
ne
da
da
A.2.
da
ne
da
da
A.3.
da
ne
da
da
Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na območju RS.
Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti 25 % ali več lastniško povezana z vlagateljem.
Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije direktorja oziroma predsednika.
Kadar družinski član7 prvotnega lastnika prevzame malo podjetje, se opusti pogoj, da se morajo sredstva kupiti od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem.
7 Družinski člani; oče, mati ali njihov partner, otrok, posvojenec ali njihov partner, brat, sestra ali njihov partner, vnuki ali njihovi partnerji.
Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju RS in v podjetju vsaj dve leti po odobritvi investicije za isti namen. Upravičenci predmeta investicije torej ne smejo prodati, oddati v najem ali lizing najmanj v obdobju dveh let po odobritvi financiranja investicijskega projekta.
Državna pomoč, po pravilu de minimis, se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja8.
8 Dolžniško upniškega razmerja pomeni razmerje med upnikom (dobaviteljem) in kreditojemalcem (kupcem), v katerem se obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti iz naslova nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, surovin, materiala, blaga, storitev itd. (sklenitev pogodbe, količinski in kvalitativni prevzem).
7. Vsebina vloge
1. Prijavni list: spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu https://eportal.podjetniskisklad.si/, izpolnite, natisnite, potrdite s podpisom in žigom9 ter ga posredujete v skenirani obliki, skladno z navodili spletnega obrazca.
9 Če podjetje ne posluje z žigom mora to napisati.
2. a. Poslovni načrt s finančno prilogo.
b. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2018 oziroma leto 2019, oddan na AJPES. Podjetja ustanovljena v letu 2020, morajo priložiti računovodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
Predložiti je treba računovodske izkaze v obliki, ki je bila s strani podjetja uradno oddana na AJPES (ne velja izpis računovodskih izkazov iz spletne strani AJPES).
3. Bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada.
4. Bonitetna dokazila morajo biti skladna z zadnjimi objavljenimi računovodskimi izkazi – AJPES):
a. S.BON-1 za gospodarske družbe
b. S.BON-1 za samostojne podjetnike
c. S.BON-1 za zadruge
d. BON-1/Z za zavode
Za podjetja, ustanovljena v letu 2020 se predloži BON-2.
Vlagatelj lahko za dokazilo bonitetne ocene predloži eS.BON obrazec (spletna bonitetna informacija). Za prijavne roke do vključno 5. 5. 2020 se upošteva bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2018. Za prijavne roke od 20. 5. 2020 dalje se upošteva bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2019.
5. V primeru nakupa nepremičnin je treba predložiti cenitev objekta s strani pooblaščenega izvajalca, izdelano vsaj v letu 2017.
Vsebina vloge mora biti posredovana v skenirani obliki na spletnem portalu https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Prijavni list, poslovni načrt s finančno prilogo in pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita niso predmet dopolnitve vloge, zato se takšna vloga kot nepopolna zavrže.
Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo projekta. Finančna priloga se lahko v postopku obravnave vloge popravi, če so ugotovljene očitne računske napake.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pozvan k dopolnitvi vloge, pri tem pa velja, da lahko dopolni le točke 2 b), 4. in 5.
Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena z oddajo dokumentacije na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/, se kot nepopolna zavrže.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
8. Oddaja vlog
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.
9. Roki za predložitev vlog: javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 10. 4., 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10. 2020.
Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge.
Javni razpis bo odprt do 20. 10. 2020 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 20. 10. 2020, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloge, ki bodo na ePortalu oddane po 20. 10. 2020 ali na roke za oddajo vlog po objavi zaprtja javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
10. Datumi odpiranja vlog
Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za oddajo vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
11. Rok izdaje garancije: garancije Sklada se bodo izdajale do vključno 1. 12. 2021.
12. Merila za izbor končnih upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril:
Zaposleni podjetja, lastna sredstva za izvedbo projekta, dinamika rasti čistih prihodkov od prodaje, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, višina kreditnih sredstev, namenjenih financiranju obratnih sredstev, neposredna prodaja izven trga RS, namen projekta, tržna naravnanost, vpliv projekta na okolje, status podjetja.
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (Poglavje III. Merila za izbor končnih prejemnikov).
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk, poda predlog direktorici Sklada za odobritev oziroma neodobritev vloge.
Komisija Sklada lahko predlaga neodobritev vloge v primeru nerealiziranih že odobrenih projektov ali nedoseganja ciljev prijaviteljev v okviru že podprtih projektov v preteklih petih letih oziroma, če oceni, da je izpostavljenost do projektov iz preteklih podprtih instrumentov previsoka.
V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več finančnih sredstev kot jih predvideva javni razpis, imajo pri odobritvi prednost tisti vlagatelji, ki dosežejo večje število točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge, ki so pridobile več točk pri merilih z vrstnim redom: dinamiki rasti čistih prihodkov od prodaje, neposredna prodaja izven trga RS/čisti prihodki od prodaje in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.
13. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala popolne in ustrezne vloge.
Sektor finančnih spodbud Sklada bo, najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi vloge.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Sklada.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere bo Sklad s podjetjem podpisal pogodbo o izdaji garancije, podjetje pa bo z banko podpisalo kreditno pogodbo in uredilo zavarovanje kredita.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in kontakti za dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec prijavnega lista, vzorec pogodbe o odobritvi garancije za bančni kredit s subvencijo obrestne mere.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-74, 02/234-12-88, 02/234-12-42, 02/234-12-59 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
15. Viri financiranja
Vir sredstev je holdinški sklad Programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009–2013.
Financiranje je bilo mogoče zaradi jamstva v okviru COSME in Evropskega sklada za strateške naložbe (»EFSI«), ustanovljenega v okviru investicijskega načrta za Evropo. Namen EFSI je podpora financiranju in implementaciji produktivnih naložb v Evropski uniji in zagotoviti boljši dostop do financiranja.
16. »De minimis« in ostale zahteve
Predmet produkta tega javnega razpisa ima status državne pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 ter na podlagi mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis«, podane s strani Ministrstva za finance, Sektor za spremljanje državne pomoči (št. priglasitve M001-2399245-2015/I) z dne 9. 5. 2016. Šteje se, da je pomoč de minimis, ne glede na datum plačila podjetju, dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska pravica do njenega prejema.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
V skladu s 5. členom Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.
Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi pomoči.
Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo morali:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 7 let od datuma prenehanja garancije, za potrebe prihodnjih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa;
– pri izvajanju projekta zadostiti naslednjim ciljem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin); 
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov); 
– trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza); 
– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje;
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic;
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
17. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi osebnih podatkov.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, spletna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@podjetniskisklad.si.
Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51, elektronska pošta: gdpr@podjetniskisklad.si.
Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov:
Za namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo osebni podatki kot so ime in priimek, telefonska številka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo končnega upravičenca.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov: javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.
Uporabniki osebnih podatkov: uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče.
Pravice posameznika:
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetniskisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.
Hramba osebnih podatkov: vse osebne podatke bo Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa oziroma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja.
Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo in mednarodno organizacijo:
Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU – EIF in ali EK.
Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

AAA Zlata odličnost